DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, 74/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea stringenta de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuintelor pentru chiriasii din imobile nationalizate care, prin efectul legii sau datorita unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sunt obligati sa paraseasca locuintele pe care le detin in prezent, avand in vedere retrocedarea in natura a proprietatilor preluate abuziv de catre stat. Neadoptarea in regim de urgenta a acestei masuri ar avea consecinte deosebit de grave asupra situatiei chiriasilor evacuati, ceea ce va determina mentinerea subventionarii incrucisate pe tipuri de activitati pentru acoperirea pierderilor din activitatea de inchiriere si acordarea unor ajutoare sociale unor chiriasi prin subventionari din surse proprii ale diferentei dintre costuri si chirie, la care se va adauga impactul social negativ asupra unui numar mare de chiriasi evacuati, care prin adoptarea actului normativ ar putea beneficia de prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Crearea si repartizarea fondului de locuinte


Art. 1
(1) In cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinte, consiliile locale vor urmari asigurarea fondului de locuinte necesar pentru acoperirea cerintelor pe plan local, avand prioritate cererile formulate de chiriasii evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.
(2) Fondul de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari se constituie in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobata prin Legea nr. 515/2006, de catre consiliile locale din acele unitati administrativ-teritoriale care au inregistrat peste 10 cereri formulate de catre persoane indreptatite, in conditiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.
(3) Persoanele indreptatite prevazute la alin. (2) sunt persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sunt titulare ale contractelor de inchiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora, potrivit urmatoarelor acte normative:
1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare;
2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
5. altor acte normative, precum si hotararilor judecatoresti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;
b) nu intra sub incidenta prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare;
c) nu detin in proprietate o alta locuinta, inclusiv casa de vacanta;
d) nu au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
e) nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
f) nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.
(4) Au acces cu prioritate la locuintele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele indreptatite care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) au un venit mediu net lunar, realizat in ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul de venit net lunar stabilit anual prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari.

Art. 2
(1) In vederea solutionarii cererilor persoanelor indreptatite privind repartizarea unei locuinte, autoritatile administratiei publice locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabilesc masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se constituie comisii de analiza a solicitarilor de locuinte si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor.
(2) La stabilirea criteriilor se va tine seama de prevederile art. 1 alin. (3) si (4) si, respectiv, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea in vedere:
a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii;
c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
d) vechimea cererilor.
(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinte si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, inainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul urmator, lista cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta in conditiile si in ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Dupa aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor.
(4) Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la lista prevazuta la alin. (3) se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 3
In limita numarului si structurii locuintelor disponibile in fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor emite repartitii in ordinea stabilita in lista prevazuta la art. 2 alin. (3) ramasa definitiva.

Art. 4
Inchirierea si administrarea locuintelor urmeaza regimul stabilit de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 si 45 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(2) Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei se stabileste odata cu incheierea contractului de inchiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) In situatiile in care fondul de locuinte constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2006, aprobata prin Legea nr. 515/2006, nu asigura satisfacerea cererilor de locuinte cuprinse in lista intocmita conform prevederilor art. 2, consiliile locale pot hotari promovarea si realizarea unor obiective noi de investitii in constructia de locuinte sociale.
(2) Finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice, efectuate conform prevederilor legale in vigoare.
(3) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea constructiilor de locuinte sociale, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective.

Art. 7
(1) Consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili anual liste cuprinzand blocurile de locuinte sociale care sunt destinate constituirii fondului prevazut la art. 1 alin. (2), conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in vederea definitivarii programului de realizare a locuintelor.
(2) Listele prevazute la alin. (1) vor fi insotite de o nota explicativa cu privire la modul de solutionare a cererilor de locuinte, in care se va prezenta si o situatie sintetica intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii privind aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor impreuna cu autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) analizeaza si stabilesc prioritatile investitiilor in constructia de locuinte sociale propuse a se realiza conform prezentei ordonante de urgenta si corecteaza in mod corespunzator listele prevazute la alin. (1).
(4) Alocarea sumelor pentru finantarea investitiilor in constructia de locuinte sociale se va face pentru fiecare constructie de locuinte, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor, cu respectarea termenului de punere in functiune si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.

Art. 8
(1) Finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale se efectueaza prin conturile deschise la Trezoreria Statului, cu respectarea normelor metodologice privind aplicarea de catre Trezoreria Statului a mecanismului de finantare a investitiilor publice.
(2) Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti conform prevederilor programelor de investitii sunt de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale.

Art. 9
(1) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea executarii constructiilor de locuinte sociale destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor prevedea pentru fiecare dintre constructiile respective sumele aferente, pe surse de finantare, inclusiv sumele necesar a fi alocate in completare de la bugetul de stat.
(2) In sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute de cele necesare pentru constructiile noi.

Art. 10
Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu destinatia finantarii constructiilor de locuinte, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza dupa cum urmeaza:
a) solicita lunar, in scris, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana la data de 6 a lunii in curs, necesarul de fonduri in completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrarilor de constructii-montaj executate pana la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi insotita de situatia privind productia realizata, conform anexei nr. 3. Anexa nr. 3 se completeaza in baza situatiilor de lucrari verificate, insusite si avizate de inspectorii de santier nominalizati de unitatile specializate in raspunderea carora a fost data derularea investitiilor;
b) in vederea fundamentarii sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea productiei care se va realiza in luna in curs se va transmite, pana la data de 6 a lunii in curs, valoarea preliminata a productiei respective, conform anexei nr. 4;
c) dupa analiza si aprobare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocatii bugetare cu aceasta destinatie, conform anexei nr. 5;
d) dupa analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in conturile consiliilor locale si in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului - OPHT.

Art. 11
(1) Consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba listele cuprinzand constructiile de locuinte care urmeaza sa se realizeze din fondurile aflate in conturile deschise la Trezoreria Statului.
(2) In listele prevazute la alin. (1), cuprinzand constructiile de locuinte, se vor preciza numarul, structura dupa marime si amplasamentul acestora.

Art. 12
(1) In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, pentru activitati comerciale, de prestari de servicii sau altele asemenea, finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia de locuinte.
(2) Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza astfel incat sa permita receptia si darea in folosinta a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.

Art. 13
(1) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari ca in contractele de executie a locuintelor sa fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului-limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de partea care a generat depasirea termenului respectiv.
(2) Verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de o comisie stabilita prin hotarare a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegati de primar/primarul general si inspectorii de santier nominalizati de unitatile specializate in raspunderea carora a fost data derularea investitiei.


Capitolul II - Dispozitii finale


Art. 14
(1) Locuintele din fondul destinat inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si nu pot fi vandute.
(2) Locuintele sociale, nesolicitate de persoanele indreptatite si care au prioritate conform art. 1 alin. (4), se constituie ca fond de locuinte destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, care indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile prevazute la art. 1 alin. (3).
(3) Repartizarea locuintelor prevazute la alin. (2) se face dupa criterii stabilite potrivit art. 2 alin. (2), fara ca solicitantii de locuinte sa fie conditionati de nivelul venitului realizat.
(4) Pentru locuintele ramase nerepartizate conform alin. (3), ca urmare a lipsei de solicitari din partea persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, modul de administrare se stabileste prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fara schimbarea destinatiei date prin autorizatia de construire.

Art. 15
(1) Sunt interzise, sub sanctiunea nulitatii absolute, contractele de inchiriere incheiate cu persoane fizice pentru locuintele din fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), cu nerespectarea conditiilor, destinatiilor si a ordinii de prioritate prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Sub incidenta prevederilor alin. (1) intra si cazurile de schimbare permisa, dar nejustificata, a destinatiei locuintelor, in situatiile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Depistarea cazurilor prevazute la alin. (1) si (2) si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor.

Art. 16
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


ANEXA Nr. 1
  CONSILIUL LOCAL ............................. 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 

  LISTA
cuprinzand locuintele sociale propuse a fi finantate in anul ........ 
  ___________ 
  1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil. 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦Numar de locuinte¦  Sume  ¦  Sume   ¦ Resurse ¦
¦  Denumirea  ¦Numar de¦Numar ¦Regimul ¦    ¦   ¦       ¦Numarul ¦  destinate  ¦necesare in¦solicitate de¦ proprii ¦
¦ localitatii, ¦aparta- ¦ de ¦  de  ¦Stadiul¦Termen¦  Tipul   ¦  de  ¦  persoanelor  ¦ vederea ¦la bugetul de¦ pentru ¦
¦   bloc   ¦ mente ¦cereri¦inaltime¦ fizic ¦ PIF ¦constructiei*)¦locuinte¦ evacuate din  ¦finalizarii¦ stat pentru ¦ anul  ¦
¦        ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦sociale ¦  locuinte   ¦ (mii lei) ¦ anul ..... ¦ ....**) ¦
¦        ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦  retrocedate  ¦      ¦ (mii lei) ¦(mii lei)¦
+----------------+--------+------+--------+-------+------+--------------+--------+-----------------+-----------+-------------+---------¦
¦    0    ¦  1  ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦   6    ¦  7  ¦    8    ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Localitate                                                              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Bloc      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       ¦     ¦
+----------------+--------+------+--------+-------+------+--------------+--------+-----------------+-----------+-------------+---------¦
¦Bloc      ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       ¦     ¦
+----------------+--------+------+--------+-------+------+--------------+--------+-----------------+-----------+-------------+---------¦
¦......     ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       ¦     ¦
+----------------+--------+------+--------+-------+------+--------------+--------+-----------------+-----------+-------------+---------¦
¦Total localitate¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦.........................                                                       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦TOTAL GENERAL  ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  PRESEDINTE
(PRIMAR GENERAL),
.......................
L. S. 

___________
*) Se completeaza: reabilitare sau constructie noua.
**) Se completeaza totalul sumelor cuprinse in listele de investitii de la bugetul local, fara transferuri de la bugetul de stat.

NOTA: Anexa nr. 1 se completeaza in baza datelor transmise de catre consiliile locale.


ANEXA Nr. 2
  CONSILIUL LOCAL ............................. 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  SITUATIE SINTEZA
privind solutionarea cererilor de locuinta formulate
de persoane si/sau familii evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din
locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari.
la data de ..................... 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦            ¦    ¦   Cereri care se solutioneaza din fondul de locuinte   ¦       ¦      ¦
¦  ¦            ¦    +------------------------------------------------------------¦       ¦      ¦
¦  ¦            ¦    ¦ Locuinte ¦ Locuinte ¦      Locuinte sociale      ¦       ¦      ¦
¦Nr. ¦ Categoria de persoane ¦Numar de¦cu chirie ¦construite+--------------------------------------¦  Cereri  ¦OBSERVATII*)¦
¦crt.¦            ¦ cereri ¦ vacante, ¦  prin  ¦ vacante, ¦ care se construiesc prin: ¦nesolutionate¦      ¦
¦  ¦            ¦    ¦din fondul¦ program ¦din fondul¦obiective de ¦obiective de ¦       ¦      ¦
¦  ¦            ¦    ¦construit ¦  ANL  ¦construit ¦investitii in¦ investitii ¦       ¦      ¦
¦  ¦            ¦    ¦     ¦     ¦     ¦ continuare ¦   noi   ¦       ¦      ¦
+----+------------------------+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------+------------¦
¦ 0 ¦            ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Consiliul local al ...................                                            ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦Persoane indreptatite si¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦care au prioritate,   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦conform art. 1 alin. (4)¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦din O.U.G. nr. 74/2007 ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦din care:        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ 1. ¦persoane cu mijloace  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦financiare situate sub ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦nivelul venitului minim ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦pe economie, invalizi, ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦pensionari si persoane ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦cu handicap       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+----+------------------------+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------+------------¦
¦ 2. ¦Persoane indreptatite. ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦altele decat cele de la ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦  ¦nr. crt. 1       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+-----------------------------+--------+----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------+------------¦
¦TOTAL Consiliu local     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------¦
¦......................................                        ¦                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------¦
¦    TOTAL GENERAL    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  PRESEDINTE
(PRIMAR GENERAL),
.......................
L. S 
  ___________ 
  *) Se precizeaza, pe scurt, cauzele principale care conduc la nesolutionarea unor cereri, daca este cazul. 
ANEXA Nr. 3
  CONSILIUL LOCAL .................... 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  SITUATIA
privind productia realizata in anul ................,
pana la finele lunii ................, pentru darea in folosinta
a locuintelor ..........................................*) 
                                   - mii lei -
I. Productia realizata de la inceputul anului ............. ...................
II. Productia decontata cumulat de la inceputul anului,   ...................
din care:
- de la bugetul de stat                   ...................
- din surse proprii                     ...................
III. Productia realizata si nedecontata la finele lunii,   ...................
din care:
- suma solicitata la plata de la bugetul de stat       ...................
- suma care se va plati din surse proprii          ...................
Raspundem pentru realitatea datelor.

Presedinte,    Director buget-finante,	(Primar general)
    ........................................................ 


___________
*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale la care au acces toate persoanele indreptatite sau pentru locuinte sociale destinate persoanelor indreptatite prevazute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 4
  CONSILIUL LOCAL ...................... 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  SITUATIA
privind sumele preliminate pentru luna ..............., necesare
in vederea realizarii locuintelor .............................*) 
                                 - mii lei -
Productia preliminata pentru luna .........,      ........................
din care, pe surse de finantare:
- surse de la bugetul de stat ..............      ........................
- surse proprii ............................      ........................
Raspundem pentru realitatea datelor.

Resedinte,                   Director buget-finante,
   (Primar general)
                  ................................................. 


___________
*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale la care au acces toate persoanele indreptatite sau pentru locuinte sociale destinate persoanelor indreptatite prevazute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 5
  MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR 


  NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finantarea
constructiilor de locuinte ..........................*),
pe luna ......................

 
1. Program pentru anul .................                   ........................
2. Valoarea lucrarilor executate de la inceputul anului pana la ............ ........................
3. Valoarea lucrarilor decontate cumulat de la inceputul anului,       ........................
din care:
- de la bugetul de stat                            ........................
- din surse proprii                              ........................
4. Valoarea lucrarilor realizate si nedecontate pana la finele lunii ......, ........................
din care:
- suma solicitata de la bugetul de stat de consiliile locale
 si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru decontarea      ........................
 productiei executate si nedecontate
- suma ce se va plati din surse proprii ale bugetelor locale         ........................
5. Suma aprobata la plata de la bugetul de stat pentru decontarea       ........................
  productiei executate si nedecontate pana la finele lunii ................ ........................
6. Alocatii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea productiei   ........................
  preliminate a lunii in curs Ordonator principal de credite,
................................
___________
*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale la care au acces toate persoanele indreptatite sau pentru locuinte sociale destinate persoanelor indreptatite prevazute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: