DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, ordonanta nr. 21/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 02/02/2007

Modificata si completata de Legea nr. 353/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta reglementeaza cadrul juridic al infiintarii, organizarii si functionarii institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte, al desfasurarii activitatii acestora, precum si a activitatii de impresariat artistic.

Art. 2
Reglementarile prezentei ordonante au ca scop principal realizarea urmatoarelor obiective:
a) sustinerea initiativei publice si incurajarea celei private, in vederea diversificarii si dezvoltarii artelor spectacolului;
b) afirmarea identitatii culturale nationale si a identitatilor culturale ale minoritatilor nationale prin artele spectacolului;
c) promovarea pe plan national si international a valorilor artistice autohtone si universale din domeniul artelor spectacolului;
d) cresterea accesului publicului la spectacole si concerte.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante:
a) productiile artistice sunt spectacole si/sau concerte infatisate direct publicului de catre artisti interpreti si/sau executanti si pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de opera, opereta, de revista, cabaret, de circ, de papusi si/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzica academica, simfonica, vocal-simfonica, camerala, corala, electronica;
b) institutiile de spectacole sau concerte sunt institutii publice cu personalitate juridica care realizeaza si prezinta productii artistice;
c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire si organizare, care realizeaza si prezinta productii artistice;
d) proiectul este ansamblul de activitati artistice, tehnice si logistice concretizate in productia artistica, a carui perioada de realizare nu depaseste, de regula, durata unei stagiuni;
e) programul este structura managerial-artistica, cuprinzand un numar de proiecte, a carui desfasurare excedeaza, de regula, duratei unui exercitiu financiar si prin care se raspunde cerintelor comunitatii;
f) programul minimal este parte a proiectului managerial al conducatorului institutiei de spectacole sau concerte, care cuprinde un numar de programe realizate in intervalul de timp si in conditiile stabilite in contractul de management;
g) stagiunea este perioada de pana la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, in care institutiile de spectacole si/sau concerte realizeaza si prezinta productii artistice;
h) vacanta dintre stagiuni este perioada in care institutiile de spectacole si/sau concerte acorda, de regula, concediile de odihna si recuperarile si pot pregati noi productii sau, dupa caz, pot organiza turnee, deplasari, microstagiuni;
i) colectivul artistic este ansamblul de artisti interpreti sau executanti, fara personalitate juridica, compus dintr-un numar variabil de membri, reuniti, de regula, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit numar de productii artistice;
j) producatorul de spectacole si/sau concerte este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat ori de drept public care isi asuma responsabilitatea realizarii de productii artistice si care, in aceasta calitate, asigura, in totalitate sau in parte, mijloacele materiale si/sau financiare necesare;
k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoana fizica sau juridica de drept public ori de drept privat, denumita impresar, actioneaza in numele si pe seama unei institutii sau companii de spectacole si/sau concerte ori, dupa caz, a unui artist interpret sau executant, in vederea identificarii si materializarii posibilitatilor de exploatare a unei productii sau prestatii artistice.


Capitolul II - Infiintarea, organizarea si functionarea institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte


Art. 4
(1) Institutiile de spectacole sau concerte se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.
(2) Institutiile de spectacole sau concerte elaboreaza propriile regulamente de organizare si functionare, care se aproba, potrivit legii, de autoritatile in subordinea carora se afla.
(3) Institutiile de spectacole sau concerte au deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, in consens cu politicile culturale ale autoritatilor centrale sau locale, concepute pentru a raspunde nevoilor comunitatii.

Art. 5
(1) Institutiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte.
(2) Institutiile de repertoriu sunt cele care:
a) dispun de cel putin un colectiv artistic, precum si de personalul tehnic si administrativ necesar pentru realizarea de productii artistice;
b) au un portofoliu de minimum trei productii artistice diferite si realizeaza, in fiecare stagiune, cel putin doua productii noi care completeaza programele si reconfigureaza repertoriul existent;
c) au asigurat si dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului si pentru realizarea si prezentarea cel putin a productiilor artistice din cadrul programului minimal.
(3) Institutiile de proiecte sunt cele care:
a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ si tehnic minim necesar functionarii institutiei si pot reuni colective artistice doar pe durata unui proiect;
b) realizeaza productii sau coproductii artistice prezentate in serii determinate;
c) au asigurat si dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului administrativ si tehnic prevazut la lit. a), precum si pentru plata colectivelor care realizeaza si prezinta productiile artistice din cadrul programului minimal.

Art. 6
Institutiile de concerte sunt cele care:
a) dispun de cel putin un colectiv artistic, precum si de personalul tehnic si administrativ necesar pentru realizarea de productii artistice;
b) in fiecare stagiune prezinta un repertoriu format din productii artistice diferite si realizeaza productii noi;
c) au asigurat si dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului si pentru realizarea si prezentarea cel putin a productiilor artistice din cadrul programului minimal.

Art. 7
Prin exceptie de la prevederile art. 5 si 6 se pot infiinta si pot functiona si alte tipuri de institutii de spectacole sau concerte ale caror specific si reguli de organizare sunt aprobate de autoritatile administratiei publice care le-au infiintat sau in subordinea carora functioneaza, in conditiile prezentei ordonante.

Art. 8
(1) Institutiile existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, precum si cele nou-infiintate vor fi inscrise in Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte, la solicitarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale in subordinea carora functioneaza.
(2) Incadrarea institutiilor de spectacole sau concerte existente in categoriile prevazute la art. 5-7 se face prin hotarare sau, dupa caz, prin ordin al autoritatii administratiei publice locale ori centrale in subordinea careia functioneaza.
(3) Infiintarea de noi institutii de spectacole sau concerte si incadrarea acestora in categoriile prevazute la art. 5-7 se aproba prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale care le infiinteaza, dupa caz.
(4) Schimbarea incadrarii se face la cererea institutiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotarare sau, dupa caz, prin ordin al autoritatii administratiei publice locale ori centrale in subordinea careia functioneaza.
(5) Hotararile consiliilor locale sau judetene prevazute la alin. (2)-(4) se adopta cu majoritatea de voturi din numarul total de consilieri.
(6) Hotararile sau, dupa caz, ordinele prevazute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 9
(1) Companiile de spectacole sau concerte sunt infiintate de persoane fizice ori de persoane juridice de drept privat, potrivit legii.
(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, precum si cele nou-infiintate vor fi inscrise in Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte.

Art. 10
(1) Activitatea institutiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionata, pe o perioada de maximum 10 ani, in baza prevederilor legale in vigoare.
(2) Caietul de sarcini al concesiunii, in completarea cerintelor prevazute de lege, va cuprinde cel putin urmatoarele:
a) conditiile de experienta a concesionarilor, dobandita pe parcursul activitatii in domeniul artelor spectacolului;
b) obligatia de a pastra obiectul specific de activitate al institutiei, clauze privind angajatii, precum si conditiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte.

Art. 11
Institutiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, in conditiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative si de productie.


Capitolul III - Personalul institutiilor de spectacole sau concerte


Art. 12
(1) Functionarea institutiilor de spectacole sau concerte se asigura de catre personalul artistic, tehnic si de catre personalul administrativ care, de regula, isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca.
(2) Pentru realizarea productiilor artistice, institutiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat in baza unor contracte incheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si personal tehnic si administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de munca cu timp partial.
(3) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in institutii de spectacole sau concerte cu contract individual de munca pe durata nedeterminata poate cumula mai multe functii sau, dupa caz, poate incheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe cu alte institutii sau companii.

Art. 13
(1) Pentru personalul institutiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de munca se pot incheia, potrivit legii, astfel:
a) pe durata nedeterminata, de regula;
b) pe durata determinata, inclusiv pe stagiune sau productie artistica.
(2) Incadrarea personalului din institutiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe baza de concurs ori de examen, organizat in conditiile legii.
(3) In cazul contractelor individuale de munca incheiate potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul partilor.
(4) Contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante pot fi modificate, prin acordul partilor, in contracte pe durata determinata.

Art. 14
Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conditionarea ocuparii unei functii de specialitate artistica pe criterii de varsta, sex ori calitati fizice in institutiile de spectacole sau concerte se face conform specificului si intereselor institutiei si nu constituie contraventie.

Art. 15
(1) Activitatea personalului artistic si tehnic din cadrul institutiilor de spectacole sau concerte se normeaza potrivit fisei postului.
(2) Programul de lucru al personalului artistic si tehnic din cadrul institutiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare in contractul individual de munca.
(3) Pentru personalul artistic si tehnic din institutiile de spectacole sau concerte, zilele de sambata, duminica si, dupa caz, zilele de sarbatoare legala sunt considerate zile lucratoare, repausul saptamanal putand fi acordat in alte zile ale saptamanii.
(4) Zilele de repaus si zilele de sarbatoare legala care nu au putut fi acordate vor fi recuperate in lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau adaugate zilelor de concediu.
(5) Concediul anual de odihna pentru personalul din institutiile de spectacole sau concerte se acorda, de regula, in vacanta dintre stagiuni.
(6) In vederea asigurarii continuitatii actului artistic pe durata stagiunii, partile pot prevedea, in contractele individuale de munca incheiate in conformitate cu art. 13 alin. (1), clauze speciale privind conditiile de incetare a raporturilor de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 16
Personalul angajat in baza unor contracte individuale de munca pe durata determinata, care nu are domiciliul in localitatea in care institutia isi desfasoara activitatea si nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara forfetara neimpozabila, in cuantum de 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-si asigura cazarea.

Art. 17
Prevederile art. 13-16 pot fi aplicate, dupa caz, si de catre companiile de spectacole sau concerte.


Capitolul IV - Conducerea institutiilor de spectacole sau concerte


Art. 18
(1) Conducerea institutiilor de spectacole sau concerte este asigurata de directorul general sau, dupa caz, de director.
(2) Ocuparea postului de director general sau, dupa caz, de director in cadrul institutiilor de spectacole sau concerte se face pe baza unui concurs de proiecte de management.
(3) Angajarea directorului general sau, dupa caz, a directorului se face prin contract de management incheiat intre ordonatorul principal de credite al autoritatii publice in subordinea careia functioneaza institutia respectiva si castigatorul concursului.

Art. 19
(1) Prin decizie a directorului general sau, dupa caz, a directorului se infiinteaza consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:
a) presedinte - directorul general sau, dupa caz, directorul;
b) membri:
- directorii, directorii adjuncti sau, dupa caz, sefii compartimentelor functionale;
- consilierul juridic;
- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, dupa caz, reprezentantul salariatilor;
- reprezentantul autoritatii administratiei publice centrale ori locale in subordinea careia functioneaza institutia de spectacole sau concerte si, dupa caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acestia.
(2) Prin decizie a directorului general sau, dupa caz, a directorului se infiinteaza un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalitati culturale din institutie si din afara acesteia.
(3) Consiliul administrativ si consiliul artistic se organizeaza si functioneaza in baza regulamentului elaborat si aprobat in conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (2).


Capitolul V - Finantarea institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte


Art. 20
Finantarea institutiilor de spectacole sau concerte se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, dupa caz, prin bugetul autoritatilor publice in subordinea carora functioneaza institutiile respective, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 21
(1) Finantarea institutiilor de spectacole sau concerte se realizeaza conform urmatoarelor principii:
a) finantarea programului minimal anual prevazut in contractul de management se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz;
b) finantarea programelor, altele decat cele din programul minimal, prevazute in contractul de management, se asigura din veniturile proprii corelate cu subventii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz;
c) cheltuielile de personal si cheltuielile pentru intretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale a institutiilor se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz, corelate cu veniturile proprii;
d) veniturile proprii pot fi utilizate si pentru stimularea personalului, in urma rezultatului evaluarii efectuate potrivit legii;
e) cota din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrare se poate retine in procentul maxim prevazut de lege si se utilizeaza in totalitate si exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii.
(2) Institutiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale si fonduri banesti primite sub forma de servicii, donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori sarcini care ar afecta autonomia culturala a institutiei sau daca acestea nu contravin obiectului de activitate al acesteia.

Art. 22
Obligatiile de plata ale institutiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele incheiate conform prevederilor art. 12 alin. (2), se considera cheltuieli aferente programelor si proiectelor culturale si se prevad in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei.

Art. 23
(1) Ministerul Culturii si Cultelor, alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale pot sustine, material si financiar, singure sau in parteneriat, realizarea unor programe si proiecte culturale, inclusiv turnee in tara ori in strainatate, ale institutiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si programelor si proiectelor realizate de companiile de spectacole sau concerte, in conditiile prevazute de lege.

Art. 24
Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte activitati ori servicii culturale, in conditiile prevazute de lege.


Capitolul VI - Desfasurarea activitatii de impresariat artistic


Art. 25
(1) In vederea desfasurarii activitatii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice romane de drept public ori de drept privat trebuie sa fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(2) Institutiile de spectacole sau concerte care desfasoara activitati de impresariere a propriilor productii artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezenta ordonanta.
(3) Institutiile de spectacole sau concerte prevazute la alin. (2) au obligatia sa prevada distinct aceasta activitate in propriile regulamente de organizare si functionare si sa se inscrie in Registrul impresarilor artistici.

Art. 26
(1) Atestarea persoanelor fizice, precum si avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfasurarea activitatii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic, de catre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura, institutie in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
(2) Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic este un organism de specialitate, fara personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in cadrul Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura.
(3) Din Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnati de conducatorii acestor autoritati si numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.


Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27
(1) Se infiinteaza Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte, in care sunt inscrise institutiile si companiile de spectacole sau concerte.
(2) Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte este administrat de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Modul de organizare si functionare a Registrului institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(4) Institutiile si companiile de spectacole sau concerte existente vor face demersurile necesare pentru inscrierea in Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului culturii si cultelor privind organizarea si functionarea acestuia.

Art. 28
Modul de organizare si functionare a Comisiei pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului ori, dupa caz, a avizului se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 29
(1) Registrul impresarilor artistici, in care sunt inscrise persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic si persoanele juridice de drept privat care au obtinut avizul de impresariat artistic, se reorganizeaza.
(2) Registrul impresarilor artistici este administrat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura.

Art. 30
(1) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat care desfasoara in prezent activitati de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, sunt obligate sa se reinscrie in Registrul impresarilor artistici in baza unei evaluari efectuate de Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic.
(2) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonante se inscriu in Registrul impresarilor artistici pe masura atestarii sau avizarii.
(3) Institutiile de spectacole sau concerte care desfasoara activitate de impresariat artistic pentru propriile productii artistice se inscriu in Registrul impresarilor artistici in termen de 10 zile de la data aprobarii propriului regulament de organizare si functionare, modificat conform prevederilor art. 25 alin. (3).

Art. 31
Reorganizarea Registrului impresarilor artistici, respectiv Metodologia de evaluare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati de impresariat artistic in vederea reinscrierii, respectiv a inscrierii in registru, se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 32
Tarifele pentru acordarea atestatelor si avizelor in domeniul impresariatului artistic, precum si cele pentru inscrierea in Registrul impresarilor artistici se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se fac venit la bugetul Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura.

Art. 33
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neinscrierea in Registrul institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte in termenul prevazut la art. 27 alin. (4) si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) desfasurarea activitatilor de impresariat artistic de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fara obtinerea atestatului sau, dupa caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) desfasurarea activitatilor de impresariat artistic de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fara inscrierea in Registrul impresarilor artistici, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoanele imputernicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor, precum si de catre ofiterii desemnati prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 34
Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale care urmareste punerea in aplicare si respectarea prevederilor prezentei ordonante.

Art. 35
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 36
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, legea nr. 353/2007
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: