DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, oug nr. 119/2007

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 31/10/2007

Avand in vedere prevederile art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana, care instituie obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a transpune in dreptul intern directivele comunitare, tinand seama ca Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea intarzierii platilor in tranzactiile comerciale este in vigoare in statele membre de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, termenul de transpunere acordat acestora fiind 8 august 2002, avand in atentie angajamentele asumate de autoritatile romane prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Definitii


Art. 1
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. contract comercial reprezinta contractul incheiat intre comercianti ori intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani;
2. autoritate contractanta reprezinta:
a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care actioneaza la nivel central, regional ori local;
b) orice organism de drept public, altul decat cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
 • este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);
 • se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a);
 • in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);
  c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);
  3. intarzierea platii reprezinta depasirea termenului contractual sau legal stabilit pentru executarea obligatiei de plata a pretului;
  4. titlu executoriu reprezinta hotararea pronuntata de o instanta judecatoreasca sau decizia de plata emisa de alta autoritate competenta, prin care s-a dispus fie plata imediata, fie plata in rate, care permite creditorului sa recupereze creantele de la debitor prin mijloace de executare silita.


  Capitolul II - Domeniul de aplicare


  Art. 2
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.
  (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
  a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa;
  b) contractele incheiate intre comercianti si consumatori.


  Capitolul III - Dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale


  Art. 3
  (1) Creanta constand in plata pretului produce dobanzi dupa cum urmeaza:
  a) in cazul contractelor incheiate intre comercianti, potrivit art. 43 din Codul comercial;
  b) in cazul contractelor incheiate intre comercianti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului:
  (i) daca in contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare acestui termen;
  (ii) daca data sau termenul de plata nu este fixata/fixat in contract:
 • dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plata;
 • daca data primirii facturii ori a unei solicitari echivalente de plata este incerta, dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
 • daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile sau serviciile, la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor;
 • daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date, la expirarea unui termen de 30 de zile de la ultima dintre aceste date.
  (2) Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.
  (3) Este nula orice conventie prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai mare decat cel prevazut la alin. (1).

  Art. 4
  (1) Partile sunt libere sa stabileasca rata dobanzii pentru intarzierea in plata pretului.
  (2) In cazul in care rata dobanzii nu este stabilita prin contract, se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica in urmatoarele 6 luni.


  Capitolul IV - Dispozitii procedurale


  Art. 5
  (1) Cererea privind creanta de plata a pretului se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.
  (2) In cazul litigiilor privitoare la obligatii de plata rezultand din contracte comerciale nu este necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe prevazute la art. 7201 din Codul de procedura civila.

  Art. 6
  (1) Cererea introdusa potrivit prevederilor art. 5 cuprinde:
  a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
  b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si contul bancar;
  c) suma ce face obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei;
  d) semnatura creditorului.
  (2) La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia.
  (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.

  Art. 7
  (1) Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de plata. Citatia va fi inmanata partii cu 3 zile inaintea termenului de judecata.
  (2) Cand creditorul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul sau sediul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, sau intr-un ziar de larga circulatie se fac cu 5 zile inainte de data fixata pentru judecata.
  (3) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor.
  (4) In citatie se va preciza ca pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare, debitorul este obligat sa depuna intampinare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica. In cazul nedepunerii intampinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

  Art. 8
  (1) In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei datorate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere irevocabila.
  (2) Daca creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta ia act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 271 din Codul de procedura civila, care, prin exceptie de la art. 273 din acelasi cod, este irevocabila.
  (3) Hotararea de expedient constituie titlu executoriu.

  Art. 9
  (1) Sub sanctiunea decaderii, debitorul poate contesta creanta prin intampinare.
  (2) In cazul in care debitorul contesta creanta, instanta verifica daca aceasta contestatie este intemeiata.
  (3) In cazul in care contestatia este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului printr-o incheiere irevocabila. In aceasta situatie, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.

  Art. 10
  (1) In cazul in care, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este intemeiata, instanta emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.
  (2) Daca debitorul recunoaste o parte a pretentiilor creditorului, instanta emite o ordonanta de plata partiala pentru suma ce corespunde partii necontestate a creantei, stabilind termenul de plata.
  (3) Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata. Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata decat daca partile se inteleg in acest sens.
  (4) Ordonanta de plata se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit prevederilor Codului de procedura civila.

  Art. 11
  In cazul in care instanta, examinand probele cauzei, pronunta o ordonanta de plata numai pentru o parte din creanta pretinsa, creditorul poate formula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea debitorului la plata restului datoriei.

  Art. 12
  (1) Procedura prevazuta la art. 5-8 si la art. 11 nu va depasi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.
  (2) Termenul prevazut la alin. (2) nu include perioadele de intarziere ce sunt in culpa creditorului.

  Art. 13
  (1) Impotriva ordonantei de plata debitorul poate formula cerere in anulare.
  (2) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a emis ordonanta de plata.
  (3) Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta.
  (4) Daca instanta investita admite cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta de plata, pronuntand o hotarare irevocabila. Prevederile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
  (5) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila.

  Art. 14
  (1) Ordonanta de plata, devenita irevocabila ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare, constituie titlu executoriu.
  (2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata debitorul poate face contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat aspecte legate de procedura de executare.

  Art. 15
  Cererea pentru emiterea ordonantei de plata prevazute la art. 12 alin. (1) se timbreaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. o1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
  *
  Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2000/35/CE privind combaterea intarzierii platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 200 din 8 august 2000.


  Poate fi de interes si:
  Oferta Avocat pentru Societati Comerciale
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
  Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordonanta nr. 107/1999, republicata in 2007
  Hotarare nr. 163/2007 privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor de imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile purtate sau uzate
  Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007
  Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006
  Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, ordonanta nr. 41/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente, oug nr. 82/2007
  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.481/2005 privind infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., hotarare nr. 1581/2007, Actul constitutiv al Fondului Proprietatea
  Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, oug nr. 120/2002, republicata in 2008
  Incoterms 2000
  Legea privind procedura insolventei, legea nr 85/2006, consolidata 2008 - ABROGATA
  Ordonanta privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, ordonanta nr. 106/1999, republicata 2008
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, oug nr. 97/2001 republicata 2008
  Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, hotarare nr. 321/2008
  Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, consolidata 2008
  Legea nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora
  Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
  Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata 2008
  OG nr. 75/2001, republicat 2004, ordonanta privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  Ordin nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti
  Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului
  HG nr. 959/2008, hotarare privind stabilirea competentelor comisiei care va selecta societatea de administrare a Societatii Comerciale Fondul Proprietatea - S.A.
  OG nr. 42/1995, republicata 2008, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
  Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  Lege nr. 211/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
  Lege nr. 223/2008 privind sustinerea invatamantului prescolar
  Lege nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata 2009
  Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 321/2009
  Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
  Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)e) din Legea nr.
  HG 1431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine. Hotararea nr. 1431/2009
  HG 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
  HG 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. Hotarare nr. 113/2010
  HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
  HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010
  Legea 89/2010 pentru aprobarea OUG nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri
  Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
  Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
  OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010
  Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
  OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Ordonanta 20/2010
  OUG 85/2010 privind modificarea art. 1 din OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta 85/2010
  OUG 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 90/2010
  Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
  Decizie nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de
  OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
  Legea 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 91/2011
  Noul Cod Civil. Codul Civil. Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata 2011
  Ordin nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei
  Ordin 174/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei
  OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011
  Discutii de specialitate - Drept Comercial
  Legea 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
  Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
  OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 2/2012
  OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
  OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
  OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
  OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
  Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
  Legea 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013
  OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
  Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
  Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
  Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata 2014. Lege nr. 16/1995 republicata 2014
  Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
  OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
  Decizie nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
  Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
  Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
  Legea 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
  Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
  Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  52 useri online

  Useri autentificati: