DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de executie vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Poate ocupa un post de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, in Ministerul Justitiei, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a promovat concursul organizat de Ministerul Justitiei.

Art. 2
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta:
a) copie a actului de identitate;
b) copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
c) copie a diplomei de licenta si a foii matricole a anilor de studii;
d) curriculum vitae (in format european);
e) copie a carnetului de munca sau adeverinte doveditoare ale vechimii in specialitate, dupa caz;
f) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale si conformitatea cu originalul a copiilor actelor cerute la lit. a)-e);
g) chitanta de plata a taxei de inscriere.
(2) In momentul numirii, candidatii declarati admisi isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezinta originalul documentelor depuse in copie la dosarul de inscriere pentru verificarea conformitatii acestor copii cu originalul.
(3) Cuantumul taxei de concurs se stabileste de catre ministrul justitiei, prin ordin.


Capitolul II - Procedura de desfasurare a concursului


Art. 3
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, consta in sustinerea a doua probe unice pentru toti candidatii: proba scrisa pentru verificarea cunostintelor teoretice si interviul.

Art. 4
(1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, bibliografia, limba straina pentru care se va face testarea, numarul posturilor vacante, cerintele generale si specifice pentru ocuparea posturilor, prezentarea generala a posturilor, regulamentul si probele de concurs, date de contact, termenul limita pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina web a institutiei, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru sustinerea primei probe a concursului.
(2) Data si locul desfasurarii concursului, numarul de posturi vacante, probele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare in legatura cu concursul se publica si prin intermediul mass-media si prin afisare la sediul instantelor judecatoresti.
(3) In situatia in care se modifica data sau locul desfasurarii concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevazute la alin. (1), cu cel putin 3 zile inainte de data sustinerii primei probe de concurs.
(4) Anuntul de concurs, inclusiv tematica si bibliografia concursului, se elaboreaza de departamentul de resurse umane care le supune spre aprobare ministrului justitiei.
(5) Pentru unele posturi vacante scoase la concurs se poate solicita ca cerinta specifica vechime in specialitate.

Art. 5
(1) Cererea pentru inscrierea la concurs impreuna cu actele prevazute la art. 2 alin. (1) se depun cu cel putin 10 zile inainte de data concursului la departamentul de resurse umane.
(2) Formularul-tip pentru cererea de inscriere este pus la dispozitia candidatilor de catre persoanele responsabile de organizarea concursului, fiind publicat si pe pagina web a Ministerului Justitiei. Pe aceeasi pagina se publica tematica si bibliografia ceruta la concurs, regulamentul de concurs si modelul de curriculum vitae european.
(3) In cuprinsul cererii de inscriere la concurs candidatul specifica:
a) ordinea preferintelor pentru posturile vacante scoase la concurs;
b) optiunea pentru limba straina la care doreste sa sustina testarea (atunci cand este cazul);
c) lista actelor depuse la dosarul de concurs.
(4) Persoanele responsabile de organizarea concursului au obligatia de a verifica dosarele candidatilor cu cel putin 8 zile inainte de data desfasurarii primei probe a concursului, hotarand admiterea sau respingerea cererii de inscriere la concurs. Cererile de inscriere la concurs sunt respinse daca nu sunt insotite de actele prevazute la art. 2 alin. (1) sau daca din actele depuse nu rezulta indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului.
(5) Rezultatul verificarii dosarelor candidatilor se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina web a Ministerului Justitiei in termen de maximum o zi lucratoare de la data expirarii termenului de verificare a dosarelor de inscriere.
(6) In termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatie.
(7) Contestatiile vor fi solutionate in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (6) de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 6
(1) In functie de specificul posturilor scoase la concurs, ministrul justitiei stabileste, prin ordin:
a) comisia de examinare a cunostintelor teoretice;
b) comisia de interviu;
c) comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Fiecare comisie este formata din presedinte, membri si secretar. Presedintii comisiilor prevazute la alin. (1) stabilesc responsabilitatile si termenele de realizare a atributiilor pentru fiecare membru in procesul de recrutare si selectie.
(3) Prin nota de aprobare a organizarii concursului se desemneaza si persoanele din cadrul departamentului de resurse umane responsabile pentru organizarea si desfasurarea concursului.
(4) Comisiile prevazute la alin. (1) se constituie cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea primei probe a concursului.
(5) Din comisia de examinare a cunostintelor teoretice pot face parte judecatori si procurori detasati in Ministerul Justitiei, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din Ministerul Justitiei, precum si alti specialisti.
(6) Comisia de interviu este alcatuita din directorii directiilor in care exista posturi vacante scoase la concurs sau din alte persoane desemnate de catre acestia, psihologi, precum si alti specialisti.
(7) Comisia de solutionare a contestatiilor are ca presedinte un secretar de stat din Ministerul Justitiei, membrii comisiei fiind numiti din randul judecatorilor si procurorilor detasati in Ministerul Justitiei, al personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din Ministerul Justitiei sau al altor specialisti. Din comisia de solutionare a contestatiilor face parte si un psiholog, in cazul in care se formuleaza contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba interviului.
(8) Din comisiile prevazute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la concurs.
(9) Persoanele care intrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile de concurs pot detine calitatea de membru al unei singure comisii dintre comisiile mentionate la alin. (1), in cadrul aceluiasi concurs.
(10) Fiecare membru al comisiilor prevazute la alin. (1) semneaza dupa numirea sa prin ordin o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (8);
b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(11) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), persoanele responsabile de organizarea concursului, precum si alte persoane implicate in organizarea concursului vor fi retribuite pentru munca depusa, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 257/2005 privind infiintarea pe langa Ministerul Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

Art. 7
(1) Comisia de examinare a cunostintelor teoretice are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice;
b) corecteaza lucrarile scrise de verificare a cunostintelor teoretice;
c) recorecteaza si stabileste nota finala acordata, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
d) transmite in scris, prin secretariatul comisiei, departamentului de resurse umane rezultatele probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice pentru a fi comunicate candidatilor.
(2) Comisia de interviu are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
b) noteaza pentru fiecare candidat proba interviului;
c) transmite in scris, prin secretariatul comisiei, departamentului de resurse umane rezultatele probei interviului pentru a fi comunicate candidatilor.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii dosarelor candidatilor;
b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a concursului;
c) transmite, prin secretariatul comisiei, departamentului de resurse umane rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
(4) Persoanele responsabile de organizarea concursului au, in principal, urmatoarele atributii:
a) primesc si verifica cererile de inscriere si actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 2 alin. (1), si resping cererile de inscriere candidatilor care nu indeplinesc toate conditiile pentru a putea participa la concurs;
b) indeplinesc atributiile specifice in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului;
c) asigura afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
d) asigura afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;
e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
(5) Secretariatul fiecarei comisii are, in principal, urmatoarele atributii:
a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;
b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisiile prevazute la art. 6 alin. (1) intreaga documentatie privind activitatea specifica a acestora, inclusiv procesele-verbale ale fiecarei sesiuni de lucru ale comisiilor;
c) asigura transmiterea rezultatelor probelor de concurs departamentului de resurse umane pentru a fi comunicate candidatilor;
d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 8
(1) Candidatii vor sustine proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la urmatoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal.
(2) Verificarea cunostintelor teoretice are loc pe parcursul a doua zile consecutive. In prima zi se sustine lucrarea scrisa la disciplinele drept civil si drept procesual civil, iar in cea de-a doua zi, lucrarea scrisa la drept penal si drept procesual penal.
(3) Modalitatea de testare in cadrul probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice este tip sinteza sau intrebari deschise.
(4) Comisia de examinare a cunostintelor teoretice are obligatia de a elabora minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisa.
(5) Fiecare dintre variantele cu subiectele de concurs este introdusa intr-un plic sigilat si semnat de toti membrii comisiei de examinare cu cel putin doua ore inainte de desfasurarea probei scrise.
(6) Timpul alocat pentru elaborarea lucrarilor scrise in fiecare dintre cele doua zile de concurs este stabilit de comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.

Art. 9
(1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza pe banca actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisa. Este interzisa intrarea in sala a candidatilor cu orice mijloace de comunicare la distanta, computere personale, PDA-uri etc.
(3) Inainte de dictarea subiectelor, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Ministerului Justitiei, respectiv cea a departamentului de resurse umane. Stampila pe lucrarile scrise si semnatura pe stampila se aplica de presedintele comisiei de examinare.
(4) Plicul cu subiectele de concurs este ales si desfacut de catre un candidat dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte. Acesta semneaza procesul-verbal incheiat in ziua sustinerii probei scrise.
(5) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare si persoanele care supravegheaza desfasurarea probei.
(6) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Ministerului Justitiei. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
(7) La expirarea timpului prevazut la art. 8 alin. (6), delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare pe baza de proces-verbal.
(8) Daca examinarea se face in mai multe sali, se intocmeste cate un proces-verbal pentru lucrarile din fiecare sala.
(9) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
(10) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotitor.
(11) Orice frauda sau tentativa de frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In aceste cazuri, delegatii care supravegheaza lucrarile il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de examinare, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".

Art. 10
Pentru a putea participa la interviu, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7 la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare disciplina de concurs.

Art. 11
(1) Rezultatele probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice se afiseaza in termen de maximum 10 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.
(2) Candidatii nemultumiti de rezultatul la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice pot depune contestatie la secretariatul departamentului de resurse umane din Ministerul Justitiei, in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
(3) In vederea solutionarii contestatiilor, colturile lucrarilor se lipesc din nou. Nota obtinuta in urma contestatiei nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(4) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 12
(1) Candidatii declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice vor sustine un interviu.
(2) Planul de interviu va contine elemente care sa evidentieze in persoana candidatului:
a) abilitatile de comunicare;
b) factorii care motiveaza sau demotiveaza candidatul;
c) gandirea sintetica;
d) rezistenta la stres;
e) comportamentul in situatiile de criza;
f) cunostintele teoretice.
(3) In cadrul interviului se testeaza si cunostintele de limba straina, daca prin anuntul de concurs se solicita testarea la o anumita limba straina. De asemenea, pe parcursul interviului se verifica si cunostintele teoretice, tematica si bibliografia fiind aceleasi ca si pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice.
(4) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio. In acest sens, in cuprinsul cererii de inscriere la concurs candidatii isi vor exprima acordul in vederea inregistrarii interviului, urmand ca aceasta inregistrare sa fie pusa la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor, daca este cazul.
(5) Planul interviului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina web a institutiei dupa incheierea interviului.
(6) Candidatii sunt considerati admisi la proba interviului daca obtin minimum nota 7.
(7) Rezultatele interviului pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.
(8) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (7).


Capitolul III - Notarea probelor de concurs


Art. 13
(1) Fiecare proba de concurs se noteaza cu note de la 0 la 10. Nu se acorda puncte din oficiu.
(2) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza baremului stabilit de membrii comisiei de examinare.
(3) Baremul de corectare corespunzator probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice, precum si modul de notare a etapelor interviului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina web a Ministerului Justitiei dupa incheierea fiecarei probe de concurs.
(4) Notele acordate la fiecare proba de concurs se trec in litere si in cifre in borderoul de notare, care este semnat pe fiecare fila de membrii comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1).
(5) Nota finala a fiecarei probe de concurs este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1).
(6) Nota finala a concursului este media aritmetica a celor doua probe de concurs.

Art. 14
(1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.
(2) Repartizarea candidatilor se face potrivit clasamentului rezultat in urma afisarii notelor concursului, optiunilor comisiei de interviu si optiunilor exprimate de candidati in cererile de inscriere, in ordinea mentionata.

Art. 15
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4, in cazul in care intre data anuntarii concursului si data incheierii probelor de concurs se vacanteaza posturi, acestea pot fi ocupate in ordinea descrescatoare a mediilor de catre candidatii care au obtinut media prevazuta la art. 14 alin. (1), la propunerea departamentului de resurse umane, cu aprobarea ministrului justitiei.
(2) Dispozitiile art. 14 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 16
Candidatii declarati admisi sunt supusi unei examinari medicale si psihologice, cu caracter eliminatoriu.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 17
In termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii concursului, comisiile prevazute la art. 6 alin. (1) predau documentatia de concurs departamentului de resurse umane din Ministerul Justitiei.

Art. 18
(1) Candidatul declarat admis trebuie sa se prezinte la post in maximum 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. In cazul in care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta inainteaza o cerere motivata, in scris, directorului departamentului de resurse umane, in care prezinta motivele intarzierii si termenul la care se poate prezenta la post.
(2) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit sau al declararii candidatului ca inapt din punct de vedere medical ori psihologic, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane clasate in ordinea mediilor posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Art. 19
Candidatii declarati admisi in urma concursului si apti din punct de vedere medical si psihologic vor fi numiti in functia de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 20
Persoanele incadrate ca personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, in urma promovarii concursului, ca definitivi, vor depune juramantul in fata unuia dintre secretarii de stat din Ministerul Justitiei.

Art. 21
Fisele interviului, lucrarile scrise, procesele-verbale privind rezultatele concursului si, dupa caz, procesul-verbal incheiat cu ocazia depunerii juramantului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 22
Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: