DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala. Ordinul 166/2007 de aprobare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 13/06/2007
Capitolul I - Persoane indreptatite sa primeasca subventii pentru locuinta; cuantumul subventiei


Art. 1
(1) De subventia prevazuta in Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, denumit in continuare Program, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, denumita in continuare Ordonanta, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevazute la art. 2 din Program, care au incheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati in constructia de locuinte si/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei.
(2) Cererile de subventie se adreseaza consiliilor locale care isi exercita autoritatea in raza administrativ-teritoriala in care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. In acest scop, consiliile locale au obligatia sa stabileasca si sa dea publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare. Actele justificative necesare sunt cele prevazute de prezentele norme metodologice si oricare act suplimentar stabilit ca necesar prin hotarare a consiliului local.
(3) Cererile de subventie se depun, de regula, inainte de incheierea contractului de imprumut cu institutiile financiar-bancare specializate in acordarea de credite ipotecare pentru finantarea constructiei locuintelor. In vederea constatarii indeplinirii conditiilor pentru acordarea subventiei prevazute de lege, solicitantii acesteia vor depune, odata cu cererea de subventie sau in termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, urmatoarele documente justificative:
a) copie autentificata dupa actul de identitate al titularului cererii;
b) daca este cazul, o adeverinta eliberata de primarul unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care sa rezulte ca se afla in cel putin una din urmatoarele situatii:
1. au ramas fara adapost in urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati;
2. sunt evacuati din locuinte situate in constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;
3. sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului sau sunt chiriasi in astfel de locuinte;
c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia -, in care sa se specifice:
1. ca nu detin o alta locuinta in proprietate sau, dupa caz, ca detin o singura locuinta in proprietate, dar aceasta nu are o suprafata construita desfasurata mai mare de 50 m2 si ca este singura locuinta detinuta in proprietate de unul sau mai multi dintre membrii familiei. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei - sot/sotie si/sau copii aflati in intretinerea acestuia/acesteia - care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2 declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea afectata in urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati sau, dupa caz, numai la nedetinerea in proprietate a unei alte locuinte decat cea din care sunt evacuati datorita faptului ca aceasta este situata intr-o constructie expusa unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile, sau, dupa caz, ca detin o alta locuinta in proprietate, dar aceasta nu are o suprafata construita desfasurata mai mare de 50 m2. Nu intra sub incidenta acestei declaratii locuintele detinute in cota-parte de proprietate cu alte persoane decat cele din cadrul familiei sau locuinte care nu au fost retrocedate in natura in urma aplicarii legilor cu privire la restituirea proprietatilor;
2. ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei locuinte. Nu intra sub incidenta acestei declaratii sprijinul primit de persoanele care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2 pentru locuinta afectata in urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din care sunt evacuate datorita faptului ca aceasta este situata intr-o constructie expusa unui risc major;
3. este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar. Nu intra sub incidenta acestei declaratii locuintele persoanelor care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2;
d) extras de carte funciara din care sa rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real sau de folosinta asupra terenului pe care se realizeaza constructia locuintei;
e) documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul constructiilor civile, in conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizeaza constructia locuintei (certificatul de inmatriculare/inregistrare la Registrul comertului si obiectul de activitate, pe domenii, in conformitate cu prevederile din statutul propriu);
f) o copie a contractului de construire a locuintei;
g) graficul de executie a lucrarilor de constructie;
h) un deviz general de cheltuieli, intocmit si certificat de antreprenorul general, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1.
(4) Solicitarile vor fi analizate de o comisie formata din 5-9 membri din randul consilierilor locali si al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituita in acest scop prin hotarare a consiliului local.
(5) Comisia constituita potrivit alin. (4) analizeaza lunar, in primele 5 zile lucratoare ale lunii, cererile depuse in luna anterioara. Dupa analizarea tuturor cererilor depuse in luna anterioara, in baza solicitarilor verificate si insusite, comisia va intocmi si va afisa, in cadrul aceluiasi termen, listele nominale cu solicitantii declarati eligibili si neeligibili. Sunt considerati solicitanti eligibili pentru acordarea de subventii solicitantii care indeplinesc, in mod cumulativ, toate conditiile prevazute in Program.
(6) Contestatiile cu privire la stabilirea dreptului la subventii pentru construirea unei locuinte proprietate personala vor fi adresate primarului in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute la alin. (5) sau, dupa caz, de la data luarii la cunostinta de catre solicitant a respingerii cererii.
(7) Primarul va asigura solutionarea contestatiilor in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.
(8) Consiliul local aproba prin hotarare listele nominale, in cel mult 30 de zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 2
(1) Pentru determinarea cuantumului subventiei se va avea in vedere valoarea locuintei, stabilita prin insumarea cheltuielilor prezentate in devizul general al constructiei, fara a cuprinde cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor, garajele, indiferent de locul de amplasare al acestora, precum si anexele gospodaresti nelegate structural de cladire.
(2) In stabilirea cuantumului subventiei de care pot beneficia solicitantii eligibili, stabiliti potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, dupa caz, ale art. 1 alin. (7), se va avea in vedere suma determinata prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea echivalenta in euro a locuintei, stabilita conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data incheierii contractului de credit ipotecar.
(3) Cuantumul subventiei este egal, de regula, cu suma in lei stabilita conform alin. (2), in cazul cand aceasta nu depaseste valoarea echivalenta in lei a 10.000 de euro si nu este mai mare decat valoarea in lei a creditului ipotecar contractat, in caz contrar limitandu-se la valoarea echivalenta in lei a 10.000 de euro si/sau la valoarea in lei a creditului ipotecar contractat.


Capitolul II - Proceduri privind acordarea subventiei pentru locuinta


Art. 3
(1) Consiliile locale vor stabili si vor aproba, in conditiile art. 1, o singura data, pentru familiile sau persoanele care sunt solicitanti eligibili, subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala.
(2) Pentru solicitantii inscrisi in listele prevazute la art. 1 alin. (5) sau, dupa caz, la art. 1 alin. (7), primarii, in calitate de ordonatori de credite, vor elibera cate o adeverinta intocmita dupa modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul ca detinatorii acesteia au dreptul la subventia prevazuta de lege pentru construirea unei locuinte proprietate personala, precum si cuantumul subventiei.
(3) Adeverinta emisa conform alin. (2) are valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberarii.

Art. 4
(1) Posesorii adeverintelor emise conform art. 3 alin. (2) au obligatia ca in perioada de valabilitate a acestora sa depuna la compartimentul de specialitate al primarului urmatoarele documente si informatii:
a) o copie a contractului de imprumut incheiat cu o institutie financiar-bancara specializata in acordarea de credite ipotecare, imprumut destinat finantarii constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;
b) o scrisoare bancara emisa de institutia financiar-bancara cu care a incheiat contractul de imprumut, in care sa se specifice:
1. acordul ca suma reprezentand subventia de la bugetul de stat sa fie acceptata ca rata de plata a imprumutului, cu scadenta la data receptiei la terminarea lucrarilor de constructie a locuintei, si contul in care aceasta poate fi virata;
2. obligatia de a nu aproba titularului contractului de imprumut cesionarea partiala sau totala a contractului catre alte persoane fizice sau juridice, in cazul in care acesta nu face dovada returnarii catre bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din imprumutul respectiv;
c) data receptiei si punerii in functiune a locuintei, reconfirmata de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, dupa caz.
(2) Nedepunerea in totalitate a documentelor prevazute la alin. (1), prezentarea acestora dupa expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si/sau neacceptarea partiala sau totala de catre institutia financiar-bancara a cerintelor prevazute la alin. (1) lit. b) exonereaza ordonatorii de credite de obligatia asigurarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.

Art. 5
(1) In baza listelor nominale intocmite de comisie potrivit art. 1 alin. (5) sau, dupa caz, aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (7), dupa solutionarea contestatiilor, se vor determina sumele reprezentand subventiile, sume care se vor defalca pe ani si trimestre, in functie de datele de receptie si punere in functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti.
(2) Propunerile anuale de subventie, stabilite conform alin. (1), se vor intocmi conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice si se vor transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul in care se pun in functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.
(3) In baza cererilor de subventie prevazute la alin. (2), Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va fundamenta creditele bugetare necesare si va solicita cuprinderea acestora in legea bugetului de stat anual.

Art. 6
(1) Pentru primirea efectiva a subventiei, beneficiarii acesteia o vor solicita la primariile la care sunt luati in evidenta, dupa finalizarea si receptionarea locuintei, la cererea respectiva atasand in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru locuinta;
b) un exemplar autentic sau o copie autentificata a procesului-verbal de predare-primire a locuintei;
c) un extras la zi al contului precizat in scrisoarea bancara depusa la primarie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).
(2) Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat destinate platii subventiilor de catre consiliile locale se procedeaza astfel:
a) consiliile locale solicita lunar, in scris, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana la data de 6 a lunii in curs, necesarul de fonduri pentru plata subventiilor catre solicitantii prevazuti la alin. (1) si ale caror locuinte au fost executate, receptionate si date in folosinta pana la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi insotita de cate o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru fiecare locuinta;
b) dupa analiza si aprobare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocatii bugetare cu aceasta destinatie;
c) dupa primirea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in contul consiliului local "Venituri din fondul pentru locuinte", deschis la Trezoreria Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti.
(3) Cheltuielile efectuate de consiliile locale in limita resurselor prevazute la alin. (2) lit. c) se evidentiaza in contul de cheltuieli ale bugetului local nr. 26.96.02.04 "Cheltuieli din fondul de locuinte", deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
(4) Autoritatile administratiei publice locale in a caror raspundere s-au preluat evidenta, urmarirea si acordarea subventiilor vor plati sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, in 5 zile de la primirea sumelor prevazute la alin. (2) lit. c).


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 7
(1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. d) si ramase disponibile in conditiile neutilizarii acestora pana la data de 10 decembrie a anului bugetar se returneaza la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reintregeste Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului.
(2) Eventualele sume care se returneaza de beneficiarii de subventie in aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat prin grija ordonatorilor creditelor bugetare din care s-a efectuat plata subventiei respective.

Art. 8
Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata subventiile pentru constructia de locuinte proprietate personala care fac obiectul prezentelor norme metodologice, in conformitate cu instructiunile si/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 9
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
  DEVIZ GENERAL
de cheltuieli necesare pentru construirea locuintei proprietate personala 


  Beneficiar: ......................... 
  Antreprenor general: ....................... 
  Contract de construire nr. ....... din data de ................... 
            - in lei/euro la cursul lei/euro de ........ din data de ...............
1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Valoare (inclusiv TVA)
Nr.                     ---------------------------------------------------
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
2)     TOTAL     din care numai pentru locuinta                       
---------------------------------------------------
                        lei   euro      lei      euro
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1           2            3     4       5       6
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Cheltuieli pentru proiectare        x     x       x       x
 2.  Cheltuieli pentru asistenta tehnica    x     x       x       x
 3.  Cheltuieli pentru constructii       x     x       x       x
 4.  Alte cheltuieli              x     x       x       x
------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL:                   x     x       x       x
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  Raspund pentru realitatea datelor, 


  BENEFICIAR LOCUINTA
Nume si prenume: .........................
Cod numeric personal (CNP): .........................
Semnatura ........................... 


  ANTREPRENOR GENERAL3) 


  Certificam realitatea datelor, 


  Director/manager
Nume si prenume: ..........................
Semnatura .......................
L. S. ___________
1) cursul lei/euro este cel de la data incheierii contractului de credit ipotecare pentru finantarea locuintei.
2) In capitolele de cheltuieli ale devizului general se cuprind urmatoarele:
1. Cheltuieli pentru proiectare:
 • cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza locuinta;
 • cheltuieli pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
 • cheltuieli pentru obtinerea acordului de mediu;
 • cheltuieli pentru obtinerea avizului PSI;
 • cheltuieli pentru alte avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism;
 • taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, conform legii;
 • cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, pentru plata verificarii tehnice a proiectarii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie: documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii/expertize de amplasament;
  Individualizarea cheltuielilor de proiectare aferente numai locuintei se face numai in cazul in care proiectarea pentru retelele de utilitati face obiectul unui contract separat de cel pentru locuinta.
  2. Cheltuieli pentru asistenta tehnica
 • cheltuieli prevazute, dupa caz, pentru:
  a) plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie (in cazul cand contractul de construire a locuintei este incheiat cu un dezvoltator de proiecte imobiliare);
  b) consultanta si asistenta tehnica din partea proiectantului, in cazul cand acesta nu intra in tarifarea proiectarii;
  c) plata personalului de supraveghere a executarii corecte, calitative si cantitative, a lucrarilor contractate cu antreprenorul general (inspectori de santier autorizati).
  3. Cheltuieli pentru constructii
 • cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii anexe, instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia acestora.
  Din aceste cheltuieli se defalca si se prezinta separat cheltuielile aferente numai locuintei/apartamentului. In cheltuielile aferente locuintei nu se cuprind cele destinate realizarii garajelor, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum si a anexelor gospodaresti nelegate structural de cladirea in care este amplasata locuinta/apartamentul;
 • cheltuielile pentru procurarea si montajul utilajelor si echipamentelor incluse in instalatiile functionale (ascensoare, instalatii de ventilatie, centrale termice proprii si altele asemenea);
 • cheltuielile pentru dotari PSI.
  4. Alte cheltuieli
 • cheltuieli estimate de catre proiectant ca fiind necesare crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj - organizare de santier;
 • cheltuieli pentru plata unor comisioane, taxe si cote legale - se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina antreprenorului generale, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii;
 • costul creditului ipotecar - se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului.
  In cazul locuintelor situate in cladiri colective (apartamente) se vor prezenta cheltuielile pe categorii in cote-parti aferente locuintei
  3) In cazul locuintelor construite pentru dezvoltatori de proiecte imobiliare, certificarea datelor din devizul general se va efectua prin grija acestora.


  ANEXA Nr. 2 la normele metodologice


  Consiliul Local al ...........................................
  Primaria .....................................................
  Nr. .................... din .................................

  ADEVERINTA
  Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ..............................., nascut/nascuta in ...................., judetul/sectorul ......................, la data de ....................., fiul/fiica lui ............................... si al/a ............................., legimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ...................., la data de ............, domiciliat/domiciliata in localitatea ................, str. .................... nr. ........, bl. ............, et. ................., ap. ................., judetul/sectorul ............................, intruneste conditiile prevazute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a beneficia de o subventie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personala in .................... (adresa) conform Contractului ................ (nr./data) ......................., incheiat cu ........................ (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).
  Subventia este in cuantum de ............... lei si devine exigibila la plata in beneficiul sus-numitului/sus-numitei in urmatoarele conditii:
  - sus-numitul/sus-numita are incheiat un contract de imprumut (prin credit ipotecar) cu o institutie financiar-bancara specializata, imprumut destinat finantarii constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;
  - cuantumul subventiei nu poate depasi valoarea creditului ipotecar contractat; in cazul creditelor cu valoare mai mica decat cuantumul subventiei, acesta se aliniaza la valoarea creditului;
  - institutia financiar-bancara cu care a incheiat contractul de credit ipotecar accepta si confirma prin scrisoare bancara:
  1. ca subventia de la bugetul de stat sa se constituie in rata de plata a imprumutului, cu scadenta dupa data receptiei la terminarea lucrarilor de constructie a locuintei;
  2. sa-si ia obligatia de a nu aproba titularului contractului de imprumut cesionarea partiala sau totala a contractului catre alte persoane fizice ori juridice, in cazul in care acesta nu face dovada returnarii catre bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din imprumutul respectiv.
  Prezenta adeverinta este valabila in conditiile in care este acceptata de institutia financiar-bancara in termen de 90 de zile de la data eliberarii acesteia.

  Primar,
  ....................
  L. S.


  ANEXA Nr. 3 la normele metodologice


  Consiliul Local al ..................................... 
  Primaria ............................................... 
  
  
    CERERE
  de alocatii de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor
  prevazute de Programul national privind sprijinirea construirii
  de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta
  de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.                                Nr.  Subventia Subventia medie
  crt.          Categorii de beneficiari          cazuri  totala  pe beneficiari
                                        - lei -    - lei -
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.  Tineri casatoriti care la data contractarii locuintei au
     fiecare varsta de pana la 35 de ani
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2.  Persoane sau familii ramase fara adapost in urma
     avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii,
     datorita unor calamitati naturale sau unor dezastre ori
     accidente de care nu se fac vinovati
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.  Persoane si familii evacuate din locuinte situate in
     constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile
     de teren, seismele, inundatiile
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   4.  Persoane sau familii evacuate si chiriasii din locuinte ce
     fac obiectul unor legi de restituire catre fostii
     proprietari a imobilelor trecute in proprietatea statului
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL GENERAL:
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ne asumam intreaga raspundere pentru exactitatea datelor cuprinse in prezentul document.
                      Primar,                 Director economic,
                   ....................             ....................
                       L.S.
  
   


  Ordin nr. 166 din 15/05/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala


  Nr. 166/216

  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
  Ministerul Internelor si Reformei Administrative

  In temeiul art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, in temeiul art. 10 alin. (5) din Hotarārea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.373/1.413/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, se abroga.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.


  Poate fi de interes si:
  Regulament privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor
  Legea nr. 293/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
  Lege pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, legea nr. 351/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, oug nr. 7/2007
  Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
  Program national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2006]
  Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari
  OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi e
  Legea nr. 114/1996, legea locuintei, consolidata 2008
  Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009
  Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
  OG nr. 36/2007, Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
  HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000
  HG nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi
  Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
  OUG nr. 210/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996
  OUG nr. 215/2008, Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national
  Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
  HG nr. 268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative
  OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: