DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 24/05/2007

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70 din 13 septembrie 2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, litera b) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"b) retea postala - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii postale, in principal, pentru:
- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;
- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pana la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;".
2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"11. La articolul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
«b1) retea postala publica - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de unul sau mai multi furnizori de serviciu universal, in principal, pentru:
- colectarea trimiterilor postale care fac obiectul unei obligatii de serviciu universal de la toate punctele de acces;
- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces pana la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;».
12. La articolul 2, literele c), m), s) si v) vor avea urmatorul cuprins:
«c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitie publicului, prin intermediul carora trimiterile postale pot fi introduse in reteaua postala;
.....................................................................................................................
m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de catre destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;
.....................................................................................................................
s) expeditor - persoana care genereaza efectiv trimiterea postala si, personal sau prin intermediul unui tert, o introduce in reteaua postala;
.....................................................................................................................
v) cerinte esentiale - conditii generale, care nu sunt de natura economica, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constand in: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitatii retelei postale in ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si, in cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitatii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viata privata, protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;»."
3. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1), autoritatea de reglementare stabileste si comunica public conditiile si procedura pe care le aplica pentru a desemna unul sau mai multi furnizori de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie sa le respecte acestia si drepturile de care beneficiaza in furnizarea serviciului universal."
4. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana cu privire la masurile luate privind asigurarea dreptului de acces la serviciul universal si, in special, cu privire la furnizorii de serviciu universal desemnati."
5. La articolul I, punctul 10 va avea urmatorul cuprins:
"10. La articolul 11, literele a) si b) se abroga."
6. La articolul I, dupa punctul 10 se introduc doua noi puncte, punctele 101 si 102, cu urmatorul cuprins:
"101. Articolul 111 se abroga.
102. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins: «Finantarea serviciului universal»."
7. La articolul I punctul 11, articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale incluse in sfera serviciului universal, avand ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internationale, indiferent daca livrarea acestora este accelerata ori nu, a caror greutate este mai mica de 50 g si al caror tarif este mai mic decat de 2,5 ori tariful public corespunzator unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de catre autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, in masura necesara indeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care ii revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite in continuare servicii rezervate."
8. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu urmatorul cuprins:
"121. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 14. - (1) Incepand cu data expirarii drepturilor rezervate conform art. 12, in masura in care costul net asociat indeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care revin unui furnizor de serviciu universal reprezinta o sarcina injusta pentru acesta, autoritatea de reglementare va decide suportarea partajata a acestui cost de catre furnizorii de servicii postale ori de catre utilizatori.
(2) Autoritatea de reglementare va determina, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii si proportionalitatii, un mecanism de compensare care va fi bazat pe contributii ale furnizorilor de servicii postale ori ale utilizatorilor si care va fi administrat de autoritatea de reglementare, in conditiile stabilite de aceasta. In acest scop, autoritatea de reglementare va stabili:
a) furnizorii de servicii postale sau utilizatorii care au obligatia sa contribuie la compensare;
b) cuantumul contributiilor datorate, stabilite ca un procent din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii postale sau ca o suma fixa suplimentara perceputa utilizatorilor la furnizarea serviciilor postale, fara a se limita doar la aceste modalitati de stabilire a contributiilor;
c) modalitatea si termenul de plata a contributiilor;
d) orice alte elemente necesare in vederea functionarii mecanismului de compensare.
(3) In masura in care sumele care ar putea fi colectate din contributiile prevazute la alin. (2), in conditiile stabilirii unui cuantum al contributiilor rezonabil si care sa nu aduca atingere viabilitatii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenta dintre costul net prevazut la alin. (1) si aceste sume va fi suportata de la bugetul de stat.
(4) In acest scop, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Economiei si Finantelor, pana la data de 15 iulie a fiecarui an, o previziune a diferentei determinate conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia introducerii acesteia in proiectul legii bugetului de stat pentru anul urmator.
(5) Autoritatea de reglementare stabileste si comunica Ministerului Economiei si Finantelor conditiile in care se vireaza furnizorilor de serviciu universal diferenta determinata conform prevederilor alin. (3), iar Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, in termen de 30 de zile de la data comunicarii conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare.»"
9. La articolul I, punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
"13. Articolul 141 se abroga."
10. La articolul I punctul 21, articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a tine evidenta contabila separata, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, prin aplicarea, in mod unitar, a principiilor privind elaborarea sistemului de evidenta contabila separata si a cerintelor privind intocmirea si transmiterea situatiilor financiare separate stabilite de catre autoritatea de reglementare.
(2) In cadrul evidentei contabile separate sunt evidentiate distinct cel putin fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si serviciile nerezervate, pe de alta parte, iar in cadrul serviciilor nerezervate se urmaresc distinct serviciile incluse in sfera serviciului universal si cele neincluse in sfera serviciului universal.
(3) Respectarea de catre furnizorul de serviciu universal a principiilor si cerintelor prevazute la alin. (1) se verifica de un auditor independent, in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare. Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a publica anual o declaratie privind respectarea acestor principii si cerinte, in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.
(4) Autoritatea de reglementare va transmite Comisiei Europene, la cerere, informatii detaliate cu privire la sistemul de evidenta contabila separata elaborat de furnizorul de serviciu universal in procesul de implementare a obligatiei prevazute la alin. (1).
(5) Furnizorul de serviciu universal va transmite autoritatii de reglementare si Comisiei Europene, la cerere, informatii contabile detaliate rezultate din sistemul de evidenta contabila separata prevazut la alin. (4), cu respectarea confidentialitatii acestora.
(6) In cazul in care autoritatea de reglementare decide ca nu se justifica rezervarea unor servicii postale furnizorului de serviciu universal, potrivit art. 12, si nici stabilirea unui mecanism de compensare a costurilor ocazionate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, potrivit art. 14, iar furnizorul de serviciu universal nu beneficiaza de masuri de natura ajutorului de stat sau cu efecte similare, autoritatea de reglementare poate decide sa nu impuna obligatia de a tine evidenta contabila separata. Autoritatea de reglementare va informa Comisia Europeana cu privire la aceasta masura."
11. La articolul I, punctul 22 se abroga.
12. La articolul I, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu urmatorul cuprins:
"231. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Furnizorul de servicii postale are obligatia sa marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postala pe care o opereaza, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv care sa asigure identificarea furnizorului in cauza.»"
13. La articolul I punctul 24, alineatul (3) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazuri exceptionale, determinate de infrastructura retelei postale publice sau de situatii geografice speciale, autoritatea de reglementare poate stabili exceptii de la standardele de calitate prevazute la alin. (2), cu informarea in acest sens a Comisiei Europene."
14. La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59. - (1) Contraventiile prevazute la art. 58 se sanctioneaza astfel:
a) faptele prevazute la pct. 1-8, cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei;
b) faptele prevazute la pct. 9-202, cu amenda de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifra de afaceri de pana la 3.000.000 lei;
c) faptele prevazute la pct. 9-202, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii postale cu o cifra de afaceri peste 3.000.000 lei."
15. La articolul I, punctul 41 se abroga.
16. La articolul II punctul 1, litera a) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzand retelele de comunicatii prin satelit, retelele terestre fixe, cu comutare de circuite si cu comutare de pachete, si mobile, retelele electrice, in masura in care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, retelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisa;".
17. La articolul II punctul 5, alineatul (5) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Informatiile obtinute inaintea, in timpul sau dupa finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai in scopul in care au fost furnizate, iar confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate va fi respectata in toate cazurile. Aceste informatii nu pot fi divulgate catre niciun tert, in special catre alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii de comunicatii electronice, care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanta ori ale art. 51 sau art. 54 alin. (1) din Ordonanta-cadru."
18. La articolul II punctul 6, alineatul (5) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Autoritatea de reglementare are dreptul sa intervina, din proprie initiativa, acolo unde este justificat, sau, in cazul in care in urma negocierilor nu se poate ajunge la incheierea unui acord, la cererea oricareia dintre partile implicate, si, daca este cazul, sa stabileasca conditiile in care se realizeaza accesul sau interconectarea, in vederea atingerii obiectivelor prevazute la art. 45 din Ordonanta-cadru, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu respectarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 341, 36 si 50 din Ordonanta-cadru."
19. La articolul II punctul 7, alineatul (6) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(6) In luarea unei decizii in conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea in vedere asigurarea unor conditii de acces si interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum si imposibilitatea conditionarii incheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legatura cu acesta."
20. La articolul II, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu urmatorul cuprins:
"151. Articolul 17 se abroga."
21. La articolul II punctul 17, alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) faptele prevazute la lit. a) si b), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei;
b) faptele prevazute la lit. c)-k), cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de pana la 5.000.000 lei;
c) faptele prevazute la lit. c)-k), prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei."
22. La articolul II, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu urmatorul cuprins:
"171. La articolul 19 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
«a) sa furnizeze in mod complet si corect, in conformitate cu solicitarea scrisa a autoritatii de reglementare, informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3) sau ale art. 13 alin. (3);
b) sa se supuna controlului prevazut la art. 16;»".
23. La articolul III punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"e) perturbatie - efectul unei energii nedorite care apare la receptia intr-o retea de comunicatii electronice ce utilizeaza spectrul de frecvente radio, energie cauzata de o emisie sau de un fenomen de radiatie ori de inductie, care se manifesta prin orice fel de degradare a performantelor retelei si care poate conduce la interpretarea eronata a informatiilor sau la pierderea acestora, informatii care ar fi putut fi obtinute in absenta unei asemenea energii nedorite;".
24. La articolul III punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta privind accesul, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumita in continuare Legea serviciului universal, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile ulterioare."
25. La articolul III, punctul 4 se abroga.
26. La articolul III, dupa punctul 5 se introduc cinci noi puncte, punctele 51-55, cu urmatorul cuprins:
"51. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7. - (1) Spectrul de frecvente radio si resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate in proprietatea publica a statului.
(2) Administrarea si gestionarea spectrului de frecvente radio si a resurselor de numerotatie se realizeaza pe baza principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.»
52. Alineatele (2) si (5) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei asigura, in conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii spectrului de frecvente radio in conformitate cu Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care Romania este parte.
.....................................................................................................................
(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecventa radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta mentionate la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului.»
53. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 9. - Activitatea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 1.015/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii.»
54. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 10. - (1) Autoritatile abilitate sa gestioneze spectrul de frecvente radio sunt urmatoarele:
a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit in continuare IGCTI,*) pentru frecventele din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentala;
b) institutiile competente in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentala.
(2) IGCTI acorda spre utilizare, in mod individual, prin asignare, frecvente radio din benzile prevazute in Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente si tine permanent evidenta utilizarii acestora, in conformitate cu procedura stabilita prin decizie a presedintelui IGCTI.
___________
*) Conform art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei preia atributiile specifice in domeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, care se desfiinteaza.»


55. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 13. - (1) Utilizarea frecventelor radio este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta si evitarea aparitiei perturbatiilor prejudiciabile asupra retelelor operate de alte persoane care utilizeaza spectrul de frecvente radio in conditiile legii.
(2) Utilizarea resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, in conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
(3) IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvente a caror utilizare este permisa fara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, supusa regimului de autorizare generala in ceea ce priveste accesul si conditiile de utilizare, in cazurile in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si in special atunci cand riscul producerii perturbatiilor prejudiciabile este redus. IGCTI stabileste regimul armonizat de utilizare a acestora, pentru fiecare categorie de frecvente a caror utilizare este permisa fara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, prin decizie a presedintelui.
(4) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, utilizarea acestora se realizeaza in mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea perturbatiilor prejudiciabile si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse in autorizatia generala;
b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor radio la care Romania este parte.
(5) In cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicatii ale ambasadelor si misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul Romaniei, utilizarea si autorizarea acestora se supun unui regim special stabilit prin hotarare a Guvernului, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european si a acordurilor internationale la care Romania este parte.»"
27. La articolul III punctul 6, alineatul (1) al articolului 131 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 131. - (1) Personalul de operare al statiilor de radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru, cu exceptia personalului de operare al statiilor de radiocomunicatii din componenta retelelor nationale de telefonie mobila, trebuie sa posede nivelul de cunostinte necesar operarii respectivelor statii."
28. La articolul III, dupa punctul 6 se introduc noua noi puncte, punctele 61-69, cu urmatorul cuprins:
"61. Dupa articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu urmatorul cuprins:
«Art. 132. - (1) Utilizarea frecventelor radio in serviciul de amator se realizeaza fara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio.
(2) In cadrul serviciului de amator opereaza numai persoane autorizate in acest sens, denumite radioamatori, in benzi de frecventa atribuite prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, pentru activitati fara caracter comercial si in scop personal, pentru instruire individuala, studii tehnice si intercomunicare.
(3) Certificarea si autorizarea radioamatorilor, precum si modul de utilizare a frecventelor radio de catre acestia sunt stabilite prin regulament aprobat prin decizie a presedintelui IGCTI.»
62. Dupa articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 133, cu urmatorul cuprins:
«Art. 133. - Pana la data de 31 decembrie 2007, IGCTI va adopta, prin decizie a presedintelui, un set de reglementari care vor stabili caracteristicile tehnice ale perturbatiilor prejudiciabile, in functie de tipurile de servicii de radiocomunicatii autorizate in Romania, cu respectarea specificatiilor, standardelor si normelor tehnice aplicabile echipamentelor generatoare de camp radioelectric.»
63. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
«(3) Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi modificata la initiativa IGCTI, potrivit competentelor ce ii revin in conformitate cu legislatia in vigoare, in cazurile impuse de:
a) respectarea conditiilor privind utilizarea efectiva, rationala si eficienta a frecventelor radio;
b) evitarea perturbatiilor prejudiciabile;
c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationala privind utilizarea frecventelor radio;
d) respectarea acordurilor internationale la care Romania este parte, referitoare la utilizarea frecventelor radio;
e) rezolvarea situatiilor de criza de frecvente radio, in anumite zone geografice, in benzile de frecvente radio alocate pentru furnizarea retelei care fac obiectul licentei;
f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si a politicii de gestionare a spectrului de frecvente radio;
g) modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventa.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), IGCTI va informa titularul licentei de utilizare a frecventelor radio cu privire la modificarile ce trebuie operate si ii va acorda un termen de conformare proportional cu natura calitativa si cantitativa a acestora.»
64. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 15. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, in cel mult 6 saptamani de la primirea unei cereri complete, insotita de toate documentele necesare in acest sens, cu exceptia acelor licente care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni si nu trebuie sa aiba ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei.»
65. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:
«(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul statului a unei taxe de licenta al carei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului.
(4) Selectia competitiva reprezinta procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat castigatorului unei licitatii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenta, avand ca punct de pornire valoarea minimala stabilita conform alin. (3), asigurandu-se totodata si indeplinirea unor criterii de precalificare de natura tehnica, administrativa si/sau financiara, dupa caz.
(5) Selectia comparativa reprezinta procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a spectrului radio este acordat primului clasat/primilor clasati, in urma evaluarii ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natura tehnica, administrativa si/sau financiara, dupa caz.
(6) Tipul de procedura de selectie aplicata pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui IGCTI.»
66. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 18. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, in cel mult 3 saptamani de la primirea unei cereri complete, insotita de toate documentele necesare in acest sens, in cazul resurselor de numerotatie a caror destinatie a fost stabilita prin Planul national de numerotatie, cu exceptia acelor licente care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 saptamani.»
67. Alineatele (1) si (4) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 20. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio si licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate catre un tert, autorizat in conditiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANRCTI, si numai cu asumarea tuturor obligatiilor decurgand din acestea, precum si cu respectarea conditiilor prevazute in licente cu privire la cedarea acestora. Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi cedata numai in integralitatea sa, orice acord avand ca obiect cedarea dreptului de folosinta conferit prin licenta de utilizare a frecventelor radio fiind nul de drept.
.....................................................................................................................
(4) Cedarea licentei de utilizare a frecventelor radio pentru retele publice de comunicatii electronice si a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie se aduce la cunostinta publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANRCTI.»
68. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
«(5) Licenta de utilizare a frecventelor radio obtinuta prin procedura de selectie competitiva sau comparativa poate fi cedata numai cu acordul prealabil al IGCTI, cu respectarea de catre cesionar a tuturor conditiilor minimale ce au fost avute in vedere la acordarea initiala a licentei, precum si cu asumarea de catre acesta a tuturor obligatiilor cuprinse in licenta.»
69. La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) ANRCTI stabileste procedura de alocare a codurilor de identificare, semnalizare si rutare, fara a se limita doar la acestea, necesare in vederea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operarii retelelor publice de comunicatii electronice, precum si drepturile si obligatiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse, cu respectarea principiilor obiectivitatii, transparentei si nediscriminarii.»"
29. La articolul III punctul 7, alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) ANRCTI identifica, tinand seama de recomandarea Comisiei Europene privind pietele de produse si de servicii din sectorul comunicatiilor electronice ale caror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata, prevazuta la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, denumita in continuare Directiva-cadru, si de instructiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, prevazute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare circumstantelor nationale, in special pietele geografice relevante de pe teritoriul national."
30. La articolul III punctul 10, alineatul (6) al articolului 341 se abroga.
31. La articolul III punctul 10, alineatele (7) si (8) ale articolului 341 vor avea urmatorul cuprins:
"(7) In situatii exceptionale, prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(5), atunci cand este necesara interventia urgenta, in vederea protejarii concurentei si a intereselor utilizatorilor finali, ANRCTI poate lua masuri temporare, cu respectarea principiului proportionalitatii, comunicand in cel mai scurt timp aceste masuri, impreuna cu motivele care au stat la baza adoptarii acestora, Comisiei Europene si autoritatilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(8) Prelungirea aplicarii masurilor prevazute la alin. (7) sau aplicarea definitiva a acestora nu poate fi realizata decat in urma parcurgerii procedurii prevazute la alin. (1)-(5)."
32. La articolul III, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul cuprins:
"111. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 42. - (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANRCTI se aproba de catre presedintele acesteia in conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRCTI se reporteaza in anul urmator.»"
33. La articolul III, punctul 12 se abroga.
34. La articolul III, punctul 13 se abroga.
35. La articolul III, punctul 15 se abroga.
36. La articolul III punctul 17, alineatul (4) al articolului 481 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Procentul prevazut la alin. (2) si (3) se determina anual, fara a depasi 0,4%, ca raport intre:
a) cheltuielile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; si
b) cifra de afaceri cumulata a persoanelor prevazute la alin. (2) si (3)."
37. La articolul III punctul 17, alineatul (8) al articolului 481 se abroga.
38. La articolul III punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 484 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit in conditiile art. 482 alin. (2), fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.
(4) Diferenta dintre tariful de monitorizare anual stabilit in conditiile art. 482 alin. (2) si platile anticipate stabilite in conditiile alin. (1) se achita in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei presedintelui ANRCTI sau, dupa caz, se restituie in conditiile Codului de procedura fiscala."
39. La articolul III punctul 18, alineatele (1) si (2) ale articolului 486 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 486. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevazute la art. 48 1 alin. (2) si (3), au obligatia de a transmite ANRCTI situatiile financiare anuale continand cifrele de afaceri inscrise in contul de profit si pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, in termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se inregistreaza, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale care datoreaza tariful de monitorizare prevazut la art. 481 au obligatia de a transmite ANRCTI declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, in termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se inregistreaza, potrivit legislatiei in vigoare."
40. La articolul III punctul 18, articolul 487 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 487. - Prin exceptie de la prevederile art. 481 alin. (1) si ale art. 483 alin. (1) si (6), furnizorii care inregistreaza o cifra de afaceri care nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei in care a fost realizata cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, nu au obligatia de plata a tarifului de monitorizare, prevederile art. 481-486 aplicandu-se in mod corespunzator."
41. La articolul III, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu urmatorul cuprins:
"181. Dupa articolul 487 se introduce un nou articol, articolul 488, cu urmatorul cuprins:
«Art. 488. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 481-487 se stabileste prin decizie a presedintelui ANRCTI.»"
42. La articolul III, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu urmatorul cuprins:
"231. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
«e1) producerea de catre orice persoana si in orice mod a unei perturbatii prejudiciabile;»"
43. La articolul III, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu urmatorul cuprins:
"241. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de pana la 5.000.000 lei;
b) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru societatile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei.»"
44. La articolul III, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu urmatorul cuprins:
"251. Alineatele (2) si (5) ale articolului 58 vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) si e1) se face de catre personalul de control prevazut la art. 53 alin. (2).
.....................................................................................................................
(5) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. c), e) si e1) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele IGCTI.»"
45. La articolul III, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu urmatorul cuprins:
"311. Dupa articolul 621 se introduce un nou articol, articolul 622, cu urmatorul cuprins:
«Art. 622. - Pana la revizuirea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice identificate inainte de data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a situatiei concurentiale pe aceste piete, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2008, modificarea sau completarea obligatiilor impuse de ANRCTI in sarcina furnizorilor cu putere semnificativa, in conformitate cu prevederile legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, se realizeaza fara parcurgerea procedurii prevazute la art. 341.»"
46. La articolul III, punctul 33 va avea urmatorul cuprins:
"33. In cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma «interferenta perturbatoare» se inlocuieste cu sintagma «perturbatie prejudiciabila», iar sintagma «frecvente radioelectrice» se inlocuieste cu sintagma «frecvente radio»."
47. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul pus la dispozitia publicului de catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice in scopul initierii si primirii apelurilor nationale si internationale si al accesului la serviciile de urgenta, prin utilizarea unui numar sau unor numere din Planul national de numerotatie ori dintr-un plan international de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, dupa caz, unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate in conditii speciale, facilitati pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;".
48. La articolul IV punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In stabilirea politicii si strategiei privind implementarea serviciului universal, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va urmari reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate in special de furnizarea serviciilor la tarife sau in conditii diferite de cele practicate in conditii comerciale normale, protejand in acelasi timp interesul public."
49. La articolul IV punctul 4, alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, in conditiile alin. (1)-(3), au obligatia sa aplice principiul nediscriminarii in tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie."
50. La articolul IV punctul 6, alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(3) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal sa ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate in conditii comerciale normale, in special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului si de a utiliza aceste servicii, prevederile art. 13 aplicandu-se in mod corespunzator. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiaza de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite."
51. La articolul IV punctul 7, litera a) a alineatului (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"a) la cerere, gratuit sau contra cost, facturarea detaliata;".
52. La articolul IV punctul 23, alineatul (11) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
"(11) Contractele intre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, vor fi incheiate in scris sau, dupa caz, prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor cerute de lege pentru validitatea acestora."
53. La articolul IV punctul 25, alineatul (1) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie ale carei puncte terminale se afla la locatii fixe si, in caz de perturbare grava a functionarii retelei sau in caz de forta majora, disponibilitatea retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe."
54. La articolul IV, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu urmatorul cuprins:
"251. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura in mod neintrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta.»"
55. La articolul IV punctul 27, alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plata, au dreptul de a efectua in mod gratuit, indiferent de tipul retelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112."
56. La articolul IV, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu urmatorul cuprins:
"331. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) faptele prevazute la pct. 13 si la pct. 30-41, cu amenda de la 500 lei la 50.000 lei;
b) faptele prevazute la pct. 1-12 si la pct. 14-29, cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de pana la 5.000.000 lei;
c) faptele prevazute la pct. 1-12 si la pct. 14-29, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei.»"
57. La articolul IV punctul 38, articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Tarifele practicate pe pietele relevante cu amanuntul de catre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca avand putere semnificativa pe aceste piete nu sunt supuse aprobarii prealabile a ANRCTI.
(2) ANRCTI poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca avand putere semnificativa pe pietele relevante cu amanuntul sa notifice catre ANRCTI tarifele practicate pe aceste piete in acelasi moment in care aceste tarife sunt notificate catre clienti, in vederea controlarii de catre ANRCTI a respectarii obligatiilor legale care le revin.
(3) ANRCTI are obligatia sa isi exprime punctul de vedere asupra tarifelor notificate, pana la data intrarii in vigoare a acestora."
58. Dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu urmatorul cuprins:
"Art. VI1. - Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 4. - (1) Conducerea IGCTI este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru. Durata mandatului acestora este de 5 ani.»
2. Dupa alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
«(11) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati de catre primul-ministru pentru urmatoarele motive:
a) incalcarea prevederilor legislatiei din domeniul de activitate al IGCTI;
b) condamnarea penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) in situatia imposibilitatii de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.»"

Art. II
(1) Primele situatii financiare separate pe care Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. are obligatia sa le intocmeasca in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare in temeiul art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele aferente anului 2007. Acestea vor fi intocmite, auditate si transmise autoritatii de reglementare pana la data de 30 noiembrie 2008.
(2) Pana la data transmiterii situatiilor financiare separate pentru anul 2007, in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare, dar nu mai tarziu de data prevazuta la alin. (1), Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. poate majora tarifele pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le presteze, in etape, cu cel mult 100%, fara aprobarea autoritatii de reglementare.
(3) Fara a se aduce atingere prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, primul dintre rapoartele de evaluare prevazute la art. 30 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din care trebuie sa rezulte respectarea de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., in anul 2008, a standardelor de calitate stabilite conform prevederilor art. 30 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi realizat si publicat, in conditiile stabilite de autoritatea de reglementare, pana la data de 1 mai 2009.
(4) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. va supune aprobarii autoritatii de reglementare o planificare detaliata a masurilor pe care urmeaza sa le ia in vederea atingerii urmatoarelor obiective:
a) realizarea metodologiei care sa descrie in detaliu principiile, ipotezele si metodele folosite in elaborarea sistemului de evidenta contabila separata, precum si intocmirea, auditarea si transmiterea, in mod corect si complet, a situatiilor financiare separate pentru anul 2007;
b) indeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal, precum si evaluarea respectarii acestora.
(5) Netransmiterea planificarii prevazute la alin. (4) si nerespectarea etapelor acesteia constituie contraventii care se constata de catre personalul de control imputernicit in acest scop al autoritatii de reglementare si se sanctioneaza conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) si ale art. 61 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: