DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 22/08/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care terenurile prevazute la alin. (1) sunt in proprietatea publica ori privata a statului, acestea se transmit fara plata in proprietatea publica sau, dupa caz, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, in administrarea consiliilor judetene, in conformitate cu legislatia in vigoare. Agentia Nationala pentru Locuinte isi pastreaza folosinta gratuita a terenurilor pe perioada realizarii investitiilor.
(4) Pe terenurile aflate in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte."
2 La articolul 6 alineatul (1), dupa litera a1) se introduce o noua litera, litera a2), cu urmatorul cuprins:
"a2) sume incasate din vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin programele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se vireaza in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in cadrul acestor programe. Aceste sume reprezinta fonduri publice si vor fi administrate potrivit legislatiei privind finantele publice;".
3 Alineatul (11) al articolului 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) La fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se va avea in vedere utilizarea resurselor disponibile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a1), a2) si f)."
4 Alineatele (2) si (3) ale articolului 62 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate, in conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 61 alin. (4), regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de agentie conform prevederilor art. 61 alin. (4), se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice locale si/sau centrale care preiau in administrare aceste locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinte si, respectiv, a unor criterii-cadru de prioritate in repartizarea locuintelor aprobate prin hotarare a Guvernului. In baza unor propuneri temeinic justificate, pot fi adaptate la situatii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinte si numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale."
5 Alineatul (4) al articolului 62 se abroga.
6 Dupa articolul 62 se introduc doua noi articole, articolele 63 si 64, cu urmatorul cuprins:
"Art. 63. - (1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, repartizate in conditiile art. 62 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea perioadei contractuale de 5 ani prevazuta la art. 62 alin. (31), fara a fi conditionata de varsta solicitantului.
(2) Vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
a) pretul locuintei se achita integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din sursele proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate;
b) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - pot beneficia o singura data de cumpararea unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii;
c) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta;
d) valoarea locuintei se stabileste de autoritatile administratiei publice locale sau de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, potrivit legii, in baza evaluarii realizate de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, selectionata de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice, dar nu mai mica decat pretul de inventar actualizat. La evaluare nu va fi luat in considerare plusul de valoare adus locuintei prin lucrari efectuate de catre chirias pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza, potrivit legii, vanzarea beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea locuintei, comision care se include in pretul locuintei;
e) in cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc;
f) vanzarea locuintei se va face la valoarea stabilita in urma evaluarii, dar nu mai mica decat valoarea de circulatie stabilita prin expertizele camerelor notarilor publici;
g) locuintele nu pot fi instrainate de proprietari prin acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora, conditie suspensiva a dreptului de a dispune de proprietate, care se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in conditiile legii;
h) venitul mediu pe membru de familie la data vanzarii al titularului contractului de inchiriere a locuintei sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu brut pe economie.
(3) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1), dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d), se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte si se vireaza de autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul local, Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. Agentia Nationala pentru Locuinte, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, va tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate.
(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa initieze procedurile legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari in cladirile de locuit pe care le administreaza si in care sunt situate locuinte pentru tineri destinate inchirierii, dupa vanzarea catre chiriasi a 3 unitati locative din cladire.
(5) Agentia Nationala pentru Locuinte va asigura monitorizarea si va tine evidenta terenurilor si a locuintelor construite pe acestea si transmise in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art. 64. - Contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 62 alin. (3) si ale art. 63 sunt lovite de nulitate absoluta. Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor."
7 Dupa articolul 241 se introduc 6 noi articole, articolele 242-247, cu urmatorul cuprins:
"Art. 242. - (1) La solicitarea autoritatilor administratiei publice centrale din invatamant sau sanatate, Agentia Nationala pentru Locuinte poate promova, in cadrul programelor de constructii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la art. 61 alin. (4), obiective de investitii publice in constructia de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din aceste domenii de activitate.
(2) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la alin. (1), vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de autoritatile administratiei publice centrale interesate, studii care vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Locuinte. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii ale autoritatilor administratiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.
(3) In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere solutii arhitecturale model pentru realizarea locuintelor care se realizeaza prin grija Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si pot fi puse la dispozitia solicitantilor de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
(4) Pentru realizarea de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, autoritatile administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute la art. 21 alin. (1). Terenurile care nu sunt in proprietatea publica a statului se pot pune la dispozitie in conditiile schimbarii, in prealabil si in mod corespunzator, a regimului juridic al proprietatii asupra acestora, prin trecerea lor, potrivit legii organice, in domeniul public al statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, in administrarea unor institutii aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, in conditiile legii.
Art. 243. - (1) Pentru realizarea constructiilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la art. 242, Agentia Nationala pentru Locuinte va achizitiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii.
(2) Finantarea studiilor prevazute la alin. (1) se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, aprobat in conditiile legii.
Art. 244. - (1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile art. 242, prin exceptie de la prevederile art. 62 alin. (2), fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si nu pot fi instrainate.
(2) Inchirierea locuintelor prevazute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (31) si (32).
Art. 245. - (1) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte conform prevederilor art. 242-244, se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice centrale din invatamant sau sanatate, dupa caz, care preiau in administrare respectivele locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, potrivit prevederilor art. 62 alin. (3).
(2) Pentru stabilirea prioritatii in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, in suplimentarea celor prevazute de criteriile-cadru.
Art. 246. - Contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 244 si 245 sunt lovite de nulitate absoluta. Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija ministerelor care coordoneaza activitatile din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii.
Art. 247. - (1) La solicitarea institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, a altor institutii din administratia publica centrala, a autoritatilor administratiei publice locale, precum si a unor persoane juridice cu capital privat, Agentia Nationala pentru Locuinte poate dezvolta programe de constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, destinate in mod exclusiv personalului acestora, prin conventii incheiate cu acestia.
(2) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de institutiile si/sau autoritatile administratiei publice centrale sau locale interesate, precum si de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Locuinte. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii ale institutiilor si/sau ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale interesate si, dupa caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.
(3) In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere solutii arhitecturale model pentru realizarea locuintelor, care pot fi puse la dispozitia solicitantilor de catre Agentia Nationala pentru Locuinte sau, dupa caz, asigurarea proiectelor tehnice si detaliilor de executie de catre solicitanti, sub rezerva avizarii acestora in Consiliul tehnico-economic al agentiei. Proiectantul general al lucrarilor va sustine avizarea studiilor de fezabilitate si, dupa caz, a proiectelor tehnice si detaliilor de executie in Consiliul tehnico-economic al Agentiei Nationale pentru Locuinte.
(4) Pentru realizarea de locuinte prevazute la alin. (1) solicitantii raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute de art. 21.
(5) Analiza solicitarilor de constructii de locuinte proprietate personala prin credit ipotecar prevazute la alin. (1) se face de Agentia Nationala pentru Locuinte pe baza cererilor, a datelor si a informatiilor aflate in evidenta solicitantilor. In acest scop va stabili, prin conventia incheiata cu institutiile si/sau cu autoritatile administratiei publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitarilor si actele justificative necesare."

Art. II
(1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost receptionate si inregistrate ca mijloace fixe aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante - cu exceptia celor construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate - trec, in conditiile legii organice, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritoriala in care isi exercita autoritatea.
(2) Locuintele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate prin programe de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost receptionate si inregistrate ca mijloace fixe aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, precum si terenul aferent acestora, dupa caz, trec, in conditiile legii organice, in proprietatea publica a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii.
(3) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, aflate in curs de executie prin programe de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost receptionate si nu au fost inregistrate ca mijloace fixe pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, urmeaza regimul juridic prevazut in Legea nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor se va realiza in mod corespunzator, potrivit legii.

Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publi
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Regulament privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor
Lege pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, legea nr. 74/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, oug nr. 7/2007
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
Ordonanta de urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, oug nr. 81/2007
Ordin pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura, autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez, ordin nr. 14/2008
OUG nr. 43/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi e
Legea nr. 114/1996, legea locuintei, consolidata 2008
OUG nr. 62/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009
Lege nr. 133/2008 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane
Ordin nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III
Uzucapiunea
Partajul bunurilor comune - Drept Online
OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
OUG nr. 215/2008, Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national
Lege nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului. Legea caselor nationalizate
Legea nr. 190/1999 privind Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Decizie nr. 33/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intemeiata pe dispozitiile dre
Legea nr. 151/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
OUG nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 60/2009
HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 717/2009
HG nr. 840/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa
Ordin nr. 1982/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005
Lege nr. 302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Legea 302/2009
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata 2009
HG 1322/2009 pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea in
HG 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 119/2010
OUG 28/2010 pentru finantarea, in anul 2010, a Programului Renasterea satului romanesc 10 case pentru specialisti
OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Ordonanta de urgenta 33/2010
Ordin 1298/2010 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2010, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri
Ordin nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
Legea 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv. Lege nr. 142/2010
Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr. 153/2010
Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 154/2011
OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
Regulament BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice
OUG 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind
Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012
OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 94
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
Legea 41/2013 privind aprobarea OG 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Lege nr. 165/2013
OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013
Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Hotarar
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
HG 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin
Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
HG 817/2014 pentru completarea HG 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si pentru actualizarea
Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
OUG 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2015
OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
Legea 251/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------

Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: