DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21/03/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie publica administrativa autonoma, cu personalitate juridica.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta, denumita in continuare Autoritate, are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Art. 2
(1) Autoritatea are competenta generala si exclusiva in domeniul electoral, in intervalul dintre doua perioade electorale. In perioadele electorale, sprijina activitatea si buna functionare a Biroului Electoral Central si a celorlalte birouri electorale de circumscriptie.
(2) Autoritatea asigura aplicarea unitara, la nivel national, in intervalul dintre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea alegerilor si a altor consultari electorale cu caracter national sau local; urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica moderna, necesara procesului electoral; pregateste specialisti in materie electorala; sprijina actiunea de intocmire si actualizare a listelor electorale permanente, precum si intocmirea si eliberarea cartilor de alegator; asigura popularizarea si cunoasterea de catre alegatori a procedurilor electorale specifice; stabileste subventiile de la bugetul de stat, cuvenite partidelor politice; exercita controlul cu privire la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

Art. 3
Autoritatea, ca institutie administrativa autonoma, indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul sau de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea si supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizarii atributiilor strategice in materie electorala, precum si elaborarea si aprobarea de normative si prescriptii tehnice, obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale;
c) de reprezentare, pe plan intern si extern, a statului roman, in materie electorala;
d) de autoritate de stat, prin care se realizeaza urmarirea si asigurarea aplicarii pe intreg cuprinsul tarii a reglementarilor specifice sistemului electoral, precum si a celor stabilite pentru modernizarea si conectarea acestora la sistemele electorale din tarile Uniunii Europene;
e) de indrumare, sprijin si control al autoritatilor administratiei publice locale si al aparatului propriu al acestora in domeniul organizarii consultarilor electorale.

Art. 4
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii, Autoritatea are un aparat propriu, care este organizat in compartimente de specialitate.
(2) Prin aparatul propriu, Autoritatea asigura la nivel national:
a) aplicarea unitara, intre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea alegerilor;
b) sprijinirea autoritatilor publice centrale si locale in indeplinirea atributiilor ce le revin in domeniul organizarii procesului electoral;
c) sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in obtinerea de fonduri necesare asigurarii logisticii specifice organizarii proceselor electorale;
d) alocarea subventiei de stat pentru partidele politice;
e) controlul finantarii partidelor politice;
f) controlul finantarii campaniilor electorale.
(3) In perioadele electorale, o parte a aparatului de specialitate al Autoritatii asigura personalul tehnic auxiliar necesar desfasurarii activitatii la Biroul Electoral Central si la birourile electorale de circumscriptie.


Capitolul II - Conducerea Autoritatii


Art. 5
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat, precum si de un secretar general.
(2) Presedintele impreuna cu vicepresedintii si secretarul general formeaza Colegiul consultativ.
(3) Colegiul consultativ se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(4) La lucrarile Colegiului consultativ pot fi invitate persoane care detin functii de conducere in cadrul aparatului propriu sau in cadrul filialelor regionale, precum si alte persoane a caror prezenta este socotita necesara.
(5) Pentru ducerea la indeplinire a atributiilor Autoritatii, Colegiul consultativ dezbate hotarari, instructiuni si decizii, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti.
(6) Colegiul consultativ poate dezbate si alte probleme de importanta deosebita pentru sistemul electoral romanesc si pentru buna functionare a institutiei.

Art. 6
Presedintele Autoritatii angajeaza patrimonial Autoritatea in relatia cu Presedintia, Parlamentul, Guvernul, cu celelalte ministere, institutii, organisme si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.

Art. 7
Presedintele Autoritatii isi exercita autoritatea si competenta prevazute de lege, avand urmatoarele atributii:
a) prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora;
b) are calitatea de ordonator principal de credite;
c) aproba bugetul anual al Autoritatii;
d) aproba planul anual de investitii al Autoritatii si programul de achizitii publice;
e) aproba statul de functii si fisa postului pentru personalul din institutie;
f) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul institutiei;
g) numeste, promoveaza si elibereaza din functie personalul, potrivit dispozitiilor legale;
h) aproba trecerea personalului dintr-un compartiment in altul;
i) semneaza corespondenta purtata cu conducatorii autoritatilor similare din strainatate, precum si ai altor institutii sau organizatii internationale;
j) aproba deplasarile personalului in strainatate;
k) aproba, indruma si coordoneaza programul de pregatire si formare profesionala a personalului de specialitate;
l) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale;
m) aproba planul de relatii externe al Autoritatii;
n) stabileste si aproba programul de audiente;
o) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

Art. 8
In exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a autoritatii, presedintele emite ordine.

Art. 9
In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt indeplinite de unul dintre vicepresedinti, stabilit prin ordin.

Art. 10
Vicepresedintii coordoneaza domeniile de activitate stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii. Compartimentele aflate in coordonarea vicepresedintilor si a secretarului general isi desfasoara activitatea sub indrumarea nemijlocita a coordonatorilor.

Art. 11
(1) Secretarul general al Autoritatii face parte din categoria inaltilor functionari publici. Secretarul general este numit in functie prin decizie a prim-ministrului si este asimilat, inclusiv sub aspectul salarizarii, secretarilor generali ai celor doua Camere ale Parlamentului.
(2) Secretarul general al Autoritatii indeplineste atributiile stabilite de art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele atributii specifice:
a) conduce aparatul de specialitate al Autoritatii;
b) urmareste respectarea prevederilor legale cu privire la managementul resurselor umane;
c) organizeaza activitatea de dotare administrativa si intretinerea cladirii si a celorlalte bunuri aflate in dotarea Autoritatii;
d) stabileste masurile necesare pentru paza si folosirea sediului institutiei;
e) organizeaza activitati de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a muncii;
f) dispune masurile necesare si asigura inventarierea anuala a bunurilor aflate in dotarea Autoritatii; prezinta anual Colegiului consultativ un raport asupra situatiei bunurilor din dotare;
g) asigura elaborarea si supunerea spre aprobare Colegiului consultativ a regulamentului de ordine interioara, precum si a altor regulamente necesare desfasurarii normale a activitatii;
h) indeplineste atributiile de ordonator principal de credite, potrivit delegarii date, prin ordin, de presedinte.


Capitolul III - Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii


Sectiunea 1 - Structura organizatorica a aparatului propriu

Art. 12
Aparatul propriu al Autoritatii are urmatoarea structura organizatorica:
a) in cadrul aparatului central:
1. cabinetele demnitarilor;
2. Biroul de audit public intern;
3. Secretariatul general (la nivel de serviciu);
4. Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
5. Directia logistica electorala;
6. Directia legislatie si legatura cu Parlamentul;
7. Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral;
8. Directia indrumare, control si coordonarea filialelor regionale;
9. Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane;
10. Serviciul relatii externe;
11. Serviciul informatica;
12. Serviciul alocare subventii;
13. Serviciul comunicare si relatii publice;
14. Serviciul relatii de protocol si administrativ;
15. Biroul juridic-contencios.
b) in teritoriu:
- filiale regionale.

Art. 13
(1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui, se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente sau comisii cu activitate temporara, stabilind numarul posturilor si atributiile, in raport cu necesarul si competenta Autoritatii, potrivit legii.
(3) La stabilirea structurii organizatorice, in conditiile alin. (2), nu se aplica prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Autoritatea poate avea filiale regionale in fiecare dintre regiunile de dezvoltare, potrivit Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare. Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la filialele regionale este prevazuta in anexa nr. 2.
(5) La organizarea si functionarea aparatului propriu, nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Atributiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu
1. Cabinetele demnitarilor

Art. 14
(1) In cadrul Autoritatii este organizat si functioneaza cabinetul presedintelui, care este format din cel mult 3 posturi. Cabinetul presedintelui este incadrat cu personal angajat prin contract individual de munca, pe durata determinata.
(2) Vicepresedintii vor avea cate un cabinet format din cel mult doua posturi.
(3) Angajarea personalului din cadrul cabinetelor, precum si atributiile acestuia se fac, respectiv se stabilesc, de presedinte, respectiv de catre vicepresedinti.
2. Biroul de audit public intern

Art. 15
(1) Activitatea de audit public intern este organizata si se desfasoara in directa subordonare a presedintelui Autoritatii, potrivit legii.
(2) Biroul de audit public intern functioneaza potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme metodologice specifice Autoritatii, cu avizul UCAAPI;
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern, care este aprobat de presedintele Autoritatii;
c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Autoritatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; in cazul identificarii unor nereguli, acestea sunt aduse de indata la cunostinta presedintelui Autoritatii;
(3) Biroul de audit public intern indeplineste si alte insarcinari stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii.
3. Secretariatul general

Art. 16
Secretariatul general al Autoritatii este organizat la nivel de serviciu si este coordonat de secretarul general.

Art. 17
(1) Secretariatul general indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza corespondenta adresata Autoritatii;
b) preda, pe baza de condica, corespondenta adresata presedintelui, vicepresedintilor si compartimentelor Autoritatii;
c) transmite, prin posta sau curier, corespondenta sau documentele adresate altor institutii;
d) asigura constituirea arhivei curente, potrivit legii;
e) primeste si pune la dispozitia membrilor Colegiului consultativ al Autoritatii documente necesare desfasurarii sedintelor acestuia;
f) asigura inregistrarea dezbaterilor din cadrul Colegiului consultativ.
(2) Secretariatul general indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul regulament ori incredintate de secretarul general.
4. Biroul juridic - contencios

Art. 18
(1) Biroul juridic - contencios functioneaza in subordinea secretarului general al Autoritatii si indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Autoritatea la instantele judecatoresti, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale;
b) avizeaza, pentru legalitate, documentele interne, conform legii;
c) sustine drepturile si interesele legitime ale Autoritatii in fata altor autoritati si institutii publice;
d) asigura consultanta si asistenta juridica, la cerere, compartimentelor din cadrul Autoritatii si filialelor regionale;
e) solutioneaza cereri cu caracter juridic.
(2) Biroul juridic - contencios indeplineste si alte atributii si insarcinari stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii.
5. Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale

Art. 19
(1) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza planul anual privind controlul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale care este dezbatut de Colegiul consultativ si aprobat de presedintele Autoritatii;
b) realizeaza controale potrivit obiectivelor din planul anual de control;
c) realizeaza controale cand exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale privind finantarea partidelor politice, pe baza sesizarilor sau din oficiu;
d) publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii rezultatele fiecarui control;
e) propune sanctiunile ce urmeaza sa fie aplicate in urma constatarii unor incalcari ale legii, care se dezbat in Colegiul consultativ si se aproba de presedintele Autoritatii;
f) elaboreaza propuneri privind suspendarea temporara a acordarii subventiei de la bugetul de stat;
g) inregistreaza si pastreaza evidenta mandatarilor financiari ai partidelor politice sau candidatilor independenti;
h) pastreaza declaratiile partidelor si aliantelor politice, precum si ale candidatilor independenti privind cheltuielile referitoare la realizarea materialelor de propaganda electorale produse, defalcate pe categorii;
i) pastreaza declaratiile conducerilor partidelor, ale organizatiilor judetene sau, dupa caz, ale candidatilor independenti referitoare la respectarea plafoanelor de cheltuieli pentru campania electorala;
j) pastreaza registrul fiscal al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti;
k) elaboreaza normele metodologice de aplicare a legii finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, impreuna cu Directia buget-finante, contabilitate, alocarea subventiilor si resurse umane;
l) elaboreaza propuneri privind imbunatatirea activitatii de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
m) realizeaza actiuni de indrumare a partidelor politice sau a candidatilor independenti privind legalitatea finantarii.
(2) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale indeplineste si alte atributii si insarcinari stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii.
6. Directia logistica electorala

Art. 20
(1) Directia logistica electorala are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza propuneri pentru asigurarea logisticii necesare desfasurarii in bune conditii a alegerilor; urmareste modul de aplicare in teritoriu, de catre autoritatile administratiei publice locale, inclusiv de catre prefecti, a masurilor stabilite in acest domeniu;
b) tine evidenta localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;
c) elaboreaza propuneri privind confectionarea cabinelor de vot, a urnelor tipizate si a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot; urmareste si controleaza modul de realizare a acestora de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de pastrare a acestora in conditii corespunzatoare pentru a putea fi utilizate in mod repetat;
d) asigura elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesara derularii votarii; urmareste aplicarea si respectarea acestora de catre autoritatile administratiei publice locale;
e) elaboreaza, impreuna cu serviciile specializate, sisteme moderne de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente specifice;
f) realizeaza propunerile si masurile de stabilire a locatiilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor circumscriptiilor electorale;
g) urmareste asigurarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;
h) centralizeaza necesarul cheltuielilor logistice si de personal pentru proiectul de buget al procesului electoral si le prezinta Directiei buget-finante, contabilitate si resurse umane;
i) urmareste modul de obtinere esalonata a fondurilor necesare pentru asigurarea logisticii;
j) elaboreaza si deruleaza programe de formare in domeniul logisticii.
(2) Directia logistica electorala indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele institutiei.
7. Directia legislatie si legatura cu Parlamentul

Art. 21
(1) Directia legislatie si legatura cu Parlamentul are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor si a celorlalte consultari electorale;
b) elaboreaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea, perfectionarea si armonizarea cu acquis-ul comunitar, a cadrului legislativ electoral romanesc;
c) asigura transparenta decizionala in cadrul institutiei, prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative;
d) urmareste transmiterea spre avizare si avizarea de catre ministere si alte autoritati a proiectelor de lege initiate de Autoritate si trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, pana la promulgarea legii si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
e) asigura avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere si alte organe centrale, precum si initiativele legislative care sunt transmise spre consultare la Autoritate; intocmeste proiectul de aviz cuprinzand observatiile si propunerile Autoritatii si urmareste transmiterea acestora si, eventual, sustinerea lor in fata initiatorilor;
f) asigura consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cand situatia impune;
g) intocmeste sau participa la efectuarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza, pentru imbunatatirea sistemului electoral romanesc, in concordanta cu reglementarile legale si practicile existente in Uniunea Europeana si cu traditiile sistemului electoral romanesc;
h) elaboreaza programe specifice de instruire in domeniul legislatiei electorale pentru autoritatile si institutiile administrativ-teritoriale, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale; in acest sens, mentine o permanenta legatura cu Institutul National de Administratie;
i) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru elaborarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale si a proiectelor de hotarari specifice bunei organizari si desfasurari a alegerilor;
j) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti in care sunt vacante posturile de primar sau in care au fost dizolvate consiliile locale si face propuneri pentru stabilirea datei de organizare si desfasurare a noilor alegeri;
k) sprijina organizarea si desfasurarea alegerilor partiale, organizeaza si asigura serviciul de permanenta la nivelul directiei;
l) la solicitarea Guvernului, elaboreaza puncte de vedere pe marginea initiativelor legislative de modificare sau completare a legilor din domeniul electoral;
m) participa la prezentarea si sustinerea proiectelor de legi in materie electorala in comisiile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului, precum si in plenul acestora, formuleaza proiectele de raspuns la interpelarile adresate presedintelui Autoritatii de catre parlamentari;
n) intocmeste proiecte de hotarari, decizii si ordine ale presedintelui in domeniul electoral;
o) colaboreaza cu Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral in vederea transpunerii in propunerile de acte normative a aspectelor semnalate in urma monitorizarii procesului electoral, in scopul imbunatatirii legislatiei electorale.
(2) Directia legislatie si legatura cu Parlamentul indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament, de presedintele institutiei sau de vicepresedintele care o coordoneaza.
8. Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral

Art. 22
(1) Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, la incheierea alegerilor parlamentare, prezidentiale, locale sau a referendumului national, un raport care va cuprinde analiza amanuntita a modului de organizare si desfasurare a consultarii electorale, participarea cetatenilor, cauzele absenteismului, daca este cazul, abaterile constatate, propuneri pentru inlaturarea acestora in viitor, precum si rezultatul alegerilor. Raportul va fi prezentat Parlamentului in termenul prevazut de lege si apoi dat publicitatii sub forma unei Carti Albe;
b) elaboreaza raportul anual, cu sprijinul directiilor si filialelor Autoritatii, ce va fi prezentat Parlamentului, cu privire la activitatea institutiei;
c) elaboreaza studii si materiale documentare in domeniul electoral in scopul informarii alegatorilor, a autoritatilor si institutiilor publice, partidelor politice, precum si a organizatiilor neguvernamentale interesate;
d) editeaza si difuzeaza materiale de informare publica pentru campaniile de popularizare a sistemului electoral romanesc;
e) elaboreaza si deruleaza programe de formare in domeniul electoral cu sprijinul directiilor si filialelor Autoritatii, pentru perfectionarea persoanelor implicate in procesul electoral;
f) elaboreaza si deruleaza programe privind exercitarea dreptului de vot de catre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap;
g) stabileste parteneriate cu mediul academic si cu societatea civila in vederea studierii si dezbaterii propunerilor vizand perfectionarea si imbunatatirea sistemului electoral romanesc;
h) asigura, cu aprobarea ordonatorului de credite, achizitionarea la fondul de documentare stiintifica a actelor normative si a publicatiilor necesare activitatii de documentare a institutiei, editate in tara sau in strainatate;
i) ia masuri pentru organizarea si functionarea bibliotecii Autoritatii;
j) organizeaza si asigura functionarea Centrului de documentare si informare al Autoritatii;
k) ia masuri si asigura realizarea traducerilor in si din limba romana, in si din limbi de circulatie internationala a unor analize si sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmeaza a fi utilizate in activitatea Autoritatii;
l) participa la elaborarea de programe specifice de instruire in materie electorala pentru primari si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la derularea corecta a procesului electoral si cu indeplinirea, in conformitate cu prevederile legale, a atributiilor ce le revin;
m) colaboreaza cu Directia pentru legislatie si legatura cu Parlamentul pentru transpunerea in propunerile de acte normative a aspectelor semnalate in urma monitorizarii procesului electoral, in scopul imbunatatirii legislatiei electorale.
(2) Directia studii, documentare si monitorizarea procesului electoral indeplineste si alte atributii si insarcinari stabilite de lege, de prezentul regulament, de presedinte si de vicepresedintele coordonator.
9. Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane

Art. 23
(1) Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului propriu anual al Autoritatii si urmareste realizarea acestuia, in conditiile legii;
b) face propuneri, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si cu Ministerul Administratiei si Internelor, pentru proiectul de buget necesar alegerilor, altor tipuri de consultari si pentru actiuni legate de acestea;
c) raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii;
d) verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv, in faza de angajare, lichidare, ordonantare si de plata, toate documentele care cuprind sau din care deriva operatiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondurilor prevazute in bugetul Autoritatii, evolutia si modul de administrare a patrimoniului, utilizarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, cele din care deriva drepturi si obligatii fata de persoane juridice sau fizice, precum si instrumente de plata intocmite ca urmare a efectuarii operatiunilor respective; raspunde de legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni supuse aprobarii;
e) inregistreaza operatiunile patrimoniale in evidenta contabila sintetica si analitica privind cheltuielile curente si de capital;
f) valorifica inventarierile periodice si anuale prin stabilirea diferentelor dintre situatia faptica si cea scriptica; urmareste ducerea la indeplinire a masurilor aprobate, potrivit competentelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
g) intocmeste bilantul contabil si contul anual de executie a bugetului Autoritatii;
h) gestioneaza fondul de salarii aprobat; intocmeste documentele necesare calculului si acordarii drepturilor legale;
i) calculeaza si vireaza la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la fondurile speciale sau la terti sumele retinute de la salariati, precum si obligatiile financiar-fiscale legale ale Autoritatii;
j) organizeaza concursurile sau examenele pentru selectionarea personalului si ocuparea posturilor vacante;
k) intocmeste proiectele de ordine pentru numirea ca functionari publici parlamentari a candidatilor declarati admisi, precum si pentru incadrarea si incheierea contractelor individuale de munca pentru salariati;
l) intocmeste referate in baza propunerilor de avansare in functie, grad sau treapta profesionala a functionarilor publici, precum si asupra avansarii salariatilor, conform legii;
m) programeaza si organizeaza perfectionarea profesionala a functionarilor publici parlamentari si a salariatilor, pe care o supune aprobarii presedintelui;
n) efectueaza calculele privind stabilirea procentului sporurilor de vechime si de stabilitate, precum si al altor sporuri prevazute de lege;
o) gestioneaza carnetele de munca, registrul de evidenta a salariatilor, precum si dosarele profesionale ale acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
p) urmareste aplicarea ordinelor presedintelui Autoritatii referitoare la organizarea activitatii profesionale si a evaluarii profesionale anuale;
r) intocmeste documentele necesare calculului salariilor de baza, respectiv al majorarilor salariale, conform normelor legale in vigoare;
s) intocmeste dosarele de pensionare, asigura eliberarea legitimatiilor, precum si orice alte lucrari specifice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
s) gestioneaza fondul de salarii aprobat; intocmeste documentele necesare calculului si acordarii drepturilor legale;
t) calculeaza si vireaza la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la fondurile speciale sau terti sumele retinute de la salariati, precum si obligatiile financiar-fiscale ale Autoritatii;
t) urmareste aplicarea ordinelor presedintelui Autoritatii, precum si a deciziilor si hotararilor referitoare la organizarea activitatii profesionale si a evaluarii profesionale anuale.
(2) Directia buget-finante, contabilitate si resurse umane indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele Autoritatii.
10. Directia indrumare, control si coordonare a filialelor regionale

Art. 24
(1) Directia indrumare, control si coordonare a filialelor regionale are urmatoarele atributii principale:
a) conduce, indruma si raspunde de activitatea filialelor din subordine si asigura comunicarea dintre presedintele Autoritatii si acestea;
b) realizeaza, intre perioadele electorale, actiuni de indrumare si control la autoritatile administratiei publice locale si la prefecturi, cu privire la actualizarea, la termenele legale, a listelor electorale permanente, efectuarea si inregistrarea comunicarilor specifice, intocmirea si eliberarea cartilor de alegator si pastrarea documentelor de logistica electorala;
c) comunica birourilor electorale de circumscriptie hotararile pronuntate de Biroul Electoral Central, la solicitarea acestuia;
d) asigura evidenta, la nivel de filiala si la nivel national, a neajunsurilor privind dotarea cu logistica;
e) monitorizeaza distribuirea buletinelor de vot, a stampilelor de control si a stampilelor de vot;
f) centralizeaza, la nivel de filiale si la nivel national, propunerile si incidentele privitoare la functionarea logisticii informatizate, precum si pe cele privitoare la o mai buna organizare si desfasurare a alegerilor;
g) controleaza realizarea propunerilor si masurilor de stabilire a locatiilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor circumscriptiilor electorale;
h) urmareste asigurarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;
i) urmareste, controleaza si asigura reactualizarea, la termenele si in conditiile stabilite de lege, a listelor electorale permanente, precum si a concordantei dintre exemplarul listei electorale permanente aflat la primar si cel aflat la judecatorie; dispune masurile necesare in acest sens;
j) controleaza modul de intocmire, actualizare si pastrare a registrelor cuprinzand listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicarilor prevazute de lege;
k) sprijina aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
l) sprijina implementarea regulilor privind dotarile logistice si compatibilizarea relatiilor logistice la nivelul filialelor regionale;
m) sprijina implementarea programelor specifice de instruire in materie de logistica electorala pentru primarii si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale arondate filialelor regionale;
n) colaboreaza cu Directia pentru legislatie si legatura cu Parlamentul pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
o) sprijina punerea in practica, la nivelul filialelor regionale, a programelor de instruire a personalului birourilor electorale cu privire la sistemul electoral romanesc si la deontologia electorala;
p) realizeaza, pe durata perioadei electorale, impreuna cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, actiuni de indrumare si control la autoritatile administratiei publice locale, inclusiv la prefecturi, cu privire la modul de indeplinire a atributiilor ce le revin potrivit legilor electorale;
r) urmareste actiunea de intocmire si eliberare a cartilor de alegator, a duplicatelor de pe acestea, acolo unde este cazul.
(2) Directia indrumare, control si coordonare a filialelor regionale indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii.
11. Serviciul relatii externe

Art. 25
(1) Serviciul relatii externe are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si prezinta spre dezbatere Colegiului consultativ Planul anual de relatii externe al Autoritatii si urmareste realizarea acestuia;
b) intocmeste documentatia pentru deplasarile in interes de serviciu in strainatate ale delegatiilor Autoritatii;
c) intocmeste varianta in limba engleza a paginii de internet a Autoritatii si asigura actualizarea acesteia;
d) intocmeste documentatia, inclusiv programul, delegatiilor straine si asigura insotirea acestora pe toata perioada sederii lor in Romania, conform normelor legale, pe care le supune spre aprobare presedintelui Autoritatii;
e) informeaza presedintele Autoritatii si Colegiul consultativ in legatura cu evenimentele externe care privesc activitatea institutiei;
f) prezinta propuneri de colaborare si cooperare cu institutiile similare din strainatate si cu organizatiile internationale cu activitate in domeniul electoral;
g) participa la activitati de monitorizare/observare a alegerilor din alte state, sub egida unor organizatii internationale sau in nume propriu.
(2) Serviciul relatii externe indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele Autoritatii.
12. Serviciul alocare subventii

Art. 26
(1) Serviciul alocare subventii are urmatoarele atributii principale:
a) calculeaza cuantumul subventiei de la bugetul de stat, pe baza dispozitiilor legale in vigoare;
b) depune lunar subventia de la bugetul de stat in contul fiecarui partid politic;
c) constata nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 si art. 40 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatilor partidelor politice si a campaniilor electorale si propune masurile corespunzatoare;
d) indeplineste atributiile specifice pe linie de subventii prevazute de Legea nr. 334/2006.
(2) Serviciul alocare subventii indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele Autoritatii.
13. Serviciul informatica

Art. 27
(1) Serviciul informatica are urmatoarele atributii:
a) intocmeste din timp lista cu personalul de specialitate, atestat de Institutul National de Statistica, care va participa si va sprijini birourile electorale de circumscriptii si Biroul Electoral Central la centralizarea si prelucrarea datelor votarii, precum si la constatarea rezultatului alegerilor;
b) raspunde de organizarea si de realizarea sistemului informatic general al Autoritatii; sprijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatului alegerilor prin realizarea programelor informatice necesare pentru procesul electoral si pentru intocmirea evidentelor si statisticilor folosite in organizarea si desfasurarea alegerilor;
c) organizeaza licitatiile in vederea selectionarii programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii;
d) analizeaza si face propuneri pentru certificarea, spre neschimbare, a programelor de calculator selectionate in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale si le pune la dispozitia partidelor inscrise in competitia electorala, dupa centralizare, in cazul in care acestea le solicita;
e) gestioneaza actualizarea paginii oficiale de internet a Autoritatii.
(2) Serviciul informatica indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele Autoritatii.
14. Serviciul comunicare si relatii publice

Art. 28
(1) Serviciul comunicare si relatii publice asigura legatura dintre cetateni, diferite organizatii, asociatii si Autoritate.
(2) Serviciul comunicare si relatii publice are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste zilnic revista presei, pe care o prezinta presedintelui si vicepresedintilor Autoritatii;
b) elaboreaza rapoarte pe baza opiniilor si a punctelor de vedere exprimate in mass-media;
c) ia masuri de informare a redactiilor si de convocare a ziaristilor la activitatile Autoritatii;
d) pune la dispozitia presei scrise si audiovizuale materiale aferente activitatii Autoritatii;
e) asigura conditiile necesare pentru a pune la dispozitia persoanelor informatii de interes public, conform procedurilor stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura transmiterea de informatii, rapoarte si analize pentru actualizarea paginii de internet a Autoritatii;
g) organizeaza conferintele de presa ale Autoritatii, in colaborare cu celelalte compartimente.
(3) Serviciul comunicare si relatii publice indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau de presedintele Autoritatii.
15. Serviciul relatii de protocol si administrativ

Art. 29
(1) Serviciul relatii de protocol si administrativ are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitatilor si a contractelor de achizitii publice;
b) intocmeste programul anual al achizitiilor publice pe care autoritatea intentioneaza sa le achizitioneze si elaboreaza documentatia standard pentru depunerea ofertelor;
c) organizeaza activitatea de dotare, de intretinere a sediului institutiei si a bunurilor sale si stabileste masuri pentru folosirea si paza acestora;
d) organizeaza activitatea de protectie, de securitate a muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;
e) organizeaza activitatea de arhiva, potrivit legii;
f) asigura activitatea de transport pentru conducerea si compartimentele Autoritatii;
g) asigura procurarea documentelor de calatorie pentru deplasarile externe;
h) realizeaza evidenta lunara a consumului de carburanti;
i) realizeaza evidenta lunara a consumului de hartie si rechizite;
j) realizeaza evidenta lunara a convorbirilor telefonice;
k) are in competenta magazia Autoritatii;
l) organizeaza activitatea de protocol la nivelul Autoritatii.
(2) Serviciul relatii de protocol si administrativ indeplineste si alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament si de presedintele Autoritatii.
16. Filiale regionale

Art. 30
(1) Autoritatea are filiale regionale, fara personalitate juridica, in fiecare dintre regiunile de dezvoltare.
(2) Filialele regionale sunt subordonate Autoritatii si se afla in coordonarea vicepresedintelui responsabil cu activitatea acestora.

Art. 31
Filialele regionale isi desfasoara activitatea in judetele arondate, potrivit anexei nr. 2.

Art. 32
(1) Filialele regionale duc la indeplinire atributiile Autoritatii in judetele arondate si sprijina aparatul propriu al acesteia in indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, prin prezentul regulament si de conducerea Autoritatii.
(2) Pe seama filialelor pot fi deschise, la unitatile Trezoreriei Statului din localitatile de resedinta, conturi si disponibilitati, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Art. 33
In perioadele electorale, personalul filialelor regionale isi desfasoara activitatea la birourile electorale de circumscriptie, in calitate de personal tehnic auxiliar, potrivit prevederilor legilor electorale si repartizarii facute prin ordin al presedintelui Autoritatii.

Art. 34
Fiecare filiala regionala este condusa de cate un director, numit in functie de presedintele Autoritatii in urma unui concurs sau examen organizat potrivit normelor legale.


Capitolul IV - Statutul personalului Autoritatii


Sectiunea 1 - Selectarea personalului, numirea si eliberarea din functie; categorii de personal

Art. 35
Personalul din aparatul propriu al Autoritatii are acelasi statut cu personalul din structurile de specialitate ale Parlamentului, fiindu-i aplicabile, in mod corespunzator, prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, precum si, dupa caz, prevederile legislatiei muncii.

Art. 36
(1) Numirea in functie a personalului se face prin ordin al presedintelui, in urma sustinerii unui concurs sau examen organizat potrivit legii.
(2) Pentru a fi numita intr-o functie publica in aparatul propriu al Autoritatii, o persoana trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 7/2006. Prin ordinul prevazut la alin. (1) se pot stabili si unele conditii specifice.

Art. 37
Eliberarea din functie, promovarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se fac de catre presedinte, in cazurile si dupa procedura prevazute la cap. V din Legea nr. 7/2006, respectiv in legislatia muncii, pentru personalul incadrat pe baza de contract individual de munca, ale caror prevederi se aplica in mod corespunzator.

Art. 38
(1) Personalul din aparatul propriu este format din functionari publici si din personalul incadrat prin contract individual de munca.
(2) Din categoria functiilor publice fac parte:
a) inaltii functionari publici;
b) functionarii publici de conducere;
c) functionarii publici de executie.
(3) Prevederile art. 6 si 7 din Legea nr. 7/2006, precum si cele ale anexei la aceeasi lege se aplica in mod corespunzator.

Art. 39
(1) La momentul punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006 se procedeaza la echivalarea, prin ordin, a functiilor existente in statul de functii al Autoritatii cu functiile publice parlamentare prevazute in anexa la aceeasi lege.
(2) Dupa realizarea echivalarii prevazute la alin. (1) se procedeaza la numirea personalului in functiile publice parlamentare, cu respectarea prevederilor art. 3 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/2006.

Art. 40
(1) Autoritatea are un numar maxim de 160 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui si vicepresedintilor, dintre care 96 sunt pentru aparatul central, iar 64 de posturi sunt destinate filialelor regionale.
(2) Repartizarea posturilor pe compartimentele Autoritatii si filialele regionale se face, prin ordin, de catre presedintele Autoritatii.

Art. 41
Prevederile cap. II din Legea nr. 7/2006, privitoare la incompatibilitati, se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al Autoritatii. Competenta de a aplica masurile prevazute de lege revine presedintelui, iar procedura de constatare a starii de incompatibilitate se stabileste prin ordin.

Sectiunea 2 - Drepturile si obligatiile personalului din aparatul propriu

Art. 42
(1) Prevederile Legii nr. 7/2006, referitoare la drepturile si obligatiile functionarilor publici parlamentari, se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici din aparatul propriu al Autoritatii.
(2) Drepturile si obligatiile personalului Autoritatii, angajat pe baza de contract individual de munca, sunt cele prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 43
Salarizarea, inclusiv indemnizatiile, sporurile, tichetele de masa si alte stimulente pecuniare cuvenite personalului cu functii de conducere si de executie din aparatul propriu al Autoritatii, se stabilesc in conditiile si la nivelul prevazut de lege si de hotararile date de cele doua Camere ale Parlamentului pentru functiile similare din structurile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 44
Concediul de odihna si celelalte concedii prevazute de lege, precum si modul de calcul si acordare a indemnizatiei cuvenite personalului din aparatul propriu al Autoritatii se stabilesc in mod similar cu cele ale personalului din structurile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 45
Personalului Autoritatii ii revin aceleasi obligatii si indatoriri, ii sunt aplicate aceleasi interdictii ca si personalului din structurile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului, prevederile Legii nr. 7/2006, ale Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte regulamente specifice aplicandu-se in mod corespunzator.

Sectiunea 3 - Raspunderea personalului

Art. 46
Personalul Autoritatii raspunde disciplinar, contraventional, civil si penal, in conditiile legii.

Art. 47
Abaterile disciplinare care pot fi savarsite de functionarii publici din aparatul propriu al Autoritatii, precum si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea sunt cele prevazute la art. 79 si 80 din Legea nr. 7/2006, ale caror dispozitii se aplica in mod corespunzator.

Art. 48
(1) Sanctiunile disciplinare se aplica de presedinte, in termenele, in conditiile si dupa procedura prevazute de Legea nr. 7/2006, respectiv de legislatia muncii.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute de art. 80 lit. a) si b) din Legea nr. 7/2006 se pot aplica direct de catre directorul general, de catre directori, precum si de catre sefii serviciilor si birourilor independente. Celelalte sanctiuni se aplica de presedinte.

Art. 49
Impotriva sanctiunilor disciplinare aplicate in conditiile art. 48 persoana in cauza se poate adresa presedintelui, vicepresedintilor sau secretarului general, dupa caz, cu contestatie.

Art. 50
In cadrul Autoritatii se constituie o comisie de disciplina ale carei componenta, atributii, mod de sesizare si procedura de lucru se stabilesc prin ordin.

Art. 51
Persoana nemultumita de sanctiunea disciplinara se poate plange instantei de judecata competente.

Art. 52
Radierea sanctiunilor disciplinare se face in cazurile prevazute la art. 85 din Legea nr. 7/2006. Constatarea radierii se face prin ordin al presedintelui.

Art. 53
Raspunderea contraventionala, civila sau penala se angajeaza in cazurile si in conditiile prevazute de art. 86, 87 si 88 din Legea nr. 7/2006, ale caror prevederi se aplica in mod corespunzator.

Art. 54
Personalul Autoritatii angajat pe baza de contract individual de munca raspunde disciplinar, contraventional, civil si penal pentru abaterile savarsite, in conditiile prevazute de titlul XI cap. II-V din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 4 - Alte dispozitii

Art. 55
(1) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii are dreptul si obligatia de a-si perfectiona pregatirea profesionala si de a urma cursuri de perfectionare organizate in acest scop.
(2) Formele de perfectionare, conditiile de participare si drepturile cuvenite pe perioada de perfectionare pentru functionarii publici din aparatul Autoritatii sunt cele prevazute la art. 26, 28 si 29 din Legea nr. 7/2006, ale caror prevederi se aplica in mod corespunzator.
(3) Perfectionarea profesionala a personalului Autoritatii angajat pe baza de contract individual de munca se face in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 56
Presedintele Autoritatii poate aproba, prin ordin, in limita numarului maxim de functii publice si de posturi prevazute in statele de functii, cu incadrarea la nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru functiile publice si posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de functii publice si de posturi prin reducerea corespunzatoare a unui numar de functii si de posturi de un nivel superior, precum si modificarea in ceea ce priveste calitatea acestora.


Capitolul VI - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 57
Autoritatea are relatii cu institutii si autoritati similare din alte state si poate participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul sau de activitate. Autoritatea poate sa devina membru al acestora. Autoritatea este autorizata sa achite cotizatiile din bugetul propriu.

Art. 58
(1) Autoritatea are in dotare un parc auto compus din:
a) 4 autoturisme pentru conducerea Autoritatii: presedinte, vicepresedinti si secretarul general;
b) 5 autoturisme in parcul comun, a caror utilizare se face potrivit unui regulament aprobat prin ordin;
c) cate un autoturism pentru fiecare filiala regionala.
(2) Consumul lunar de carburanti este de 500 de litri/autoturism.

Art. 59
La solicitarea Autoritatii, prefectii pot sprijini actiunea de asigurare de catre primari a spatiilor necesare pentru functionarea filialelor regionale.

Art. 60
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 61
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament - STRUCTURA ORGANIZATORICA a Autoritatii Electorale permanente

ANEXA Nr. 2 la regulament FILIALE REGIONALE


- arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la filialele regionale -
- sediile fiecarei filiale regionale - 
 I. FILIALA NORD-EST
1. Bacau
2. Botosani
3. Iasi                   
Sediul - municipiul Bacau
4. Neamt
5. Suceava
6. Vaslui

II. FILIALA SUD-EST
1. Braila
2. Buzau
3. Constanta
4. Galati                  
Sediul - municipiul Galati
5. Vrancea
6. Tulcea

III. FILIALA SUD-MUNTENIA
1. Arges
2. Calarasi
3. Dambovita
4. Giurgiu                 
Sediul - municipiul Targoviste
5. Ialomita
6. Prahova
7. Teleorman

IV. FILIALA SUD-VEST OLTENIA
1. Dolj
2. Gorj
3. Mehedinti                
Sediul - municipiul Ramnicu Valcea
4. Olt
5. Valcea

V. FILIALA VEST
1. Arad
2. Caras-Severin
3. Hunedoara                
Sediul - municipiul Resita
4. Timis

VI. FILIALA NORD-VEST
1. Bihor
2. Bistrita-Nasaud
3. Cluj                   
Sediul - municipiul Cluj-Napoca
4. Salaj
5. Satu Mare
6. Maramures

VII. FILIALA CENTRU
1. Alba
2. Brasov
3. Covasna                 
Sediul - municipiul Brasov
4. Harghita
5. Mures
6. Sibiu

VIII. FILIALA BUCURESTI-ILFOV
1. Municipiul Bucuresti
2. Ilfov  Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
43 useri online

Useri autentificati: