DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma privind procedurile simplificate de vamuire, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea unor proceduri simplificate, dupa cum urmeaza:
a) Procedura declaratiei incomplete - prevazuta la art. 253 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar - permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri temeinic justificate, o declaratie care nu este insotita de toate documentele cerute pentru plasarea sub regimul vamal respectiv; documentele care pot lipsi sunt cele necesare pentru calculul drepturilor de import sau export aferente marfurilor plasate sub regimul vamal respectiv; declarantul este obligat sa prezinte ulterior biroului vamal documentele lipsa.
b) Procedura declaratiei simplificate - prevazuta la art. 253 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 - permite in cazul operatiunilor cu caracter repetitiv ca marfurile sa fie plasate sub regimul vamal de punere in libera circulatie sau export, pe baza depunerii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii suplimentare cu caracter global, sub forma documentului administrativ unic.
Prin operatiuni cu caracter repetitiv se intelege transporturile de marfa, avand acelasi destinatar si acelasi expeditor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au frecventa mai mare de doua transporturi pe saptamana;
(ii) marfa transportata se incadreaza la acelasi cod tarifar;
(iii) tara de expeditie si tara de destinatie, precum si regimul vamal si cel tarifar aplicabile raman neschimbate.
Declaratia simplificata are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamala si trebuie insotita de o cerere de plasare a marfurilor sub regim.
c) Procedura de vamuire la domiciliu - prevazuta la art. 253 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 - permite ca plasarea marfurilor sub regimul vamal in cauza sa se efectueze la sediul persoanei interesate sau in alte locuri desemnate sau aprobate de autoritatile vamale.

Art. 2
Procedurile simplificate pot fi utilizate de orice persoana juridica romana, in conditiile prezentelor norme.

Art. 3
(1) Autorizarea utilizarii procedurilor simplificate mentionate la art. 1 lit. b) si c) implica efectuarea in prealabil de catre autoritatea vamala a unei verificari al carei obiectiv este acela de a permite cunoasterea activitatii si organizarii interne a persoanei solicitante.
(2) In cazul respingerii cererii de autorizare a utilizarii procedurilor simplificate de vamuire, conform art. 6 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, decizia autoritatii vamale trebuie sa faca obiectul unui raspuns scris, in care se mentioneaza motivele acestei respingeri.

Art. 4
(1) Utilizarea procedurilor simplificate, potrivit prezentelor norme, se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 257, ale art. 262 si ale art. 267 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, privind constituirea de catre titularul autorizatiei a unei garantii in favoarea biroului vamal.
(2) Este interzisa utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu de catre titularul autorizatiei, daca garantia constituita in favoarea biroului vamal nu acopera drepturile de import care trebuie platite. In acest caz, titularul autorizatiei este obligat sa prezinte marfurile la biroul vamal si sa aplice procedura normala de vamuire.
(3) De asemenea, este interzisa utilizarea procedurilor simplificate, daca cuantumul taxei pe valoarea adaugata si, dupa caz, cel al accizelor nu au fost achitate sau garantate, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Procedurile simplificate mentionate la art. 1 pot fi utilizate pentru plasarea marfurilor si incheierea regimurilor vamale prevazute in titlul IX "Proceduri simplificate" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

Art. 6
(1) Titularul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedurile prevazute in prezentele norme.
(2) Comisionarul in vama poate fi mandatat de titular sa efectueze total sau partial orice atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor in procedura simplificata.

Art. 7
Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare operatiunii de vamuire.

Art. 8
Procedurile simplificate de vamuire pot fi aplicate tututor marfurilor, cu exceptia:
a) marfurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor strategice, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004;
b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, prevazute de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;
c) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii altor conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
d) marfurilor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare;
e) marfurilor care intra sub incidenta masurilor din cadrul politicii agricole comune, care, in baza unor reglementari, stabilesc acordarea unor preferinte tarifare, conditionate de controlul destinatiei finale, sau acordarea unor restituiri la export.


Capitolul II - Proceduri simplificate de vamuire pentru punerea in libera circulatie


Sectiunea 1 - Procedura declaratiei incomplete


Art. 9
Procedura declaratiei incomplete se considera aprobata de autoritatea vamala prin acceptarea de catre aceasta a declaratiei vamale incomplete.

Art. 10
(1) Declaratia incompleta cuprinde toate datele si informatiile inscrise in conformitate cu normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Aministrare Fiscala nr. 9.988/2006, cu modificarile ulterioare. Datele si informatiile aferente documentelor lipsa au caracter provizoriu si sunt rezultate din informatiile pe care titularul le are la dispozitie la momentul declararii.
(2) In caseta 1 a declaratiei vamale, subdiviziunea a doua, se inscrie codul "B", conform prevederilor normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, cu modificarile ulterioare.
(3) In caseta 44 a declaratiei vamale se inscriu datele referitoare la documentele lipsa.
Aceste mentiuni au urmatoarea forma:
Codul documentului - "DOCUMENT LIPSA".

Art. 11
Datele referitoare la documentele care lipsesc, precum si termenul de prezentare a documentelor lipsa se inscriu in mod obligatoriu in borderoul documentelor anexate. Aceste mentiuni au urmatoarea forma:
- Codul documentului - "DOCUMENT LIPSA" - termenul de prezentare ZZ/LL/AA, instrumentul de garantare, numarul si data acestuia;
- Termenul de prezentare a documentelor lipsa nu poate depasi 30 de zile calendaristice.

Art. 12
Acordarea liberului de vama si constituirea garantiei se realizeaza conform prevederilor art. 257 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

Art. 13
(1) Elementele de identificare ale instrumentului de garantare si cuantumul garantiei se inscriu in caseta B a declaratiei vamale de catre agentul vamal desemnat in acest sens.
(2) La prezentarea documentului lipsa sau la expirarea termenului de prezentare al acestuia, declaratia incompleta se rectifica in mod corespunzator de catre biroul vamal prin utilizarea functiei postcontrol a sistemului informatic.

Art. 14
(1) Declaratia rectificata, denumita declaratie completa, va purta in caseta 1 a declaratiei vamale, subdiviziunea a doua, codul "X", conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, cu modificarile ulterioare.
(2) Datele care se inscriu in casetele 8, 14, 31, 33, 34 si 37 ale declaratiei complete trebuie sa coincida cu cele care au fost inscrise in declaratia incompleta. Pentru alte date inscrise in casetele declaratiei complete se admit diferente fata de cele declarate initial, cu conditia justificarii si aprobarii acestora de catre biroul vamal.
In cazul casetelor referitoare la greutate si valoare, aceste diferente nu pot fi mai mari de 10% fata de cele declarate initial.

Art. 15
(1) La rectificarea declaratiei incomplete se efectueaza, daca este cazul, regularizarea drepturilor de import, a TVA si a accizelor, dupa caz.
(2) Elementele de taxare luate in considerare pentru calculul drepturilor de import sunt cele in vigoare la data depunerii declaratiei incomplete.

Sectiunea 2 - Procedura declaratiei simplificate


A. Conditii de autorizare

Art. 16
(1) Procedura declaratiei simplificate se aplica pe baza unei autorizatii eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala isi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii declaratiei simplificate poate fi acordata persoanelor juridice care pe langa conditiile stabilite la art. 261 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 indeplinesc si urmatoarele cerinte:
a) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
b) au organizate evidente, astfel incat acestea sa permita biroului vamal verificarea eficienta a operatiunilor vamale;
c) dispun de infrastructura informatica adecvata.
(3) In sensul art. 261 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se considera ca o persoana declara marfuri pentru punere in libera circulatie in mod ocazional, daca a efectuat cel mult 100 de operatiuni vamale in anul calendaristic anterior depunerii cererii de autorizare.

B. Dosarul de autorizare

Art. 17
(1) Autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;
b) copia actului constitutiv al societatii comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
d) o declaratie-angajament, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
e) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;
f) documentul comercial care urmeaza a fi utilizat;
g) declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal al societatii comerciale, continand datele prevazute la alin. (3).
(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa contina urmatoarele precizari:
a) numarul si valoarea totala exprimata in euro a operatiunilor cu caracter repetitiv, desfasurate cu tari terte, realizate in anul calendaristic anterior;
b) cuantumul drepturilor de import pentru operatiunile vamale cu caracter repetitiv, desfasurate cu tari terte in anul calendaristic anterior;
c) categoriile de marfuri pentru care solicita procedura declaratiei simplificate nu fac parte din categoriile excluse de la aceasta procedura;
d) descrierea si codul din Nomenclatura combinata a marfurilor care fac obiectul unor reglementari specifice, daca este cazul.

C. Emiterea autorizatiei

Art. 18
(1) Verificarea cererii, a documentelor anexate si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de catre biroul vamal.
(2) In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, autorizatia pentru utilizarea procedurii declaratiei simplificate se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, si se semneaza de catre seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal, care transmite cate o copie directiei regionale vamale in a carei raza de competenta functioneaza, precum si Autoritatii Nationale a Vamilor.
(3) Numarul autorizatiei se acorda, in ordine cronologica, din registrul de evidenta a autorizatiilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 4. Pe autorizatie numarul se inscrie sub forma "DS/xxxxxxxx/yyyy", unde "xxxxxxxx" reprezinta codul biroului vamal emitent, iar "yyyy" reprezinta numarul de ordine al autorizatiei din registrul de evidenta a autorizatiilor.

Art. 19
(1) In situatia in care titularul solicita modificarea si/sau completarea autorizatiei, acesta intocmeste si depune la biroul vamal care a emis autorizatia o cerere intocmita potrivit art. 17.
(2) Modificarile si/sau completarile autorizatiei se fac de catre biroul vamal pe un nou formular de autorizatie, care devine anexa la autorizatia emisa initial. Biroul vamal transmite cate o copie directiei regionale vamale in a carei raza de competenta functioneaza, precum si Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 20
In autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se inscriu elementele precizate la art. 262 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

D. Suspendarea si revocarea autorizatiei

Art. 21
(1) Biroul vamal suspenda autorizatia in una dintre urmatoarele situatii:
a) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;
b) nu sunt respectate conditiile privind organizarea, de catre persoana autorizata, a unor evidente ale operatiunilor comerciale, astfel incat sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient.
(2) Biroul vamal revoca autorizatia in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) emiterea ei s-a facut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
b) titularul solicita;
c) persoana autorizata sau reprezentantul legal al acesteia a savarsit o incalcare grava sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale;
d) autorizatia a fost suspendata pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) titularul declara marfurile numai in mod ocazional.
(3) Revocarea sau suspendarea autorizatiei se realizeaza in baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care masura intervine, precum si motivul emiterii acesteia. Decizia este notificata de biroul vamal titularului si comunicata directiei regionale vamale in a carei raza de competenta functioneaza, precum si Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 22
In cazul in care autorizatia a fost suspendata, decizia de incetare a suspendarii poate fi luata numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la suspendarea autorizatiei.

E. Etape ale procedurii declaratiei simplificate

Art. 23
(1) Pentru derularea procedurii declaratiei simplificate se parcurg urmatoarele etape:
a) constituirea unei garantii in favoarea biroului vamal, potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92;
b) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal, prin prezentarea cererii de plasare a marfurilor sub regim si a documentului comercial in doua exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, iar celalalt se pastreaza de catre titular;
c) plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz;
d) depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global intocmite pe formularul documentului administrativ unic intr-un termen care nu poate depasi a cincea zi a lunii urmatoare celei in care s-au depus declaratiile simplificate;
e) plata drepturilor de import in maximum a 16-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia simplificata.
(2) Formula de calcul a cuantumului garantiei este urmatoarea:

drepturi (termenul de depunerecuantumul garantiei = ---------- x a declaratiei vamale +
365 15 zile),
unde prin drepturi se intelege cuantumul drepturilor vamale conventionale, conform Tarifului vamal comun, in vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operatiunile cu caracter repetitiv desfasurate cu tari terte, realizate in ultimul an calendaristic, iar prin termenul de depunere a declaratiei vamale se intelege termenul de prezentare a declaratiei suplimentare stabilit in autorizatia de utilizare a procedurii simplificate de vamuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice.

Art. 24
Dupa parcurgerea etapelor de vamuire, potrivit legii, se acorda liber de vama. In acest caz, titularul are dreptul de a dispune de marfuri inainte de depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global si de plata drepturilor de import.

Art. 25
Documentul comercial autorizat in prealabil de catre biroul vamal contine cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul autorizatiei;
b) expeditorul si tara de expeditie a marfii;
c) destinatarul;
d) descrierea comerciala si cantitatea marfii;
e) valoarea si codul TARIC ale marfii;
f) numarul, felul si marcile coletelor, dupa caz.

Art. 26
Plata drepturilor de import si regularizarea platii taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz, se fac odata cu depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul depunerii documentului comercial.

Art. 27
Declaratia suplimentara cu caracter global, intocmita pe formularul documentului administrativ unic, va purta in caseta 1, subdiviziunea a doua, codul "Y", conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, cu modificarile ulterioare.

Art. 28
La caseta 44 din declaratia suplimentara cu caracter global se mentioneaza perioada pentru care aceasta se intocmeste si datele de referinta ale documentelor comerciale.

Art. 29
La depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in aceasta cu cele din documentele comerciale.

Sectiunea 3 - Procedura de vamuire la domiciliu


A. Definitii

Art. 30
In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin notiunile de mai jos se intelege:
a) inscrierea in evidente - inscrierea marfurilor in evidenta contabila a titularului autorizatiei;
b) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal, insarcinat cu urmarirea utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu;
c) aviz de sosire - documentul prin care titularul notifica biroului vamal sosirea mijlocului de transport incarcat cu marfuri la locul de descarcare sau alt loc aprobat de autoritatea vamala. Avizul poate fi completat pentru mijloacele de transport ce urmeaza sa soseasca intr-o perioada de maximum 72 de ore, calculata de la momentul transmiterii. In acest caz, pentru fiecare mijloc de transport se vor preciza data si ora sosirii, prevederile privind dreptul de interventie, prevazute in prezenta sectiune, aplicandu-se in mod corespunzator. In cazul marfurilor ce urmeaza a fi plasate in depozit temporar, avizul de sosire constituie declaratia sumara, conform art. 44 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92;
d) declaratie vamala suplimentara - declaratia vamala depusa pentru fiecare inscriere in evidente intr-un termen care nu poate depasi a cincea zi a lunii urmatoarea celei in care s-a efectuat inscrierea contabila;
e) declaratie vamala recapitulativa - declaratia vamala depusa pentru mai multe inscrieri contabile, cu conditia ca respectivele inscrieri contabile sa faca obiectul aceluiasi regim vamal si pentru care furnizorul, tara de expeditie, moneda facturata si natura tranzactiei sunt aceleasi. Termenul de prezentare nu poate depasi a cincea zi a lunii urmatoare celei in care s-au efectuat inscrierile contabile.

B. Conditii de autorizare

Art. 31
(1) Procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are sediul sau punctul de lucru.
(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata agentilor economici care, pe langa conditiile enumerate la art. 16 alin. (2), indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au realizat in anul calendaristic anterior operatiuni de comert exterior cu tari terte in valoare totala ce depaseste echivalentul a 3 milioane euro;
b) dispun de amplasamente, echipamente si personal necesare manipularii marfurilor, precum si de infrastructura informatica adecvata;
c) au realizat peste 100 de operatiuni vamale in anul calendaristic anterior depunerii cererii de autorizare.

C. Dosarul de autorizare

Art. 32
(1) Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se acorda pe baza unei cereri scrise intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;
b) copia actului constitutiv al societatii comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
d) o declaratie-angajament, conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
e) certificatul de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta;
f) declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal al societatii comerciale, continand datele prevazute la alin. (3).
(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa contina urmatoarele precizari:
a) numarul si valoarea totala a operatiunilor de comert exterior cu tari terte, exprimata in euro, realizate in anul calendaristic anterior;
b) cuantumul drepturilor de import pentru operatiunile vamale desfasurate cu tari terte in anul anterior;
c) categoriile de marfuri pentru care s-a solicitat procedura de vamuire la domiciliu nu fac parte din categoriile excluse de la aceasta procedura;
d) descrierea si codul din Nomenclatura combinata a marfurilor care fac obiectul unor reglementari specifice, daca este cazul;
e) descrierea si localizarea punctelor in care se vor desfasura operatiunile vamale in procedura de vamuire la domiciliu, inclusiv anexe cuprinzand planurile cladirii;
f) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele si evidentele ce trebuie pastrate in conformitate cu reglementarile vamale.

Art. 33
La cererea depusa de titular, acesta anexeaza documente din care sa rezulte datele prevazute la art. 263 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum si documentele care atesta calitatea sau indeplinirea conditiei de destinatar agreat pentru marfurile supuse regimului de tranzit; aceasta conditie poate fi indeplinita si de catre un comisionar in vama care are incheiat un contract de reprezentare cu titularul operatiunii.

D. Emiterea autorizatiei

Art. 34
(1) Dispozitiile art. 18 alin. (1) si (2) si ale art. 19 se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de vamuire la domiciliu.
(2) Numarul autorizatiei se acorda, in ordine cronologica, din registrul de evidenta a autorizatiilor, prevazut in anexa nr. 4. Pe autorizatie numarul se inscrie sub forma "VD/xxxxxxxx/yyyy", unde "xxxxxxxx" reprezinta codul biroului vamal emitent, iar "yyyy" reprezinta numarul de ordine al autorizatiei din registrul de evidenta a autorizatiilor.

Art. 35
In autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se inscriu elementele prevazute la art. 267 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, locul aprobat de biroul vamal pentru plasarea marfurilor sub regim, locul in care pot fi examinate evidentele si termenul in care biroul vamal poate interveni.

E. Suspendarea si revocarea autorizatiei

Art. 36
(1) Biroul vamal suspenda autorizatia in una dintre urmatoarele situatii:
a) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;
b) nu sunt respectate conditiile privind organizarea, de catre persoana autorizata, a unor evidente ale operatiunilor comerciale astfel incat sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient.
(2) Biroul vamal revoca autorizatia in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) emiterea ei s-a facut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
b) persoana autorizata sau reprezentantul legal al acesteia a savarsit o incalcare grava sau incalcari repetate ale legislatiei vamale;
c) titularul nu mai declara marfurile in procedura pentru care a fost autorizat pe o perioada mai mare de 6 luni;
d) titularul solicita;
e) autorizatia a fost suspendata pentru o perioada mai mare de 6 luni;
f) titularul efectueaza inscrierea in evidente fara ca valoarea garantiei constituite sa acopere datoria vamala.
(3) Revocarea sau suspendarea autorizatiei se realizeaza in baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care masura intervine, precum si motivul emiterii acesteia. Decizia este notificata de biroul vamal titularului si comunicata directiei regionale vamale in a carei raza de competenta functioneaza, precum si Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 37
In cazul in care autorizatia a fost suspendata, decizia de incetare a suspendarii poate fi luata numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la suspendarea autorizatiei.

F. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu

Art. 38
(1) Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
a) constituirea unei garantii in contul biroului vamal potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92. Cuantumul garantiei se calculeaza ca fiind media drepturilor de import pe o perioada egala cu termenul in care declaratia vamala trebuie prezentata la biroul vamal, raportata la ultimul an calendaristic;
b) dirijarea marfurilor la sediul titularului sau, dupa caz, in locurile stabilite sau aprobate de autoritatea vamala;
c) plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz, si notificarea biroului vamal privind sosirea marfurilor in vederea obtinerii liberului de vama;
d) inscrierea marfurilor in evidente;
e) transmiterea raspunsului biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie in vederea acordarii liberului de vama;
f) descarcarea si receptionarea marfurilor;
g) depunerea la biroul vamal a declaratiilor vamale suplimentare/recapitulative;
h) plata drepturilor de import si regularizarea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz.
(2) Formula de calcul a cuantumului garantiei este urmatoarea:

drepturi < (termenul de depunerecuantumul garantiei = ---------- x a declaratiei vamale + 365 15 zile),

unde prin drepturi se intelege cuantumul drepturilor vamale conventionale, conform Tarifului vamal comun, in vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operatiunile de comert exterior cu tari terte, realizate in ultimul an calendaristic, iar prin termenul de depunere a declaratiei vamale se intelege termenul de prezentare a declaratiei suplimentare sau recapitulative, stabilit in autorizatia de utilizare a procedurii simplificate de vamuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice.

Dirijarea marfurilor

Art. 39
Marfurile destinate plasarii sub regimul vamal de punere in libera circulatie sunt dirijate direct la locul aprobat pentru descarcare, stabilit in autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu de biroul vamal, sub acoperirea unui titlu de tranzit, si se indeplinesc toate formalitatile corespunzatoare incheierii regimului vamal de tranzit.

Notificarea biroului vamal privind sosirea marfurilor si inscrierea acestora in evidente

Art. 40
(1) Sosirea mijlocului de transport se notifica de titular biroului vamal pe baza unui aviz de sosire, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 5, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, daca se considera necesar, a controlului sigiliilor si al marfurilor.
(2) Avizul de sosire se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Titularul este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand avizul de sosire (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
Modalitatea de transmitere a avizului de sosire trebuie sa asigure titularului transmiterea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii avizului de sosire, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acestuia.
In cazul in care din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze titularul nu poate transmite avizul de sosire, acesta este obligat sa il predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii.
(3) Concomitent cu transmiterea avizului de sosire se transmite si documentul cu care s-a efectuat plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor, dupa caz.
(4) La primirea avizului, agentul vamal desemnat opereaza in registrul de evidenta a avizelor, al carui model este prevazut in anexa nr. 6, il instiinteaza pe seful biroului vamal sau pe inlocuitorul legal al acestuia, pentru luarea deciziei privind interventia sau neinterventia in vederea efectuarii controlului vamal al marfurilor.
(5) In urma analizei de risc seful biroului vamal poate lua decizia suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pentru operatiunea in cauza.
(6) De la primirea avizului de sosire biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia lucratorii vamali se pot deplasa pentru efectuarea controlului. Termenul se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise automat prin modalitatile mentionate la alin. (2) sau, dupa caz, incepand cu ora si minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe avizul de sosire primit personal.
(7) Termenul mentionat la alin. (6) este cel prevazut in autorizatia de destinatar agreat.

Art. 41
In cazul in care sosirea marfurilor are loc in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de incheiere a programului biroului vamal, termenul mentionat la art. 40 curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru. Daca biroul vamal nu intervine in acest termen, titularul poate sa rupa sigiliile si sa descarce marfurile.

Art. 42
Avizul de sosire poate fi transmis si in afara programului de lucru al biroului vamal, atunci cand acesta si titularul au convenit asupra prelungirii programului.

Art. 43
(1) Plasarea marfurilor sub regim vamal se realizeaza prin inscrierea in evidenta contabila, indicand data inscrierii marfurilor.
(2) Concomitent cu inscrierea in evidenta contabila se realizeaza si inscrierea in registrul inscrierilor in evidenta a marfurilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 8, a urmatoarelor informatii privind marfurile: data inscrierii, nr. si data facturii, nr. de colete, descrierea marfurilor, origine, preferinte tarifare, codul din Nomenclatura combinata, valoarea facturata si codul monedei, conditii de livrare, valoarea in vama, regim vamal, greutatea neta, calculul estimat al drepturilor de import, cuantumul accizelor, dupa caz, cuantumul taxei pe valoarea adaugata si interventia biroului vamal (prin inscrierea numarului procesului-verbal).
Transmiterea raspunsului de catre biroul vamal privind decizia de interventie sau neinterventie in vederea acordarii liberului de vama

Art. 44
Dupa primirea avizului de sosire, agentul vamal desemnat completeaza rubrica "Decizia sefului biroului vamal cu privire la interventie sau neinterventie" cu mentiunea "Interventie" sau "Neinterventie", dupa caz.

Art. 45
(1) Raspunsul biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie se transmite titularului autorizatiei prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul autorizatiei.
(2) In situatia in care pe raspuns este inscrisa mentiunea "Interventie", titularul are obligatia sa astepte lucratorul vamal care se prezinta la locul aprobat in termenul precizat la art. 40.
(3) In situatia in care pe raspuns este inscrisa mentiunea "Neinterventie", se considera ca liberul de vama a fost acordat.

Art. 46
In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari se aplica procedura normala de vamuire, fiind necesara prezentarea marfurilor la biroul vamal.

Art. 47
In situatia in care marfurile sosesc la locul de descarcare in afara programului de lucru sau in zile nelucratoare, utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu se reia in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care acestea au sosit la destinatie.

Art. 48
Evidenta avizelor de sosire se tine atat de titular, cat si de biroul vamal prin intermediul registrului de evidenta a avizelor. Acest registru se infiinteaza de fiecare titular si este tinut in forma identica cu cel al biroului vamal.

Descarcarea si receptionarea marfurilor

Art. 49
(1) Efectuarea operatiunilor prealabile declararii marfurilor revine titularului in situatia in care biroul vamal transmite raspunsul cu mentiunea "Neinterventie". Aceste operatiuni prealabile declararii marfurilor constau in ruperea sigiliilor, descarcarea marfurilor din mijlocul de transport, identificarea marfurilor si receptionarea acestora.
(2) Daca biroul vamal transmite raspunsul cu mentiunea "Interventie" agentul vamal are obligatia sa se prezinte la locul aprobat in cadrul termenului mentionat la art. 40.

Art. 50
(1) Conform art. 266 alin. (1) lit. a) (ii) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, titularul are dreptul ca inainte de plasarea sub regimul vamal de punere in libera circulatie sa introduca marfurile in depozit temporar la sediul sau ori la punctul de lucru aprobat, notificand biroului vamal aceasta situatie prin avizul de sosire. Dispozitiile prevazute in Codul vamal comunitar si in regulamentul de aplicare a acestuia privind depozitul temporar se aplica in mod corespunzator. In acest caz avizul de sosire este asimilat cu declaratia sumara.
(2) Titularul este obligat sa inregistreze marfurile in registrul de evidenta a marfurilor intrate in depozit temporar, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

Art. 51
Scoaterea marfurilor din depozitul temporar se va face prin transmiterea la biroul vamal a unui nou aviz de sosire completat corespunzator, iar procedura de vamuire la domiciliu se deruleaza conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 52
(1) Daca agentul vamal nu se prezinta, iar titularul constata in timpul descarcarii marfurilor diferente intre datele inscrise in titlul de tranzit si marfurile descarcate, acesta este obligat sa intrerupa imediat operatiunile aflate in derulare si sa informeze imediat biroul vamal.
In aceasta situatie biroul vamal procedeaza astfel:
a) daca informarea se face in timpul orelor de program, agentul vamal desemnat se deplaseaza imediat la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal;
b) daca informarea se face in afara orelor de program, agentul vamal desemnat se deplaseaza in ziua lucratoare urmatoare la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal.
(2) Pe baza constatarilor rezultate in urma controlului se intocmeste un proces-verbal ce se anexeaza la titlul de tranzit, iar numarul procesului-verbal se mentioneaza la rubrica "Interventia biroului vamal" din registrul prevazut in anexa nr. 8. O copie a procesului-verbal se pastreaza de catre titular pentru a fi anexata la declaratia vamala suplimentara/recapitulativa.
In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care se constata diferente intre datele continute in avizul de sosire si cele cuprinse in titlul de tranzit si in documentele insotitoare.

Art. 53
Predarea titlului de tranzit si confirmarea acestuia se fac potrivit normelor stabilite pentru regimul vamal de tranzit.

Depunerea declaratiei vamale

Art. 54
(1) Declaratia vamala suplimentara sau, dupa caz, recapitulativa se depune la biroul vamal impreuna cu setul de documente care include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) si (3) din Legea nr. 86/2006. Termenul de depunere nu poate depasi a cincea zi a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat inscrierea in evidente.
(2) Titularul completeaza declaratiile vamale corespunzator regimului vamal acordat, in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, specificand in caseta 1, subdiviziunea a doua codul "Z". In caseta 44 se mentioneaza numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, iar in caseta 40 se inscriu numarul si data inscrierilor in evidente care fac obiectul declaratiei vamale respective, sub urmatoarea forma:
"Y - CLE-aaaallzz-nr. inregistrarii".
Exemplu: inregistrarea marfurilor a fost facuta pe data de 14 mai 2007. Codul este in acest caz "Y- CLE-20070514-7" ("Y" pentru a informa ca a existat o declaratie initiala, "CLE" pentru "inregistrarea", "20070514" reprezinta data inregistrarii, anul este "2007", luna, "05", ziua, "14" si "7" este numarul de identificare al inregistrarii).

Art. 55
Agentul vamal desemnat pentru acordarea liberului de vama inscrie in caseta "C" a declaratiei vamale mentiunea "L.V

art. 247 pct. (4) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93", certificand cele inscrise prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

Art. 56
Drepturile de import se achita in maximum a 16-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat inscrierea in evidente, potrivit art. 227 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92.


Capitolul III - Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul de antrepozitare vamala


Sectiunea 1 - Procedura declaratiei incomplete


Art. 57
Prevederile art. 9-15 se aplica, dupa caz, in mod corespunzator pentru regimul de antrepozitare vamala.

Sectiunea 2 - Procedura declararii simplificate


Art. 58
Este interzisa utilizarea procedurii declararii simplificate in cazul marfurilor plasate in regimul vamal de antrepozitare vamala.

Sectiunea 3 - Procedura de vamuire la domiciliu


Art. 59
(1) Autorizatia pentru vamuirea la domiciliu se acorda cu conditia detinerii de catre solicitant a autorizatiei de antrepozitare vamala.
(2) Pentru aplicarea procedurii de vamuire la domiciliu in cazul regimului de antrepozitare titularul va solicita implicit autorizatie de expeditor si destinatar agreat.

Art. 60
Prevederile art. 30-53 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.

Art. 61
In cazul marfurilor supuse accizelor, garantia instituita in favoarea biroului vamal contine si cuantumul accizelor datorate.

Completarea si depunerea declaratiei vamale

Art. 62
Dispozitiile art. 54-55 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.


Capitolul IV - Proceduri simplificate de vamuire pentru regimurile de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara


Sectiunea 1 - Procedura declaratiei incomplete


Art. 63
Dispozitiile prevazute la art. 9-15 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

Sectiunea 2 - Procedura declaratiei simplificate si de vamuire la domiciliu


Art. 64
Este interzisa utilizarea procedurii declaratiei simplificate in cazul marfurilor plasate in regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

Art. 65
(1) Autorizatia pentru vamuirea la domiciliu se acorda cu conditia detinerii de catre solicitant a autorizatiei pentru regimul sau regimurile economice pentru care urmeaza sa se aplice procedura de vamuire la domiciliu.
(2) Prevederile art. 30-55 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
(3) In cazul marfurilor supuse accizelor, garantia instituita in favoarea biroului vamal contine si cuantumul accizelor datorate.


Capitolul V - Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul de perfectionare pasiva


Art. 66
(1) In cazul punerii in libera circulatie a marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfectionare pasiva pot fi aplicate procedura declaratiei incomplete si procedura de vamuire la domiciliu referitoare la punerea in libera circulatie a marfurilor.
(2) Este interzisa utilizarea procedurii declararii simplificate in cazul marfurilor plasate in regimul vamal de perfectionare pasiva.


Capitolul VI - Proceduri simplificate de vamuire la export


Sectiunea 1 - Procedura de declarare incompleta


Art. 67
Dispozitiile art. 9-15 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

Art. 68
Data determinanta pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza exportul este data inregistrarii declaratiei incomplete.

Art. 69
In caseta 44 a declaratiei vamale se inscrie mentiunea "export simplificat".

Sectiunea 2 - Procedura declararii simplificate


Art. 70
Dispozitiile art. 16-22 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

Art. 71
Procedura declaratiei simplificate la export poate fi utilizata atunci cand marfurile nu au restrictii la export, cand biroul vamal de iesire a marfurilor din teritoriul vamal al Comunitatii este un birou vamal din Romania, iar regimul vamal este cel de export definitiv si nu presupune regimuri vamale economice.

Etape ale procedurii declaratiei simplificate

Art. 72
Pentru derularea procedurii declaratiei simplificate se parcurg urmatoarele etape:
a) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal prin prezentarea documentului comercial in 3 exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, cel de-al doilea se pastreaza de catre titular, iar cel de-al treilea exemplar insoteste marfa pana la biroul vamal de iesire din Comunitate in vederea vizarii de catre acesta;
b) depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global completata pe formularul documentului administrativ unic.

Art. 73
Dupa parcurgerea etapelor de vamuire, potrivit legii, se acorda liber de vama. In acest caz titularul are dreptul de a dispune de marfuri inainte de depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global.

Art. 74
Documentul comercial autorizat de catre biroul vamal emitent al autorizatiei constituie dovada iesirii de pe teritoriul vamal comunitar doar in cazul in care acesta este vizat de catre biroul vamal de iesire din Comunitate. Acesta contine cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul autorizatiei;
b) destinatarul si tara de destinatie a marfii;
c) expeditorul;
d) descrierea comerciala si cantitatea marfii;
e) valoarea si codul TARIC al marfii;
f) numarul, felul si marcile coletelor, dupa caz.

Art. 75
Dispozitiile art. 27-29 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

Sectiunea 3 - Procedura de vamuire la domiciliu


Art. 76
In cadrul procedurii de vamuire la domiciliu autoritatea vamala acorda dreptul titularului operatiunilor de a aplica sigilii vamale la mijloacele de transport incarcate cu marfuri pentru export, cu respectarea instructiunilor de aplicare, pastrare si evidenta a acestora.

A. Definitii

Art. 77
In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin notiunile de mai jos se intelege:
a) declaratii vamale preautentificate - exemplarele documentului administrativ unic completate partial, semnate si stampilate in caseta A de agentul vamal desemnat, puse la dispozitia titularului periodic, anterior efectuarii formalitatilor vamale de plasare sub regim.

Completarea partiala consta in inscrierea manuala
(i) la caseta "C - BIROU DE PLECARE" a declaratiei vamale se inscrie numarul din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate, al carui model este prevazut in anexa nr. 9;
(ii) la rubrica "D - CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE" - se inscrie mentiunea "VAMUIRE LA DOMICILIU", precum si numarul din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si numarul autorizatiei, insotite de semnatura si stampila personala;
b) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, precum si cu eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii sigiliilor vamale;
c) informarea de incarcare - documentul prin care titularul notifica biroul vamal ca este pregatit sa inceapa operatiunea de incarcare a marfurilor la locul de incarcare sau in alt loc aprobat de autoritatea vamala;
d) perioada de justificare - termenul stabilit de biroul vamal pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor vamale, care nu poate depasi 30 de zile de la data punerii la dispozitie a declaratiilor vamale preautentificate si a eliberarii sigiliilor;
e) documentul comercial - documentul acceptat de autoritatea vamala care permite, in cazul operatiunilor cu caracter repetitiv, ca marfurile sa fie plasate sub regimul vamal de export, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii suplimentare cu caracter global. Documentul comercial trebuie preautentificat de catre exportatorul autorizat, prin aplicarea stampilei speciale prevazute in anexa nr. 62 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, in coltul din dreapta sus al documentului. Aceasta stampila speciala se confectioneaza numai cu aprobarea prealabila emisa de directia regionala vamala in a carei arie teritoriala de competenta titularul autorizatiei isi deruleaza activitatea.
f) operatiuni cu caracter repetitiv - transporturile de marfa, avand acelasi destinatar si acelasi expeditor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
(i) au frecventa mai mare de doua transporturi pe saptamana;
(ii) marfa transportata se incadreaza la acelasi cod tarifar;
(iii) tara de expeditie si tara de destinatie, precum si regimul vamal si cel tarifar aplicabile raman neschimbate;
g) declaratie suplimentara cu caracter global - declaratia vamala depusa pentru documentele comerciale pe baza carora s-a efectuat exportul intr-un termen de maximum 5 zile dupa inceperea lunii urmatoare celei in care s-a efectuat exportul.

B. Conditii de autorizare

Art. 78
Prevederile art. 31 se aplica in mod corespunzator si pentru regimul vamal de export.

C. Dosarul de autorizare

Art. 79
Prevederile art. 32 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

D. Emiterea autorizatiei

Art. 80
(1) Prevederile art. 34 si 35 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.
(2) Titularul autorizatiei de vamuire la domiciliu poate solicita autoritatii vamale urmatoarele autorizatii:
a) expeditor agreat;
b) exportator autorizat.

E. Suspendarea si revocarea autorizatiei

Art. 81
Prevederile art. 36 si 37 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

F. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu cu utilizarea declaratiilor vamale preautentificate

Art. 82
(1) Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
a) obtinerea si evidenta declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale;
b) completarea declaratiilor vamale preautentificate, transmiterea la biroul vamal a notificarii de incarcare si inscrierea marfurilor in evidente;
c) transmiterea raspunsului biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie in vederea acordarii liberului de vama;
d) incarcarea, sigilarea mijlocului de transport;
e) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale.
(2) Exportul temporar sau reexportul marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza cu respectarea etapelor prevazute la alin. (1).

Obtinerea si evidenta declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale

Art. 83
(1) Titularul solicita in scris birourilor vamale, sub semnatura persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale, preautentificarea unui numar de declaratii vamale corespunzator nevoilor estimate pentru o perioada de justificare.
(2) Pentru operatiunile de export, titularul solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioada de justificare.
(3) Declaratiile vamale preautentificate si sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10.

Art. 84
Declaratiile preautentificate se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate. Acest registru se infiinteaza de fiecare titular si este tinut in forma identica cu cea a biroului vamal.

Art. 85
Sigiliile vamale se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a sigiliilor vamale al biroului vamal, conform prevederilor legale in vigoare. Titularul este obligat sa inregistreze sigiliile vamale primite intr-un registru identic si sa tina evidenta utilizarii acestora, cu mentiunea ca la rubrica "Numele si prenumele agentilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile vamale" se inscriu datele persoanei care a fost desemnata de titular sa gestioneze si sa utilizeze sigiliile.

Completarea declaratiilor vamale preautentificate, transmiterea la biroul vamal a notificarii de incarcare si inscrierea marfurilor in evidente

Art. 86
Titularul completeaza declaratia vamala preautentificata, potrivit normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, cu modificarile ulterioare. Casetele mentionate mai jos se completeaza astfel:
a) la caseta "A - BIROU DE EXPEDIERE/DE EXPORT" se inscriu codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
b) la caseta "B - INFORMATII CONTABILE" se inscriu numarul si data validarii;
c) la caseta 44 se inscriu numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, precum si mentiunea "export simplificat";
d) caseta "54 - LOCUL SI DATA" se completeaza, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu data, numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de titular sau de comisionarul in vama, dupa caz, aplicandu-se stampila.

Art. 87
(1) Notificarea sosirii mijlocului de transport pentru incarcare trebuie anuntata de titular biroului vamal pe baza informarii de incarcare, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, daca se considera necesar, a controlului marfurilor si a aplicarii sigiliilor.
(2) Informarea de incarcare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod acceptat de biroul vamal, imediat dupa sosirea pentru incarcare a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Titularul este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand informarea de incarcare (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal. Modalitatea de transmitere a informarii de incarcare trebuie sa asigure titularului transmiterea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii informarii de incarcare, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acesteia. In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, titularul nu poate transmite informarea de incarcare, acesta este obligat sa o predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii.
(3) La primirea informarii, agentul vamal desemnat il instiinteaza pe seful biroului vamal sau pe inlocuitorul legal al acestuia, pentru luarea deciziei privind interventia sau neinterventia in vederea efectuarii controlului vamal.
(4) In urma analizei de risc seful biroului vamal poate lua decizia suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pentru operatiunea in cauza.
(5) De la primirea informarii de incarcare biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia lucratorii vamali se pot deplasa pentru efectuarea controlului. Termenul se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise automat prin modalitatile mentionate la alin. (2) sau, dupa caz, incepand cu ora si minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe informarea de incarcare primita personal.
(6) Daca marfurile care se exporta se plaseaza si in regimul vamal de tranzit, termenul mentionat la alin. (5) este cel prevazut in autorizatia de expeditor agreat acordata exportatorului.

Art. 88
In cazul in care incarcarea marfurilor se realizeaza in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de inchidere a biroului vamal, termenul mentionat la art. 87 curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru. Daca biroul vamal nu intervine in acest termen, titularul procedeaza la incarcarea marfurilor si la sigilarea mijlocului de transport.

Art. 89
Informarea de incarcare poate fi transmisa si in afara programului de lucru al biroului vamal, atunci cand acesta si titularul convin asupra prelungirii programului de lucru.

Art. 90
Dupa transmiterea informarii de incarcare iesirea marfurilor se inscrie in evidenta titularului.

Transmiterea raspunsului biroului vamal si acordarea liberului de vama

Art. 91
(1) Dupa primirea informarii de incarcare, agentul vamal desemnat completeaza rubrica "Decizia sefului biroului vamal cu privire la interventie sau neinterventie", cu mentiunea "Interventie" sau "Neinterventie", dupa caz.
(2) Raspunsul biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie se transmite prin fax titularului autorizatiei.
(3) In situatia in care pe raspuns este inscrisa mentiunea "Interventie", titularul are obligatia sa astepte lucratorul vamal care se prezinta la locul aprobat in termenul precizat la art. 87.
(4) In situatia in care pe raspuns este inscrisa mentiunea "Neinterventie", se considera ca liberul de vama a fost acordat.

Art. 92
(1) Dupa completarea casetelor declaratiei vamale si primirea raspunsului biroului vamal privind decizia de "Neinterventie" se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale, de forma: "Ixxxxxxxx/zz/II/aaaa", evidentiate la nivelul casetei A, numarul si data de validare, de forma: "V xxxxxxxx-zz/II/aaaa", evidentiate la nivelul casetei B, si numarul borderoului contabil.
(2) Tiparirea se face de catre titular pe formularele declaratiilor vamale preautentificate din setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal la sfarsitul perioadei de justificare.

Art. 93
Pentru exporturile de marfuri de grupaj se utilizeaza procedura normala de vamuire, marfurile urmand a fi prezentate la biroul vamal.

Art. 94
In cazul in care seful biroului vamal ia decizia de interventie, agentul vamal desemnat efectueaza controlul vamal al mijlocului de transport si al marfurilor, dupa care sigileaza mijlocul de transport si completeaza in mod corespunzator rubricile destinate autoritatii vamale din titlul de tranzit, in situatia in care pentru exportul acelor marfuri este obligatorie si plasarea in regim de tranzit.

Art. 95
Daca biroul vamal nu intervine in termenul prevazut, titularul procedeaza la:
a) completarea declaratiei vamale preautentificate;
b) incarcarea marfurilor;
c) sigilarea mijlocului de transport, efectuata de persoana desemnata de titular, potrivit art. 85.

Art. 96
Procedura simplificata la export nu se aplica daca marfurile circula in continuare in tranzit sub acoperirea unui carnet TIR.

Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale

Art. 97
(1) Titularul este obligat ca, in termenul aprobat de biroul vamal, sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor vamale, dupa caz, prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune derulata. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) si (3) din Legea nr. 86/2006.
(2) Titularul este obligat sa predea inclusiv declaratiile vamale preautentificate care au fost completate gresit sau care nu au putut fi utilizate in mod corespunzator, respectiv sigiliile vamale deteriorate, insotite de registrul de evidenta a sigiliilor, precum si o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizarii lor. Declaratiile vamale in cauza sunt distruse in prezenta agentului vamal desemnat si a persoanei imputernicite de titular si sunt scazute din evidenta pe baza notei mentionate mai sus, datata, semnata si stampilata; sigiliile vamale sunt scazute din evidente si pastrate in gestiunea biroului vamal pana la distrugerea lor conform normelor legale.

Art. 98
Agentul vamal desemnat opereaza in registrele de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale ale titularilor justificarea utilizarii acestora, urmand ca biroul vamal sa dispuna masurile prevazute de legislatia vamala in vigoare, pentru eventualele abateri constatate.

F2. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu cu utilizarea documentului comercial

Art. 99
Documentul comercial poate fi folosit in locul documentului administrativ unic numai in cazurile in care biroul vamal de iesire a marfurilor din teritoriul vamal al Comunitatii este un birou vamal din Romania.

Art. 100
Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
a) obtinerea sigiliilor vamale;
b) completarea documentului comercial preautentificat, transmiterea la biroul vamal a notificarii de incarcare si inscrierea marfurilor in evidenta contabila si in registrul prevazut in anexa nr. 8;
c) transmiterea raspunsului biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie in vederea acordarii liberului de vama;
d) incarcarea, sigilarea mijlocului de transport;
e) depunerea declaratiei suplimentare intocmite pe formularul documentului administrativ unic in primele 5 zile ale lunii urmatoare celei in care s-au inscris in evidente marfurile;
f) justificarea utilizarii sigiliilor vamale.

Art. 101
Documentul comercial autorizat in prealabil de catre biroul vamal contine cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul autorizatiei;
b) destinatarul si tara de destinatie a marfii;
c) expeditorul;
d) descrierea comerciala si cantitatea marfii;
e) valoarea si codul TARIC ale marfii;
f) numarul, felul si marcile coletelor, dupa caz.

Art. 102
(1) Pentru operatiunile de export titularul solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioada de justificare.
(2) Sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10.

Art. 103
Prevederile art. 85 si ale art. 87-91 se aplica in mod corespunzator.

Art. 104
Inscrierea marfurilor in evidenta contabila si in registrul prevazut in anexa nr. 8 se efectueaza potrivit art. 43.

Art. 105
(1) Declaratia suplimentara va purta in caseta 1, subdiviziunea a doua, codul "Z", conform normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, cu modificarile ulterioare.
(2) La caseta 44 din declaratia suplimentara se mentioneaza perioada pentru care aceasta se intocmeste, datele de referinta ale documentelor comerciale si mentiunea "export simplificat".

Art. 106
La depunerea declaratiei suplimentare cu caracter global se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in aceasta cu cele din documentele comerciale.

Art. 107
(1) Titularul este obligat ca, in termenul aprobat de biroul vamal, sa justifice sigiliile vamale, prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune derulata. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) si (3) din Legea nr. 86/2006.
(2) Titularul este obligat sa predea sigiliile vamale deteriorate, insotite de registrul de evidenta a sigiliilor, precum si o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizarii lor. Sigiliile vamale sunt scazute din evidente si pastrate in gestiunea biroului vamal pana la distrugerea lor conform normelor legale.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 108
(1) In cazul in care se solicita extinderea utilizarii unei proceduri si la alt birou vamal, titularul va adresa biroului vamal emitent al autorizatiei o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. In acest caz, la rubrica 4 din cerere se va mentiona, pe langa adresa sediului sau punctului de lucru unde se solicita extinderea, si denumirea biroului vamal in a carui raza de competenta se afla aceste locuri.
(2) Biroul vamal care a emis autorizatia, dupa inregistrarea noii cereri, va transmite operativ cererea impreuna cu documentele anexate biroului vamal suplimentar, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de autorizare, potrivit prevederilor prezentelor norme.
(3) Biroul vamal suplimentar va transmite biroului vamal care a emis autorizatia, dupa efectuarea verificarilor privind respectarea conditiilor stabilite in prezentele norme, un aviz care va cuprinde toate datele si informatiile cerute pentru autorizare. Avizul se va transmite pe formularul de autorizatie conform anexei nr. 3. Formularul-aviz nu va fi completat la rubrica "Nr. .................... din .....................". Aceasta rubrica va fi completata de biroul vamal emitent cu numarul autorizatiei initiale, dar cu data aprobarii extinderii. De asemenea, aceasta va purta mentiunea "Autorizatie-anexa nr. .........", precum si stampila biroului vamal emitent pe langa cea a biroului vamal suplimentar.
(4) Extinderea utilizarii procedurii devine efectiva prin aprobarea si transmiterea de catre biroul vamal emitent a "Autorizatiei-anexa nr. ........." la biroul vamal suplimentar.
(5) Autorizatia-anexa va fi emisa in doua exemplare care vor fi distribuite astfel:
(i) un exemplar pentru biroul vamal emitent;
(ii) un exemplar pentru titular.
De asemenea, biroul vamal emitent transmite o copie a autorizatiei-anexa biroului vamal suplimentar, respectiv Autoritatii Nationale a Vamilor si directiei regionale vamale in a carei raza de competenta se afla biroul vamal suplimentar.

Art. 109
Operatiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior cel putin o data pe trimestru, efectuandu-se cu aceasta ocazie si controlul garantiei.

Art. 110
Orice modificare intervenita in datele de identificare ale titularului vor fi aduse la cunostinta biroului vamal competent, in scris, in termen de 24 de ore de la producerea lor. Daca modificarile sunt legate de conditiile prevazute in autorizatie, biroul vamal le va mentiona pe cele doua exemplare (pe verso) ale acesteia. Modificarile vor purta numarul de inregistrare, data, semnatura si stampila persoanei care le-a operat. O copie a autorizatiei astfel modificate se transmite operativ directiei regionale vamale.

Art. 111
Registrele prevazute in anexele nr. 6, 7, 8 si 9 pot fi tinute pe suport informatic, cu aprobarea biroului vamal care a emis autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate de vamuire.

Art. 112
Autoritatea Nationala a Vamilor aproba, in cazuri justificate economic, utilizarea procedurilor simplificate de vamuire pentru unele categorii de marfuri care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor cu dubla utilizare.

Art. 113
(1) Autoritatea vamala poate aproba ca o persoana juridica romana, care este autorizata potrivit prezentelor norme, sa utilizeze procedurile simplificate de vamuire, sa actioneze in cadrul acestor proceduri si in calitate de reprezentant indirect al unei singure persoane stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) se aplica in mod corespunzator.
(3) Aprobarea prevazuta la alin. (1) se solicita biroului vamal care a emis autorizatia de catre persoana juridica romana si se mentioneaza pe autorizatie.
(4) Evidentele stabilite conform prezentelor norme se tin separat pentru operatiunile mentionate la alin. (1).
(5) In situatiile prevazute la alin. (1), prevederile art. 6 nu se aplica.

Art. 114
Autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire emise anterior prezentelor norme isi inceteaza valabilitatea la data de 1 iulie 2007.

Art. 115
Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Legii nr. 86/2006 si Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.

Art. 116
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentele norme.


Anexa Nr. 1 la norme


Nr. ............. din ................
Catre biroul vamal ...................

CERERE DE AUTORIZARE
pentru procedura simplificata de vamuire

1. Societatea comerciala ........................, CUI ....................., cu sediul in ....................,
2. Solicitam autorizarea pentru procedura*):
DECLARATIEI SIMPLIFICATE          VAMUIRE LA DOMICILIU         
+----+                    +--------------+         
¦ DC ¦  ¦                 ¦ IE ¦ DP ¦ DC ¦         
+----+                    +--------------+

  3. Pentru regimurile*):         
		 +----+                    +--------------+
punere in libera ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
circulatie 	 ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
		 +----¦  ¦                 +----+----+----¦
export      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
antrepozitare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
vamala      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
perfectionare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
activa      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
admitere     ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
temporara    ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
perfectionare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
pasiva      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
transformare   ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
sub       ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
control vamal  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----+                    +--------------


4. Solicitam ca, pentru procedura de vamuire la domiciliu, vamuirea sa se efectueze la adresa/adresele punctului/punctelor de lucru ......................
Biroul vamal suplimentar ....................................................
5. Locul evidentelor ........................................................
6. Procedura simplificata de vamuire pentru care solicitam autorizarea va fi aplicata marfurilor clasificate la urmatoarele pozitii tarifare din Tariful vamal comun, conform tabelului anexat.**)
7. Denumirea documentului comercial***)
8. Documente anexa ..........................................................

Numele si prenumele reprezentantului legal
..........................................

Semnatura si stampila
.....................

___________
*) Se bifeaza casuta corespunzatoare.
**) In tabel se mentioneaza distinct marfurile pentru care se solicita procedura declaratiei simplificate/sau de vamuire la domiciliu. Tabelul se semneaza si se stampileaza de catre titular.
***) Se completeaza numai daca se utilizeaza un document comercial.
DC - document comercial; IE - inscriere in evidente; DP - declaratie preautentificata pentru regimul vamal de export.


Anexa Nr. 2 la norme


DECLARATIE-ANGAJAMENT
Nr. ............/data ...................

Societatea comerciala ......................., CUI ........................., reprezentata legal prin ...................., avand functia de ................, se angajeaza:

a) sa respecte reglementarile vamale si conditiile privind derularea procedurii declaratiei simplificate/procedurii de vamuire la domiciliu*);

b) sa tina evidenta operatiunilor de vamuire astfel incat aceasta sa permita verificarea lor de catre autoritatea vamala;

c) sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatii vamale toate documentele vizand marfurile vamuite prin procedura simplificata de vamuire, precum si evidenta operatiunilor;

d) sa permita autoritatii vamale accesul neconditionat, in orice moment, la marfurile ce fac obiectul procedurii simplificate de vamuire;

e) sa respecte termenul de depunere a declaratiei suplimentare cu caracter global, in cazul procedurii declaratiei simplificate;

f) sa respecte perioada de justificare, in cazul procedurii de vamuire la domiciliu;

g) sa respecte obligatiile care ii revin din prevederile privind termenul de interventie, in cazul procedurii de vamuire la domiciliu.
Declaram pe propria raspundere ca nu am comis infractiuni sau, dupa caz, incalcari repetate ale legislatiei vamale si nu avem debite fata de autoritatea vamala.

Numele, prenumele si functia
............................


Semnatura si stampila
............................

___________
*) Se anuleaza cu o linie continua mentiunea care nu este necesara.


Anexa Nr. 3 la norme


  AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR 
  Biroul Vamal ......................... 


  AUTORIZATIE
pentru utilizarea procedurii simplificate
Nr. .............. din ................ 


  1. Denumirea si sediul solicitantului ....................................... 
  2. Procedurile simplificate si regimurile vamale pentru care se emite autorizatia*): 
DECLARATIEI SIMPLIFICATE          VAMUIRE LA DOMICILIU         
		 +----+                    +--------------+         
		 ¦ DC ¦  ¦                 ¦ IE ¦ DP ¦ DC ¦         
		 +----+                    +--------------+  
3. Pentru regimurile*):         
		 +----+                    +--------------+
punere in libera ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
circulatie 	 ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
		 +----¦  ¦                 +----+----+----¦
export      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
antrepozitare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
vamala      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
perfectionare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
activa      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
admitere     ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
temporara    ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
perfectionare  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
pasiva      ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----¦  ¦                 +----+----+----¦
transformare   ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
sub       ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
control vamal  ¦  ¦  ¦                 ¦  ¦  ¦  ¦
         +----+                    +--------------+ 


3. Pozitiile tarifare ale marfurilor din Tariful vamal comun pentru care se autorizeaza procedura simplificata, conform tabelului anexat**)
4. Cuantumul garantiei instituite ...........................................
5. Termenul de prezentare a declaratiei suplimentare, exprimat in zile ......
6. Adresa locului/locurilor aprobat/aprobate pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu ...........................................................
7. Locul evidentelor ........................................................
8. Perioada de justificare a declaratiilor vamale preautentificate, exprimata in zile ........................
9. Denumirea documentului comercial***) .....................................
10. Termenul in care biroul vamal poate interveni, in cazul procedurii de vamuire la domiciliu, cu incepere din momentul primirii avizului de sosire/informarii de incarcare, este de ......... ore.
11. Reprezentant indirect al firmei ....................................., cu sediul in statul membru ..................................., cod de identificare fiscala ..........................., adresa ...............................****)

Seful biroului vamal,
...............................
___________
*) Se bifeaza casuta corespunzatoare.
**) In tabel se mentioneaza distinct marfurile pentru care se solicita procedura declaratiei simplificate sau de vamuire la domiciliu. Tabelul se vizeaza de catre autoritatea vamala.
***) Se completeaza numai daca se utilizeaza un document comercial.
****) Se completeaza daca actioneaza ca reprezentant indirect al unei persoane stabilite in alt stat membru.
DC - document comercial; IE - inscriere in evidente; DP - declaratie preautentificata pentru regimul vamal de export.


Anexa Nr. 4 la norme
  Biroul Vamal .............................. 


  REGISTRUL DE EVIDENTA
a autorizatiilor pentru utilizarea procedurii simplificate/procedurii
de vamuire la domiciliu 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. si data ¦ Denumirea S.C. ¦Denumirea comisionarului vamal¦ Observatii ¦
¦ autorizatiei ¦        ¦  
(daca este cazul) ¦ ¦ +---------------+----------------+------------------------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------------------------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------------------------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+Anexa Nr. 5 la norme


  Catre Biroul Vamal ............................. 


  AVIZ DE SOSIRE/INFORMARE DE INCARCARE 
  Denumirea titularului ..........................................................                        
						+-------------------------------+
Numarul/data - registrul de evidenta a avizelor ¦				|
						+-------------------------------+
Locul aprobat de biroul vamal ...............................................
							+---------+
Regimul vamal*)                     ¦     ¦
                            +---------+
                             +---------+
Depozit temporar**)                    ¦     ¦
                             +---------+
                        +-------------------------------+
Instrument de garantare (nr./data)       ¦                ¦
                        +-------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Data si ora sosirii/plecarii .................................................¦
¦Felul titlului de tranzit si numarul acestuia ................................¦
¦Identitatea mijlocului de transport ..........................................¦
¦Denumirea comerciala a marfurilor si pozitia tarifara ........................¦
¦Originea marfurilor ..........................................................¦
¦Valoarea din factura (in valuta) .............................................¦
¦Numarul autorizatiei de plasare sub regim ....................................¦
¦Tara de expeditie ............................................................¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Nr. si natura coletelor ......................................................¦
¦Greutatea bruta ..............................................................¦
¦Sigilii (marca si seria) .....................................................¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Decizia sefului biroului vamal cu privire la interventie sau neinterventie.  ¦
¦                                       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
               Numele, prenumele, functia .......................
               Semnatura si stampila ............................
               Data ............................ 

 

___________
*) Se inscrie codul regimului vamal solicitat.
**) La scoaterea din depozitul temporar, la aceasta rubrica se inscrie numarul primului aviz de sosire.


Anexa Nr. 6 la norme


  REGISTRUL DE EVIDENTA
a avizelor de sosire/informarilor de incarcare 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Aviz de sosire/Informare de incarcare¦ Depozit temporar ¦ Declaratie vamala ¦
+-------------------------------------+-------------------+--------------------¦
¦   Numarul   ¦    Data    ¦ Numarul ¦ Data  ¦ Numarul ¦ Data  ¦
+------------------+------------------+---------+---------+----------+---------¦
+------------------+------------------+---------+---------+----------+---------¦
+------------------+------------------+---------+---------+----------+---------¦
+------------------+------------------+---------+---------+----------+---------¦
+------------------+------------------+---------+---------+----------+---------¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Anexa Nr. 7 la norme


  REGISTRU DE EVIDENTA
al marfurilor intrate in depozit temporar 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦Numarul avizului¦Data si ora¦Felul si numarul¦ Numarul ¦     ¦Denumirea ¦ Numarul/ ¦
¦Nr. ¦  de sosire/  ¦de intrare ¦de identificare ¦  si  ¦Greutatea¦comerciala¦  data  ¦
¦crt.¦  informarii  ¦in depozit ¦  a titlului  ¦ natura ¦ neta  ¦  a   ¦declaratiei¦
¦  ¦ de incarcare ¦ temporar ¦  de tranzit  ¦coletelor¦     ¦marfurilor¦ vamale  ¦
+----+----------------+-----------+----------------+---------+---------+----------+-----------¦
+----+----------------+-----------+----------------+---------+---------+----------+-----------¦
+----+----------------+-----------+----------------+---------+---------+----------+-----------¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Semnatura si stampila
........................... 
Anexa Nr. 8 la norme
  REGISTRUL
inscrierilor in evidenta a marfurilor 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦ Nr.  ¦ Nr. ¦Descrierea¦    ¦     ¦   ¦    ¦Conditii¦  Cod  ¦Valoarea¦Regimul¦Calculul estimat ¦     ¦Interventia¦
¦si data¦si data ¦cole-¦marfurilor¦Originea¦Preferinte¦Codul¦Valoarea¦  de  ¦ moneda ¦  in  ¦ vamal ¦ al drepturilor ¦Greutatea¦ biroului ¦
¦inscri-¦facturii¦telor¦     ¦    ¦ tarifare ¦ NC ¦facturii¦livrare ¦facturare¦ vama ¦    +-----------------¦ neta  ¦  vamal  ¦
¦ erii ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦import¦TVA¦accize¦     ¦      ¦
+-------+--------+-----+----------+--------+----------+-----+--------+--------+---------+--------+-------+------+---+------+---------+-----------¦
+-------+--------+-----+----------+--------+----------+-----+--------+--------+---------+--------+-------+------+---+------+---------+-----------¦
+-------+--------+-----+----------+--------+----------+-----+--------+--------+---------+--------+-------+------+---+------+---------+-----------¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Anexa Nr. 9 la norme


  REGISTRUL
de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate 
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦     ¦PROCES-VERBAL¦   TITULAR    ¦       JUSTIFICARE       ¦
¦ NUMAR  ¦ DE PREDARE ¦          ¦                    ¦
¦DECLARATIE+-------------+--------------------+---------------------------------------¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦Autorizatie¦Declaratii vamale prezentate¦ NOTA*) ¦
¦     ¦Numar ¦ Data ¦Denumire+-----------+----------------------------+----------¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦Numar¦Data ¦ Numar ¦ Data ¦Regim vamal¦Numar¦Data¦
+----------+------+------+--------+-----+-----+--------+-------+-----------+-----+----¦
¦  0   ¦ 1  ¦ 2  ¦  3  ¦ 4 ¦ 5 ¦  6  ¦  7  ¦   8   ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------+------+------+--------+-----+-----+--------+-------+-----------+-----+----¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦      ¦   ¦  ¦
+----------+------+------+--------+-----+-----+--------+-------+-----------+-----+----¦
¦     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦      ¦   ¦  ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+ 

*) Se inregistreaza in registrul de corespondenta si se completeaza doar in dreptul declaratiei distruse.


Anexa Nr. 10 la norme


  DIRECTIA REGIONALA VAMALA ....................... 
  Birou Vamal ..................................... 


  TITULARUL ................................
Numarul autorizatiei ..................... 


  PROCES-VERBAL*)
Nr. .........../data .............. 


In vederea utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu, s-a procedat la 
predarea/primirea declaratiilor vamale preautentificate si sigiliilor vamale**),
 in urmatoarele exemplare/cantitati: 
  - ........................................................................... 
  - ........................................................................... 
  - ........................................................................... 
   Am predat (lucratorul vamal)               Am primit   
Numele si prenumele               Numele si prenumele
................................         ..............................
      Semnatura                    Semnatura  
.........................            ...........................
      Stampila                     Stampila  
.........................            ........................... 

 

 ___________ 
  *) Se mentioneaza la rubricile nr. 1 si 2 din Registrul de evidenta a 
declaratiilor vamale preautentificate. 
 **) Se completeaza numai in cazul operatiunilor de export si se inscrie
 seria sigiliilor vamale. Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: