DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, ordonanta nr. 2/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 31/01/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA
privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor,
proiectelor si actiunilor culturale"
2. Dupa formula introductiva se introduce capitolul I, cu urmatorul titlu:

"CAPITOLUL I
Dispozitii generale"
3. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta stabileste si reglementeaza cadrul general, principiile si procedurile sistemului de finantare nerambursabila de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si actiunilor culturale.
(2) In intelesul prezentei ordonante, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autoritate finantatoare - autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, institutii publice care au ca obiect de activitate si finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, Administratia Fondului Cultural National - institutie publica cu personalitate juridica, care este organizata si functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;
b) finantare nerambursabila - alocare de fonduri, prevazute distinct in bugetele autoritatilor finantatoare, pentru acoperirea partiala sau, dupa caz, integrala a cheltuielilor necesare producerii si/sau exploatarii de bunuri culturale;
c) bun cultural - materializarea unei actiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmareste, in functie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judetean, euroregional, national sau de reprezentare internationala;
d) actiune culturala - prezentarea publica a rezultatului unei activitati avand caracter nerepetabil in timp, in urma careia rezulta un bun cultural de tip eveniment;
e) proiect cultural - suma activitatilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dupa caz, ansamblul de actiuni culturale structurate organic, realizat intr-o perioada de timp determinata, care nu excede, de regula, durata unui exercitiu financiar in urma caruia rezulta un bun cultural;
f) program cultural - ansamblu de proiecte culturale sau, dupa caz, ansamblu de proiecte si actiuni culturale, subsumat unei teme/conceptii, realizat intr-o perioada de timp care excede, de regula, durata unui exercitiu financiar, dobandind caracter multianual, in urma caruia rezulta unul sau mai multe bunuri culturale;
g) oferta culturala - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborata de solicitant sub forma unui program, proiect sau actiune culturala;
h) solicitant - persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau privat, romana sau straina, autorizata, respectiv infiintata in conditiile legii romane sau straine, dupa caz, care depune o oferta culturala;
i) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurilor prevazute de prezenta ordonanta, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;
j) nevoie culturala de urgenta - cerinta de produse sau servicii culturale, exprimata explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a carei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunitati."
4. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele11-13, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Principiile care stau la baza sistemului de finantare nerambursabila de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si actiunilor culturale:
a) libera concurenta - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant sa aiba dreptul de a deveni beneficiar;
b) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de finantare nerambursabila a ofertelor culturale;
c) diversitatea culturala si pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitantilor reprezentanti ai diferitelor comunitati sau domenii culturale;
d) neretroactivitatea - excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;
e) sustinerea debutului - incurajarea initiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv infiintate, pentru a desfasura activitati culturale.
Art. 12. - (1) Autoritatea finantatoare stabileste un program anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile in conditiile prezentei ordonante.
(2) In cadrul bugetului prevazut la alin. (1), autoritatea finantatoare va constitui un fond pentru finantarea nerambursabila a nevoilor culturale de urgenta, reprezentand un procent de pana la 8%, dar nu mai putin de 2%.
(3) Sumele din fondul prevazut la alin. (2) se acorda prin atribuire directa, in baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finantatoare.
Art. 13. - (1) Finantarea nerambursabila a proiectelor culturale se aproba de autoritatea finantatoare pentru intreaga perioada de desfasurare a acestora, de regula, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Finantarea nerambursabila a programelor culturale se aproba pentru intreaga perioada de derulare a acestora si se asigura, anual, potrivit contractului de finantare."
5. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Acordarea de finantari nerambursabile este conditionata de existenta altor surse de finantare, proprii sau atrase de beneficiar, in conditiile stabilite de autoritatea finantatoare.
(2) Beneficiarii vor identifica posibilitatile de atragere a altor surse de finantare, incheind contracte in conditiile legii.
(3) Producerea si/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinantata, in conditiile prezentei ordonante, de mai multe autoritati finantatoare.
(4) Persoanele juridice de drept public, finantate integral sau partial de la bugetul de stat prin bugetul autoritatilor administratiei publice centrale sau, dupa caz, din bugetul local, pot beneficia de finantare nerambursabila, in conditiile prezentei ordonante, din partea oricarei autoritati finantatoare, cu exceptia celei in subordinea careia functioneaza.
(5) Persoanele juridice de drept public, finantate integral din venituri proprii, pot beneficia de finantare nerambursabila, in conditiile prezentei ordonante, din partea oricarei autoritati finantatoare."
6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Acordarea de finantari nerambursabile in conformitate cu prevederile prezentei ordonante se face pe baza de selectie de oferte culturale.
(2) Autoritatile finantatoare sunt obligate sa organizeze anual cel putin o sesiune de selectie de oferte culturale.
(3) In cazul organizarii unei singure sesiuni de selectie, organizarea acesteia se va anunta in termen de 30 de zile de la data publicarii legii bugetare anuale.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), Administratia Fondului Cultural National organizeaza anual minimum doua sesiuni de selectie."
7. Articolul 3 se abroga.
8. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Din finantarile nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonante se pot acoperi urmatoarele categorii de cheltuieli eligibile:
a) cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale si servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestari servicii, premii si altele asemenea;
b) achizitionarea de dotari necesare derularii programului sau proiectului cultural;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international ale participantilor/invitatilor;
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultanta de specialitate, tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale si de publicitate;
e) cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitatilor;
f) diurna, acordata in conditiile legii;
g) cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. b) se acopera in limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. e) si g) se acopera, cumulat, in limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(4) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.
(5) Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit."
9. Articolul 5 se abroga.
10. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Finantarile nerambursabile se acorda pe baza de contracte incheiate cu beneficiarii, in conditiile legii.
(2) Finantarile nerambursabile se acorda in transe, prin virament bancar, din bugetul autoritatii finantatoare in contul beneficiarului, pe baza de factura emisa de acesta pentru fiecare transa.
(3) Cuantumul si esalonarea transelor se fac in baza unui grafic de finantare, in functie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice si/sau durata si evolutia in timp a activitatilor cuprinse in oferta culturala evaluata, si se prevad in contractul de finantare.
(4) Prima transa se acorda la semnarea contractului de finantare. Urmatoarele transe se acorda in baza documentelor justificative privind transa anterioara, prezentate de beneficiarul finantarii nerambursabile.
(5) Ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din totalul finantarii.
(6) Justificarea unei transe acordate in baza unui contract de finantare nerambursabila se accepta numai in masura in care cheltuielile sunt eligibile si au fost efectuate in perioada executarii contractului.
(7) Decontarea cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1) se face cu respectarea clauzelor cuprinse in contractele incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu terte persoane si a prevederilor dreptului comun in materie."
11. Dupa articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61 - 63, cu urmatorul cuprins:
"Art. 61. - In termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea actiunii, proiectului sau programului cultural, beneficiarul este obligat sa depuna la sediul autoritatii finantatoare documentele justificative pentru ultima transa si raportul final de activitate.
Art. 62. - (1) Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea partiala sau integrala a sumelor primite, la care se adauga dobanda legala calculata la sumele acordate, in conformitate cu prevederile contractuale, in conditiile legii.
(2) In urma verificarii documentelor justificative pentru fiecare transa si a raportului final de activitate, autoritatea finantatoare are obligatia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decat cele prevazute la art. 4 alin. (1).
Art. 63. - Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finantarilor nerambursabile este supus controlului autoritatii finantatoare, precum si celor cu atributii in domeniul controlului financiar-fiscal, in conformitate cu prevederile legale."
12. Articolele 7 si 8 se abroga.
13. Dupa articolul 8 se introduc trei noi capitole, capitole cuprinzand articolele 9-30, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Proceduri de acordare a finantarilor nerambursabile

Art. 9. - Sesiunea de selectie de oferte culturale se desfasoara in urmatoarele etape:
a) publicarea anuntului privind sesiunea de selectie;
b) verificarea indeplinirii conditiilor de participare la selectie;
c) selectia ofertelor culturale;
d) comunicarea publica a rezultatului selectiei;
e) solutionarea contestatiilor.

Art. 10. - Anuntul public privind sesiunile de selectie este comunicat pe site-ul autoritatii finantatoare, precum si in presa scrisa si audiovizuala, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor culturale.

Art. 11. - (1) Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica autorizata, respectiv persoana juridica infiintata in conformitate cu prevederile legale;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.
(2) Autoritatea finantatoare are obligatia de a verifica intrunirea de catre solicitanti a conditiilor de participare la selectie.
(3) Autoritatea finantatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le considera necesare pentru verificarea respectarii conditiilor prevazute la alin (1).
(4) In cazul solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice straine, autoritatea finantatoare are obligatia de a lua in considerare documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor de participare la selectie, potrivit legislatiei din tara de cetatenie, respectiv de inregistrare a solicitantului persoana juridica.

Art. 12. - (1) Selectia ofertelor culturale se realizeaza de catre comisii constituite la nivelul autoritatii finantatoare.
(2) Comisiile de selectie sunt alcatuite dintr-un numar impar de membri, dupa cum urmeaza:
a) reprezentanti ai autoritatii finantatoare;
b) specialisti cu o experienta de minimum 3 ani de practica in domeniul pentru care se organizeaza sesiunea de finantare.
(3) Specialistii prevazuti la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de munca incheiat cu autoritatea finantatoare, iar numarul acestora trebuie sa fie mai mare decat numarul reprezentantilor autoritatii.
(4) Membrii comisiei de selectie sunt numiti prin ordin, decizie sau, dupa caz, hotarare a autoritatii finantatoare.
(5) Componenta nominala a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupa incheierea sesiunii de selectie.

Art. 13. - Selectia consta in ierarhizarea ofertelor culturale in functie de valoarea, importanta sau reprezentativitatea actiunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie.

Art. 14. - (1) Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei si sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta acestora a rezultatului selectiei.
(2) Contestatiile se solutioneaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art. 15. - (1) In vederea solutionarii contestatiilor depuse de candidati, la nivelul autoritatii se infiinteaza comisii de solutionare a contestatiilor, constituite in conformitate cu prevederile art. 12.
(2) In componenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care au facut parte din comisiile de selectie.

Art. 16. - Organizarea si desfasurarea activitatii comisiilor de selectie, a celor de solutionare a contestatiilor, precum si continutul anuntului public prevazut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, dupa caz, hotarare a autoritatii finantatoare.

Art. 17. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta se fac sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul depunerii/transmiterii si al primirii.
(3) Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre urmatoarele forme:
a) electronica;
b) scrisoare prin posta;
c) telefax.
(4) Documentele scrise, transmise prin formele prevazute la alin. (3) lit. a) si c), trebuie confirmate de primire.

CAPITOLUL III
Administratia Fondului Cultural National

Art. 18. - (1) Prezentul capitol cuprinde dispozitii speciale referitoare la finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale din bugetul Fondului Cultural National, gestionat de Administratia Fondului Cultural National, denumita in continuare Administratia.
(2) Administratia este finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
(3) Excedentul rezultat din executia bugetului Administratiei se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de la acesta.
(4) Sediul Administratiei este in municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 99 A, sectorul 1.

Art. 19. - (1) Organizarea si functionarea Administratiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2) Administratia este condusa de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
(3) Directorul conduce intreaga activitate a Administratiei, pe care o reprezinta in raporturile cu persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate.
(4) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.

Art. 20. - (1) Directorul Administratiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:
a) doi membri - Ministerul Culturii si Cultelor;
b) un membru - Institutul Cultural Roman;
c) un membru - Consiliul Minoritatilor Nationale;
d) 7 membri - numiti de ministrul culturii si cultelor pe baza propunerilor formulate de organizatiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel incat sa se asigure o reprezentare proportionala a tuturor domeniilor culturii.
(2) Consiliul Administratiei are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste strategia si prioritatile de finantare ale Fondului Cultural National;
b) desemneaza membrii comisiilor de evaluare si selectie a ofertelor.
(3) Membrii consiliului sunt numiti pe o perioada de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(4) Directorul Administratiei participa la lucrarile consiliului, fara drept de vot.

Art. 21. - (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din urmatoarele surse:
a) o cota de 5% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, in conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile aflate in proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate in proprietate publica;
b) o cota de 5% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;
c) o cota de 2% din incasarile realizate de agentiile imobiliare din vanzarea imobilelor monumente istorice;
d) o cota de 40% din incasarile realizate de operatorii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vanzare minorilor;
e) o cota de 20% din incasarile obtinute din vanzarea sau inchirierea fonogramelor sau videogramelor a caror vizionare nu este recomandata minorilor, potrivit legii;
f) o cota de 3% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decat cele prevazute la lit. a);
g) o cota de 2% din incasarile realizate de operatorii economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import;
h) o cota de 2% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea produselor de arta populara;
i) o cota de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care isi desfasoara integral activitatea respectiva in incinta sau pe domeniul public aflat in spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publica;
j) o cota de 1% din incasarile realizate de operatorii economici din organizarea de distractii de tip «luna parc»;
k) o cota de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul impresariatului artistic;
l) o cota de 10% din incasarile realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu continut erotic de catre operatorii economici din sistemul de telefonie care ofera servicii cu valoare adaugata;
m) cota prevazuta la art. 12 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2006;
n) cota prevazuta la art. 26 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2006;
o) o cota de 3% din devizul general al investitiilor autorizate sa se realizeze de catre operatorii economici pentru constructiile amplasate in spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publica;
p) fonduri obtinute in cadrul colaborarii internationale;
q) donatii, legate sau alte liberalitati;
r) sponsorizari;
s) dobanda aferenta disponibilitatilor aflate in bugetul Fondului Cultural National;
s) alte venituri dobandite in conditiile legii.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) lit. a)-l) se aplica asupra incasarilor totale realizate din activitatile respective, din care s-a dedus TVA aferenta, si se adauga la sumele care fac obiectul bazei de calcul.
(3) Veniturile prevazute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.

Art. 22. - (1) Sumele reprezentand cotele instituite prin prezentul capitol se calculeaza lunar de catre platitori si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului Cultural National, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
(2) Sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. l) se retin si se varsa de catre operatorii retelelor de comunicatii electronice prin intermediul carora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculeaza si se varsa de catre Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, iar sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculeaza si se varsa de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar.
(3) Modul de stabilire, varsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 21 alin. (1) se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 23. - (1) Neachitarea cotelor la termenul prevazut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de majorari de intarziere, in conformitate cu dispozitiile actelor normative privind taxele si impozitele datorate la bugetul de stat.
(2) Majorarile de intarziere prevazute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural National.

Art. 24. - (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de doua luni de la termenul prevazut la art. 22 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei.
(2) Calcularea necorespunzatoare a sumelor aferente cotelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25. - (1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural National se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite in prezenta sectiune, precum si constatarea contraventiilor prevazute la art. 24 se efectueaza de catre reprezentantii organelor cu atributii in domeniul controlului fiscal, precum si de imputerniciti ai Administratiei si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz.
(3) Actiunile de control vor viza, in principal, urmatoarele obiective:
a) determinarea corecta a valorii contributiei la constituirea Fondului Cultural National;
b) virarea integrala si la termen a sumei datorate;
c) stabilirea eventualelor diferente intre sumele varsate si cele datorate, conform prevederilor legale.
(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului Fondului Cultural National se reporteaza in anul urmator.

Art. 26. - Finantarile nerambursabile se acorda de catre Administratie numai in conditiile existentei altor surse de finantare proprii sau atrase ale solicitantulului.

Art. 27. - Finantarile nerambursabile se aproba tinandu-se seama de criterii specifice elaborate de Administratie.

Art. 28. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2), evaluarea si selectia ofertelor culturale se realizeaza de catre comisii alcatuite dintr-un numar impar de experti independenti, constituite la nivelul Administratiei.
(2) Organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale si de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 29. - Finantarea programelor culturale reglementate prin acte normative se face in temeiul dispozitiilor acestora si, dupa caz, ale procedurilor elaborate in aplicarea lor cu respectarea principiilor prezentei ordonante.

Art. 30. - Autoritatea finantatoare poate acorda persoanelor fizice burse de studii, stagii de formare sau granturi de calatorie, cu respectarea principiilor si procedurilor prevazute de prezenta ordonanta, cu exceptia conditiei prevazute la art. 11. alin (1) lit. a) si lit. b)."

Art. II
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) sectiunea a 6-a "Reglementari privind finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, in conditii de transparenta si competitivitate" a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alineatele (4) si (5) ale articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 19 februarie 2003.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, legea nr. 488/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, oug nr. 65/2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, legea nr. 35
Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, lege nr. 26/2008
Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban
HG nr. 886/2008, hotarare pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008
HG 1322/2009 pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea in
Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Lege nr. 97/2010
Legea 28/2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din Romania. Lege nr. 28/2011
HG 388/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere cu privire la cooperarea in cadrul proiectului Ruta culturala turistica a imparatilor romani
OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Ordonanta de urgenta nr. 27/2012
OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistem
HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 29
Legea 41/2013 privind aprobarea OG 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
Legea 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, republicata 2013. Lege nr. 356/2003 republicata in 2013


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: