DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1 *[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005

* - impartirea nu este realizata in textul original, nu are un caracter oficial, fiind realizata pentru prezentare de catre DreptOnline.ro. Pentru versiunea oficiala, va recomandam Monitorul Oficial sau produsele Indaco Systems
Titlul I - Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989


Art. I

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, in natura, in conditiile prezentei legi.
(2) In cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) Masurile reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri sau servicii, se acorda prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii in echivalent constand in despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii."

3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "a) imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;"

4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor intreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donatiile facute statului s.a., neincheiate in forma autentica, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate in forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul Civil, in acest din urma caz daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor masuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"

5. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins: "d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti pronuntate in temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4 (1) In cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun."

7. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptatite."

8. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la Cap. III, profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cerere de restituire."

9. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5 Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege."

10. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6 (1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se inteleg terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste constructii."

11. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: "(3) In situatia prevazuta la alin. (2), restituirea in natura se va dispune prin decizia sau dispozitia unitatii detinatoare.
(4) In situatia in care utilajele si instalatiile solicitate sunt evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), dupa stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitatii implicate in privatizare se vor propune acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

12. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: "(3) In situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin. (1), se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii.
(4) In cazurile prevazute la alin. (3) daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent."

13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare."

14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: "(3) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004.
(4) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."

15. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.

16. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10 (1) In situatia imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."

17. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii, autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent."

18. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins: "(31) Se restituie in natura inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora, ori lucrarile aprobate au fost abandonate.
(32) Se restituie in natura si terenurile pe care, ulterior preluarii abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, daca persoana indreptatita achita acesteia o despagubire reprezentand valoarea de piata a constructiei respective, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."

19. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) In cazul imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale, persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent."

20. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse in timpul razboiului, daca proprietarii nu au primit despagubiri."

21. La articolul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului."

22. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."

23. La articolul 10, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(8) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

24. La articolul 10, alineatul (9) se abroga.

25. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11 (1) Imobilele expropriate si ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare."

26. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate asa cum a fost calculata in documentatia de stabilire a despagubirilor, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare."

27. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi, autorizate, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (31), (32) si (4) se vor aplica in mod corespunzator."

28. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Valoarea constructiilor expropriate si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului."

29. La articolul 11, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) Valoarea constructiilor expropriate, care nu se pot restitui in natura si a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare."

30. La articolul 11, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(8) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

31. La articolul 11, alineatul (9) se abroga.

32. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 (1) In situatia imobilelor detinute de stat, de o organizatie cooperatista, sau de orice alta persoana juridica dintre cele prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3), daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit."

33. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abroga.

34. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integranta din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioada de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioada de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."

35. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14 (1) Daca imobilul restituit prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere in participatiune, noul proprietar se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii."

36. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.

37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16 (1) In situatia imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) care face parte integranta din prezenta lege, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitatilor de interes public, de invatamant, sanatate, ori social-culturale, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie imobilul in proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele aratate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele aratate la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 lit. a).
(2) In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine detinatorilor.
(3) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile restituite in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.
(4) In cazul in care proprietarul pune la dispozitie un alt imobil corespunzator, care respecta normele si cerintele legale incidente desfasurarii in conditii adecvate a activitatii prevazute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, in termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia."

38. La articolul 16, alineatul (5) se abroga.

39. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17 (1) Locatarii imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) si lit. b) pct. 1, care face parte integranta din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpararea acestora."

40. La articolul 18, litera c) se abroga.

41. La articolul 18, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "d) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale."

42. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:
"Art. 181 (1) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
(2) In situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine-statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului.
(3) Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului.
(4) Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator."

43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului."

44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

45. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."

46. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20 (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare."

47. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) Dupa emiterea deciziei de restituire in natura a imobilelor, organele de conducere ale societatilor comerciale prevazute la alin. (1) si (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit si la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autoritatii administratiei publice ori, dupa caz, a organizatiei cooperatiste se va diminua in mod corespunzator cu valoarea bunului imobil restituit."

48. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) In cazul imobilelor detinute de unitatile administrativ-teritoriale restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a presedintelui Consiliului Judetean."

49. La articolul 20, alineatul (4) se abroga.

50. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."

51. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22 Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupa caz, ale calitatii de asociat sau actionar al persoanei juridice, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupa caz, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pana la data solutionarii notificarii."

52. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:
"Art. 221 (1) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar."

53. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului."

54. La articolul 23, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari ori, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 20 alin. (3)."

55. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24 (1) Daca restituirea in natura nu este posibila, detinatorul imobilului sau, dupa caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, este obligata ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa acorde persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propuna acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in situatiile in care masura compensarii nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita."

56. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul imobilelor instrainate de persoanele juridice prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3)."

57. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se abroga.

58. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins: "(31) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura, poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(32) In cazul in care dispozitia motivata de solutionare a cererii de restituire in natura este atacata in justitie de persoana indreptatita, in functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispozitia va adopta o pozitie procesuala raportata la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispozitia, va decide, motivat, de la caz la caz, daca va exercita caile de atac prevazute de lege, in cazul solutiilor date de instantele de judecata."

59. La articolul 24, alineatele (6), (7) si (8) se abroga.

60. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 (1) Pentru imobilele evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), persoanele indreptatite au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzatoare valorii de piata a imobilelor solicitate."

61. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmatorul cuprins: "(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care imobilele au fost instrainate."

62. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In situatia imobilelor prevazute la alin. (1) si (11), masurile reparatorii in echivalent se propun de catre institutia publica care efectueaza sau, dupa caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator."

63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: "In acest caz, masurile reparatorii in echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

64. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.

65. Articolul 28 se abroga.

66. Articolul 29 se abroga.

67. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32 (1) Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv."

68. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se vor propune, dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a institutiei publice implicate in privatizarea societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupa caz, prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul in care societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate nu mai exista, nu poate fi identificata, ori nu a existat o asemenea continuitate."

69. La articolul 32, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia."

70. La articolul 32, alineatele (7) si (8) se abroga.

71. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33 (1) In situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivata a primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti."

72. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.

73. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala."

74. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei continand propunerea de acordare a despagubirilor in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, intocmita in lipsa inscrisurilor prevazute la alin. (1) si (2)."

75. Dupa articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 si 453 cu urmatorul cuprins:
"Art. 451 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a autoritatii administratiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, dupa caz, a societatii, regiei autonome ori a organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite; b) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (2) teza a II-a; c) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (3); d) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41); e) incalcarea interdictiei de instrainare, prevazuta la art. 20 alin. (41).
(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevazute la alin. (2) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(4) In cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.
(5) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
(6) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (5) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art. 452
Dispozitiile art. 451 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 453
Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41) atrage obligatia detinatorului caruia ii revine aceasta obligatie de a plati noului proprietar o suma calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului restituit."

76. La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Sub sanctiunea nulitatii absolute, este interzisa instrainarea in orice mod a imobilelor dobandite in baza Legii nr. 112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunilor formulate de persoanele indreptatite fosti proprietari sau, dupa caz, mostenitori ai acestora, potrivit art. 50."

77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumeroteaza si devine anexa nr. 1.

78. Dupa anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins: "ANEXA Nr. 2 a) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata

1. Imobile ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat (gradinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de invatamant superior)

2. Imobile ocupate de unitati sanitare si de asistenta medico-sociale din sistemul public (crese, camine-spital pentru batrani, spitale, centre de plasament, case de copii)

3. Imobile ocupate de institutii publice (administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, parchete, judecatorii, tribunale, curti de apel, sedii de politie si inspectorate judetene, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurari de sanatate, primarii, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare)

4. Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee) b) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata

1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal inregistrate

2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si imobile ocupate de personalul acestora."

Art. II

(1) Deciziile sau dispozitiile ori, dupa caz, ordinele conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale, avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse de prezentul titlu, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si nevalorificate, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs la curtea de apel.

Art. III

Actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile cu destinatia de locuinta, incheiate dupa 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevazute de art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si care nu au fost atacate in instanta in conditiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imobilul notificat in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu sau, dupa caz, de la data luarii la cunostinta a incheierii contractului.

Art. IV

(1) In cazul in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, si-a incetat activitatea ca persoana juridica, competenta de solutionare a cererii de restituire revine entitatii care a exercitat, in numele statului, calitatea de actionar la respectiva societate comerciala. (2) In situatia prevazuta la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (11) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica in mod corespunzator.

Art. V

(1) Notificarile nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, avand ca obiect constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Art. VI

Imobilele instrainate cu incalcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, se restituie in natura.

Art. VII

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua renumerotare.Titlul II - Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania


Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din Romania si au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decat lacasele de cult, aflate in proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau in patrimoniul unei persoane juridice din cele prevazute la art. 11, se retrocedeaza fostilor proprietari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea.
(6) In cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiune pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
(7) O data cu imobilele retrocedate in natura se restituie si bunurile mobile, daca acestea au fost preluate impreuna cu imobilul respectiv si daca acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Detinatorul actual al imobilului, la solicitarea si in prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. In cazul nerespectarii acestui termen se va urma procedura prevazuta la art. 46 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata."

2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lacas de cult va fi reglementat prin lege speciala."

3. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) si (24), cu urmatorul cuprins: "(21) In cazul in care terenul este ocupat partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libere, pentru cea ocupata de constructii noi, pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora si pentru cea afectata unor amenajari de utilitate publica, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. In cazul in care terenul este ocupat in totalitate, pentru acesta se vor stabili masuri reparatorii in echivalent. De asemenea, se retrocedeaza in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile.
(22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate in natura se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilita potrivit standardelor intentionale de evaluare.
(23) Pentru situatiile prevazute la alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masuri reparatorii in echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor.
(24) In situatia in care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se afla in domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, acesta urmeaza a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."

4. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu urmatorul cuprins:
"Art. 11 (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, in natura, prin decizia organelor de conducere ale unitatii detinatoare. Cota de participare a statului sau a autoritatii administratiei publice centrale sau locale se va diminua in mod corespunzator cu valoarea imobilului retrocedat, procedandu-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) Comisia speciala de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitatii detinatoare, care are obligatia de a o solutiona in termen de 60 de zile de la data completarii dosarului.
(3) Prevederile alin. (2), (21), (22) si (7) ale art. 1 se aplica in mod corespunzator.
(4) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masurile reparatorii in echivalent prevazute de legea speciala sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre unitatea detinatoare prevazuta la alin. (1), cu acordul persoanei indreptatite.
(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta.
(6) Deciziile prevazute la alin. (1) pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."

5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei; e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relatii Interetnice."

6. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor."

7. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru."

8. La articolul 2, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(5) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare prevazuta la art. 11 va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala. In situatia in care imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege.
(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."

9. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins: "(7) Ministerele, prefecturile, primariile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor.
(8) In cazul in care detinatorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare, este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice, in termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."

10. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23) cu urmatorul cuprins: "(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovada scrisa, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, intemeiaza prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluarii abuzive.
(22) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive.
(23) In aplicarea prevederilor alin. (22) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar."

11. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobandeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11 sau a hotararii judecatoresti ramase definitive, dupa caz."

12. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) In cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta noul proprietar se va subroga in drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioada de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), daca aceste contracte au fost incheiate cu respectarea legii."

13. La articolul 4, alineatul (3) se abroga.

14. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Litigiile legate de eventualele imbunatatiri aduse imobilelor care se retrocedeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta de catre fostii detinatori, precum si cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi solutionate in conditiile legii."

15. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Masurile reparatorii in echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor."

16. Dupa articolul 4, se introduc doua noi articole, articolele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41 (1) In cazul in care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta au fost instrainate legal dupa data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Actele juridice de instrainare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii.
(3) In cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare inceputa in temeiul prezentei ordonante de urgenta este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata Comisia speciala de retrocedare.
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei ordonante de urgenta, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.

Art. 42
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este interzisa instrainarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice forma a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Solicitantilor le revine obligatia de a instiinta in scris detinatorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

17. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 (1) Proprietarii care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu detinatorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupa caz, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.
(2) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile solicitate in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, in cazul imobilelor prevazute la art. 1 alin. (6) si la art. 4 alin. (2) si (21)."

18. Articolul 51 se renumeroteaza si va deveni articolul 54.

19. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea contraventionala a institutiei sau, dupa caz, a conducatorului institutiei careia ii incumba respectarea acestor obligatii.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (24); b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1 alin. (7); c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (2) de catre unitatea detinatoare; d) necomunicarea sau comunicarea in mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) si (8); e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5 alin. (1); f) incalcarea interdictiei de instrainare prevazute la art. 42 alin. (1).
(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a)-e) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(4) Fapta prevazuta la alin. (2) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(5) Neincheierea de catre detinatorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plati noului proprietar o suma, calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului.

Art. 52
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor in ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitatile detinatoare prevazute la art. 11 se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia.
(2) In cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv Prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
(3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (2) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. In masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art. 53
Dispozitiile art. 51 si art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II

Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinand cultelor religioase, prevazut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III

Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune prevazut la art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se prescrie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV

(1) Cererile de retrocedare avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatarea forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1), curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.

Art. V

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VI

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.Titlul III - Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania


Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolele 1-5 se abroga.

2. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 (1) Imobilele care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania si care au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, in perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie fostilor proprietari in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerandu-se imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea.
(5) In cazul in care imobilele restituite sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 (1) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala.
(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor.
(4) In situatia in care imobilul este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege."

4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 Prevederile art. 1 alin. (21)-(24) si (7), art. 11, art. 2 alin. (41), (7) si (8), art. 3 alin. (2), (21)-(23), art. 4, art. 41, art. 42, art. 5, art. 51-53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."

Art. II

De la data intrarii in vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, in conditiile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004.

Art. III

Dreptul la actiune prevazut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.

Art. IV

(1) Cererile de restituire avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1), curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan.

Art. V

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.Titlul IV - Modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Art. I

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori."

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."

3. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, dupa incheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului, urmand a fi puse la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in conditiile legii sau puse la dispozitie pentru obiective de interes social."

4. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) In cazul instrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii, dovedite prin orice mijloc de proba."

5. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva."

6. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, in extravilan, acceptata de ei, iar, daca nu mai exista teren, se vor acorda despagubiri."

7. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini, le consemneaza in documentele constatatoare, intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."

8. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: "(21) Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
(22) In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii, daca acestea nu au intrat in circuitul civil. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare-cumparare sau in alt mod, fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."

9. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: "(41) Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale."

10. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile."

11. Articolul 60 se abroga.

12. La articolul 92, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."

13. La articolul 92, alineatul (5) se abroga.

14. Articolul 108 se abroga.

15. Articolul 109 se abroga.

16. Dupa articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 si 1103 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite, precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale; b) neafisarea datelor mentionate in art. 27 alin. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente; c) afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitatii.

Art. 1102
Contraventiile prevazute la art. 1101 se sanctioneaza astfel: a) cea de la litera a) cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 1103
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 1101 si art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de catre prefect sau imputernicitii acestuia, in cazul membrilor comisiilor locale."

Art. II

Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligatia ca in termen de cel mult 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa inainteze Agentiei Domeniilor Statului documentele necesare intocmirii protocoalelor de predare-primire cu aceasta institutie privind terenurile care au fost preluate direct de la societatile comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, precum si de la statiunile de cercetare, institute si unitati de invatamant.Titlul V - Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Articol unic
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul III alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins;
"Art. III
(1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri; (ii) actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop; (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate; (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor; (v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafata stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991; (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri."

2. La articolul III, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Actele administrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata isi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la solutionarea cererii de catre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja in circuitul civil. Dupa validarea cererii de reconstituire, terenul trece in rezerva comisiei de fond funciar in vederea punerii in posesie."

3. La articolul III, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun."

4. La articolul III, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmatorul cuprins: "(21) Nulitatea absoluta, in sensul prezentei legi, va putea fi invocata si in litigiile in curs.
(22) Nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
(23) Fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci cand persoanele puse in posesie pe aceste terenuri renunta in favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
(24) In cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren."Titlul VI - Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997


Art. I

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2 (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate intr-un singur amplasament."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii."

5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc noua alineate noi, alineatele (11)-(19), cu urmatorul cuprins: "(11) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.
(12) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de catre stat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plati statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri.
(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor, fie de catre stat.
(14) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata, si termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(15) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. Din momentul inregistrarii acordului, optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despagubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate.
(16) Pana la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenita de parti, care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(17) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.
(18) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor, sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despagubiri de la stat, atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, in conditiile legii.
(19) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (14), pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, fostul proprietar primeste despagubiri de la stat, in conditiile legii."

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."

7. La articolul 6, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
(12) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate."

8. La articolul 6, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins: "(13) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
(14) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate."

9. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."

10. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: "(21) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945-1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.
(22) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945-1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari."

11. Articolul 61 se abroga.

12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."

13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare, la cerere, daca este posibil, li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar."

14. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9 (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora."

15. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: "(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(12) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (11) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului."

16. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu completarile ulterioare."

17. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 (1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista."

18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13 Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege."

19. Articolele 15, 19 si 20 se abroga.

20. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22 Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si Sanctionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi."

21. La articolul 23, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins: "(12) Unitatile de cult prevazute la alin. (1), daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945."

22. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."

23. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu urmatorul cuprins: "(11) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.
(12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitati - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru productia de butasi, inscrise in catalogul national al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
(13) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
(14) In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat in apropierea vechiului amplasament."

24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.
(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege, in conditiile prevazute la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privata."

25. La articolul 24, alineatele (31) si (32) se abroga.

26. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: "(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, destinate activitatii de cercetare, raman in administrarea acestuia, cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului."

27. La articolul 25, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentei legi.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 169/1997 si a prezentei legi."

28. La articolul 26, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26 (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: "obste de mosneni", "obste de razesi", "composesorat", "paduri graniceresti", alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.
(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate.
(3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului si altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit."

29. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: "(31) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative."

30. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921-1946, in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare."

31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28 (1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative initiale.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea, un statut in forma autentica sau certificata de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.
(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.
(6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.
(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.
(8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective."

32. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29 (1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura si invatamant, Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete.
(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."

33. La articolul 29, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins: "(32) Diferenta de suprafata neatribuita se reconstituie in forma si structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de catre regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001."

34. La articolul 291, alineatul (4) se abroga.

35. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30 In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum si a prezentei legi, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate."

36. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31 (1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.
(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
(5) Bunurile prevazute la alin. (3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii destinatiei acestora, exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre ocolul silvic care asigura administrarea padurii.
(6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
(7) Sediile ocoalelor, silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.
(8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. (3) si (4).
(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune, cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."

37. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33 (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin. (1) din lege aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa.
(2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, daca sunt libere."

38. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35 Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins intre punerea in posesie si crearea structurilor proprii, respectiv incheierea de contracte de paza si administrare, vor fi suportate de catre stat."

39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri."

40. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37 Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."

41. Articolul 39 se abroga.

42. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40 Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupa deducerea cheltuielilor de exploatare, si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate."

43. Dupa articolul 41, se introduce articolul 42 cu urmatorul cuprins:
"Art. 42 Cererile sau actiunile in justitie, cererile accesorii si incidente, precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar."

Art. II

(1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. (2) In cadrul directiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte institutii si autoritati publice, conduse de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale cu rang de subsecretar de stat. (3) Cele 40 de posturi prevazute la alin. (2), impreuna cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numarul de posturi al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se va suplimenta cu numarul de posturi preluate de la alte institutii si autoritati publice, astfel incat numarul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Art. III

Persoanele fizice si persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.

Art. IV

Guvernul va modifica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile ulterioare.

Art. V

Despagubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta lege, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din Titlul VII.

Art. VI

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Planul de Actiune privind reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei - Ministerul Justitiei
Ordonanta privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, ordonanta nr. 8/2007
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Ordonanta privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, ordonanta nr. 13/2008
Legea pentru stabilirea unor masuri privind actiunile si cererile in justitie formulate de cultele religioase recunoscute din Romania, legea nr. 455/2006
Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007
Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2008
Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei
Judecatorii, adrese utile
OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Curti de Apel, adrese utile
Codul penal
Constitutia Romaniei din 2003
Statut al Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit, 2004


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
110 useri online

Useri autentificati: