DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, 12/2007, oug nr. 12/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 02/03/2007

Avand in vedere faptul ca la data aderarii la Uniunea Europeana Romania trebuie sa asigure armonizarea deplina a legislatiei nationale in domeniul protectiei mediului cu acquis-ul comunitar,
in scopul garantarii ducerii la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din Tratatul de aderare si din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeana privitoare la obligatia ce incumba statului roman de a comunica masurile nationale de executare catre Comisia Europeana,
tinand cont de faptul ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii vor avea ca efect declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Rezultatele evaluarii calitatii aerului sunt aduse la cunostinta publicului si se raporteaza Comisiei Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."
2. Alineatele (6) si (7) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Planurile si programele sunt aduse la cunostinta publicului.
(7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului monitorizeaza progresul si incadrarea in planurile si programele de gestionare a calitatii aerului."
3. Dupa alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului inainteaza Comisiei Europene anual, dar nu mai tarziu de 9 luni de la sfarsitul fiecarui an, lista cu zonele si aglomerarile prevazute la alin. (1)."
4. Dupa articolul 24 se introduc sase articole noi, articolele 241-246, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la autoritatile, laboratoarele si organismele responsabile la nivel national cu:
a) implementarea prezentei ordonante de urgenta;
b) evaluarea calitatii aerului;
c) metodele utilizate pentru evaluarea preliminara a calitatii aerului;
d) aprobarea sistemelor de masurare;
e) asigurarea acuratetei masuratorilor prin instrumente de masurare si verificarea mentinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate in conformitate cu cerintele standardelor europene de asigurare a calitatii;
f) analiza metodelor de evaluare;
g) coordonarea programelor comunitare de asigurare a calitatii, organizate de catre Comisia Europeana.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura accesul publicului la informatiile prevazute la alin. (1).
(3) In termen de 9 luni de la sfarsitul fiecarui an, pentru zonele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana despre aparitia depasirilor valorii limita plus marja de toleranta sau a valorii limita, in cazul poluantilor pentru care nu a fost fixata si o marja de toleranta, despre datele sau perioadele cand aceste depasiri au fost inregistrate, despre valorile inregistrate si despre cauzele fiecarui caz de depasire inregistrata.
Art. 242. - (1) Pentru zonele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene planurile sau programele de gestionare a calitatii aerului elaborate potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2)-(5), nu mai tarziu de 2 ani de la sfarsitul anului in care depasirile au fost inregistrate.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la evolutia planurilor sau programelor prevazute la alin. (1), la fiecare 3 ani.
Art. 243. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prezinta Comisiei Europene la fiecare 3 ani, dar nu mai tarziu de 9 luni de la sfarsitul fiecarei perioade de 3 ani, informatii despre nivelurile inregistrate sau evaluate, dupa caz, in zonele si aglomerarile prevazute la art. 18 alin. (1), impreuna cu informatiile referitoare la sursele care au generat depasirile, cu justificarea/demonstrarea acestora in cazul in care depasirea s-a datorat surselor naturale.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se realizeaza in cadrul unui raport sectorial elaborat in conformitate cu procedura prevazuta la art. 4 din Directiva nr. 91/692/CEE de standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu.
Art. 244. - In cazul depasirii pragurilor de alerta, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului inainteaza Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informatii privind concentratiile inregistrate si durata episodului ori episoadelor de poluare, la cel tarziu 3 luni dupa producerea sau inregistrarea acestora.
Art. 245. - In cazul depasirii valorii-tinta pentru ozon, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului inainteaza Comisiei Europene informatiile privind masurile luate pentru a reveni la valorile-tinta stabilite.
Art. 246. - (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului elaboreaza rapoartele prevazute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (8) si art. 241-245 si le transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului avizeaza rapoartele elaborate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului."
5. Dupa articolul 512 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta ordonanta de urgenta transpune:
a) art. 1, art. 2 pct. 1-5 si 7-10, art. 3, art. 4(1), art. 6(1), art. 7(2), art. 7(3), art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3), art. 8(4), art. 8.6, art. 9, art. 10, art. 11(1) lit. a)-c) si art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996, p. 55;
b) art. 1, art. 2 pct. 1-9, art. 3(3), art. 5(4), art. 5(5), art. 11 si art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999, p. 41;
c) art. 1, art. 9 si art. 10(1) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul inconjurator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000, p. 12;
d) art. 1, art. 2 pct. 1-2, 4-5, 7-8 si 11, art. 3(2), art. 3(3), art. 7(1), art. 7(2), art. 14, art. 15(1) si anexa III din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul inconjurator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."
6. La anexa, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
"r) valoare-tinta - nivelul concentratiei de ozon in aerul inconjurator, fixat cu scopul evitarii pe termen lung a efectelor daunatoare asupra sanatatii umane si/sau mediului in general, ce trebuie atins, pe cat posibil, intr-o anumita perioada."

Art. II
Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441-443, cu urmatorul cuprins:
"Art. 441. - (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor transmite Comisiei Europene si celorlalte state membre interesate atat copii ale planurilor de management cuprinse in schemele directoare prevazute la art. 43 alin. (1), cat si copii ale partii nationale a planului de management al bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea, elaborata conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum si ale tuturor actualizarilor ulterioare ale acestora, in termen de 3 luni de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor prezinta Comisiei Europene rapoarte de sinteza privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (14) si programele de monitoring prevazute la art. 35, realizate in scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, in termen de 3 luni de la data finalizarii acestora.
(3) In termen de 3 ani de la data publicarii fiecarui plan de management cuprins in schemele directoare sau a fiecarei versiuni actualizate in temeiul art. 43 alin. (15), autoritatea publica centrala din domeniul apelor prezinta Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele inregistrate in punerea in aplicare a programului de masuri prevazut la art. 43 alin. (18).
Art. 442. - (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor furnizeaza Comisiei Europene o lista a autoritatilor competente pe plan national in domeniul gospodaririi apelor si a autoritatilor competente din cadrul tuturor organismelor internationale in domeniul apelor, la care Romania este parte, in termen de 6 luni de la data aderarii.
(2) Pentru fiecare autoritate competenta in cadrul fiecarui district de bazin hidrografic de pe teritoriul national si al portiunii de district de bazin hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa pe teritoriul Romaniei, autoritatea publica centrala din domeniul apelor furnizeaza Comisiei Europene urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa autoritatii competente - denumirea si adresele oficiale ale autoritatilor din domeniul apelor in cadrul fiecarui district de bazin hidrografic de pe teritoriul national;
b) intinderea geografica a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor rauri in cadrul districtului de bazin hidrografic, insotita de o descriere precisa a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cat posibil, aceste informatii vor fi disponibile in format GIS (Sistem informatic geografic) si/sau in format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);
c) statutul legal al autoritatii competente - o descriere a statutului legal al autoritatii competente si, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de infiintare ori echivalentul legal al acestui document;
d) responsabilitati - o descriere a responsabilitatilor legale si administrative ale fiecarei autoritati competente si a rolului sau in cadrul fiecarui district de bazin hidrografic;
e) apartenenta - acolo unde autoritatea competenta actioneaza ca unitate coordonatoare a altor autoritati competente, se furnizeaza o lista a acestora, insotita de un rezumat al relatiilor institutionale stabilite in vederea asigurarii coordonarii;
f) relatiile internationale - in cazul districtului de bazin hidrografic al fluviului Dunarea, care acopera mai mult decat teritoriul national si include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizeaza o lista a relatiilor institutionale stabilite in vederea asigurarii coordonarii.
(3) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor informeaza Comisia Europeana asupra oricarei schimbari intervenite in informatiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), in termen de 3 luni de la efectuarea schimbarii.
Art. 443. - La identificarea unei probleme de gospodarire a apelor care nu poate fi rezolvata la nivel national, autoritatea publica centrala din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene si oricarui alt stat membru interesat asupra acestei probleme si poate face recomandari pentru rezolvarea sa."
2. Dupa articolul 1114 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000."

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 471/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor instituie norme, aprobate prin ordin al presedintelui, prin care experimentele sau informatiile cu privire la persoanele care desfasoara astfel de experimente vor fi notificate autoritatii nationale competente. In urma notificarii vor fi acordate autorizatii de efectuare a experimentelor."
2. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) In baza cererilor de autorizare, a notificarilor primite si a rapoartelor elaborate la nivel judetean, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor colecteaza si face publice periodic informatiile statistice referitoare la utilizarea animalelor, in ceea ce priveste:
a) numarul si tipurile animalelor utilizate in experimente;
b) numarul animalelor, pe categorii selectate, utilizate in experimentele prevazute la art. 3;
c) numarul animalelor, pe categorii selectate, utilizate in experimentele efectuate in conditiile legii."
3. Alineatul (2) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabileste, prin instructiuni aprobate prin ordin al presedintelui, natura datelor ce se regasesc in registrele care trebuie tinute si actualizate de catre persoana responsabila din punct de vedere administrativ a unitatilor prevazute la alin. (1). Aceste registre sunt pastrate minimum 3 ani de la data ultimei inregistrari si sunt puse la dispozitia inspectorilor autoritatii nationale competente cu ocazia verificarilor periodice."
4. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in aplicarea prevederilor alin. (1) si fara a aduce atingere directivelor comunitare in vigoare, furnizeaza Comisiei Europene informatii referitoare la cadrul legislativ si la practicile administrative privind experimentele efectuate pe animale, inclusiv cerintele care trebuie indeplinite inainte de comercializarea produselor. De asemenea, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor furnizeaza informatii privind:
a) experimentele realizate pe teritoriul Romaniei;
b) autorizatiile emise;
c) orice alte detalii administrative in legatura cu aceste experimente.
(3) Romania incurajeaza cercetarea in scopul dezvoltarii si validarii tehnicilor alternative care furnizeaza un nivel de informatii asemanator celui obtinut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizeaza un numar mai mic de animale sau proceduri mai putin dureroase, si intreprinde orice alte actiuni pe care le considera necesare in vederea incurajarii cercetarii in acest domeniu. Romania monitorizeaza tendintele din domeniul metodelor experimentale."
5. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - La intervale care nu depasesc 3 ani si pentru prima data in termen de 5 ani de la data aderarii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile luate in acest domeniu si furnizeaza un rezumat adecvat al informatiilor colectate potrivit prevederilor art. 13."
6. Dupa articolul 28 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta ordonanta transpune Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 358/1986, p. 1-28, amendata de catre Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2003/65/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 230/2003, p. 32-33."

Art. IV
Dupa articolul 18 din Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
"Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind detinerea animalelor salbatice in gradini zoologice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999."

Art. V
Actele normative prevazute la art. I-III, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
17 useri online

Useri autentificati: