DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Metodologie privind finantarea de la bugetul de stat a hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 29/08/2007


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
Hartile de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren se elaboreaza, se avizeaza si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - zone de risc natural si ale Hotararii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii, precum si cu prevederile legale in vigoare.

Art. 2
Hartile de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, avizate si aprobate conform prevederilor art. 1, se cuprind in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism in vederea instituirii masurilor specifice privind atenuarea riscurilor, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor.

Art. 3
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor avizeaza din punct de vedere tehnic hartile de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren impreuna cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale competente potrivit legii.


CAPITOLUL II - Finantarea elaborarii hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren


Art. 4
(1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia sa prevada in bugetele proprii anuale fondurile necesare finantarii elaborarii hartilor de risc natural.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru zonele identificate de autoritatile administratiei publice locale ca avand un potential ridicat de risc natural, finantarea elaborarii hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren se poate asigura in proportie de pana la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului, in limita fondurilor anuale alocate cu aceasta destinatie.

Art. 5
(1) In vederea finantarii elaborarii hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, consiliile judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor deschide la trezoreriile statului, conform art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, contul 21.46.02.05 "Planuri si regulamente locale de urbanism, harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren".
(2) Conturile prevazute la alin. (1) se alimenteaza, pe masura necesitatilor, cu sumele prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, reprezentand transferuri de la bugetul de stat:
a) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aloca sume, cu ordin de plata, sub forma de transferuri, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza cererilor justificative;
b) transferurile primite se cuprind in veniturile bugetului judetean la capitolul 4202 "Subventii primite din bugetul de stat", subcapitolul 420205 "Planuri si regulamente locale de urbanism, harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren".

Art. 6
Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea elaborarii hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, examineaza si centralizeaza solicitarile primite de la consiliile locale, precum si alte zone avand un potential ridicat de risc natural identificate in cadrul teritoriului judetean, stabilesc prioritatile si transmit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana la data de 1 mai a anului in curs pentru anul urmator, lista cuprinzand hartile de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, care urmeaza sa fie elaborate, si valoarea totala a cheltuielilor prevazute pentru acestea in bugetul judetean, potrivit anexei nr. 1A;
b) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor examineaza, centralizeaza si prioritizeaza propunerile consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza carora prezinta Ministerului Economiei si Finantelor estimarile proprii, in scopul includerii in proiectul bugetului de stat pentru anul urmator, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1B.

Art. 7
(1) In limita alocatiilor bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru elaborarea hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren.
(2) Pa baza si in limitele plafoanelor transmise de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si a plafoanelor cuprinse in bugetele proprii, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor comunica Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor lista cuprinzand lucrarile, intocmita conform anexei nr. 1A, precum si valoarea acestora repartizata pe trimestre, in limita prevederilor bugetare comunicate.

Art. 8
In limita plafoanelor aprobate consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor incheia contracte de elaborare a hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, cu operatori economici de specialitate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 9
(1) Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar propriu si intocmesc decontul justificativ, care se transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in doua exemplare pana la data de 5 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
(2) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate si vireaza sumele consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, la trezorerii, in contul 21.46.02.05 "Planuri si regulamente locale de urbanism, harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren".

Art. 10
Presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti raspund, in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Art. 11
Trimestrial, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor impreuna cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor centraliza situatia contractelor de elaborare a hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren incheiate, urmand ca fondurile neutilizate sa se redistribuie.

Art. 12
In limita plafoanelor aprobate si a prioritatilor stabilite conform prezentei metodologii, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, raspund, conform prevederilor legale, de elaborarea hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, conform prevederilor legale in vigoare.


CAPITOLUL III - Dispozitii finale


Art. 13
(1) Hartile de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren au caracter public.
(2) Hartile de risc vor fi afisate la sediul primariilor care au solicitat alocatii potrivit art. 6 lit. a), intr-un loc vizibil si accesibil publicului, timp de 3 luni, perioada in care publicul poate face observatii pe care le va consemna intr-un registru special deschis in acest sens la secretariatul primariilor.
(3) Observatiile consemnate in registrul special vor fi analizate si aprobate, dupa caz, de consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care va dispune masurile corespunzatoare fiecarei situatii in parte.

Art. 14
Informatiile furnizate de hartile de risc pentru cutremure si alunecari de teren, avizate si aprobate conform legii, vor fi introduse in planurile de urbanism general si regulamentul local de urbanism, precum si in planurile de amenajare a teritoriului judetean, prin grija autoritatilor administratiei publice locale si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 15
Nivelul finantarii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pentru elaborarea hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren nu exonereaza consiliile judetene de a prevedea in bugetele proprii anuale fondurile necesare finantarii in integralitate a elaborarii hartilor de risc pentru zonele de risc de pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale componente.

Art. 16
Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.


ANEXA Nr. 1A la metodologie
  Consiliul*) ..................................................... 


  LISTA
cuprinzand lucrarile privind elaborarea si/sau actualizarea hartilor
de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦              ¦    ¦     ¦ Valoarea 2000 - ¦          Din care in trimestrul:          ¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦   din care:   ¦                                ¦    ¦
¦      Lista      ¦Valoarea¦Valoarea +-------------------+---------------------------------------------------------------¦Termenul¦
+---------------------------¦ totala ¦ramasa de¦bugetul¦ bugetul ¦  I     ¦   II    ¦   III   ¦   IV    ¦ final ¦
¦  Denumirea lucrarii   ¦    ¦executat ¦de stat¦consiliului+---------------+---------------+---------------+---------------¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦ prin ¦ judetean ¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦ MDLPL ¦      ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦       0       ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦  13  ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total, din care:      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦A. Lucrari in continuare  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦1. Consiliul Judetean .....¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦a) Harta de risc      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦(elaborare/actualizare)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa I (calificativa)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa a II-a (de detaliu)¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total A:          ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦B. Lucrari noi       ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦1. Consiliul Judetean .....¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Harta de risc       ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦(elaborare/actualizare)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa I (calificativa)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa a II-a (de detaliu)¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total B:          ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     Presedinte,           Control financiar propriu   ....................
                                       Intocmit.                                           
Directia generala coordonatoare a activitatii
                                          de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului
                                          ...................................................
 

  ___________ 
  *) Se completeaza, dupa caz, Judetean sau General al Municipiului Bucuresti. ANEXA Nr. 1B la metodologie
  Ordonator principal de credite*) .......................... 


  LISTA
cuprinzand lucrarile privind elaborarea si/sau actualizarea
hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦              ¦    ¦     ¦ Valoarea 2000 - ¦          Din care in trimestrul:          ¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦   din care:   ¦                                ¦    ¦
¦      Lista      ¦Valoarea¦Valoarea +-------------------+---------------------------------------------------------------¦Termenul¦
+---------------------------¦ totala ¦ramasa de¦bugetul¦ bugetul ¦    I    ¦   II    ¦   III   ¦   IV    ¦ final ¦
¦  Denumirea lucrarii   ¦    ¦executat ¦de stat¦consiliului+---------------+---------------+---------------+---------------¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦ prin ¦ judetean ¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦Bugetul¦    ¦
¦              ¦    ¦     ¦ MDLPL ¦      ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦ MDLPL ¦ CJ  ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦       0       ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦  13  ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total, din care:      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦A. Lucrari in continuare  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦1. Consiliul Judetean .....¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦a) Harta de risc      ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦(elaborare/actualizare)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa I (calificativa)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa a II-a (de detaliu)¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total A:          ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦B. Lucrari noi       ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦1. Consiliul Judetean .....¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Harta de risc       ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦(elaborare/actualizare)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa I (calificativa)  ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦- etapa a II-a (de detaliu)¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------+--------+---------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦Total B:          ¦    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   Ministru/Secretar de stat,       Control financiar propriu   ..........................
                                     Intocmit.
                                            Directia generala coordonatoare a activitatii
                                           de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului
                                           ...................................................
 

 

  ___________ 
  *) Se completeaza, dupa caz, ministerul ordonator principal de credit. ANEXA Nr. 2 la metodologie
  Consiliul*) ...................................... 
              Se aproba.
                           Vizat.
        Ministru/Secretar de stat
                    Director general
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
     Directia generala coordonatoare a programului 


 

  DECONT JUSTIFICATIV
privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe
trimestrul ..../200.... pentru elaborarea sau actualizarea hartilor
de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren 
                                                   - mii lei -
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      Beneficiarul      ¦ Numarul si ¦ Numarul si ¦  Numarul  ¦ Valoarea ¦Disponibilul¦
¦Nr. ¦    ..................    ¦data depunerii¦  data  ¦ contului si ¦lucrarilor¦ la finele ¦
¦crt.¦    Denumirea lucrarii    ¦ documentelor ¦contractului¦  banca   ¦executate ¦trimestrului¦
¦  ¦    ..................    ¦la consiliul*)¦      ¦beneficiarului¦     ¦ precedent ¦
+----+----------------------------------+--------------+------------+--------------+----------+------------¦
¦ 0 ¦        1         ¦   2    ¦   3   ¦   4    ¦  5   ¦   6   ¦
+----+----------------------------------+--------------+------------+--------------+----------+------------¦
¦ 1. ¦Consiliul*) Judetean .............¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦  ¦Harta de risc           ¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦ 2. ¦Consiliul*) Judetean .............¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
+----+----------------------------------+--------------+------------+--------------+----------+------------¦
¦  ¦Total Consiliul*) Judetean .......¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
+----+----------------------------------+--------------+------------+--------------+----------+------------¦
¦ 2. ¦Consiliul*) Judetean .............¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦  ¦a) ...............................¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦  ¦b) ...............................¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
¦  ¦Total Consiliul*) Judetean .......¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
+----+----------------------------------+--------------+------------+--------------+----------+------------¦
¦  ¦Total Consiliul*) ................¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise. 
      Presedinte,                               Control financiar propriu
.........................                               Director, 
                                       ........................ 

 

  ___________ 
  *) Se completeaza, dupa caz, Judetean sau General al Municipiului Bucuresti. 
Poate fi de interes si:
Ordonanta privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, ordonanta nr. 20/1994, republicata in 2007
Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol
Legea 217/2012 privind aprobarea OG 16/2011 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege 217/2012
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: