DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3 *[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005

* - impartirea nu este realizata in textul original, nu are un caracter oficial, fiind realizata pentru prezentare de catre DreptOnline.ro. Pentru versiunea oficiala, va recomandam Monitorul Oficial sau produsele Indaco Systems


TITLUL IX - Modificarea Codului Penal


Articol unic
Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 44, alineatul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Se prezuma ca este in legitima aparare, si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare."

2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
"Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, fara consimtamantul acestuia sau fara aprobare prealabila primita in conditiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

daca fapta prevazuta in alin. 1 se savarseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

daca fapta prevazuta in alin. 2 se savarseste de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala."


TITLUL X - Circulatia juridica a terenurilor


Art. 1
Terenurile proprietate privata, indiferent de destinatia si titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite liber prin oricare din modurile prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 2
(1) Terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) In cazul in care prin acte juridice intre vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fara constructie, indiferent de destinatia sau intinderea acestora, dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

Art. 3
Cetatenii straini si apatrizii precum si persoanele juridice straine pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania in conditiile prevazute de legea speciala.

Art. 4
Cu exceptia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privata si legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar, existenta unui litigiu privitor la un teren cu sau fara constructii nu impiedica instrainarea acestuia si nici constituirea altor drepturi reale sau de creanta, dupa caz.

Art. 5
(1) Instrainarile realizate sub orice forma, in temeiul prezentei legi, nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor, daca acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor.
(2) In situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.

Art. 6
Instrainarile efectuate in scopul comasarii parcelelor si loturilor de teren, prin constituirea unor corpuri de proprietate mai mari care sa cuprinda suprafete continue, indiferent de destinatia lor, precum si instrainarile efectuate de catre persoanele indreptatite sa obtina renta viagera agricola, pot fi efectuate si pe baza schitelor care au stat la baza titlurilor de proprietate emise cu ocazia aplicarii legilor fondului funciar si sunt scutite de taxa de timbru si de timbrul judiciar.

Art. 7
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile dreptului comun.

Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 9 din Legea arendarii nr. 16/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2002, precum si orice alte dispozitii contrare.


TITLUL XI - Renta viagera agricolaCAPITOLUL I - Definitie si caracteristici


Art. 1
Prezenta lege instituie renta viagera agricola in scopul concentrarii suprafetelor agricole in exploatatii eficiente impuse de necesitatea modernizarii agriculturii Romaniei si compatibilizarii acesteia cu agricultura din tarile membre ale Uniunii Europene.

Art. 2
Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile aflate in proprietatea sa, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.

Art. 3
Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrainat si echivalentul in lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.

Art. 4
Plata in lei se face prin raportarea la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului in care plata trebuie efectuata.

Art. 5
Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata.

Art. 6
Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala in primul trimestru al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Art. 7
Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol. In cazul arendarii, renta viagera agricola inceteaza in termen de 30 de zile de la data incetarii contractului de arenda, daca in acest interval rentierul agricol nu face dovada incheierii unui nou contract de arenda.

Art. 8
Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa ultima rata scadenta la data decesului, in cel mult 3 luni dupa deces pe baza certificatului de mostenitor si al carnetului de rentier agricol.


CAPITOLUL II - Rentierul agricol


Art. 9
Rentierul agricol este persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care detine in proprietate pana la 10 hectare de teren agricol si care instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza terenuri agricole dupa intrarea in vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola carnetul de rentier agricol.

Art. 10
Pentru a deveni rentier pot fi instrainate sau arendate numai terenurile care dupa anul 1990 nu au facut obiectul altei instrainari prin acte intre vii.

Art. 11
Dovada instrainarii se face prin actul de instrainare, incheiat in forma autentica, iar dovada arendarii se face prin contractul de arenda intocmit cu respectarea Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
Proprietarii casatoriti pot deveni rentieri agricoli si prin instrainarea si arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune daca cel putin unul dintre ei are varsta de 62 de ani. In acest caz, carnetul de rentier agricol se elibereaza pe numele sotului care intruneste conditiile prevazute la art. 9.

Art. 13
Rentierul agricol poate ramane proprietar pe o suprafata de teren agricol de pana la 0,5 hectare pentru folosinta personala.


CAPITOLUL III - Oficiul National de Renta Viagera Agricola


Art. 14
(1) Se infiinteaza Oficiul National de Renta Viagera Agricola ca directie in cadrul Agentiei Domeniilor Statului.
(2) Oficiul conduce, organizeaza si coordoneaza activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.

Art. 15
(1) In fiecare judet se organizeaza birouri ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola.
(2) Birourile tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, eliberand carnetul de rentier agricol.

Art. 16
Atributiile, regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola si ale birourilor judetene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 17
(1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
(2) Plata rentei viagere agricole se efectueaza prin birourile judetene de renta viagera agricola pe baza carnetului de rentier agricol.

Art. 18
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului finantelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.


TITLUL XII - Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare


Art. I
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii."

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand aceluiasi proprietar."

3. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
"(4) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu aceeasi categorie de folosinta.
(5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara."

4. La articolul 2, litera b) se abroga.

5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;

d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate."

6. La articolul 3, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
(7) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international."

7. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale."

8. La articolul 5, literele a1), b), c), d), e), f), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a1) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
b) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
d) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general;
e) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
f) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
j) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
k) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;"
9. La articolul 5, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;"
10. La articolul 5, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n1), cu urmatorul cuprins:
"n1) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliara prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin hotarare de Guvern, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi."
11. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 5 lit. c), se realizeaza de catre Agentia Nationala, sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale functioneaza baza de date a cadastrului."
12. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale."
13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare."
14. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A. si se deduc din taxa notariala de timbru, fiind incluse in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depasi 80% din valoarea taxei notariale de timbru."
15. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In cazul serviciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administratiei si internelor cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
16. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala."
17. La articolul 9, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
"(13) Cadastrul general se realizeaza pe baza planului anual propus de Agentia Nationala impreuna cu ministerele interesate si aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrarilor de cadastru general reprezinta subventii de la bugetul de stat prevazute in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate in contul Agentiei Nationale cu unica destinatie.
(14) Organele si autoritatile administratiei publice centrale si locale precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrarilor de cadastru general in afara planului anual aprobat de Guvern, vor incheia un acord de colaborare cu Agentia Nationala privind caietul de sarcini, modalitatile de verificare, receptie, si inscriere in sistemul de publicitate imobiliara si folosirea acestor informatii."
18. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.
(3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara."
19. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau in:
a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;
b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;
c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale.
(2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) precum si limitele intravilanelor localitatilor se face de catre comisia stabilita in acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare si functionare a comisiei de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
20. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:
a) registrul cadastral al imobilelor;
b) indexul alfabetic al proprietarilor;
c) registrul cadastral al proprietarilor;
d) planul cadastral si anexele la partea I a cartii funciare.
(2) Detinatorii de imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru general, sa admita, in conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure protectia si conservarea acestora.
(3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, avand aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
(4) Primarii localitatilor au obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, in scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal pentru a da lamuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se face in lipsa acestora.
(5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza si se introduc in baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarui imobil se transmit de catre oficiul teritorial, consiliului local, care are obligatia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin afisare la sediul primariei.
(6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinatori, in scris, in termen de 60 de zile de la instiintarea scrisa, oficiului teritorial care le va solutiona in termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
(7) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ si expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
21. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se abroga.
22. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii - si se pastreaza la oficiul teritorial.
(2) Registrele, planurile cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pastreaza in arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
(3) Planurile, registrele cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare se tin la zi, in concordanta cu documentatiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor si faptelor juridice, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii."
23. La articolul 14, alineatul (1) se abroga.
24. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidentele necesare stabilirii valorii de impunere."
25. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale."
26. Articolul 16 se abroga.
27. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie."
28. Articolul 18 se abroga.
29. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintata prin lege speciala."
30. La articolul 20, alineatele (11)-(15) si (3) se abroga.
31. La articolul 20, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Una sau mai multe parcele alaturate, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
(4) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
(5) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii."
32. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
"Art. 201. - (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta.
(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef iar in cadrul birourilor teritoriale in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
(5) Absolventii Institutului National al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai daca acestea nu au fost ocupate de absolventii Institutului.
(6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.
(8) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie."
33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abroga.
35. La articolul 22, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis in mod valabil.
(2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.
(3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative, vor inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor."
36. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor; ordinea inregistrarii cererilor va determina rangul inscrierilor.
(2) Daca mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au fost depuse deodata la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelasi rang, urmand ca instanta sa hotarasca asupra rangului fiecareia.
(3) Daca au fost depuse deodata mai multe cereri avand ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiasi imobil, ele vor primi acelasi rang."
37. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate, nu poate insa dispune de ele, decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciara.
(4) Inscrierile sunt de trei feluri:
a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale;
b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare;
c) notarea, avand ca obiect, inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara."
38. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator sa-i predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept.
(2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii.
(3) In situatia in care cel obligat nu preda inscrisurile, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare inscrierii.
(4) Dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil.
(5) Actiunea in prestatie tabulara se va indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in cartea funciara, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) actul juridic in baza caruia se solicita prestatia tabulara sa fie incheiat anterior celui in baza caruia a fost inscris dreptul tertului in cartea funciara;
b) tertul sa fi dobandit imobilul cu titlu gratuit sau, daca l-a dobandit cu titlu oneros, sa fie de rea credinta."
39. Articolul 31 se abroga.
40. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.
(2) Inscrierea provizorie poate fi ceruta in urmatoarele situatii:
a) cand dreptul real ce se cere a fi inscris este afectat de o conditie suspensiva;
b) cand se solicita intabularea unui drept real in temeiul unei hotarari judecatoresti ce nu a ramas irevocabila;
c) daca se dobandeste un drept tabular care, anterior, a fost inscris provizoriu;
d) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisa ipoteca ori privilegiul imobiliar;
e) daca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare, care nu aduc insa atingere fondului dreptului ce se cere a fi inscris si nu fundamenteaza noi capete de cerere.
(3) In acest din urma caz, solicitantul va fi instiintat pentru a depune intr-un termen stabilit, dupa caz, de registrator, inscrisurile necesare, sub sanctiunea radierii inscrierii provizorii. Daca inscrisurile vor fi depuse in termenul fixat, se va proceda la justificarea inscrierii provizorii, printr-o incheiere data de registratorul de carte funciara.
(4) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara, in situatia ultimului caz de inscriere provizorie mentionat.
(5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitiva si irevocabila."
41. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 34. - (1) Cuprinsul cartii funciare, in afara ingradirilor si exceptiilor legale, se considera exact numai in folosul acelei persoane care, in virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobandit cu buna-credinta un drept real inscris in cartea funciara.
(2) Dobanditorul este considerat de buna-credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare, sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala."
42. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la:
a) suprafata terenurilor, destinatia, categoria de folosinta, valoarea sau alte asemenea aspecte;
b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte."
43. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu urmatorul cuprins:
"Art. 351. - (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.
(2) Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
(3) Prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.
(4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
(5) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
(6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale."
44. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Actiunea in rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea inscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului inscris, se va putea indrepta si impotriva tertelor persoane care si-au inscris un drept real, dobandit cu buna credinta si prin act juridic cu titlu oneros, bazandu-se pe cuprinsul cartii funciare, in termen de trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere formulata de dobanditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul cand dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris."
45. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terte persoane."
46. La articolul 43, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Orice persoana poate cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala.
(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cartile funciare, planuri sau inscrisuri, cu dovada platii tarifelor legale.
(4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata poate fi cercetata de catre instanta de judecata si organele de cercetare penala, in conditiile legii."
47. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Imobilul inscris in cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia.
(2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil, se face impreuna cu sarcinile care greveaza imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, in caz de dezlipire, un imobil separat."
48. Articolului 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un imobil de sine statator.
(2) Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, se va forma un imobil distinct cu numar cadastral nou, iar restul se inscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral si a suprafetei imobilului, iar daca toate imobilele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri."
49. Articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in cazul coproprietatii, caz in care se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar."
50. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
(2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta."
51. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliara."
52. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara.
(2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
(3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
(4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.
(5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.
(6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
(7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
a) de mandatarul general al celui indrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
(8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii."
53. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) indica numele partilor;
c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;
d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului.
(2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
(3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi."
54. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia precum si in cartea funciara."
55. La articolul 52, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
(3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel.
(4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului."
56. La articolul 52, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
(6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu."
57. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitiva si irevocabila sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale."
58. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate."
59. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. - (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate."
60. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."
61. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56~1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 56~1. - (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, precum si a unei documentatii cadastrale.
(2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau, sau asupra cotei parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.
(3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.
(4) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
(6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
(7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
(8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani.
(9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
(10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii.
(11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea."
62. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele."
63. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni or, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."
64. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi.
(2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."
65. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala la care se refera inscrierea, intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre Agentia Nationala."
66. La articolul 61, alineatele (2) si (3) se abroga.
67. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala."
68. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografIei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale."
69. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, este imputernicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;
g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara.
(3) Faptele prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. c)-i) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si/sau suspendarea autorizatiei.
(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si se vor actualiza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica."
70. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai.
(2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol sau pe constructii sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri, constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege."
71. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - (1) In termen de 10 zile de la data definitivarii lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritoriala - comuna, oras sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in vederea intocmirii din oficiu a cartilor funciare ale imobilelor.
(2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice."
72. Dupa articolul 68 se introduce articolul 681 cu urmatorul cuprins:
"Art. 681. - Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective."
73. Articolul 70 se abroga.
74. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta nationala.
(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national."
75. Partea introductiva a alineatului (2) al articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale isi inceteaza aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:"

Art. II
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


TITLUL XIII - Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare


Art. 1
In scopul accelerarii judecarii plangerilor, contestatiilor si a altor litigii aparute in urma aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 16/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, numite in continuare procese funciare, procedura in fata instantelor judecatoresti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedura civila.

Art. 2
(1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenta si cu precadere, inclusiv in perioada vacantelor judecatoresti. Termenele de judecata acordate de instanta nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu exceptia cazului cand partile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
(2) In cadrul instantelor judecatoresti procesele funciare se vor solutiona de catre complete specializate.

Art. 3
(1) Cu exceptia citarii partii pentru primul termen de judecata sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum si a comunicarii hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza procesul in curs, oricare dintre parti poate indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori inscrisurilor catre cealalta parte.
(2) In acest caz, partea nu poate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedura civila, sa ceara amanarea judecarii cauzei pentru pregatirea apararii sau pentru a lua la cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii ori a comunicarii facute cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata este depusa la acel termen.

Art. 4
(1) Pentru propunerea si administrarea probelor vor fi aplicate urmatoarele reguli:
a) expertiza tehnica nu va fi incuviintata decat daca partea solicitanta depune in sedinta publica respectiva obiectivele de expertiza solicitate;
b) proba cu martori nu va fi incuviintata decat daca partea depune la termenul la care admiterea probei urmeaza a fi pusa in discutie numele si adresa complete ale martorilor propusi;
c) proba cu interogatoriu nu va fi incuviintata decat daca partea care propune aceasta proba pune la dispozitie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista intrebarilor la care trebuie sa raspunda cealalta parte.
(2) Martorii nu vor fi citati in vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecata fiind in sarcina partii care i-a propus.
(3) Raportul de expertiza tehnica va putea fi comunicat de catre expert, concomitent cu depunerea la instanta, si direct partilor in proces, cu respectarea termenelor procedurale.
(4) Nedepunerea raportului de expertiza, din culpa expertului tehnic, cu mai putin de 7 zile inainte de termenul de judecata acordat in acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, chiar daca instanta nu i-a pus in vedere anterior posibilitatea aplicarii unei asemenea sanctiuni. In situatia in care expertul dovedeste ca nedepunerea expertizei la termen nu se datoreaza culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu conditia depunerii raportului la termenul de judecata stabilit. Daca intarzierea depaseste termenul fixat de instanta, expertul va putea fi obligat si la plata unei amenzi cominatorii catre stat de cel putin 100.000 lei/zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare termenului de judecata.
(5) Expertizele extrajudiciare prezentate de catre parti in cadrul proceselor funciare au aceeasi valoare probanta ca si expertizele ordonate de catre instanta de judecata, cu conditia ca acestea sa fie efectuate de catre experti autorizati de catre Ministerul Justitiei.

Art. 5
(1) Hotararile pronuntate de instantele judecatoresti in procesele funciare in prima instanta sunt supuse numai recursului. Hotararile definitive si irevocabile susceptibile de inscriere in cartea funciara sunt comunicate din oficiu de catre instanta de judecata birourilor de carte funciara.
(2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedura civila, motivarea hotararilor pronuntate in cadrul proceselor funciare trebuie facuta in maxim 7 zile de la pronuntare.
(3) Punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in procesele funciare este scutita de la plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar. Creditorul va achita pana la 20% din cheltuielile de executare silita, inclusiv onorariul executorului judecatoresc, urmand ca diferenta sa fie obtinuta de executorul judecatoresc direct de la debitor, o data cu avansul achitat.


TITLUL XIV - Dispozitii tranzitorii


Articol unic
Pana la data aprobarii actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.


TITLUL XV - Modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii


Art. I
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent si se supune in activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii raspund in fata judecatorilor si procurorilor pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului."

2. Articolul 3 se abroga.

3. La articolul 4, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, care compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru judecatori si una pentru procurori;
c) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezentant al puterii judecatoresti, ministrul justitiei si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) 3 judecatori de la curtile de apel;
c) 2 judecatori de la tribunale;
d) 2 judecatori de la judecatorii."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
a) 1 procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Parchetul National Anticoruptie;
b) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
c) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Judecatorii si procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuti la art. 4 lit. a), sunt alesi in adunarile generale ale judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor.
(2) Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor se stabileste de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor acestuia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor si procurorilor numiti de Presedintele Romaniei.
(2) Judecatorii si procurorii isi pot sustine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii in fata colectivelor de judecatori si procurori. Candidaturile judecatorilor si procurorilor pot fi sustinute de colectivele de judecatori si procurori, precum si de asociatiile profesionale ale acestora.
(3) Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curtilor de apel ori ale parchetelor de pe langa acestea, insotite de:
a) curriculum vitae;
b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmari judecatorii sau procurorii in cazul alegerii in Consiliul Superior al Magistraturii, precum si, dupa caz, documentele de sustinere a candidaturii;
c) o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea;
d) o declaratie autentica, pe proprie raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii;
e) o declaratie de interese actualizata.
(5) Nu pot fi alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii si procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
(6) Colegiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie, ale curtilor de apel si ale parchetelor de pe langa acestea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)-(5) de catre judecatorii si procurorii care si-au depus candidaturile."

8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorii de la Parchetul National Anticoruptie aleg, in adunarea generala comuna a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct si personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
(3) Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Parchetul National Anticoruptie, care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale.
(4) In cazul in care nici unul dintre candidati nu obtine majoritate de voturi, se organizeaza turul doi al alegerilor la care participa judecatorii si procurorii clasati pe primele doua locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi in turul doi al alegerilor."

9. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel si al fiecarui parchet de pe langa acestea centralizeaza candidaturile depuse de judecatorii si procurorii din circumscriptiile lor.
(2) Candidaturile se centralizeaza pe categorii de instante si parchete si se transmit instantelor si parchetelor din circumscriptia curtii de apel, insotite de documentele prevazute la art. 8 alin. (4)."
10. La articolul 11, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale prevazute la alin. (1) si (2). Dispozitiile art. 9 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Judecatorii militari si procurorii militari isi depun candidatura la Curtea Militara de Apel Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator. Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si tribunalele militare, precum si parchetele de pe langa acestea desemneaza cate un candidat care va fi inclus pe listele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si e), respectiv d) si f).
(6) Listele prevazute la alin. (5) si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Listele judecatorilor si ale procurorilor care au fost desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instantelor sau, dupa caz, parchetelor, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 20 zile inainte de data stabilita pentru adunarile generale, dupa cum urmeaza:
a) lista cuprinzand cei 16 candidati de la curtile de apel se transmite tuturor curtilor de apel;
b) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa curtile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe langa curtile de apel;
c) lista cuprinzand cei 16 candidati de la tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor si tribunalelor specializate;
d) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe langa tribunale si tribunale specializate;
e) lista cuprinzand cei 16 candidati de la judecatorii se transmite tuturor judecatoriilor;
f) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa judecatorii se transmite tuturor parchetelor de pe langa judecatorii.
(2) Listele prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor."
12. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art 13. - (1) Listele prevazute la art. 12 alin. (1) si documentele prevazute la art. 8 alin (4) se transmit de catre Consiliul Superior al Magistraturii instantelor si parchetelor, insotite de buletine de vot.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecarei instante si fiecarui parchet un numar de buletine de vot stampilate egal cu numarul judecatorilor si procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%."
13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 3 judecatori de la curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.
(3) Judecatorii de la tribunale si tribunalele specializate si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate si 2 procurori de la parchetele de pe langa acestea.
(4) Judecatorii de la judecatorii si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la judecatorii si un procuror de la parchetele de pe langa acestea."
14. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecator si procuror voteaza un numar de candidati egal cu numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul carora judecatorul sau, dupa caz, procurorul isi desfasoara activitatea."
15. La articolul 15, se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care au fost votate mai putine persoane decat cele prevazute la alin. (3), votul este nul.
(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecatorii si procurorii detasati la alte autoritati decat la instante sau parchete."
16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala, impreuna cu doi judecatori sau procurori desemnati inaintea votului de adunarile generale:
a) asigura numararea voturilor;
b) intocmeste procesul-verbal cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatele votului si il transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
c) comunica numele judecatorilor sau al procurorilor desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, dupa caz, alcatuieste si transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzand candidatii inscrisi in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute in adunarile generale prevazute la art. 9 alin. (3) si la art. 14 alin. (2)-(4).
(2) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala este ajutat de 2 judecatori sau, dupa caz, de 2 procurori, desemnati de adunarile generale, dintre judecatorii sau procurorii care nu si-au depus candidaturile."
17. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sunt alesi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:
a) 3 judecatori de la curtile de apel, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
b) 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
c) 2 judecatori de la judecatorii, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel, care a obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
e) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
f) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national."
18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui judecator sau procuror.
(2) Contestatiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la data alegerilor.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la data sesizarii. Solutia motivata a contestatiei se comunica persoanelor care au facut sesizarea."
19. La articolul 18, dupa alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In vederea formularii sesizarii, judecatorii si procurorii au dreptul sa verifice procesele-verbale cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatul acestora, precum si buletinele de vot."
20. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Inainte de transmiterea listei catre biroul permanent, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorii si procurorii alesi au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea."
21. La articolul 20, alineatele (1)-(3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) In vederea alegerii celor doi reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, organizatiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultatilor de drept acreditate, asociatiile si fundatiile care au ca obiectiv apararea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului cate un candidat.
(2) Pot fi alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai societatii civile, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt specialisti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 7 ani in activitatea juridica;
b) se bucura de inalta reputatie profesionala si morala;
c) nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea si nu au un interes personal, care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege;
d) nu au calitatea de membru al unui partid politic si nu au indeplinit in ultimii 5 ani functii de demnitate publica.
(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, intre a 90-a zi si a 60-a zi inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, actul normativ de infiintare, de actul constitutiv si statutul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), precum si de cazierul fiscal al acestora.
(5) Candidatii propusi vor prezenta Senatului documentele prevazute la art. 8 alin. (4), precum si cazierul judiciar.
(6) Lista candidatilor si documentele prevazute la art. 8 alin. (4) se afiseaza pe paginile de internet ale Senatului si Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora."
22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile art. 19 alin. (11) se aplica in mod corespunzator."
23. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In sedinta de constituire, prezidata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii."
24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In termen de 15 zile de la sedinta de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atributiile si responsabilitatile fiecarui membru permanent, pe domenii de activitate."
25. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfasoara activitate permanenta."
26. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecator sau procuror. Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror referitoare la prezenta judecatorilor in complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmarite penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror."
27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(3) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activitatii de judecator sau procuror pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului. Optiunea se exprima in scris, la presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Functiile de conducere detinute de judecatorii sau procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicarii hotararii Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce detin o functie de conducere la instante ori parchete, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din functia de conducere respectiva in conditiile alin. (2).
(5) Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste functii."
28. La articolul 25, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi dintre judecatorii si procurorii prevazuti la art. 4 lit. a), care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit.
(6) In caz de vacanta a functiei de presedinte sau de vicepresedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de cel mult o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, respectiv vicepresedinte."
29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abroga.
30. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Judecatorul sau procurorul care prezideaza lucrarile sectiei semneaza hotararile si celelalte acte emise de aceasta."
31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.
(2) Lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri, iar lucrarile sectiilor se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor acestora.
(3) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti."
32. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la lucrarile sectiei pentru judecatori, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrarile sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrarile ambelor sectii.
(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot, in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare."
33. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot participa la lucrarile Plenului si ale sectiilor, exprimand, atunci cand considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."
34. La articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza."
35. La articolul 30, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (31)-(35), cu urmatorul cuprins:
"(31) Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se redacteaza in cel mult 20 de zile si se comunica de indata.
(32) Hotararile prevazute la alin. (31) se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 10 zile de la redactare.
(33) Hotararile prevazute la alin. (31) pot fi atacate cu recurs, de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(34) Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.
(35) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (33) este irevocabila."
36. La articolul 30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Ordinea de zi se publica cu 3 zile inainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
37. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apara reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor.
(2) Judecatorul sau procurorul care considera ca independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala ii sunt afectate in orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, dupa caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent sa decida asupra masurilor care se impun sau poate dispune orice alta masura corespunzatoare, potrivit legii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor.
(4) Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si ale sectiilor acestuia, referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor, se exercita cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare."
38. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Consiliul Superior al Magistraturii intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor."
39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
a) propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari;
b) numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
c) dispune promovarea judecatorilor si a procurorilor;
d) elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;
e) propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru judecatori si procurori, in conditiile legii;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
40. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la admiterea in magistratura, evaluarea, formarea si examenele judecatorilor si procurorilor:
a) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
b) numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere in Institutul National al Magistraturii;
c) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor si aproba programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea;
d) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, concursurile pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecatorilor si procurorilor;
f) numeste comisiile pentru evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
g) numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, si desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
h) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii;
i) numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemneaza judecatorii si procurorii membri in Consiliul de conducere al scolii.
j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza contestatiile formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date in materie disciplinara."
41. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor:
a) convoaca adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
b) aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante si parchete;
c) elaboreaza propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, si emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
42. La articolul 39, alineatele (1), (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art 39. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea nr. 303/2004 si in Legea nr. 304/2004.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaboreaza anual, un raport privind starea justitiei si un raport privind activitatea proprie, pe care le prezinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei pana la data de 15 februarie a anului urmator si le publica, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
43. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
a) dispun delegarea judecatorilor si detasarea judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
b) numesc in functii de conducere judecatorii si procurorii, in conditiile legii si ale regulamentului;
c) examineaza recomandarile primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind numirea in functie a judecatorilor in cadrul Curtii;
d) analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre judecatorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, de catre judecatorii si procurorii inscrisi la concursul de promovare si de catre judecatorii si procurorii propusi pentru numirea in functii de conducere;
e) solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, constituite in conditiile legii;
f) iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor;
g) propun Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
h) avizeaza propunerea ministrului justitiei de numire si revocare a Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, a adjunctilor acestora, a procurorilor sefi sectie din aceste parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;
i) aproba transferul judecatorilor si procurorilor;
j) dispun suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor;
k) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
44. Dupa articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 411, cu urmatorul cuprins:
"Art. 411. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor:
a) aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiilor acestora, in conditiile legii;
b) aproba propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie de infiintare si desfiintare a sectiilor in cadrul parchetelor;
c) avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
e) la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabilesc numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte;
f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz, aproba numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti;
g) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament."
45. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) privind perchezitia si retinerea nu se aplica in caz de infractiune flagranta."
46. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste, prin sectiile sale, rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute in Legea nr. 303/2004."
47. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al sectiei pentru judecatori si 2 inspectori ai serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respectiv un membru al sectiei pentru procurori si 2 inspectori ai serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
(2) Sectia pentru judecatori si sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, in fiecare an, membrii comisiilor prevazute la alin. (1). In comisiile de disciplina nu pot fi numiti doi ani consecutiv aceiasi membri.
(3) Membrii de drept, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiti in comisiile de disciplina.
(4) Comisiile de disciplina pot fi sesizate in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor, de orice persoana interesata sau se pot sesiza din oficiu.
(5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor gresit indreptata la instante sau parchete va fi inaintata comisiilor de disciplina in termen de 5 zile de la inregistrare."
48. La articolul 46, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cercetarea prealabila se efectueaza de inspectorii din cadrul serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv din cadrul serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
(3) In cadrul cercetarii prealabile se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare."
49. La articolul 46, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31), (32) si (33), cu urmatorul cuprins:
"(31) Rezultatul cercetarii prealabile se inainteaza comisiei de disciplina in termen de 60 de zile de la inregistrarea sesizarii la Consiliul Superior al Magistraturii, iar in urmatoarele 20 de zile comisia de disciplina sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
(32) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, desemneaza un inspector din cadrul serviciului corespunzator al Inspectiei judiciare, in vederea completarii cercetarii prealabile. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat in cel mult 30 de zile comisiei de disciplina. In acest caz, termenul de 20 de zile prevazut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificarilor suplimentare.
(33) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea."
50. La articolul 46, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii."
51. Articolul 47 se abroga.
52. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 48. - (1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecatorului sau procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara este obligatorie. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
(2) Judecatorul sau procurorul si, dupa caz, reprezentantul sau avocatul sau au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe in aparare.
(3) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia."
53. La articolul 49, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau procuror;"
54. La articolul 50, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Hotararile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se redacteaza, obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica de indata, in scris, judecatorului sau procurorului. Comunicarea hotararilor este asigurata de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Impotriva hotararilor prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 9 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii si judecatorul sanctionat disciplinar."
55. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
(2) Calitatea de reprezentant al societatii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, judecator sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.
(3) Dispozitiile art. 61 si 62 din Legea nr. 303/2004 se aplica si membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de trei luni, precum si prin deces.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept, pentru motivele prevazute de art. 60 din Legea nr. 303/2004."
56. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului, ori de o treime din membri, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulata potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Revocarea din functia de presedinte sau vicepresedinte se propune de o treime din numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numarul judecatorilor sau procurorilor.
(5) In cazul adunarii generale comune a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Parchetului National Anticoruptie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majoritatii procurorilor. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
(6) Decizia de revocare a reprezentantului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se ia cu votul majoritatii judecatorilor din adunarea generala.
(7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(8) Centralizarea rezultatelor votului se realizeaza de adunarea generala care a initiat procedura sau de prima adunare generala sesizata de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(9) In termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii semnate si motivate de reprezentantii adunarilor generale prevazute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din functie a membrului ales. Dispozitiile art. 54 alin. (2) se aplica in mod corespunzator."
57. Dupa articolul 53, se introduc doua articole noi, articolele 531 si 532, cu urmatorul cuprins:
"Art. 531. - (1) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
(2) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a unui membru ales al acestuia, incalcarea obligatiilor profesionale ori savarsirea de catre acesta a unor abateri disciplinare.
(3) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii indeplinesc rolul de instante de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a membrilor alesi ai Consiliului pentru faptele prevazute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.

Art. 532
(1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Cercetarea prealabila se efectueaza de inspectorii din cadrul inspectiei judiciare care functioneaza pe langa Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In cadrul cercetarii prealabile se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
(4) Inspectorul desemnat inainteaza, in cel mult 60 de zile, comisiei de disciplina constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetarii prealabile. Comisia de disciplina sesizeaza sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
(5) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, desemneaza un inspector din cadrul serviciului corespunzator al Inspectiei judiciare, in vederea completarii cercetarii prealabile.
(6) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea.
(7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa in calitate de membru ales la lucrarile Plenului in care se judeca actiunea disciplinara.
(8) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.
(9) Dispozitiile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator."
58. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - (1) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, pentru locul ramas vacant se organizeaza noi alegeri, potrivit procedurii prevazuta de lege.
(2) Pana la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a obtinut numarul urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, dupa caz, art. 20."
59. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. - (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfasoara activitate permanenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1) si (2), primesc lunar, pentru activitatea desfasurata, indemnizatia prevazuta in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare."
60. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56. - Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv."
61. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
(2) Secretarul general este numit si revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura.
(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.
(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a secretarului general din Ministerul Justitiei prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizatie lunara egala cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justitiei, prevazuta de acelasi act normativ."
62. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza Inspectia judiciara, condusa de un inspector sef.
(2) In cadrul Inspectiei judiciare functioneaza un serviciu de inspectie judiciara pentru judecatori si un serviciu de inspectie judiciara pentru procurori.
(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) si au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Functia de inspector poate fi ocupata si de judecatori sau procurori detasati.
(4) Inspectorii pot solicita presedintilor instantelor judecatoresti si conducatorilor parchetelor din circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta sau parchetul unde se efectueaza o verificare, sa desemneze judecatori sau procurori, prin rotatie, care sa efectueze anumite acte dintre cele date in competenta Inspectiei judiciare.
(5) Atributiile Inspectiei judiciare, structura, numarul si salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in limitele bugetului."
63. Articolele 65-67 abroga.

Art. II
(1) In cazul incetarii mandatului unuia dintre judecatorii alesi in actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curtilor de apel, se organizeaza alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecatoriilor, potrivit prezentei legi.
(2) In cazul incetarii mandatului reprezentantului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau reprezentantului Parchetului National Anticoruptie in actualul Consiliul Superior al Magistraturii, se organizeaza alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe langa tribunale, potrivit prezentei legi.
(3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeste secretarul general adjunct, in conditiile prevazute de articolul 59.

Art. III
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii isi va modifica Regulamentul de organizare si functionare si va actualiza Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, care se publica in Monitorul Oficial.

Art. IV
Comisiile de disciplina vor fi numite in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. V
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. VI
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: