DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 30/08/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) In cazul unei operatiuni de transport combinat, daca segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12, segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a marfurilor se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier initial.
(2) Daca segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12, segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final."
2 Alineatul (2) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Conditia de onorabilitate, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata:
a) nu a fost condamnata pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni de natura comerciala;
b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare;
c) nu a indeplinit functia de persoana desemnata pentru un operator de transport sau o intreprindere care a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave ale legislatiei cu privire la:
- conditiile de plata si de angajare;
- conditiile de desfasurare a operatiunilor de transport rutier, in special in ceea ce priveste regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, incarcarea vehiculelor, utilizarea in conditii de siguranta a vehiculelor rutiere, siguranta rutiera si protectia mediului."
3 Dupa alineatul (2) al articolului 18 se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita de la momentul in care persoana in cauza este reabilitata, potrivit reglementarilor in vigoare, sau de la momentul in care au incetat cauzele pentru care a fost declarata inapta, dupa caz.
(22) In cazul prevazut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita dupa o perioada de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau intreprinderea pentru care persoana in cauza indeplineste functia de persoana desemnata a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave.
(23) Autoritatea competenta va stabili lista infractiunilor considerate ca fiind grave, precum si lista infractiunilor de natura comerciala, care afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. a).
(24) Autoritatea competenta va stabili situatiile si circumstantele in care incalcarile legislatiei sunt considerate grave si afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. c).
(25) Daca faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt savarsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul Romaniei, autoritatea competenta va informa autoritatile competente din statele membre de stabilire ale acestora in legatura cu faptele constatate si sanctiunile aplicate."
4 Dupa articolul 50 se introduc doua noi articole, articolele 501 si 502, cu urmatorul cuprins:
"Art. 501. - Intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
a) de catre conducatorul auto;
b) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial drept conducator al grupului;
c) prin mijloace audiovizuale;
d) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.
Art. 502. - (1) In scopul facilitarii controlului cu privire la vehiculele utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii vehiculelor rutiere detinute cu placute sau asigurarii existentei la bordul acestora a unui document emis de autoritatea competenta, din care sa rezulte numele producatorului, numarul de identificare al vehiculului, dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.
(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme elaborate de autoritatea competenta.
(3) Placutele si documentele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate.
(4) Controlul vehiculelor prevazute la alin. (1) se face:
a) pentru respectarea conformitatii maselor, in mod aleatoriu;
b) pentru respectarea conformitatii dimensiunilor se verifica doar acele vehicule care prezinta indicii ca ar putea fi neconforme prevederilor legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise."
5 Dupa alineatul (3) al articolului 65 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:
a) conducatorilor auto cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare, in Romania;
b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat care sunt angajati in mod legal de un operator sau de o intreprindere de transport cu sediul sau domiciliul in Romania ori care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane.
(5) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC), eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, sunt recunoscute in Romania."
6 Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu urmatorul cuprins:
"Art. 651. - Certificatele de competenta profesionala si/sau atestatele valabile eliberate de autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducatori auto, consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritatile romane."
7 La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (1) si ale art. 8, 9 si 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, asa cum a fost modificata de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p. 17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu capacitate mai mica de 3,5 tone, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuta a 11-a, art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) si (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de marfuri intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregatirea initiala si periodica a conducatorilor auto care efectueaza transport de marfa si calatori, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendeaza Regulamentul nr. 3.820/85/CE si Directiva 91/439/CEE si abroga Directiva 76/914/CEE."

Art. II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va modifica in mod corespunzator Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
30 useri online

Useri autentificati: