DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament are ca obiect reglementarea metodologiei de supraveghere de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 2
In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) A.N.R.M.A.P

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
b) agent constatator - persoana din cadrul Directiei generale supraveghere, monitorizare si evaluare a A.N.R.M.A.P., imputernicita prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. pentru a desfasura activitatea de supraveghere si de a aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia aplicabila domeniului achizitiilor publice;
c) echipa de control - echipa formata din 2 sau mai multi agenti constatatori;
d) echipa de control mixta - echipa de control care cuprinde si alte persoane din cadrul unor institutii/autoritati publice cu care A.N.R.M.A.P. are incheiate protocoale de colaborare/ acorduri in domeniul achizitiilor publice, gestionarii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurentei si al controlului;
e) ordin de control - ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. prin care se dispune membrilor unei echipe de control sa efectueze o activitate de supraveghere;
f) masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor - masuri adoptate, in conditiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale, altele decat aplicarea de sanctiuni.
Aceste masuri sunt:
- sesizarea organelor competente ale statului, in masura in care se constata fapte care excedeaza limitelor de competenta conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative in vigoare;
- formularea de actiuni in constatarea nulitatii absolute a contractelor/acordurilor-cadru in cazurile in care legea prevede o astfel de posibilitate;
- recomandari si propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achizitie publica de catre autoritatile contractante;
g) plan lunar de supraveghere - document de planificare a activitatilor de supraveghere pentru o perioada egala cu o luna calendaristica;
h) nota de control - document unilateral care se intocmeste de echipa de control si care contine constatarile, concluziile si masurile dispuse ca urmare a efectuarii procedurii de supraveghere;
i) proces-verbal de constatare a contraventiilor - document care se incheie pentru acele fapte care constituie contraventii, ale caror constatare si sanctionare prin amenda contraventionala sunt de competenta A.N.R.M.A.P., si care se intocmeste pe baza notei de control;
j) regulament - prezentul regulament privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii;
k) supraveghere - functie a A.N.R.M.A.P. prin care se desfasoara activitatea de control al procedurilor de atribuire aplicate de autoritatile contractante, de constatare a faptelor prin care se incalca sau se eludeaza prevederile legale in domeniul achizitiilor publice, precum si, dupa caz, de aplicare a sanctiunilor pentru acele fapte care constituie contraventie sau a altor masuri pentru prevenirea, stoparea si remedierea efectelor negative ale procedurilor de achizitie publica;
l) zile - zile calendaristice, daca nu se precizeaza zile lucratoare.

Art. 3
(1) In exercitarea functiei de supraveghere a achizitiilor publice, activitatile A.N.R.M.A.P. sunt:
a) constatarea faptelor prin care se incalca sau se eludeaza prevederile legale in domeniul achizitiilor publice;
b) sanctionarea faptelor prevazute la lit. a), in masura in care acestea constituie contraventii;
c) utilizarea masurilor prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni.
(2) A.N.R.M.A.P. indeplineste activitatile prevazute la alin. (1) prin:
a) controlul planificat pe baza planului lunar de supraveghere;
b) controlul neplanificat, ca urmare a unor sesizari primite de la terti sau ca urmare a sesizarii din oficiu.
(3) Activitatile derulate in scopul indeplinirii functiei de supraveghere nu pot depasi, in nicio situatie, atributiile si competentele conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative in vigoare.

Art. 4
(1) Planul lunar de supraveghere se intocmeste pana pe data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare, de catre Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare din cadrul A.N.R.M.A.P.
(2) Planul lunar de supraveghere se avizeaza de catre vicepresedintele A.N.R.M.A.P., se aproba de catre presedintele A.N.R.M.A.P. si poate fi modificat in cazuri temeinic justificate, ori de cate ori este necesar, ulterior datei intocmirii acestuia.

Art. 5
(1) In situatia in care urmeaza a fi efectuat un control neplanificat, in cazurile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b), agentul constatator caruia i s-a repartizat respectiva sesizare va intocmi o nota de informare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Nota de informare va fi avizata de vicepresedinte si aprobata de presedintele A.N.R.M.A.P.
(3) Dupa aprobarea notei de informare, conducatorul Directiei generale supraveghere, monitorizare si evaluare a A.N.R.M.A.P. va desemna membrii echipei de control si va intocmi ordinul de control.


Capitolul II - Procedura de supraveghere


Art. 6
(1) Procedura de supraveghere se efectueaza de echipa de control, in baza ordinului de control, respectand urmatoarele etape:
a) transmiterea catre autoritatea contractanta a comunicarii privind inceperea procedurii de supraveghere;
b) efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritatile contractante;
c) intocmirea notei de control care va contine toate informatiile cu privire la autoritatea contractanta, echipa de control, contractul de achizitie publica si procedura urmata in vederea atribuirii acestuia;
d) intocmirea, daca este cazul, a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si/sau utilizarea masurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor.
(2) Pentru efectuarea activitatii de control in bune conditii, autoritatea contractanta supusa procedurii de supraveghere are obligatia de a pune la dispozitia echipei de control toate documentele si actele solicitate in termenele stabilite, precum si un spatiu adecvat desfasurarii acestei activitati, in cadrul sediului propriu.
(3) Procedura de supraveghere se poate desfasura si la sediul A.N.R.M.A.P., cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 7
(1) Echipa de control isi desfasoara activitatea in baza ordinului de control.
(2) Ordinul de control se intocmeste conform modelului din anexa nr. 2 si va contine numele si prenumele agentilor constatatori, numarul legitimatiilor de control, autoritatea contractanta, obiectivele, perioada si locul desfasurarii procedurii de supraveghere.
(3) In cazul in care pe parcursul desfasurarii procedurii de supraveghere se constata si alte incalcari ale prevederilor legale, altele decat cele sesizate initial, sau ca documentatia pusa la dispozitia echipei de control necesita o perioada mai mare de analiza decat cea prevazuta initial in ordinul de control, perioada de efectuare a procedurii de supraveghere poate fi extinsa cu aprobarea presedintelui.

Art. 8
(1) Dupa aprobarea ordinului de control si inainte de efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritatile contractante, A.N.R.M.A.P., prin intermediul Directiei generale supraveghere, monitorizare si evaluare, are obligatia de a transmite autoritatii contractante o comunicare privind inceperea procedurii de supraveghere, care va cuprinde urmatoarele informatii:
a) perioada in care se va desfasura procedura de supraveghere;
b) obiectul si/sau perioada la care se raporteaza procedura de supraveghere;
c) documentele pe care autoritatea contractanta trebuie sa le puna la dispozitia A.N.R.M.A.P. in vederea efectuarii controlului procedurilor de atribuire aplicate, precum si termenul in care autoritatea contractanta trebuie sa se conformeze cu aceasta obligatie.
(2) Modelul comunicarii privind inceperea procedurii de supraveghere este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (1) va fi transmisa autoritatii contractante cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru efectuarea controlului.

Art. 9
(1) In efectuarea controlului procedurii de atribuire aplicate de autoritatile contractante, echipa de control poate solicita reprezentantului autoritatii contractante sau oricarui angajat al acesteia note explicative. Intrebarile la care se va raspunde prin notele explicative vor fi formulate in mod clar, concis si concret, pentru a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect.
(2) Modelul notelor explicative este prevazut in anexa nr. 4.
(3) In cazul in care persoana careia i s-a solicitat o nota explicativa refuza sa furnizeze raspunsurile solicitate pe loc, agentul constatator va stabili un termen rezonabil, care nu poate depasi 72 de ore pentru formularea raspunsului. In acest caz, agentul constatator va proceda la solicitarea notei explicative prin adresa scrisa care se inregistreaza la registratura autoritatii contractante.
(4) Netransmiterea in termenul stabilit a documentelor si a notelor explicative solicitate de catre A.N.R.M.A.P. se consemneaza in nota de control si echivaleaza cu refuzul de a pune la dispozitia A.N.R.M.A.P. informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, fapta sanctionata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
(1) Dupa verificarea documentelor puse de autoritatea contractanta la dispozitia echipei de control, aceasta intocmeste o nota de control
(2) Nota de control se intocmeste in doua exemplare, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5, si se semneaza pe fiecare pagina de catre toti membrii echipei de control.
(3) Nota de control va indica documentele puse de autoritatea contractanta la dispozitia echipei de control impreuna cu elementele de identificare ale acestora.
(4) Constatarile care se inscriu in nota de control trebuie sa fie precise, fara stersaturi si corecturi si trebuie sa se bazeze pe date si documente expuse clar, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente, care incarca nejustificat continutul acesteia.
(5) Nota de control poate contine si descrierea altor aspecte constatate in cursul derularii controlului, care pot contribui la stabilirea unor elemente relevante legate de procedurile de atribuire aplicate de autoritatea contractanta. La nota de control se pot anexa orice acte, documente si note explicative necesare sustinerii constatarilor.
(6) Concluziile trase ca urmare a efectuarii procedurii de supraveghere se vor concretiza in propunerea de masuri care se impun pentru remedierea si/sau sanctionarea neregulilor/deficientelor constatate.
(7) Neregulile, incalcarea sau eludarea prevederilor legale constatate se consemneaza in nota de control in mod obligatoriu, cu precizarea actelor normative incalcate, la nivel de articol, alineat si/sau litera. Pentru fiecare neregula inscrisa in nota de control se nominalizeaza persoana care nu a respectat prevederile legale, la nivel de persoana fizica si/sau persoana juridica.
(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a fi informata pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor rezultate din efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate.
(9) La incheierea procedurii de supraveghere, agentul constatator care coordoneaza echipa de control are obligatia de a comunica autoritatii contractante un exemplar din nota de control.

Art. 11
In masura in care prin nota de control s-a constatat incalcarea sau eludarea prevederilor legale, agentii constatatori au obligatia de a finaliza procedura de supraveghere prin:
a) incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiilor, indicand, pentru persoanele fizice raspunzatoare, datele personale din actul de identitate, inclusiv seria, numarul si codul numeric personal, ocupatia si locul de munca, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, cod de identificare fiscala/cod unic de inregistrare la registrul comertului, datele de identificare ale conducatorului institutiei/reprezentantului legal al acesteia;
b) inaintarea catre presedintele A.N.R.M.A.P. a propunerii de a se utiliza masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 12
(1) Constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale, utilizarea cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor, precum si executarea sanctiunilor contraventionale se efectueaza in conformitate cu dispozitiile procedurilor stabilite prin legislatia in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se intocmeste in 2 (doua) exemplare, dintre care unul pentru autoritatea contractanta, si are la baza informatiile continute in nota de control, aceasta din urma fiind anexata la procesulverbal de constatare. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevazut in anexa nr. 6.

Art. 13
Dupa finalizarea fiecarei proceduri de supraveghere se va intocmi un dosar de supraveghere care va contine urmatoarele:
a) opis documente control, conform modelului din anexa nr. 7;
b) ordinul de control;
c) sesizarea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b);
d) nota de informare intocmita potrivit prevederilor art. 5;
e) documentele aferente fiecarei etape din cadrul procedurii de supraveghere;
f) notele explicative;
g) nota de control;
h) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
i) documentele care atesta utilizarea oricaror mijloace de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni;
j) oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.


Capitolul III - Agentii constatatori


Art. 14
Exercitarea functiei de supraveghere a A.N.R.M.A.P. se efectueaza de catre agentii constatatori, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 15
(1) Agentii constatatori au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa efectueze procedurile de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
b) sa constate faptele prin care se incalca sau se eludeaza prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si sa aplice, daca este cazul, sanctiunile corespunzatoare;
c) sa propuna presedintelui A.N.R.M.A.P. utilizarea masurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea sau eludarea prevederilor legale in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decat aplicarea de sanctiuni;
d) sa solicite autoritatii contractante, in original si/sau in copie conforma cu originalul, toate documentele in legatura cu procedurile de achizitie publica, precum si note explicative, care pot contribui la stabilirea unor elemente relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;
e) sa se legitimeze si sa prezinte ordinul de control ori de cate ori acest lucru este solicitat de catre autoritatile contractante care sunt supuse procedurii de supraveghere;
f) sa demonstreze obiectivitate si impartialitate in desfasurarea procedurii de supraveghere;
g) sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;
h) sa nu pretinda sau sa primeasca bani ori alte foloase materiale si sa nu isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau in calitate de agent constatator.
(2) Echipa de control este coordonata de unul dintre agentii constatatori care face parte din aceasta si este desemnat prin ordinul de control ca agent coordonator.
(3) Agentul coordonator raspunde de modul de desfasurare a etapelor aferente procedurii de supraveghere si, la finalizarea procedurii de supraveghere, va definitiva dosarul de supraveghere prevazut la art. 13.
(4) In desfasurarea activitatii de supraveghere, calitatea de agent constatator se atesta prin prezentarea legitimatiei de control, al carei model este prevazut in anexa nr. 8.
(5) Orice fapta savarsita impotriva membrilor echipei de control se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 16
Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
In exercitarea functiei de supraveghere, A.N.R.M.A.P. poate incheia protocoale de colaborare/acorduri cu institutiile care au anumite competente in domeniul achizitiilor publice, gestionarii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurentei si al controlului.

Art. 18
In vederea punerii in executare a sanctiunii amenzii contraventionale, Directia economico-administrativa din cadrul A.N.R.M.A.P. va transmite procesul-verbal de constatare in conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 19
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul regulament.


Anexa Nr. 1 la regulament


Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare
Aprobat
Nr. ................./.................. Presedinte, ........................ Avizat Vicepresedinte,.................. NOTA DE INFORMARE[ ] Sesizare primita de la ..................................................................................................[ ] Sesizare din oficiuAutoritatea contractanta .................................................................................................la care se refera sesizarea .................................................................................................Obiectul, pe scurt, al sesizarii:............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .
.......................................................................................................
................................[ ]
Clasare, intrucat ..................................................................................... [ ] Conexare cu alta lucrare, respectiv ...................................................................


Anexa Nr. 2 la regulament

                  GUVERNUL ROMANIEI
                   STEMA
--------------------------------------------------------------------------------
             AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
IMAGINE         REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA
               ACHIZITIILOR PUBLICE
--------------------------------------------------------------------------------
  Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sectorul 1, Bucuresti, Romania, 010873
        Telefon/Fax: +4(021) 311.80.90/+4(021) 311.80.95

 

  Nr. ......................../..................... 


  ORDIN DE CONTROL 


Se desemneaza
1. ...................................., legitimatie nr. ...................,
2. ...................................., legitimatie nr. ...................,
sa efectueze, incepand cu data de/in perioada .............................., in conformitate cu prevederile Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 11/2007, o procedura de supraveghere la:
.....................................................................................................................
Procedura de supraveghere se va desfasura la: [ ] sediul autoritatii contractante [ ] sediul A.N.R.M.A.P.

Obiectivele procedurii de supraveghere sunt:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Presedinte,
......................


Anexa Nr. 3 la regulament

 
                  GUVERNUL ROMANIEI
                   STEMA
--------------------------------------------------------------------------------
             AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
IMAGINE         REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA
               ACHIZITIILOR PUBLICE
--------------------------------------------------------------------------------
  Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sectorul 1, Bucuresti, Romania, 010873
        Telefon/Fax: +4(021) 311.80.90/+4(021) 311.80.95 

 

  Nr. ......................./...................... 


  Catre ..............................................
In atentia domnului/doamnei ........................ 


  COMUNICARE
privind inceperea procedurii de supraveghere Prin prezenta, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) va aduce la cunostinta ca veti face obiectul unui control al urmatoarelor proceduri de achizitie publica:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Procedura de supraveghere se va desfasura la:
[ ] sediul institutiei dumneavoastra, incepand cu data de/in perioada: ...........................................;
[ ] sediul A.N.R.M.A.P., dumneavoastra avand obligatia de a ne pune la dispozitie, in termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicari, urmatoarele documente:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Procedura de supraveghere se va desfasura in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare

Director general,
...........................

Persoana de contact .............................. Telefon ..................


Anexa Nr. 4 la regulament


NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................., avand calitatea de ........................, la ..............................., la intrebarile puse de ........................................., in calitate de agent constatator in cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, dau urmatoarele explicatii:
1. Intrebarea:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Raspuns:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Intrebarea:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Raspuns:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Alte observatii:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
+------------------------------------------------+
¦Persoana care a completat raspunsurile:     ¦
¦Nume si prenume (in clar) ......................¦
                 Agent constator,¦
 Functia ........................................¦
           ...........................¦
 Semnatura ......................................¦
+------------------------------------------------+ 
Anexa Nr. 5 la regulament

 
                  GUVERNUL ROMANIEI
                   STEMA
--------------------------------------------------------------------------------
             AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
IMAGINE         REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA
               ACHIZITIILOR PUBLICE
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Nr. ..................../....................... NOTA DE CONTROL
incheiata in ziua ........................... luna ..................... anul ..............., ora .................,localitatea ..............................., judetul (sectorul) ........................................................ 1. Date privind controlul efectuat Echipa de control Numele si prenumele: Functia: Numar legitimatie ................................. ........................... ................................................... ................................. ........................... ................................................... ................................. ........................... ................................................... ................................. ........................... ................................................... Ordinul de control: nr. ............................. din ........................................................... Numarul comunicarii privind inceperea procedurii de supraveghere .................................................... Locul desfasurarii procedurii de supraveghere: Sediul [ ] autoritatii contractante [ ] A.N.R.M.A.P. Perioada efectuarii procedurii de supraveghere ...................................................................... Obiectul si/sau perioada la care se raporteaza procedura de supraveghere ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Documentele pe care autoritatea contractanta le-a pus la dispozitia A.N.R.M.A.P. ..................................................................................................................... ..............................................
....................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2. Date privind autoritatea contractanta Denumirea ........................................................................................................... Sediul .............................................................................................................. Codul de indentificare fiscala/ cod unic de inregistrare la Registrul Comertului ...................................................... Numele reprezentantului legal al autoritatii contractante ...................................................... Numele persoanelor care au participat in derularea controlului ...................................................... Echipa de control: .................................... .................................... .................................... .................................... 3. Rezultatele controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritatea contractanta Planificarea achizitiilor publice si etapele premergatoare initierii procedurii de atribuire ....................................
................................................................................. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Respectarea regulilor de publicitate ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Intocmirea documentatiei de atribuire ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................
.................................................................................................... Alegerea procedurii si a criteriilor de atribuire ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Activitatea comisiei de evaluare ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
Respectarea regulilor de comunicare ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Decizia de atribuire a contractului de achizitie publica ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Respectarea principiilor care guverneaza achizitiile publice ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 4. Alte aspecte constatate in cursul derularii controlului ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 5. Concluzii si propuneri de masuri ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ....... Prezenta nota de control contine un numar de .............. pagini si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare, din care unexemplar pentru autoritatea contractanta. Nota de control a fost inregistrata la registratura autoritatii contractante sub nr. ................................+--------------------------------------------------------+¦Se confirma restituirea tuturor documentelor solicitate ¦¦de catre A.N.R.M.A.P. si prezentate acesteia in original¦ Echipa de control:¦Nume si prenume (in clar) ..............................¦ ..........................¦Functia ................................................¦ ..........................¦Semnatura ....................... .......................... +--------------------------------------------------------+ ..........................


Anexa Nr. 6 la regulament


          GUVERNUL ROMANIEI
           STEMA
-------------------------------------------------
           PROCES-VERBAL
       AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
          de constatare a contraventiilor
IMAGINE   REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA
        seria ............ nr. ..............
         ACHIZITIILOR PUBLICE
-------------------------------------------------


Incheiat in ziua luna anul ora in localitatea judetul/sectorul................ ...... ...... ...... ......................... .....................de catre agentul constatator ................................, legitimatie nr. ................din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice(A.N.R.M.A.P.)In urma controlului procedurilor de achizitie publica, efectuat in conformitate cu prevederileOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cumodificarile si completarile ulterioare, aplicate de autoritatea contractanta:in data de (perioada) .........................................................................descrierea faptei (faptelor):....................................................................
...................................................................................Pentru savarsirea faptei/faptelor ...............................................descrisa/descrise mai sus se face vinovat(a): ...............................................Fapta/faptele descrisa/descrise mai sus ...............................................constituie contraventie/contraventii conform: ...............................................si se sanctioneaza cu amenda de la: ................................. la .....................conform art. ................................... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. ................................... 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu ................................... modificarile si completarile ulterioare.Stabilesc avertisment/amenda in cuantum de: ......
...... (...............................) lei.Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheieriiprocesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenziiprevazute in actul normative. ...............................................Alte mentiuni (obiectii ale contravenientului): ............................................... ............................................... ...............................................Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la datacomunicarii acestuia. Plangerea insotita de copia procesului-verbal se depune la sediulA.N.R.M.A.P./instantei competente de la domiciliul contravenientului.Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal, Semnaturafapt atestat de martorul: ...............
.................................. .................domiciliat in: ......................., str. ......................... nr. ......., bl. ......,judetul/sectorul ........................., act de identitate: seria ............ nr. ........,emis de ........................, cod numeric personal: .......................................Prezentul proces-verbal nu contine mentiunile referitoare la martor, deoarece:[] a fost incheiat in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (3) din Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 11 din 13 august 2007;[] ............................................................................................Semnatura agentului constatator, Semnatura (si stampila) contravenientului,
_______________________________________________________________________________________________ Instiintare de plata Amenda in cuantum de ............... (.................................) lei se va achita incontul nr. ..............................., deschis la Trezoreria ............................,beneficiar .................................................................. Chitanta de plata a amenzii se depune impreuna cu copia procesului-verbal sau se transmitede catre contravenient prin posta recomandat la sediul A.N.R.M.A.P. din ....................... Amenda poate fi achitata la jumatate din minimul prevazut de lege in termen de 48 de ore dela primirea prezentei instiintari. Neachitarea amenzii in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii prezenteiinstiintari atrage executarea silita conform prevederilor legale.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: