DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acte necesare si informatii legate de permisul de port-arma, detinerea armelor
Material preluat de la Politia Romana


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMA PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DETINERE, PORT SI FOLOSIRE A ARMELOR SI MUNITIILOR LETALE


In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii români sau strainii cu domiciliul ori resedinta în România, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

a. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
b. actul de identitate al solicitantului, original si copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii;
f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica în domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata în acest sens, în original si copie;
g. doua fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h. dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia în vigoare;
i. permis de vânatoare în original si copie, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei numai pentru detinere;
j. carnetul de membru vânator, în original si copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizatie vânatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinatia – vânatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii acesteia;
k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon, în original si copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;
l. adeverinta care atesta, în cazul cetateanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta în acest sens, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza în scopul portului si folosirii acesteia.


NOTIFICAREA, INSCRIEREA SI RADIEREA ARMEI NELETALE


1. NOTIFICAREA


1.1. Documente necesare pentru obtinerea dovezii de notificare în vederea procurarii armei neletale:
notificare prealabila;
copie CI/BI;

1.2. Dupa depunerea notificarii la organul de politie competent, în termen de 3 zile se elibereaza dovada notificarii (model anexa 14 din H.G. nr. 130/24.02.2005) cu o valabilitate de 30 zile.

1.3. Când arma neletala este procurata din strainatate se va depune si certificatul de îndeplinire a conditiilor de omologare eliberat de Autoritatea Nationala de Omologare a Armelor si Munitiilor (dupa înfiintarea acestui organ).

2. INSCRIEREA ARMEI NELETALE SI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DETINATOR


Dupa procurarea armei neletale, solicitantul are obligatia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificarii în vederea eliberarii certificatului de detinator (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) si înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta urmatoarele acte:

dovada notificarii, stampilata si semnata pe verso de armurier, în cazul cumpararii;

factura de procurarea armei, sau dupa caz:
certificat de mostenitor;
act de donatie;

chitanta vamala;

ordin/dispozitie de recompensa sau dar, a conducatorului institutiei;

arma si munitia procurata.


RADIEREA
Solicitantul se prezinta la organul de politie competent pentru radierea armei neletale în termen de 5 zile de la înstrainare cu urmatoarele documente:

cerere model;
factura de vânzare a armei neletale eliberata de un armurier, sau dupa caz, act de donatie;
certificatul de detinator;
BI/CI – original si copie;

Observatii:

Orice operatiune de vânzare cumparare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor.
Dovada dobândirii-procurarii unei arme neletale se poate face si cu actele notariale prevazute de lege (certificat de mostenitor, donatie, etc.), în original sau copie autentificata.


ACTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME SI MUNITII NELETALE DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. IN ROMANIA


cerere-tip, al carui model este prevazut în anexa nr. 19/ HG 1914/2006
documente, însotite de traducerea legalizata în limba româna, prin care se face dovada ca sunt autorizati, de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla, sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective;
documente din care sa reiasa ca destinatarul din România este autorizat sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta;
documente din care sa reiasa ca paza transportului este asigurata pe teritoriul României; - contract cu o unitate de jandarmi care sa aiba ca obiect paza transporturilor cu caracter special
împuternicirea legala a persoanei care solicita eliberarea permisului de transfer al armelor si munitiilor letale, dupa caz.

Termenul de eliberare al permisului de transfer este de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 zile de la data eliberarii.


ACTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII PASAPORTULUI EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC


In vederea eliberarii pasaportului european pentru arme de foc, cetatenii români sau rezidentii statelor membre care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc conditiile prevazute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procura speciala, la organul de politie competent care le-a acordat permisul de arma, un dosar cuprinzând urmatoarele documente:

cerere-tip, al carei model este prevazut în anexa nr. 7;
doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
documentul de identitate al solicitantului, în original si în copie, sau dupa caz, copie legalizata a documentului de identitate;
permisul de arma al solicitantului, în original si în copie, sau dupa caz, copie legalizata a permisului de arma;
documente prin care se argumenteaza motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada calatoriei.

Documentele originale prevazute mai sus se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea.

In situatia în care solicitantul si-a schimbat domiciliul sau, dupa caz, resedinta în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competenta a organului de politie care i-a acordat permisul de arma, acesta se prezinta pentru eliberarea pasaportului european al armelor de foc la organul de politie competent pe raza caruia si-a stabilit noul domiciliu sau resedinta si în evidenta caruia se afla la data solicitarii.

In pasaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port si folosire.

(1) In vederea obtinerii autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevazuta la art. 117 din Legea nr.295/2004, rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu arme de foc si/sau munitii si au efectuata mentiunea în pasaportul european pentru arme de foc ca introducerea armelor respective este supusa autorizarii pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procura speciala, la organul de politie competent din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv al oricarui inspectorat judetean de politie sau la Inspectoratul General al Politiei Române, un dosar cuprinzând urmatoarele documente:
cerere-tip, al carei model este prevazut în anexa nr. 5;
pasaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original si în copie, sau dupa caz copie legalizata a acestuia;
documentul de identitate al solicitantului, în original si în copie, sau dupa caz copie legalizata a acestuia.

(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr.1914 /2006 în termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de politie competente prevazute la art. 11 alin. (1) elibereaza autorizatia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al carei model este prevazut în anexa nr. 6.


Procurarea armelor letale de pe teritoriul României


(1) Procurarea unei arme letale, precum si a munitiilor corespunzatoare, de pe teritoriul României, de catre rezidentii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din tara, se poate face, în conditiile prezentei legi, numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau, dupa caz, a munitiei, eliberata de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române.

In vederea obtinerii autorizatiei de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la formatiunea de politie competenta teritorial un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente :

cerere-tip,
documentul de identitate al solicitantului, în original si în copie sau, dupa caz, copie legalizata a acestuia, însotit de traducerea legalizata în limba româna;
autorizatia prealabila de procurare a armei sau, dupa caz, a munitiilor, eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este solicitantul, însotita de traducerea legalizata în limba româna.

In termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de politie competente elibereaza autorizatia de procurare a armei letale, precum si a munitiilor corespunzatoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din tara.


Acte necesare pentru avizarea operatiunilor de import-export cu arme si munitii


CONDITII IN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERATIUNI CU ARME SI MUNITII


în obiectul de activitate sa aiba incluse operatiuni cu arme si munitii;

societatea sa fie autorizata de unitatea de politie pe raza careia îsi are sediul, conform art. 108 din Legea nr. 295/2004;

sa detina spatiu pentru depozitare si vânzare cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 333/2003 si Ordinului Ministrului de Interne nr. 1011/1999;

sa detina registru tip pentru evidentierea operatiunilor de vânzare a armelor si munitiilor, vizat de organele de politie competente;

persoanele care efectueaza operatiuni cu arme si munitii, sa prezinte certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu au fost condamnate pentru savârsirea de infractiuni ce prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta statului sau pentru viata si integritatea corporala a persoanelor.


ACTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI PE LICENTELE DE IMPORT-EXPORT DE CATRE AGENTII ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC SI MUNITII


ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI


1. La prima solicitare a unui aviz:


cerere în care se solicita avizarea, pentru fiecare licenta (dublu exemplar);
copie dupa factura proforma tradusa si legalizata;
certificat constatator de la Registrul Comertului;
cazierul fiscal al societatii care solicita avizul pentru operatiuni de import-export, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice;
copie dupa statutul societatii, în care sa fie prevazut, în mod expres faptul ca societatea desfasoara operatiuni cu arme si munitii (comert, import-export, conform cod CAEN, 5147, 5248, 5250, etc.);
copie de pe autorizatia emisa de Inspectoratele Judetene de Politie sau dupa caz D.G.P.M.B. în baza art. 108 din Legea nr. 295/2004;
licentele de import / export eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Directia Licente;
copie dupa contractul cu unitatea de jandarmi care sa asigure paza transportului armelor si munitiilor (conform art. 25 (2) din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);
chitanta în original a platii taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgenta;
delegatia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisa de societatea care solicita avizul, cu semnatura si stampila conducatorului unitatii.

2. La urmatoarele solicitari:


cerere de avizare (dublu exemplar) pentru fiecare licenta;
copie dupa factura proforma tradusa si legalizata;
chitanta în original a platii taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgenta;
delegatia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisa de societatea care solicita avizul, cu semnatura si stampila conducatorului unitatii;


OBLIGATIILE SOCIETATILOR COMERCIALE DUPA EFECTUAREA IMPORTULUI


Societatile comerciale care au obtinut avizul favorabil pentru importul sau exportul de materii explozive au obligatia, ca în termen de 30 zile de la efectuarea importului, sa se prezinte la D.A.E.S.T. cu urmatoarele documente:

Declaratiile vamale pentru import;

Facturile externe.


PROGRAMUL DE DEPUNERE SI RIDICARE A DOSARELOR


Directorul Directiei Arme, Explozivi si Substante Toxice

- Marti: orele 11-13
- Joi: orele 14-16

Directorul Adjunct al Directiei Arme, Explozivi si Substante Toxice

- Miercuri: orele 13-15


NOTA:


Dosarele de avizare a licentelor de import-export se depun la sediul I.G.P.R.- D.A.E.S.T., prin serviciul secretariat (tel. 021/ 208.25.25/interior 26.049), în zilele de audienta stabilite de conducerea unitatii.

NU SE ACCEPTA DEPUNEREA DOSARELOR IN ALTE CONDITII, SAU PRIN INTERMEDIARI.

NU SE ACCEPTA DECAT DEPUNEREA DOSARELOR COMPLETE, VIZATE IN ACEST SENS DE UN LUCRATOR AL DIRECTIA ARME, EXPLOZIVI SI SUBSTANTE TOXICE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE .


---------------------------------------
Material preluat de pe site-ul oficial al Politiei Romane: http://www.politiaromana.ro, document valabil in data de 02.06.2007
---------------------------------------


Alte resurse

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
132 useri online

Useri autentificati: