DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 01/11/2007
Capitolul I - Prevederi generale


Art. 1
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, denumit in continuare Consiliul, infiintat in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 573/2007, asigura prin activitatea sa o conceptie unitara a aplicarii politicii statului de echipare cu constructii, instalatii, echipamente edilitare si locuinte a teritoriului national.

Art. 2
Consiliul este un organism consultativ al Guvernului, fara personalitate juridica, alcatuit din reprezentanti ai ministerelor, ai organismelor centrale din subordinea Guvernului interesate in procesul de promovare a lucrarilor publice de interes national si a locuintelor.

Art. 3
Consiliul analizeaza si avizeaza documentatii tehnico-economice la stadiul de:
a) studii de fezabilitate pentru lucrari publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publica centrala, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, surse proprii, si care sunt, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in competenta de aprobare a Guvernului;
b) studii de fezabilitate pentru lucrari publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administratia publica locala, care sunt, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in competenta de aprobare a Guvernului.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Consiliului


Art. 4
Consiliul este organizat in componenta prevazuta in anexa la Hotararea Guvernului nr. 573/2007. Ordonatorul principal de credite bugetare care supune spre avizare documentatia isi nominalizeaza si reprezentantul in Consiliu, odata cu cererea de avizare.

Art. 5
Conducerea Consiliului este formata dintr-un presedinte si 2 vicepresedinti.

Art. 6
Consiliul isi desfasoara activitatea in plen sau in comisii de specialitate, in functie de natura si de complexitatea obiectivelor de investitii supuse aprobarii.

Art. 7
Comisiile de specialitate se formeaza din membrii consiliului la propunerea majoritatii simple cu acordul presedintelui consiliului.

Art. 8
(1) In cazul unor lucrari publice sau programe de investitii de complexitate deosebita si care necesita analiza de specialitate, Consiliul sau comisiile de specialitate pot apela, dupa caz, la consultanta interna si/sau externa asigurata de specialisti constituiti in comisii de analiza.
(2) In acest sens, Consiliul/Comisia de specialitate va preciza Secretariatului necesitatea efectuarii demersului catre ordonatorul principal de credite, privind nominalizarea si angajarea de catre acesta a specialistilor conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Specialisti nominalizati de catre ordonatorii principali de credite vor fi numiti prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, prin grija Secretariatului.

Art. 9
(1) Comisiile de analiza formate din specialisti se organizeaza si functioneaza conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament.
(2) Rapoartele comisiilor de analiza se supun dezbaterii Consiliului in vederea emiterii avizului.

Art. 10
Sedintele in plen se convoaca, de regula, lunar sau ori de cate ori este necesar.

Art. 11
Convocarea membrilor Consiliului se face prin grija Secretariatului. Cu 5 zile inainte de data sedintei Consiliului se va preda fiecarui membru o mapa cu documente care va contine:
 • invitatia de participare la sedinta;
 • ordinea de zi a sedintei;
 • notele de prezentare elaborate de proiectanti si insusite de ordonatorii de credite, intocmite conform anexei nr. 2;
 • rapoartele sintetice de analiza, intocmite de Secretariat conform anexei nr. 3;
 • dupa caz, rapoartele intocmite de comisiile de analiza.

  Art. 12
  (1) Sedintele in plen sunt regulamentar constituite cand participa doua treimi din numarul membrilor Consiliului.
  (2) Sedintele sunt conduse de presedintele Consiliului, iar in lipsa acestuia, de unul din cei 2 vicepresedinti.
  (3) Hotararile privind avizarea lucrarilor trebuie sa intruneasca votul majoritatii simple a membrilor Consiliului prezenti. In cazul in care un membru din Consiliu sau supleantul acestuia lipsesc, va fi delegat un inlocuitor cu mandat si drept de vot. Din voturile "pentru" trebuie sa faca parte voturile vicepresedintelui care conduce sedinta si al ordonatorului principal de credite care supune spre avizare documentatia tehnico-economica.
  (4) Membrii Consiliului sunt solidar raspunzatori conform art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 573/2007.

  Art. 13
  La lucrarile Consiliului, pe langa membri, pot participa in calitate de invitati:
  a) reprezentanti ai administratiei publice centrale sau locale implicate in realizarea investitiei;
  b) reprezentanti ai unor institutii de invatamant superior;
  c) reprezentanti ai asociatiilor profesionale;
  d) experti si specialisti angajati pe baza de contract, membrii ai comisiilor de analiza. Acestia pot emite puncte de vedere cu caracter consultativ, nedecizional.


  Capitolul III - Secretariatul Consiliului


  Art. 14
  Secretariatul Consiliului, denumit in continuare Secretariat, este organizat in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 573/2007.

  Art. 15
  Secretariatul inregistreaza si verifica documentatiile propuse spre analiza si avizare. Acestea trebuie sa fie intocmite in conformitate cu reglementarile in vigoare. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului.

  Art. 16
  Documentatia propusa spre analiza si avizare va fi transmisa Consiliului de ordonatorul principal de credite, insotita de o scrisoare de inaintare, si va contine:
 • studiul de fezabilitate, studiul de fundamentare a programului sau alte documentatii tehnico-economice;
 • tema de proiectare/caietul de sarcini;
 • avizele si acordurile preliminare obtinute conform prevederilor legale;
 • nota de prezentare.

  Art. 17
  (1) Pentru fiecare lucrare supusa spre avizare, Secretariatul asigura cu personal propriu analiza documentatiilor inaintate spre analiza si avizare. Pentru lucrarile deosebite secretariatul poate apela la comisiile de analiza formate din specialisti care se organizeaza si functioneaza conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament.
  (2) In acest scop se numeste un responsabil de lucrare care raspunde de intocmirea raportului sintetic de analiza prezentat in sedinta de lucru a Consiliului. Termenul de analiza si intocmirea raportului este de pana la 30 de zile lucratoare, in functie de complexitatea documentatiei. In cazurile in care pentru analiza documentatiilor se apeleaza la comisiile de analiza, termenul se decaleaza corespunzator.

  Art. 18
  Pe baza documentatiilor primite, Secretariatul intocmeste ordinea de zi a sedintei pe care o prezinta spre aprobare presedintelui Consiliului/vicepresedintelui secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. In baza acesteia, se convoaca sedintele in plen sau ale comisiilor de specialitate, dupa caz.

  Art. 19
  Membrii Consiliului pot, la cerere, sa consulte documentatiile complete, inaintate spre analiza si avizare.

  Art. 20
  Secretariatul asigura intocmirea proceselor-verbale pentru fiecare obiectiv de investitii, ce se vor semna la sedinta de catre toti membrii prezenti.

  Art. 21
  In baza procesului-verbal al sedintei de avizare, Secretariatul intocmeste avizul Consiliului si il prezinta spre semnare presedintelui Comisiei.

  Art. 22
  Secretariatul pastreaza evidenta documentatiilor inaintate spre analiza si avizare, precum si evidenta avizelor emise.
  De asemenea, Secretariatul gestioneaza banca de date si arhiva Consiliului.


  Capitolul IV - Procedura de avizare


  Art. 23
  In cadrul sedintei de avizare, dupa caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite, beneficiarul si proiectantul prezinta documentatia aferenta obiectivului de investitii, inaintata spre analiza si avizare.

  Art. 24
  (1) Concluziile, observatiile si recomandarile rezultate in urma discutiilor vor fi formulate de conducatorul sedintei de avizare si supuse aprobarii membrilor Consiliului si vor fi consemnate in procesul-verbal al sedintei de avizare.
  (2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezenti.
  (3) Continutul-cadru al procesului-verbal al sedintei de avizare este prevazut in anexa nr. 4 la prezentul regulament.

  Art. 25
  Aprobarea sau respingerea documentatiei se va face prin votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

  Art. 26
  Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al sedintei de avizare, se intocmeste avizul Consiliului, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament, si se prezinta spre semnare presedintelui. In aviz vor fi trecute, dupa caz, observatiile si recomandarile date in sedinta Consiliului.

  Art. 27
  (1) In situatia respingerii documentatiei, prin grija Secretariatului, aceasta va fi inapoiata investitorului.
  (2) Pentru documentatiile neavizate inapoiate investitorului, nota de prezentare, raportul sintetic de analiza si procesul-verbal al sedintei de avizare a fiecarei documentatii se pastreaza in arhiva Secretariatului.

  Art. 28
  (1) Pentru fiecare lucrare avizata se va deschide un dosar cu:
  a) nota de prezentare a lucrarii;
  b) raportul comisiilor de specialisti, unde este cazul;
  c) raportul sintetic de analiza;
  d) procesul-verbal al sedintei de avizare a lucrarii;
  e) avizul Consiliului.
  (2) Secretariatul va pastra dosarul documentatiei primite spre analiza si avizare.


  Capitolul V - Avizul


  Art. 29
  Consiliul emite avizul care certifica necesitatea si oportunitatea investitiei, compatibilitatea documentatiei cu avizele si acordurile prealabile, potrivit legii. Avizul contine caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei.

  Art. 30
  Avizul se semneaza de presedintele Consiliului.

  Art. 31
  Avizele se numeroteaza si se inregistreaza intr-un registru special care se pastreaza la Secretariat.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 32
  Secretariatul va face propuneri de modificare a prezentului regulament, tinand cont de evolutia legislatiei in materie.

  Art. 33
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.589/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 13 decembrie 2001.


  ANEXA Nr. 1 la regulament - INSTRUCTIUNI de lucru ale comisiilor de analiza  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Obiectul prezentelor instructiuni il constituie modul de organizare si functionare, componenta si atributiile comisiilor de analiza formate din specialisti pentru analizarea documentatiilor privind lucrarile publice de interes national si locuinte, numite in continuare Comisie.

  Art. 2
  Comisia elaboreaza in urma analizei documentatiilor raportul de specialitate care reprezinta baza de informatii necesare pentru intocmirea, dupa caz, a Raportului sintetic de analiza de catre Secretariat, precum si a dezbaterii in Consiliu, in vederea avizarii documentatiei.


  Capitolul II - Componenta si organizarea


  Art. 3
  Comisia va fi alcatuita in functie de complexitatea lucrarii si are in componenta specialisti nominalizati de catre ordonatorii principali de credite care vor fi numiti prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, prin grija Secretariatului. In cazul in care un specialist nu isi mai poate desfasura atributiile, prin grija Secretariatului Consiliului se va solicita inlocuirea acestuia.

  Art. 4
  Raportul de specialitate elaborat de Comisie si semnat de toti membrii acesteia se va transmite la Secretariat in termen de 5-10 zile lucratoare de la data punerii la dispozitie a documentatiei, in functie de complexitatea lucrarii.

  Art. 5
  Membrii Comisiei sunt solidar raspunzatori pentru propunerile facute in raportul de specialitate.


  Capitolul III - Atributii


  Art. 6
  Comisia are urmatoarele atributii:
  a) analizarea studiilor de fezabilitate, studiul de fundamentare a programului sau alte documentatii tehnico-economice privind conformarea lor cu dispozitiile legale interne si international in vigoare;
  b) formularea de propuneri concrete privind promovarea sau respingerea documentatiei analizate si argumentele de ordin tehnico-economic care stau la baza acestora.
  c) intocmirea raportului de specialitate.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 7
  Membrii Comisiei vor presta activitatea pe baza de contract incheiat cu beneficiarii de investitii. Cheltuielile legate de analiza in cadrul comisiilor a lucrarilor publice de interes national se suporta de beneficiarii investitiilor din cheltuielile de proiectare.

  Art. 8
  Revocarea membrilor Comisiei se face prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, la propunerea Secretariatului.


  ANEXA Nr. 2 la regulament - NOTA DE PREZENTARE


  1. Date generale:
  Obiectiv de investitii ......................................................
  Ordonator principal de credite ..............................................
  Beneficiar ..................................................................
  Proiectant ..................................................................
  Proiect nr. ....................../faza
  Amplasamentul obiectivului: .................................................

  2. Indicatorii tehnico-economici:
  2.1. Valoarea totala a investitiei .......................................... din care C+M ...................................................................
  2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investitiei ....................
  2.3. Durata de realizare a investitiei ......................................
  2.4. Numar de locuri de munca nou-create ....................................

  3. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

  4. Continutul documentatiei:
  4.1. Descrierea investitiei:
 • prezentarea investitiei;
 • caracteristicile tehnice;
 • solutiile tehnice propuse;
 • armonizarea solutiilor tehnice adoptate cu normele europene;
 • conditiile specifice investitiei in vederea protectiei mediului.
  4.2. Avize si acorduri:
 • prezentarea tuturor avizelor si acordurilor in copii lizibile, inclusiv copii dupa cererile facute pentru obtinerea acestora.

  5. Surse de finantare:
 • valoarea totala a investitiei ............................................. din/de la ...................................................................... ................................................................................

  6. Alte informatii necesare sustinerii lucrarii:
 • incadrarea obiectivului de investitii in programe si strategii nationale si europene, conventii internationale etc.

  Proiectant,
  (institutie, functie, nume)

  Beneficiar,
  (institutie, functie, nume)


  ANEXA Nr. 3 la regulament


  MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
  DIRECTIA GENERALA LUCRARI PUBLICE
  Secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare
  Lucrari Publice de Interes National si Locuinte

  De acord
  Director general,

  RAPORT SINTETIC DE ANALIZA

  1. DATE GENERALE:
  1.1. Obiectivul de investitii:
  1.2. Ordonator principal de credite:
  1.3. Beneficiar:
  1.4. Proiectant:
  1.5. Proiect:
  1.6. Amplasament:
  2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI:
  3. TEMA DE PROIECTARE:
  4. STUDIUL DE FEZABILITATE:
  4.1. Solutii tehnice propuse prin studiul de fezabilitate:
  4.2. Principalele caracteristici tehnice:
  4.3. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii:
 • Valoarea totala a investitiei (cu TVA):
  din care C + M
 • Finantarea investitiei
 • Durata de realizare a investitiei:
 • Alti indicatori economici, dupa caz:
  5. AVIZE SI ACORDURI:
  6. CONCLUZII SI PROPUNERI:

  Intocmit,
  Responsabil lucrare,
  ......................................


  ANEXA Nr. 4 la regulament


  CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI
  PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

  PROCES-VERBAL Nr. .................
  al sedintei de avizare din .........................

  1. DATE GENERALE
  Obiectiv de investitii:
  Ordonator principal de credite:
  Beneficiar:
  Proiectant:
  Proiect:
  Valoarea totala:
  din care C+M:
  2. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI
  2.1. Descrierea investitiei ................................................. ................................................................................
  2.2. Consideratii privind avizele si acordurile prezentate .................. ................................................................................
  3. CONCLUZII REZULTATE DIN RAPORTUL SINTETIC DE ANALIZA ................................................................................ ................................................................................
  4. CONCLUZII SI PROPUNERI ALE SEDINTEI DE AVIZARE ................................................................................ ................................................................................
  5. PARTICIPANTI LA SEDINTA DE AVIZARE
  5.1. Membri permanenti:
  1.

  2.

  :
  :
  11.

  12.

  5.2. Invitati: ............................................................. ................................................................................


  Responsabil lucrare,
  ........................................


  ANEXA Nr. 5 la regulament


  CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
  LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

  AVIZ
  Nr. ........... din ..............

  Temeiul legal ............................................................... ................................................................................ ................................................................................

  CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
  LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE

  AVIZEAZA FAVORABIL
  fara/cu observatii

  Denumirea obiectivului de investitii ........................................
  Faza ........................................................................
  Ordonator principal de credite ..............................................
  Observatii la documentatia avizata .......................................... ................................................................................ ................................................................................

  PRESEDINTELE
  CONSILIULUI INTERMINISTERIAL
  MINISTRU

  Anexa la avizul nr. ...................

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII
  TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

  Denumirea ...................................................................
  Ordonatorul principal de credite ............................................
  Beneficiar ..................................................................
  Amplasament .................................................................

  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

  Valoarea totala a investitiei .............................................*)
  din care C+M ................................................................
  Capacitati (indicatori tehnici):
  -
  -
  -
  Durata de realizare a investitiei ...........................................

  SECRETARIATUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL
  Director,
  .........................................
  ___________
  *) Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------


  Ordin nr. 858 din 14/09/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor


  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 01/11/2007


  In conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 573/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte si al art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor,

  ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Directia generala lucrari publice din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009
  Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006
  Legea monumentelor de for public, legea nr. 120/2006
  Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
  Legea nr 500/2002 privind finantele publice, consolidata 2009
  Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, 1850/2007
  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
  Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
  Norma de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, 2007
  Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, ordin nr. 207/2007
  Regulament cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, oug nr. 125/2007
  Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, nr 123/2006
  Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, legea nr. 287/2007
  Hotarare privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, 341/2007
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, legea nr. 22/2007
  Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, oug nr. 54/2006
  Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007
  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
  Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, oug nr. 24/2007
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ordin nr. 972/2007
  Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ordin nr. 353/2007 de aprobare
  Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 2007
  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, ordonanta nr. 6/2008
  Ordonanta de urgenta privind transporturile rutiere, oug nr. 109/2005
  Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, hotarare nr. 90/2008
  OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009
  Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008
  Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
  OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  Hotarare privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, hotarare nr. 264/2008
  Program de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul [2004] si hotarare nr. 1487/2005 de modificare a anexei nr. 1
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009
  Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, oug nr. 36/2008
  Legea privind privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, legea nr. 571/2004
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, oug nr. 37/2008
  Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, hotarare nr. 373/2008
  Ordin pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta, ordin nr. 418/2008
  Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008
  OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
  Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
  Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, lege nr. 98/1994, versiune consolidata pana in 2005
  Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, consolidata 2008
  Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O
  Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004
  Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplina
  Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit
  Administratiile finantelor publice, adrese utile
  Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice
  Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic
  Regulament nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici
  Hotarare nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei nationale de comunicare si informare publica pentru situatii de urgenta
  Hotarare nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2008
  OUG nr. 78/2008, ordonanta de urgenta privind stabilirea competentei supravegherii executarii obligatiei minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
  OUG nr. 83/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  OUG nr. 84/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  OUG nr. 92/2008, Ordonanta de urgenta privind statutul functionarului public denumit manager public
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007
  Hotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
  Decizie nr. 128/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date,
  Hotarare nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica
  Ordin nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice
  Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
  Ordin nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice
  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
  OG nr. 23/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
  Ordin nr. 8720/2008 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere
  OUG nr. 99/2008, ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul programarii cheltuielilor publice
  Hotarare nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
  Legea nr. 311/2003, legea muzeelor si a colectiilor publice
  HG nr. 1066/2008, hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici
  Hotarare nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
  HG nr. 1129/2008, hotarare privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica
  Ordin nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009
  Legea nr. 191/2002, legea gradinilor zoologice si acvariilor publice
  OUG nr. 125/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
  Decizie nr. 204/2008 pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
  Lege nr. 225/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun
  Lege nr. 234/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata
  HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  HG nr. 280/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Hotarare nr. 280/2009
  Lege nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
  OUG nr. 166/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
  HG nr. 1480/2008, hotarare privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administratiei publice
  Ordin nr. 433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale
  OUG nr. 221/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
  HG nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
  OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008
  OUG nr. 229/2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 229/2008
  Ordin nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici
  OUG nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 227/2008
  HG nr. 23/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici
  OG nr. 1/2009, ordonanta pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
  HG nr. 268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative
  OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009
  Legea nr. 113/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata 2011. Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995
  Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public
  Ordin nr. 556/2009 privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
  Ordin nr. 1233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora
  Lege nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
  Legea nr. 238/2009 republicata 2012 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum
  Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi
  OUG nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 90/2009
  OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nati
  Ordin nr. 1589/2009 pentru completarea Ordinului ministrului justitiei si Libertatilor cetatenesti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea functionarilor publici cu statut special intr-o functie imediat superioara la aceeasi pozitie din sta
  HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
  HG nr. 770/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
  Ordin nr. 1982/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005
  Ordin nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul pre
  Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
  Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009
  Lege nr. 305/2009 modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege 305/
  Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009
  HG 1012/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. Hotarare nr. 1012/2009
  Legea 314/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contrac
  Legea 320/2009 modificarea OUG nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Difer
  Ordin nr. 2941/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimiestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul nr.
  Ordin 2910/2009 modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
  Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009
  Lege cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Lege-cadru 330/2009
  HG nr. 1362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.946/2004 privind conditiile in baza carora functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la concedii de odihna, conce
  Legea 375/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 375/2009
  Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
  HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
  Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitar
  Ordin nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici
  Lege 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
  Ordin nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
  OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  Ordin nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice
  Legea 59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
  Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice. Lege nr. 77/2010
  Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
  Legea 93/2010 pentru aprobarea OUG nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal. Lege nr. 93/2010
  HG 507/2010 privind completarea HG 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilo
  OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta nr. 55/2010
  OUG 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finantelor publice. Ordonanta de urgenta 57/2010
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
  Ordin nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
  Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010
  Legea 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Lege nr. 140/2010
  Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010
  Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
  Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr. 153/2010
  Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
  HG 780/2010 privind modalitatea de colaborare externa neremunerata utilizata de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politica publica
  Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut spe
  OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
  Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificar
  HG 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata 2010
  Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340
  Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010
  Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
  Legea 181/2010 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004
  Strategia nationala de ordine publica 2010 - 2013
  Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
  Legea 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege 242/2010
  Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010
  Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010
  Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar. Lege nr. 275/2010
  Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 278
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
  Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
  OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
  Ordin 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
  Ordin nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
  Legea 11/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
  OUG 23/2011 pentru modificarea si completarea art. 22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta 23/2011
  Ordinul 1719/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 39/2011
  Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
  OUG 52/2011 pentru modificarea OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
  OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
  Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
  Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
  Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
  Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
  OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene
  OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
  OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
  OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 86/2011
  Legea 251/2011 pentru modificarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
  Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
  HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Hotararea nr. 1284/2011
  HG 140/2012 privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
  HG 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. Hotararea 144/2012
  Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic. Lege nr. 54/2012
  Hotararea 1/2012 privind interpretarea sintagmei de jurist prevazute de art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
  Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
  OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012
  OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
  Legea 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 77/2012
  OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 26/2012
  Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
  Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale pentru bugetari
  HG 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012
  OUG nr. 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Ordonanta de urgenta nr. 33/2012
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
  OUG 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratie
  Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  OUG 75/2012 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
  OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
  HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
  HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
  HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
  Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
  HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
  Decizia 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice
  OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
  Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  Legea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 37/2013
  Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
  Legea 68/2013 pentru aprobarea OUG 33/2012 privind unele masuri pentru asigurarea furnizarii serviciului public de televiziune. Lege nr. 68/2013
  Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata 2013
  OUG 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Ordonanta de urgenta nr. 25/2013
  OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean. Ordonanta de urgenta 30/2013
  Ordin 39/2013 privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014-2020
  HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
  OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
  OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea
  Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
  Legea 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa. Lege nr. 202/2013
  Legea 196/2013 privind aprobarea OUG 75/2012 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferen
  Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. Lege nr. 185/2013
  Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
  Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
  OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
  OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
  Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii
  HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
  Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
  HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
  Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 103/2013
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
  Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
  otararea UNBR 852/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
  HG 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. Hotarare nr. 39/2014
  OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
  Legea 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Lege nr. 61/1991 republicata 2014
  HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
  Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
  Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
  Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Legea 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Fed
  OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
  OUG nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2014
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
  OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
  HG 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chisinau la 31 martie 2014
  OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
  Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014
  OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
  Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
  OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
  OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
  Ordin 143/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
  HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
  Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor. Lege nr. 9/2015
  HG 11/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG 1391/2006. Hotarare 11/2015
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
  OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
  Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Legea 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
  Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
  Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
  OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  56 useri online

  Useri autentificati: