DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, legea nr. 27/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 18/01/2007

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:
1 La articolul I punctul 4, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:".
2 La articolul I punctul 7, la articolul 8, dupa litera d) a alineatului (2) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmatorul cuprins:
"e) persoanele fizice si juridice cu responsabilitati in gestionarea deseurilor;
f) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;
g) masurile de incurajare a rationalizarii operatiilor de colectare, sortare si tratate a deseurilor."
3 La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 8 se abroga.
4 La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
"(2) La elaborarea planului prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului coopereaza cu autoritatile competente din statele membre si cu Comisia Europeana."
5 La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - (1) In baza principiilor si obiectivelor prevazute in Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si a metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevazute la art. 85, se elaboreaza/realizeaza in comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PRGD, de catre consiliile judetene ale judetelor din raza de competenta a fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite in continuare ARPM, in colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ANPM."
6 La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) In baza principiilor si obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevazute la art. 85, se elaboreaza/realizeaza planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PJGD, de catre consiliul judetean, in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, sub coordonarea ARPM, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu APM Bucuresti, sub coordonarea ARPM Bucuresti."
7 La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84. - (1) Studiile, expertizele si proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor pot fi incredintate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice."
8 La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu urmatorul cuprins:
"101. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 85, cu urmatorul cuprins:
«Art. 85. - Cadrul general si metodologia de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.»"
9 La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 91 se abroga.
10 La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Autoritatea competenta de decizie si control in domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Alte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Apararii, autoritatile administratiei publice locale."
11 La articolul I punctul 30, litera i) a articolului 39 se abroga.
12 La articolul I punctul 31, la articolul 40, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) asigura la nivelul fiecarei unitati sanitare, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, fondurile necesare pentru gestionarea deseurilor."
13 La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu urmatorul cuprins:
"311. La articolul 41 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
«c) coordoneaza si supravegheaza, prin Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale.»"
14 La articolul I punctul 35, articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:
A. la nivel de comune, orase si municipii, exceptand municipiul Bucuresti:
a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de Romania in vederea integrarii in Uniunea Europeana;
b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;
c) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;
g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor;
h) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
B. la nivel judetean si municipiul Bucuresti:
a) elaboreaza si adopta planurile judetene de gestionare a deseurilor si participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
b) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;
c) acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica in implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;
e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;
f) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
15 La articolul I punctul 36, articolul 491 se abroga.
16 La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
A. cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
a) abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;
b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;
c) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
d) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
e) acceptarea la depozitare a deseurilor nepericuloase si periculoase, fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
f) refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;
g) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor;
B. cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49."
17 La articolul I punctul 39, litera c) a alineatului (1) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
"c) comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;".
18 La articolul I, punctul 42 va avea urmatorul cuprins:
"42. Dupa articolul 58 se introduce urmatoarea mentiune:
«Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala Directiva nr. 75/442 privind deseurile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deseurile periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.»"
19. La anexa nr. 1, litera j) va avea urmatorul cuprins:
"j) gestionare deseuri - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;".

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1 Alineatele (1) si (2) ale articolului 8, articolul 9 si articolul 10 se abroga.
2 La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 7 alin. (1), (4) si (5);".

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
17 useri online

Useri autentificati: