DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Metodologie de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, 2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 13/04/2006


Art. 1
(1) Pot primi sume necesare finantarii proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor adulte cu handicap directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene si locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare DGASPC, precum si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial, denumite in continuare ONG.
(2) Proiectele pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat public-public, public-privat sau privat-privat, solicitantul, in cazul parteneriatului, fiind stabilit de parti.

Art. 2
(1) Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizata de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita in continuare Autoritatea.
(2) Solicitantii interesati vor participa la o procedura de selectie de proiecte avand urmatoarele etape:
a) publicarea anuntului de participare;
b) inscrierea;
c) transmiterea de catre Autoritate a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, respectiv a ghidului aplicantului specific fiecarui program de interes national;
d) prezentarea propunerilor de proiecte;
e) verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara a solicitantului;
f) evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere al ofertei tehnice si financiare;
g) comunicarea rezultatelor;
h) incheierea contractului de finantare nerambursabila;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.
(3) Eventualele contestatii pentru oricare dintre etapele procedurii de selectie se primesc in cel mult 7 zile de la data la care solicitantul a luat cunostinta de continutul documentului contestat. Autoritatea va solutiona contestatiile in cel mult 5 zile de la data primirii contestatiei.

Art. 3
(1) Pentru a putea participa la procedura de selectie a proiectelor prevazuta in prezenta metodologie, ONG-urile trebuie sa fie persoane juridice fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit in domeniul asistentei sociale (persoane cu handicap, copii, persoane varstnice, persoane in dificultate etc.).
(2) Toti solicitantii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.

Art. 4
(1) Numarul de solicitanti la procedura de selectie nu este limitat.
(2) Autoritatea trebuie sa repete procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur solicitant.
(3) In cazul in care in urma repetarii procedurii numai un solicitant a depus propunere de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii.

Art. 5
(1) Autoritatea va publica anuntul de participare la selectia publica de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro.
(2) In anuntul de participare va fi mentionata data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.
(3) Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi de minimum 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare.
(4) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (3) ar cauza prejudicii Autoritatii, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte, prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile, cu motivatia corespunzatoare cuprinsa in anuntul de participare.

Art. 6
(1) In etapa de inscriere potentialii solicitanti vor transmite, conform legii, la sediul Autoritatii o scrisoare de intentie in vederea participarii la procedura de selectie de proiecte.
(2) Modelul scrisorii de intentie este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

Art. 7
(1) Autoritatea va pune la dispozitia solicitantilor inscrisi documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, respectiv ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.
(2) Ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national va cuprinde:
a) informatii generale privind Autoritatea;
b) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;
c) cerintele de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor;
d) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare a proiectului;
e) criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.
(3) Ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, astfel incat sa fie posibila punerea lui la dispozitie potrivit alin. (1).

Art. 8
Criteriile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. e) nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finantare nerambursabila.

Art. 9
(1) Autoritatea are obligatia de a transmite raspuns scris la orice solicitare de clarificari primita din partea solicitantilor inscrisi, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(2) Raspunsul Autoritatii la solicitarile de clarificari va fi transmis tuturor solicitantilor inscrisi, cu cel putin 4 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(3) Autoritatea are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligata sa comunice in scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) Cererile de clarificari impreuna cu raspunsul Autoritatii, precum si completarile aduse ghidului aplicantului specific fiecarui program de interes national vor fi publicate pe site-ul Autoritatii.

Art. 10
Solicitantii vor elabora propunerea tehnica si financiara in concordanta cu cerintele cuprinse in ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national, astfel incat sa se asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica si financiara a proiectului.

Art. 11
Documentatia de clarificare si propunerea de proiect ale solicitantilor se depun in original, 3 copii, si in format electronic la registratura Autoritatii pana la data limita de depunere prevazuta in anuntul de participare.

Art. 12
(1) Componenta nominala a comisiei de evaluare a fiecarui program de interes national, denumita in continuare comisie, precum si regulamentul de organizare si functionare a acesteia se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(2) Proiectele depuse vor fi evaluate de comisie in termen de cel mult 30 de zile de la expirarea datei limita de depunere prevazute.
(3) In cadrul procesului de evaluare, comisia poate solicita clarificari de la solicitanti.
(4) Departajarea solicitantilor se realizeaza in baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare cuprinse in ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.
(5) Comisia intocmeste si inainteaza conducatorului Autoritatii lista proiectelor selectate in vederea atribuirii contractului de finantare, precum si cuantumul finantarii ce urmeaza a fi acordata solicitantului, prin ordonarea descrescatoare a punctajelor, in limita bugetului aprobat.
(6) Conducatorul Autoritatii aproba prin ordin lista proiectelor care vor fi finantate.
(7) Rezultatul evaluarii propunerilor de proiecte se comunica in scris solicitantilor, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii acestuia, cu precizarea motivelor respingerii, daca este cazul.

Art. 13
(1) Acordarea finantarii proiectelor se face pe baza de contract incheiat intre Autoritate, in calitate de finantator, si solicitant, in calitate de beneficiar.
(2) Modelul-cadru de contract de finantare se constituie anexa la ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.

Art. 14
(1) Virarea sumelor prevazute in contractul incheiat in conditiile art. 13 se va face in transe.
(2) Prima transa, in cuantum de cel mult 30% din valoarea finantata, se va vira in termen de 15 zile de la semnarea contractului, la cerere.
(3) Urmatoarele transe vor fi virate la cererea beneficiarului, dupa prezentarea rapoartelor si a documentelor justificative prevazute in contract.
(4) Monitorizarea implementarii si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru fiecare proiect din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap se asigura de catre Autoritate.
(5) Sumele virate de Autoritate si neconsumate de beneficiar la sfarsitul exercitiului bugetar se restituie la bugetul Autoritatii.

Art. 15
Finantarea acordata pentru derularea proiectelor se sisteaza in cazul in care Autoritatea constata ca sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevazute in contractele de finantare incheiate.


ANEXA la metodologie - SCRISOARE DE INTENTIECatre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, Bucuresti, fax 01/2125443, presedinte@anph.ro

Ca urmare a anuntului de participare privind organizarea selectiei publice de proiecte din
cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu
handicap, noi,
.........................................................................................
.....................................................................................,
(titulatura completa, adresa, telefon, fax, email)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de solicitant, la procedura de
selectie organizata pentru urmatorul program de interes national:

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................

Solicitantul .............................................
(Numele, prenumele si functia)

Data completarii ..................
Semnatura
...........................


Poate fi de interes si:
Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 448/2006
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 275/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, oug nr. 14/2007
Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 448/2006, republicata in 2008
Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa car
Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
OUG nr. 86/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
HG nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor
Lege nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ordin nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustina
Lege nr. 359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010
Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
Ordinul 1169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promov
HG 924/2012 pentru modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin HG 1447/2007. Hotararea nr. 924/2012


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: