DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, legea nr. 353/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 17/12/2007Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, adoptata in temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 3, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) productiile artistice sunt spectacole sau concerte infatisate direct publicului de catre artisti interpreti si/sau executanti si pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de opera, opereta, folclorice, de revista, cabaret, de circ, de papusi si/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzica academica, simfonica, vocal-simfonica, camerala, corala, folclorica, electronica;
b) institutiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizeaza si prezinta productii artistice;".
2. La articolul 8, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Institutiile de spectacole sau concerte existente la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, precum si cele nou-infiintate vor fi inscrise in Registrul artelor spectacolului, denumit in continuare Registru, la solicitarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale in subordinea carora functioneaza.
.....................................................................................................................
(5) Hotararile consiliilor locale sau judetene prevazute la alin. (2) - (4) se adopta cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri."
3. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, precum si cele nou-infiintate vor fi inscrise in Registru."
4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Activitatea institutiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionata, in baza prevederilor legale in vigoare, pe o perioada de maximum 10 ani.
(2) Caietul de sarcini al concesiunii, in completarea cerintelor prevazute de lege, va cuprinde cel putin urmatoarele:
a) conditiile privind experienta concesionarului in domeniul artelor spectacolului;
b) obligatia de a pastra obiectul specific de activitate al institutiei, cu specificarea numarului minim anual de productii artistice si reprezentatii;
c) clauzele privind angajatii, precum si conditiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte."
5. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 111 si 112, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Pentru a raspunde cerintelor nou-identificate ale comunitatii, autoritatile administratiei publice centrale si locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte servicii artistice, in conditiile legii.
(2) Initiativa concesionarii poate apartine:
a) autoritatii publice centrale sau locale;
b) oricarei persoane fizice sau juridice interesate.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), autoritatea are obligatia de a analiza cerintele identificate, raportat la programele institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte din comunitatea respectiva.
(4) Compania de spectacole sau concerte, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii publice, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciul artistic identificat, pe o perioada determinata, insotit de plata unei sume de bani prestabilite.
(5) Procedurile de concesionare a serviciilor artistice sunt reglementate prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 112. - Pentru stimularea infiintarii de noi companii de spectacole sau concerte, persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat sunt scutite de plata impozitului pe cladirile in care se desfasoara activitati de spectacole sau concerte, precum si de plata impozitului pe terenurile aferente respectivelor imobile, pe durata desfasurarii acestor activitati."
6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Functionarea institutiilor de spectacole sau concerte se asigura de catre personalul artistic, tehnic si de catre personalul administrativ care, de regula, isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca.
(2) Personalul artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte, angajat, in conditiile legii, cu contract individual de munca, se incadreaza in functiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(3) Pentru realizarea productiilor artistice, institutiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat in baza unor contracte incheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si personal tehnic si administrativ remunerat pe baza unor conventii civile de prestari de servicii, potrivit dispozitiilor Codului civil.
(4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in institutii de spectacole sau concerte poate incheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau, dupa caz, poate cumula functii in cadrul altor institutii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul consiliului administrativ.
(5) Cumulul de functii se poate face si in cadrul aceleiasi institutii sau companii de spectacole sau concerte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."
7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Pentru personalul institutiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de munca se pot incheia, de regula, pe durata nedeterminata sau, datorita specificului activitatii, in conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), respectiv art. 81 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata determinata, inclusiv pe stagiune ori pe productie artistica.
(2) Incadrarea personalului din institutiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe baza de concurs ori de examen, organizat in conditiile legii.
(3) In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul partilor.
(4) Datorita specificului activitatii, incheierea contractelor individuale de munca pe durata determinata se poate face si prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) si (4), respectiv ale art. 82 alin. (1) si art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Contractele individuale de munca incheiate pe durata nedeterminata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante pot fi modificate, prin acordul partilor, in contracte pe durata determinata."
8. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru personalul artistic si tehnic din institutiile de spectacole sau concerte, zilele de sambata, duminica si, dupa caz, zilele de sarbatoare legala sunt considerate zile lucratoare, repausul legal putand fi acordat in alte zile ale saptamanii."
9. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
"Art. 151. - (1) Salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul artistic, tehnic si administrativ de specialitate, prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc intre limitele din grila prevazuta in anexa.
(2) Evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate in vederea stabilirii salariilor de baza se face conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor.
(3) La salariile de baza stabilite conform prevederilor alin. (1) se pot adauga premii, stimulente, precum si sporuri prevazute de lege sau in contractul colectiv de munca pe ramura, in limitele bugetului aprobat."
10. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Pentru asigurarea mobilitatii artistilor, institutiile de spectacole sau concerte pot sa prevada in bugetele lor fonduri destinate construirii/amenajarii unor locuinte de serviciu.
(2) Personalul angajat in baza unor contracte individuale de munca pe durata determinata, care nu are domiciliul in localitatea in care institutia isi desfasoara activitatea si nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara forfetara neimpozabila, in cuantum de pana la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-si asigura cazarea."
11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Conducerea institutiilor de spectacole sau concerte este asigurata de catre un director general sau, dupa caz, de un director, persoana fizica, ori de catre o persoana juridica de drept privat.
(2) Conducerea institutiilor de spectacole sau concerte este incredintata in baza unui concurs de proiecte de management, organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Castigatorul concursului prevazut la alin. (2) incheie un contract de management cu ordonatorul principal de credite al autoritatii publice in subordinea careia functioneaza institutia respectiva.
(4) In cazul in care managementul este asigurat de o persoana juridica, aceasta va desemna o persoana fizica pentru a o reprezenta, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (3)."
12. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Presedintele consiliului administrativ stabileste datele de sedinta si asigura pregatirea proiectelor de hotarari, organizarea si derularea sedintelor."
13. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Finantarea cheltuielilor necesare functionarii institutiilor de spectacole sau concerte se realizeaza astfel:
a) cheltuielile necesare realizarii programului minimal anual prevazut in contractul de management se acopera integral din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz;
b) cheltuielile necesare realizarii proiectelor, altele decat cele din programul minimal, se acopera din venituri proprii, din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse;
c) cheltuielile de personal se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz, precum si din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, in conditiile legii;
d) cheltuielile necesare pentru intretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale se acopera din subventii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz, din venituri proprii si din alte surse;
e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrare, se poate retine in procentul maxim prevazut de lege; sumele astfel determinate se gestioneaza in regim extrabugetar pentru necesitatile institutiei, cu aprobarea consiliului administrativ.
(2) Institutiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale si fonduri banesti primite sub forma de servicii, donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori sarcini care ar afecta autonomia culturala a institutiei."
14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Obligatiile de plata ale institutiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele incheiate conform prevederilor art. 12 alin. (3), se considera cheltuieli aferente productiilor artistice si se prevad in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei."
15. Articolul 24 se abroga.
16. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Institutiile de spectacole sau concerte prevazute la alin. (2) au obligatia sa prevada distinct aceasta activitate in propriile regulamente de organizare si functionare si sa se inscrie in Registru."
17. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Din Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, ai Ministerului Justitiei, ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnati de conducatorii acestor autoritati, precum si specialisti din domeniul artelor spectacolului, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor."
18. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru activitatea depusa in cadrul Comisiei pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic, membrii acesteia primesc o indemnizatie platita din bugetul Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura."
19. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Se infiinteaza Registrul artelor spectacolului.
(2) Registrul constituie instrumentul unitar de evidenta in care sunt inscrise institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic si persoanele juridice de drept privat care au obtinut avizul de impresariat artistic.
(3) Registrul este administrat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura.
(4) Modul de organizare si functionare a Registrului este aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(5) Pentru institutiile de spectacole sau concerte deja existente, autoritatile administratiei publice in subordinea carora functioneaza vor face demersurile necesare pentru inscrierea in Registru, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului culturii si cultelor prevazut la alin. (4); pentru institutiile de spectacole sau concerte nou-infiintate, autoritatile administratiei publice in subordinea carora functioneaza vor face demersurile necesare pentru inscrierea in Registru, in termen de 60 de zile de la data infiintarii.
(6) Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru inscrierea in Registru, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului culturii si cultelor prevazut la alin. (4); companiile de spectacole sau concerte nou-infiintate vor face demersurile necesare pentru inscrierea in Registru, in termen de 60 de zile de la data infiintarii.
(7) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat care desfasoara in prezent activitati de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, se reinscriu in Registru, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului culturii si cultelor prevazut la alin. (4), in baza unei evaluari efectuate de Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic.
(8) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se inscriu in Registru in termen de 30 de zile de la data atestarii sau avizarii."
20. Articolele 29, 30 si 31 se abroga.
21. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Tarifele pentru acordarea atestatelor si avizelor in domeniul impresariatului artistic, precum si cele pentru inscrierea in Registru se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se fac venit la bugetul Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura."
22. Dupa articolul 32 se introduc doua noi articole, articolele 321 si 322, cu urmatorul cuprins:
"Art. 321. - Procedurile prevazute la art. 111 alin. (5) sunt elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
Art. 322. - Normele metodologice prevazute la art. 151 alin. (2) se elaboreaza de Ministerul Culturii si Cultelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
23. La articolul 33, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea demersurilor pentru inscrierea in Registru in termenele prevazute la art. 27 alin. (5) si (6) si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) desfasurarea activitatilor de impresariat artistic de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fara obtinerea atestatului sau, dupa caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) neinscrierea in Registru in termenele prevazute la art. 27 alin. (7), respectiv (8), si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
d) desfasurarea activitatilor de impresariat artistic de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fara inscrierea in Registru, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoanele imputernicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor."
24. Dupa articolul 36 se introduce anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. II
(1) Dispozitiile art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, intra in vigoare si se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2008, in mod esalonat, in conformitate cu prevederile cuprinse in normele metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor potrivit dispozitiilor art. 322 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
(2) La data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege:
a) prevederile anexei nr. IV/2c la Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, se modifica in mod corespunzator;
b) Legea nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 14 aprilie 2004, se abroga.


ANEXA (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007)
  A. Functii artistice de specialitate 
  a) Functii de executie 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                               ¦Nivelul¦     ¦Coeficient de multiplicare*)¦
¦crt.¦              Functia              ¦ de  ¦Categoria+----------------------------¦
¦  ¦                               ¦studii ¦     ¦  minim   ¦  maxim  ¦
+----+--------------------------------------------------------------+-------+---------+--------------+-------------¦
¦  ¦Artisti interpreti si asimilati:               ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦acompaniator;                         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦actor teatru/manuitor papusi-marionete;            ¦    ¦  I  ¦   6,51   ¦  9,76   ¦
¦  ¦artist liric;                         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦balerin;                           ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦dansator; dirijor; dirijor cor;                ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦concertmaistru; artist instrumentist;             ¦    +---------+--------------+-------------¦
¦  ¦maestru artist circ;                     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦solist vocal/balet/concertist/instrumentist          ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ 1. ¦Artisti creatori si asimilati:                ¦  S  ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦artist plastic;                        ¦    ¦  II  ¦   3,26   ¦  6,51   ¦
¦  ¦asistent regie/scenografie;                  ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦consultant artistic/muzical;                 ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦coregraf; corepetitor;                    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦grafician;                          ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦maestru balet/dans/cor/corepetitor; maestru de studii     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦balet/muzicale/canto;                     ¦    +---------+----------------------------¦
¦  ¦regizor artistic teatru/opera/opereta/papusi-marionete;    ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦secretar literar/muzical/artistic; scenograf; sculptor papusi;¦    ¦Debutant ¦      2,44      ¦
¦  ¦sufleor opera/opereta/teatru                 ¦    ¦     ¦              ¦
+----+--------------------------------------------------------------+-------+---------+----------------------------¦
¦  ¦Artisti interpreti si asimilati:               ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦acompaniator;                         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦actor teatru/manuitor papusi-marionete;            ¦    ¦  I  ¦   4,88   ¦  6,51   ¦
¦  ¦artist circ;                         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦balerin;                           ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦corist;                            ¦    +---------+--------------+-------------¦
¦  ¦dansator; dirijor cor;                    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦  ¦instrumentist;                        ¦    ¦  II  ¦   2,27   ¦  4,88   ¦
¦  ¦solist vocal/balet/concertist/instrumentist          ¦    ¦     ¦       ¦       ¦
¦ 2. ¦Artisti creatori si asimilati:                ¦  M  +---------+----------------------------¦
¦  ¦artist plastic;                        ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦asistent regie/scenografie                  ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦coregraf; corepetitor;                    ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦grafician;                          ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦maestru balet/dans/cor/corepetitor; maestru de studii     ¦    ¦Debutant ¦      1,46      ¦
¦  ¦balet/canto;                         ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦referent literar/muzical/artistic;              ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦sculptor papusi;                       ¦    ¦     ¦              ¦
¦  ¦sufleor teatru/opera/opereta                 ¦    ¦     ¦              ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

 

  *) Valoarea de referinta = 450 lei. 


  b) Indemnizatii de conducere specifice, stabilite in procente din salariul de baza: 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦Functii de specialitate pentru care se acorda indemnizatie¦   Pana la   ¦
+----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦Regizor artistic, dirijor, coregraf, concertmaistru    ¦    15%    ¦
+----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦Dirijor cor, sef partida, maestru de studii        ¦    10%    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 

 

  c) Indemnizatii pentru activitate solistica/rol principal, 
stabilite in procente din salariul de baza: 


+------------------------------------------------------------------------------+
¦Functii de specialitate pentru care se acorda indemnizatie¦   Pana la   ¦
+----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦Artist liric/Actor                    ¦    15%    ¦
+----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦Solist vocal/balet/concertist/instrumentist        ¦    15%    ¦
+----------------------------------------------------------+-------------------¦
¦Corist                          ¦    10%    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 

 

  B. Functii tehnice de specialitate 
  a) Functii de executie 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                ¦ Nivelul ¦     ¦Coeficient de multiplicare¦
¦crt.¦              Functia              ¦de studii¦Categoria+--------------------------¦
¦  ¦                                ¦     ¦     ¦  minim  ¦  maxim  ¦
+----+---------------------------------------------------------------+---------+---------+-------------+------------¦
¦  ¦Servicii de scena:                       ¦     ¦  I  ¦  4,88   ¦  6,51  ¦
¦  ¦editor imagine/sunet;                     ¦     ¦     ¦       ¦      ¦
¦ 1. ¦operator lumini/sunet/imagine;                 ¦  S  +---------+-------------+------------¦
¦  ¦recuziter orchestra;                      ¦     ¦  II  ¦  2,27   ¦  4,88  ¦
¦  ¦regizor tehnic; regizor culise;                ¦     +---------+--------------------------¦
¦  ¦secretar platou                        ¦     ¦Debutant ¦      1,62      ¦
+----+---------------------------------------------------------------+---------+---------+--------------------------¦
¦  ¦Personal calificat - servicii de scena si productie:      ¦     ¦  I  ¦  4,07   ¦  5,69  ¦
¦  ¦brodeor; butafor;                       ¦     +---------+-------------+------------¦
¦  ¦cizmar-confectioner incaltaminte; confectioner-montator produse¦     ¦  II  ¦  1,62   ¦  4,07  ¦
¦  ¦din lemn;                           ¦     +---------+--------------------------¦
¦  ¦costumier; croitor-confectioner imbracaminte;         ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦electrician iluminare scena;                  ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦imprimeur textile;                       ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦machior;                            ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦manuitor-montator decor;                    ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦maistru acordor/pian/clavecin;                 ¦     ¦     ¦             ¦
¦ 2. ¦maistru lutier;                        ¦  M  ¦     ¦             ¦
¦  ¦maistru sunet/lumini;                     ¦     ¦Debutant ¦      1,46      ¦
¦  ¦montor imagine/sunet;                     ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦lacatus montator;                       ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦peruchier;                           ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦pictor executant;                       ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦recuziter; regizor culise;                   ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦electroacustician;                       ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦specialist orga/instrumente de suflat;             ¦     ¦     ¦             ¦
¦  ¦tapiter                            ¦     ¦     ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------------------+---------+---------+--------------------------¦
¦ 3. ¦Personal necalificat:                     ¦     ¦  I  ¦  1,46   ¦  2,27  ¦
¦  ¦servicii de scena si productie;                ¦  M,G  ¦     +--------------------------¦
¦  ¦servicii de primire a publicului (supraveghetor sala, controlor¦     ¦     ¦      1,20      ¦
¦  ¦bilete, garderobier, plasator)                 ¦     ¦Debutant ¦             ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

 

  b) Indemnizatii de conducere specifice, stabilite in procente din salariul de baza: 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Functii de specialitate pentru care se acorda indemnizatie  ¦  Pana la  ¦
+---------------------------------------------------------------+--------------¦
¦Sef formatie muncitori                     ¦   15%   ¦
+---------------------------------------------------------------+--------------¦
¦Regizor tehnic, regizor culise, secretar platou        ¦   15%   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


 

  C. Functii administrative de specialitate 
  a) Functii de executie 

+-------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                   ¦ Nivelul ¦     ¦ Coeficient  ¦
¦Nr. ¦        Functia        ¦de studii¦Categoria¦de multiplicare¦
¦crt.¦                   ¦     ¦     +---------------¦
¦  ¦                   ¦     ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+--------------------------------------+---------+---------+-------+-------¦
¦  ¦impresar artistic teatru/muzical;   ¦     ¦  I  ¦ 4,88 ¦ 6,51 ¦
¦  ¦producator delegat; inginer productie;¦     +---------+-------+-------¦
¦ 1. ¦specialist in relatii publice;    ¦  S  ¦  II  ¦ 2,27 ¦ 4,88 ¦
¦  ¦specialist marketing cultural     ¦     +---------+---------------¦
¦  ¦                   ¦     ¦Debutant ¦   1,46   ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
 

  b) Functii de conducere 

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                     ¦         ¦Coeficient de multiplicare¦
¦crt.¦         Functia         ¦Nivelul de studii+--------------------------¦
¦  ¦                     ¦         ¦  minim  ¦  maxim  ¦
+----+-----------------------------------------+-----------------+-------------+------------¦
¦ 1. ¦Director general/director        ¦    S    ¦  6,51   ¦  9,76  ¦
+----+-----------------------------------------+-----------------+-------------+------------¦
¦ 2. ¦Director general adjunct/director adjunct¦         ¦       ¦      ¦
¦  ¦(artistic/economic/tehnic/marketing)   ¦    S    ¦  6,51   ¦  8,14  ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 

  c) Indemnizatii de conducere, stabilite in procente din salariul de baza: 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Functii de specialitate pentru care se acorda indemnizatie ¦  Pana la  ¦
+--------------------------------------------------------------+---------------¦
¦Director general                       ¦   55%   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------------¦
¦Director general adjunct, director              ¦   50%   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------------¦
¦Director adjunct, contabil-sef                ¦   40%   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------------¦
¦Sef serviciu                         ¦   30%   ¦
+--------------------------------------------------------------+---------------¦
¦Sef atelier, sef birou                    ¦   25%   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
Incadrarea in functiile de specialitate artistica si tehnica inscrise in grila A si, respectiv, in grila B, pentru persoanele care au rezultate valoroase in activitate, se poate face, cu aprobarea nominala a ministrului culturii si cultelor, fara a avea nivelul de studii necesar postului.


Poate fi de interes si:
Ordonanta privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, ordonanta nr. 21/2007
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
HG nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte in vederea stabilirii salariilor de baza
Legea 91/2010 privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 91/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
98 useri online

Useri autentificati: