DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, oug nr. 61/2006



[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 19/09/2006

Aprobat si modificat prin Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

Avand in vedere necesitatea si urgenta compatibilizarii depline a legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene in domeniul prevenirii generarii deseurilor si a gestionarii eficiente a acestora, tinand cont de faptul ca modificarile survenite la nivel european in domeniul deseurilor, prin adoptarea si intrarea in vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deseurile, ce realizeaza un cadru legislativ unitar in acest domeniu, impun armonizarea legislatiei nationale cu noile prevederi comunitare, conform angajamentelor asumate de Romania in Documentul de pozitie complementar - capitolul 22 "Mediu", Partea I, CONF-RO 27/04, finalizarea elaborarii si aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deseurilor trebuie realizate pana la sfarsitul lunii noiembrie 2006, iar ulterior acestea trebuie notificate catre Comisia Europeana, luand in considerare faptul ca intre momentul intrarii in vigoare a actului normativ de transpunere si momentul aprobarii Planurilor regionale de gestionare a deseurilor trebuie sa existe o perioada de timp suficienta pentru evaluarea strategica de mediu, aceasta constituind o etapa obligatorie, in conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, avand in vedere faptul ca in lipsa introducerii modificarilor propuse nu se pot realiza transpunerea integrala si implementarea corecta a Directivei 2003/12/CE privind deseurile si a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, tinand cont de faptul ca actiunea de finalizare si aprobare a Planurilor regionale de gestionare a deseurilor constituie un domeniu sensibil, pentru care Romania a fost si este monitorizata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie reglementarea activitatilor de producere si gestionare a deseurilor din categoriile prevazute in anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.
(2) Listele de deseuri corespunzatoare fiecarei categorii de deseuri stabilite la nivel comunitar se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica efluentilor gazosi emisi in atmosfera, precum si urmatoarelor categorii de deseuri, in masura in care acestea se supun unor reglementari speciale:
a) deseurilor radioactive;
b) deseurilor rezultate din prospectari, extractie, tratare si depozitare a resurselor minerale si celor rezultate din exploatari in cariere;
c) cadavrelor de animale si materiilor fecale sau altor substante naturale nepericuloase utilizate in agricultura;
d) apelor uzate, cu exceptia deseurilor lichide;
e) explozibililor expirati."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor sunt:
a) prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate al acestora prin:
1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;
2. dezvoltarea tehnologiei si comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra cresterii volumului sau periculozitatii deseurilor ori asupra riscului de poluare;
3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substantelor periculoase din deseurile destinate valorificarii;
b) reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie.
(2) Romania va informa Comisia Europeana conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informatii cu privire la masurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1)."
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului si in mod deosebit:
a) sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
b) sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
(2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor."
5. Articolul 6 se abroga.
6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale si locale cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile competente din statele membre pentru crearea unei retele integrate adecvate de instalatii de eliminare a deseurilor, tinand seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Aceasta retea trebuie sa asigure Comunitatii Europene in ansamblu eliminarea integrala a deseurilor sale, iar Romaniei, indeplinirea aceluiasi obiectiv in mod individual, tinand cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri.
(2) Reteaua integrata prevazuta la alin. (1) asigura eliminarea deseurilor in instalatiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii populatiei si a mediului."
7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel national, regional, judetean, inclusiv al municipiului Bucuresti.
(2) Planurile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina informatii referitoare la:
a) tipurile, cantitatile, originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate;
b) cerintele tehnice generale;
c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deseuri;
d) amplasamente si instalatii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finala a deseurilor.
(3) Planurile prevazute la alin. (1) pot include si:
a) persoanele fizice si juridice autorizate sa gestioneze deseuri;
b) estimarea costurilor pentru operatiile de valorificare si eliminare;
c) masurile de incurajare a eficientizarii operatiilor de colectare, sortare si tratare a deseurilor."
8. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Planul national de gestionare a deseurilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(2) La elaborarea planului prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu autoritatile competente din statele membre si cu Comisia Europeana.
(3) Planul prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului si se notifica Comisiei Europene."
9. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - (1) In baza Planului national de gestionare a deseurilor se elaboreaza in comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PRGD, de catre consiliile judetene ale judetelor din raza de competenta a fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite in continuare ARPM, in colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ANPM.
(2) PRGD se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala."
10. Dupa articolul 82 se introduc doua noi articole, articolele 83 si 84, cu urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) In baza Planului regional de gestionare a deseurilor se elaboreaza planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PJGD, de catre consiliul judetean, in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, sub coordonarea ARPM, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu APM Bucuresti, sub coordonarea ARPM Bucuresti.
(2) PJGD se aproba prin hotarare a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 84. - (1) Elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor poate fi incredintata unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(2) Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
(3) Autoritatile publice si operatorii economici au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, conform prevederilor legale."
11. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfasoara operatiile prevazute in anexele nr. II A si II B au obligatia solicitarii si obtinerii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu de la autoritatea competenta pentru protectia mediului.
(2) Autorizatia/autorizatia integrata de mediu cuprinde:
a) tipul si cantitatea de deseuri;
b) cerintele tehnice;
c) masuri de precautie;
d) locul de desfasurare a activitatii;
e) metoda de tratare.
(3) Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite pe o perioada determinata, poate fi refuzata, poate cuprinde conditii de conformare sau obligatii de mediu si poate fi refuzata in cazul in care metoda folosita pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor este inacceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului.
(4) Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1), in masura in care deseurile nu sunt deseuri periculoase, activitatile desfasurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimina propriile lor deseuri la locul de producere, precum si cele care desfasoara operatii de valorificare, daca:
a) autoritatile competente au adoptat reglementari generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile si cantitatile de deseuri si conditiile impuse pentru ca activitatea respectiva sa poata fi exceptata de la autorizare; si
b) tipurile sau cantitatile de deseuri si metodele de eliminare sau valorificare sunt in conformitate cu conditiile prevazute la art. 5.
(5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevazute la alin. (4) se supun procedurii de inregistrare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum si cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deseurilor pentru terti se supun procedurii de autorizare conform legislatiei in vigoare."
12. Articolele 12 si 13 se abroga.
13. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131. - (1) In conformitate cu principiul "poluatorul plateste", costurile operatiilor de eliminare se suporta de catre:
a) detinatorul de deseuri care incredinteaza deseurile unui colector sau unui operator economic prevazut la art. 91; si/sau
b) detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul produsului din care a rezultat deseul.
(2) In situatia in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale. Dupa identificarea faptuitorului, acesta urmeaza sa suporte atat cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare."
14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalatiile care efectueaza operatiile prevazute la art. 91 alin. (1), (4) si (6) se supun inspectiilor periodice ale autoritatii publice pentru protectia mediului in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea."
15. Alineatul (4) al articolului 141 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatile publice teritoriale pentru sanatate exercita controlul sanitar al activitatilor din domeniul gestiunii deseurilor cu impact asupra sanatatii populatiei."
16. Articolele 143-147, precum si articolele 149 si 1410 se abroga.
17. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia:
a) sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni cuprinse in anexa nr. II A ori nr. II B sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii;
b) sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina detinatorilor/producatorilor de deseuri;
c) sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele care se refera la deseuri;
d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa incheierea activitatilor si inchiderea amplasamentelor;
e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;
f) sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
(2) Producatorii de produse si cei care efectueaza activitati care genereaza deseuri sunt obligati:
a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;
b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;
c) sa nu introduca pe piata produse, daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, in conditiile respectarii prevederilor art. 5;
d) sa conceapa si sa proiecteze tehnologiile si activitatile specifice, astfel incat sa se reduca la minimum posibil cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii;
e) sa ambaleze produsele in mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea si transformarea acestora in deseuri;
f) sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic."
18. Articolul 191 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 191. - Producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze prevederile Planului national de gestionare a deseurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deseurilor si ale planurilor judetene de gestionare a deseurilor."
19. Dupa alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevazute la art. 91 alin. (1) si (4), precum si producatorii de deseuri cuprinse in anexa nr. I B sunt obligati sa tina evidenta cantitatii, a naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, frecventei, modului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiilor cuprinse in anexa nr. II A, respectiv nr. II B, si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora."
20. Dupa litera h) a articolului 23 se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) sa valorifice deseurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile sa le depoziteze in depozitele conforme de deseuri sau in cele care au perioada de tranzitie, prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana."
21. La articolul 25, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;".
22. La articolul 26, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;".
23. La articolul 27, litera c) se abroga.
24. La articolul 28, litera g) va avea urmatorul cuprins:
"g) sa tina o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);".
25. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - Pana la data aderarii la Uniunea Europeana, introducerea in Romania a deseurilor de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzisa, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, in conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si aprobate prin hotarare a Guvernului."
26. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Dupa data aderarii la Uniunea Europeana, transportul deseurilor peste frontiera Romaniei se face in conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deseurilor in, inspre si dinspre Uniunea Europeana.
(2) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romaniei se iau in considerare, dupa data aderarii, perioadele de tranzitie prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana."
27. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - Transportul deseurilor periculoase peste frontiera Romaniei se realizeaza cu respectarea prevederilor Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificarile ulterioare."
28. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Se interzice introducerea pe teritoriul Romaniei a oricaror tipuri de deseuri in vederea eliminarii pana la finalizarea perioadelor de tranzitie obtinute pentru depozitarea deseurilor prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana."
29. Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Autoritatea competenta de decizie si control in domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Alte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Apararii, consiliile locale si consiliile judetene."
30. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Strategia nationala de gestionare a deseurilor si Planul national de gestionare a deseurilor;
b) initiaza si propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;
c) avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati publice;
d) monitorizeaza impactul activitatilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu;
e) controleaza si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
f) autorizeaza, prin unitatile sale subordonate, activitatile cuprinse in anexa nr. II A sau nr. II B;
g) prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor;
h) organizeaza impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
i) reglementeaza impreuna cu celelalte autoritati publice activitatea de import, export si tranzit al deseurilor;
j) aplica sanctiuni titularilor de activitati pentru nerespectarea legislatiei de mediu in domeniul gestionarii deseurilor si pentru neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare;
k) informeaza Comisia Europeana asupra masurilor preconizate pentru incurajarea realizarii obiectivelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia standardelor si reglementarilor tehnice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana;
l) informeaza Comisia Europeana despre reglementarile generale adoptate conform dispozitiilor prevazute la art. 91 alin. (4) lit. a);
m) raporteaza Comisiei Europene, la intervale de 3 ani incepand cu data aderarii, informatii privind stadiul implementarii prezentei ordonante de urgenta, in forma solicitata de aceasta."
31. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:
a) evalueaza impactul produs de deseuri asupra sanatatii populatiei;
b) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitatile sanitare de asistenta medicala, de cercetare medicala si invatamant medical de stat si privat si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;
c) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitatile sanitare, de asistenta medicala, de cercetare medicala si de invatamant medical, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
d) controleaza activitatile de gestionare a deseurilor in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
e) coordoneaza implementarea prevederilor legislative in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala;
f) aproba fonduri autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la nivel local;
g) gestioneaza baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicala."
32. La articolul 41 alineatul (1), litera d) si alineatul (2) se abroga.
33. Articolul 46 se abroga.
34. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - Ministerul Administratiei si Internelor are urmatoarele atributii:
a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;
b) urmareste indeplinirea obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor, planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor si sprijina administratiile publice locale pentru aplicarea acestora;
c) sprijina administratiile publice locale in indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri."
35. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - Primarii si consiliile locale au urmatoarele obligatii:
a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de Romania in vederea integrarii in Uniunea Europeana;
b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;
c) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor menajere periculoase in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;
g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor;
h) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului."
36. Articolul 491 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 491. - Consiliile judetene au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si adopta planurile judetene de gestionare a deseurilor si participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
b) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;
c) acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica in implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;
e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;
f) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
37. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
A. Cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
a) abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;
b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;
c) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
d) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, de consum si de desfacere;
e) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
f) acceptarea la depozitare a deseurilor urbane si periculoase, fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
g) refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;
h) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor.
B. Cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeteni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, primarilor si viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintilor consiliilor judetene, conform art. 49 si 491.
(2) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesuluiverbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(5) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie."
38. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - Dispozitiile art. 51 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
39. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte:
a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
b) neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase;
c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;
d) refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta;
e) introducerea in tara a deseurilor in scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora in scopul pentru care au fost introduse;
f) acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, in vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal in tara si/sau a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de organele de urmarire penala, conform competentelor legale."
40. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - Prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, se reglementeaza:
a) modalitatile de gestionare pentru categoriile de deseuri prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
b) conditiile de functionare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor;
c) conditiile pentru transportul deseurilor;
d) conditiile pentru importul si exportul deseurilor, precum si tranzitul acestora pe teritoriul Romaniei;
e) alte aspecte care pot interveni in activitatea de gestionare a deseurilor."
41. Anexele nr. I A, I B, II A si II B se inlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
42. Dupa articolul 58 se introduce urmatoarea mentiune:
"Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006."

Art. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 30 referitor la dispozitiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)


SEMNIFICATIILE unor termeni in sensul ordonantei de urgenta

a) colectare - strangerea, sortarea si/sau amestecarea deseurilor, in vederea transportarii lor;
b) deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I B, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;
c) deseuri menajere - deseurile provenite din activitati casnice si care fac parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
d) deseuri asimilabile cu deseuri menajere - deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea;
e) deseuri industriale - deseurile de productie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002;
f) deseuri industriale reciclabile - deseurile industriale care pot fi supuse unei operatii de reciclare;
g) deseuri periculoase - deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se incadreaza la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C, si constituentii acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E;
h) detinator - producatorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;
i) eliminare - orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A;
j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;
k) producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;
l) reciclare - operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;
m) reutilizare - orice operatiune prin care un produs care a fost conceput si proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;
n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;
o) valorificare - orice operatiune mentionata in anexa nr. II B.


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. II A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)


OPERATII DE ELIMINARE

NOTA:
Prezenta anexa are scopul de a enumera operatiile de eliminare care sunt efectuate in practica. Conform art. 5, deseurile trebuie sa fie eliminate fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.
D1 Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
D2 Tratarea in contact cu solul (de exemplu, biodegradarea in sol a deseurilor lichide sau a namolurilor si altele asemenea)
D3 Injectarea la adancime (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile in puturi, saline sau cavitati naturale si altele asemenea)
D4 Retinerea pe suprafata delimitata (de exemplu, deversarea de deseuri lichide sau de namoluri in batale, iazuri ori lagune si altele asemenea)
D5 Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
D6 Evacuarea deseurilor intr-un corp de apa, cu exceptia marilor/oceanelor
D7 Evacuarea in mari/oceane, inclusiv introducerea in subsolul marin
D8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D7 si de la D9 la D12
D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa, din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin intermediul oricarei operatii numerotate de la D1 la D8 si de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea)
D10 Incinerarea pe sol
D11 Incinerarea pe mare
D12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere intr-o mina si altele asemenea)
D13 Amestecarea/combinarea deseurilor inainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D12
D14 Reambalarea deseurilor inainte de a fi supuse oricarei operatii numerotate de la D1 la D13
D15 Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere.


ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. I B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)


CATEGORII DE DESEURI

Q1 Reziduuri de productie sau consum nespecificate in continuare
Q2 Produse in afara standardelor
Q3 Produse cu valabilitate expirata
Q4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident
Q5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei actiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operatiile de curatare, materiale de ambalare, containere si altele asemenea)
Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizati - terminati si altele asemenea)
Q7 Substante devenite improprii utilizarii (de exemplu, acizi contaminati, solventi contaminati, saruri de amestec epuizate)
Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare si altele asemenea)
Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii (de exemplu, namol de la instalatii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate si altele asemenea)
Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operatiile de strunjire sau frezare si altele asemenea)
Q11 Reziduuri provenite de la extractia si procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatarile miniere sau petroliere si altele asemenea)
Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB si altele asemenea)
Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege
Q14 Produse de care detinatorul nu mai are trebuinta (de exemplu, reziduuri inlaturate/indepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial si altele asemenea)
Q15 Materiale, substante sau produse contaminate ce rezulta din actiunea de refacere a solului
Q16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse in categoriile de mai sus.


ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000)


OPERATII DE VALORIFICARE

NOTA:
Prezenta anexa are scopul de a enumera operatiile de valorificare care sunt efectuate in practica. Conform art. 5, deseurile trebuie sa fie valorificate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.
R1 Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie
R2 Recuperarea sau regenerarea solventilor
R3 Reciclarea/recuperarea de substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzand compostarea si alte procese de transformare biologica)
R4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici
R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
R6 Regenerarea acizilor sau bazelor
R7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluarii
R8 Valorificarea componentelor din catalizatori
R9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora
R10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
R11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R10
R12 Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
R13 Stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica





Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: