DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala, oug 127/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 13/11/2007

Avand in vedere faptul ca Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa permita asocierea autoritatilor administratiei publice centrale, a unitatilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum si a asociatiilor constituite de acestea, din Romania, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene, in vederea constituirii unor entitati cu personalitate juridica, pentru realizarea si gestionarea unor actiuni de cooperare teritoriala, pentru consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale, in temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala (GECT), tinand seama de necesitatea adoptarii de masuri imediate, in vederea asigurarii cadrului legal national care sa permita aplicarea directa a acestui act comunitar, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.082/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul legal national care asigura aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala (GECT), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, denumit in continuare Regulament, in scopul de a facilita promovarea cooperarii transfrontaliere, transnationale si/sau interregionale, denumita in continuare cooperare teritoriala, avand ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice si sociale.
(2) Gruparea europeana de cooperare teritoriala, denumita in continuare GECT, actioneaza pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritoriala cofinantate de Uniunea Europeana, in primul rand din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum si pentru a realiza alte actiuni specifice de cooperare teritoriala cu sau fara contributia financiara a Uniunii Europene.

Art. 2
(1) GECT reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, persoana juridica romana de drept privat, constituita pe teritoriul Romaniei, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfasoara activitati de interes public prin care este promovata cooperarea teritoriala, cu scopul consolidarii coeziunii economice si sociale.
(2) GECT se constituie prin asocierea, dupa caz, a autoritatilor publice centrale, a unitatilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum si a asociatiilor constituite de acestea in Romania cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea si promovarea cooperarii teritoriale, in limitele competentelor de care dispun, potrivit legislatiei nationale.
(3) Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul ca, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, acordate potrivit reglementarilor legale in vigoare, sa coopereze si sa se asocieze cu unitati administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, in conditiile legii.
(4) In conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT si structuri apartinand unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai daca legislatia nationala a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.


Capitolul II - Autoritati competente


Art. 3
(1) Se desemneaza Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor ca autoritate de notificare in sensul prezentei ordonante de urgenta.
(2) Atributiile autoritatii de notificare sunt:
a) sa primeasca si sa analizeze proiectele de conventie si statut ale GECT, intocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite in continuare documente constitutive;
b) sa emita autorizatia de functionare sau, dupa caz, decizia de respingere a GECT ce urmeaza a avea sediul si a se inregistra in Romania;
c) sa emita avizul prin care este exprimat acordul sau, dupa caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din Romania la o GECT care are sediul si este inregistrata in alt stat membru al Uniunii Europene;
d) sa pastreze, la sediul sau, evidenta GECT prevazuta la lit. b), precum si a participarilor prevazute la lit. c) prin Registrul gruparilor europene de cooperare teritoriala, denumit in continuare Registrul GECT;
e) sa informeze Comitetul regiunilor cu privire la inregistrarea GECT si la orice modificare ulterioara a conventiei si statutului in temeiul carora aceasta functioneaza;
f) sa emita decizie de interzicere a functionarii unei GECT cu sediul in Romania sau retragerea membrului roman dintr-o GECT, daca activitatea acesteia contravine ordinii, securitatii, sanatatii sau moralitatii publice ori este contrara interesului public;
g) sa ceara instantei judecatoresti dizolvarea unei GECT, in cazul in care constata ca aceasta nu mai indeplineste cerintele prevazute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevazute la art. 7 din Regulament;
h) sa informeze autoritatile competente din statele membre in conformitate cu legislatia carora au fost constituiti membrii GECT, in urma solicitarilor scrise ale acestora, asupra activitatilor GECT desfasurate pe teritoriul Romaniei;
i) sa informeze autoritatile competente din statele membre in conformitate cu legislatia carora au fost constituiti membrii GECT cu privire la inregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul in Romania, precum si cu privire la modificarile ulterioare, directe sau indirecte, ale conventiei si statutului, precum si la dizolvarea unei GECT cu sediul in Romania;
j) sa informeze autoritatile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultati constatate in timpul controlului si auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament si art. 5 din prezenta ordonanta de urgenta;
k) sa solicite si sa primeasca de la membrii GECT si de la institutiile implicate in functionarea GECT orice date, informatii sau documente in legatura cu activitatea GECT;
l) sa emita certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvarii;
m) orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 4
(1) GECT se inregistreaza in Registrul GECT.
(2) Registrul GECT este public si este tinut de autoritatea de notificare.
(3) Autoritatea de notificare este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii ale inregistrarilor efectuate in Registrul GECT si ale documentelor prezentate pentru constituire, precum si alte informatii care decurg din inregistrarile in Registrul GECT.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) pot fi cerute si eliberate prin corespondenta sau prin orice alte mijloace prevazute de lege.
(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii si/sau informatii, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depasi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.
(6) Cuantumul tarifelor percepute se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor.
(7) Sumele provenite din incasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Art. 5
Controlul si auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituita in Romania se realizeaza de catre institutiile abilitate, conform prevederilor legale in vigoare.


Capitolul III - Constituirea si inscrierea Gruparii europene de cooperare teritoriala


Art. 6
(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul Romaniei sunt necesare urmatoarele documente:
a) documentele constitutive, respectiv statutul si conventia, semnate de toti membrii GECT, care cuprind toate elementele prevazute de art. 8 si 9 din Regulament;
b) hotararea consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care solicitantul/solicitantii din Romania este/sunt unitati administrativ-teritoriale;
c) avizele de participare la GECT emise pentru toti membrii, in conditiile legii si ale Regulamentului;
d) avizul conform al autoritatii publice centrale cu competente in domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Competentele pe care organismele prevazute la art. 2 alin. (2) le exercita in calitate de autoritate publica nu pot constitui obiectul unei conventii.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in limba romana.

Art. 7
(1) Pentru participarea la o GECT, membrii romani, respectiv straini, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (2) si (4), au obligatia de a obtine avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autoritatile similare din alte state implicate in constituirea GECT.
(2) Dupa aprobarea in unanimitate de catre membri a proiectelor de conventie si de statut, reprezentantii membrilor romani ai GECT inainteaza autoritatii de notificare o cerere, insotita de urmatoarele documente:
a) documentele constitutive, respectiv statutul si conventia, semnate de toti membrii GECT, in traducere autorizata in limba romana;
b) hotararea consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care solicitantul/solicitantii din Romania este/sunt unitati administrativ-teritoriale.
(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participarii, insotita de documentele prevazute la alin. (2), autoritatea de notificare verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 si 9 din Regulament si decide, dupa caz, asupra acordarii sau nu a avizului de participare la GECT.
(4) In scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicita avizele consultative autoritatilor administratiei publice centrale in functie de competentele acestora in domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se elibereaza in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii din partea autoritatii de notificare.
(5) Decizia autoritatii de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 8
(1) Membrii GECT aproba, cu unanimitate de voturi, conventia si statutul, modificate potrivit observatiilor formulate in avizele de participare emise de autoritatea de notificare din Romania si, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul tarii noastre, de autoritatile similare din acele state membre sau terte, dupa caz.
(2) Dupa aprobarea actelor prevazute la alin. (1), membrii GECT transmit autoritatii de notificare o cerere, precum si documentele mentionate la art. 6, in vederea emiterii autorizatiei de functionare.

Art. 9
(1) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii romani si a documentelor echivalente emise pentru membrii straini ai GECT, autoritatea de notificare verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 si 9 din Regulament si decide, dupa caz, asupra autorizarii sau neautorizarii functionarii GECT.
(2) In cazul in care autoritatea de notificare constata ca sunt intrunite conditiile prevazute in Regulament, elibereaza autorizatia de functionare a GECT, necesara indeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfasoara in fata instantei judecatoresti.
(3) Daca autoritatea de notificare nu autorizeaza functionarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.
(4) Decizia de respingere a functionarii GECT emisa de autoritatea de notificare poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 10
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii autorizatiei de functionare, reprezentantii GECT inainteaza judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul o cerere de constituire a GECT, insotita de autorizatia de functionare eliberata de autoritatea de notificare si de documentele prevazute la art. 6 alin. (1).
(2) In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii de constituire si a documentelor prevazute la art. 6 alin. (1), instanta verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.
(3) Incheierile de admitere a cererii de constituire se comunica GECT, la sediul mentionat in cererea de constituire, si se transmit de catre reprezentantii acesteia autoritatii de notificare, in vederea inscrierii in Registrul GECT.
(4) Incheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, in conformitate cu prevederile legii. Hotararea definitiva a instantei de recurs, prin care cererea de constituire este admisa, se comunica GECT, la sediul mentionat in cererea de constituire, care o transmite autoritatii de notificare, in vederea inscrierii in Registrul GECT.
(5) Inscrierea in Registrul GECT se efectueaza in termen de 24 de ore de la data primirii de catre autoritatea de notificare a incheierii de admitere sau, dupa caz, a hotararii irevocabile a instantei de recurs.
(6) GECT dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in Registrul GECT. Dupa efectuarea inscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunt de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din Romania si Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament.
(7) GECT are obligatia sa transmita autoritatii de notificare dovada indeplinirii obligatiilor prevazute de alin. (6).

Art. 11
Unei GECT inregistrata in conditiile prezentei ordonante de urgenta pe teritoriul Romaniei ii sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale statutului si conventiei aferente, precum si ale legii romane, in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament.

Art. 12
Documentele ce emana de la o GECT trebuie sa cuprinda in mod expres denumirea acesteia, insotita de mentiunea "grupare europeana de cooperare teritoriala" sau de initialele "G.E.C.T."

Art. 13
In situatia in care o entitate romana dintre cele prevazute la art. 2 alin. (2) doreste participarea la o GECT constituita pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, procedura de emitere a avizului de participare este cea prevazuta la art. 7.


Capitolul IV - Organizarea si functionarea Gruparii europene de cooperare teritoriala


Art. 14
(1) Modul de organizare si functionare a GECT se stabileste prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor art. 3 si art. 8-10 din Regulament.
(2) GECT raspunde cu patrimoniul propriu pentru obligatiile asumate dupa constituirea sa.
(3) Raspunderea membrilor pentru obligatiile GECT este subsidiara si solidara, insa proportionala cu aportul fiecaruia la constituirea patrimoniului GECT.

Art. 15
Autoritatea de notificare poate solicita in orice moment atat GECT, cat si institutiilor implicate in functionarea sa, orice date, informatii sau documente privind activitatea desfasurata de GECT, inclusiv in scopul verificarii intrunirii cerintelor prevazute de art. 1 alin. (2) din Regulament.


Capitolul V - Modificarea documentelor constitutive ale Gruparii europene de cooperare teritoriala


Art. 16
(1) Orice modificare a documentelor constitutive ale GECT trebuie sa aiba la baza acordul tuturor membrilor GECT.
(2) Modificarile documentelor constitutive se transmit autoritatii de notificare, in vederea autorizarii, potrivit art. 7 si 8 din prezenta ordonanta de urgenta si conform art. 4 alin. (6) din Regulament, insotite de documentele constitutive consolidate si de acordul membrilor GECT.


Capitolul VI - Dizolvarea si lichidarea Gruparii europene de cooperare teritoriala


Art. 17
GECT se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarare judecatoreasca;
c) prin hotararea membrilor sai.

Art. 18
GECT se dizolva de drept prin:
a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
c) retragerea membrilor romani din cadrul GECT constituita pe teritoriul Romaniei;
d) reducerea numarului de membri, astfel incat conditia prevazuta la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este indeplinita.

Art. 19
(1) GECT se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, in cazul declararii insolventei GECT sau la cererea oricarei persoane interesate ori a autoritatii de notificare, cand activitatea desfasurata de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituita si/sau cand aduce atingere ordinii publice, securitatii publice, sanatatii publice, moralei si interesului public.
(2) In cazul in care se constata ca activitatea desfasurata de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituita si/sau aduce atingere ordinii publice, securitatii publice, sanatatii publice, moralei si interesului public, organismul cu competente in domeniu sesizeaza autoritatea de notificare imediat ce a luat cunostinta de aceasta.
(3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizarilor organismelor competente si a avizelor consultative ale autoritatilor administratiei publice centrale, poate restrange sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul Romaniei sau poate solicita membrilor romani dintr-o GECT constituita pe teritoriul unui alt stat membru sa se retraga din aceasta, in cazul in care activitatea respectiva nu inceteaza.
(4) Dizolvarea este de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul GECT.

Art. 20
GECT se poate dizolva si prin hotarare a membrilor sai. In termen de 15 zile lucratoare de la data aprobarii dizolvarii, hotararea este comunicata autoritatii de notificare, pentru efectuarea unei mentiuni in acest sens in Registrul GECT.

Art. 21
(1) Dizolvarea GECT are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.
(2) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 18, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
(3) In cazul dizolvarii prevazute de art. 19, lichidatorii vor fi numiti de catre membrii GECT, prin hotararea de dizolvare.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii.

Art. 22
Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului GECT. Ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

Art. 23
(1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

Art. 24
(1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.
(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.

Art. 25
Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 26
Atat fata de GECT, cat si fata de membrii acesteia lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art. 27
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul si registrul in care sunt inscrise operatiunile de lichidare la autoritatea de notificare si sa publice intr-un ziar de circulatie nationala un anunt cu privire la depunerea acestor documente.

Art. 28
Daca in termen de 30 de zile libere de la efectuarea formalitatilor de publicitate nu se inregistreaza nicio contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite membrilor GECT sumele ramase din lichidare, impreuna cu toate registrele si actele GECT. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

Art. 29
(1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul GECT lichidate.
(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.
(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea GECT din Registrul GECT.

Art. 30
In termen de 15 zile lucratoare de la data dizolvarii, hotararea de dizolvare-lichidare se comunica autoritatii de notificare, in vederea efectuarii radierii din Registrul GECT si eliberarii certificatului de radiere.

Art. 31
(1) Gruparea inceteaza la data radierii din Registrul GECT.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 29, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Art. 32
GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea si un certificat eliberat de autoritatea de notificare privitor la efectuarea radierii GECT Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si un comunicat in acest sens Oficiului Publicatiilor Oficiale ale Comunitatilor Europene, in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, oug nr. 130/2007
Ordin privind infiintarea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti, ordin nr. 575/2007
Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, hotarare
OUG nr. 68/2008, ordonanta de urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medic
Ordin nr. 457/2008 privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear catre casele teritoriale de pensii
Decizie nr. 10/2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial
Ordinul 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate
Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a s
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destina
Ordin nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
Legea 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Lege nr. 114/2015
Legea 141/2015 privind arborarea si folosirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. Lege nr. 141/2015
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: