DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 04/04/2007Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire a executarii lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti".

Art. 2
(1) Se declara de utilitate publica toate lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti", expropriator fiind statul roman, prin Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
(2) In sensul prezentei legi, prin lucrari de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, denumite in continuare lucrari, se intelege:
a) imprejmuirea perimetrala a aeroportului;
b) lucrari cuprinse in Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti", aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 64/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2002.
(3) Suprafetele de teren ce pot fi expropriate in temeiul prezentei legi sunt incluse in perimetrul de dezvoltare al "Aeroportului International Henri Coanda - Bucuresti", delimitat conform Ordonantei Guvernului nr. 64/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2002, si fac parte din intravilanul orasului Otopeni si extravilanul comunei Tunari, aprobate prin planurile urbanistice generale.

Art. 3
Expropriatorul intocmeste o documentatie tehnico-economica, in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatiile cadastrale care contin amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu evidentierea suprafetelor si a constructiilor rezultate in urma exproprierii, cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de catre persoane autorizate in intocmirea documentatiilor cadastrale, precum si a ofertelor de despagubire stabilite pe categorii de imobile de catre persoane autorizate in evaluare. Documentatiile cadastrale se vizeaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa caz.

Art. 4
(1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3, Guvernul aproba, prin hotarare, amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globala estimata a despagubirilor, sursa de finantare si termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului.
(2) Suma globala a despagubirilor pentru imobilele expropriate nu poate fi mai mica decat cuantumul total al despagubirilor determinat de catre un evaluator autorizat si se vireaza la dispozitia expropriatorului in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care, ca urmare a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(4) Suplimentarea sumei prevazute la alin. (2) se poate face prin hotarare a Guvernului, la cererea motivata a expropriatorului.

Art. 5
In termen de 15 zile de la publicarea hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara urmatoarele actiuni:
a) va depune la consiliul local al comunei, orasului sau al municipiului pe teritoriul caruia sunt situate imobilele ce urmeaza a fi expropriate planurile cuprinzand terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire, in vederea consultarii de catre cei interesati;
b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, impreuna cu ofertele de despagubire, si va fixa data negocierii in maximum 30 de zile de la data notificarii.

Art. 6
(1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1) se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.
(2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii este compusa din 3 reprezentanti ai expropriatorului, la care se adauga in fiecare comuna, oras sau municipiu pe teritoriul caruia sunt situate imobilele ce urmeaza a fi expropriate primarul localitatii si un proprietar de imobile din localitatea respectiva, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
(3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, constituita in conditiile prezentei legi, se intruneste in termen de maximum 30 de zile de la constituire si analizeaza documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentand proprietarii si titularii altor drepturi reale.
(4) Oferta expropriatorului, pretentiile proprietarilor si ale titularilor altor drepturi reale, prevazute la alin. (3), precum si sustinerile acestora se vor formula si depune in scris, consemnandu-se intr-un proces-verbal.
(5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii consemneaza in procesul-verbal, daca este cazul, si invoiala dintre parti, sub semnatura acestora. In procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice reprezentand proprietarii si titularii altor drepturi reale care nu s-au prezentat la Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.

Art. 7
In termen de maximum 15 zile de la data intrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, pentru toate cazurile in care s-a consemnat in procesul-verbal acordul partilor, acesta fiind semnat de ambele parti, expropriatorul efectueaza plata despagubirilor pentru imobilele ce urmeaza a fi expropriate in orice mod convenit de parti.

Art. 8
Pentru toate cazurile in care, in urma intrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, nu s-a ajuns la invoiala intre parti asupra cuantumului despagubirii, precum si pentru cazurile in care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adreseaza instantelor judecatoresti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite in temeiul prezentei legi se face cu precadere, iar termenele stabilite in cursul judecatii de catre instantele investite nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 9
(1) Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul roman, a dreptului de despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor avand ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor ce urmeaza a fi expropriate.

Art. 10
(1) In cazul in care, in termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor care urmeaza a fi expropriate in conditiile prezentei legi nu au obtinut inscrisurile care atesta dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996, expropriatorul va actiona pe seama si in numele posesorilor sau al persoanelor indreptatite in vederea obtinerii inscrisurilor care atesta dreptul de proprietate.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dupa obtinerea inscrisurilor care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica, procedura de stabilire a cuantumului despagubirii si de expropriere se desfasoara conform prevederilor prezentei legi.

Art. 11
(1) Dupa primirea notificarii si pana la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente terenului supus exproprierii catre alta persoana decat expropriatorul este lovit de nulitate absoluta, indiferent de forma de proprietate publica sau privata a vechiului proprietar.
(2) Dupa primirea notificarii de catre proprietarul imobilului care urmeaza a fi expropiat, orice lucrari de constructii aflate in curs de realizare vor fi sistate, daca expropriatorul nu isi da acordul in scris pentru continuarea acestora. In cazul in care constructia se realizeaza de catre o alta persoana decat proprietarul, acesta trebuie sa anunte expropriatorul cu prilejul primirii notificarii, dar nu mai tarziu de data stabilita pentru negocierile referitoare la cuantumul despagubirilor, si, pe cheltuiala expropriatorului, sa il notifice imediat pe constructor. Constructorul, atunci cand nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdaunare de catre expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei actiuni distincte si care nu afecteaza transferul proprietatii. Nerespectarea acestor dispozitii il decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdaunat pentru cheltuielile efectuate in cazul continuarii lucrarilor de constructii, iar demolarea sau dezafectarea acestora va fi facuta pe cheltuiala sa, raspunzand si pentru eventuale prejudicii cauzate de intarzieri sau pentru orice alte asemenea probleme aparute din aceasta cauza.

Art. 12
(1) Autorizatia de construire pentru lucrari, in toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise inceperea si/sau continuarea constructiilor, cu sau fara autorizatie, a instalatiilor sau a altor bunuri imobile de orice natura.

Art. 13
(1) Scoaterea, definitiva ori temporara, a terenurilor necesare pentru lucrari de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea asigurarii continuitatii echilibrului ecologic in tara noastra prin asigurarera integritatii fondului forestier national, sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazute de lege, se asigura de la bugetul de stat, pe baza de programe anuale.
(3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsa in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se varsa in fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

Art. 14
Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere stabilite prin hotararea definitiva a comisiei sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, in conditiile legii.

Art. 15
Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt situate imobilele ce urmeaza a fi supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, in termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

Art. 16
(1) Sunt scutite de la plata taxelor serviciile privind avizarea si inregistrarea documentatiilor cadastral-juridice, precum si taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.
(2) Nu sunt scutite de la plata taxelor pentru activitatile notariale si activitatile desfasurate de expropriator atunci cand se subroga in drepturile proprietarului. Aceste din urma sume vor fi deduse din despagubirile acordate, fara a putea depasi cuantumul total al despagubirii.

Art. 17
Dispozitiile prezentei legi se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, in masura in care nu prevad altfel.

Art. 18
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele metodologice de punere in aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: