DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ghid de finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Ghidul de finantare furnizeaza informatii si clarificari privind completarea cererilor de finantare pentru proiecte, precum si informatii legate de fazele si desfasurarea programului de finantare. Ghidul de finantare este documentul in care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie sa fie indeplinite de catre solicitantul finantarii, precum si cele privind proiectul si cheltuielile, bugetul alocat si desfasurarea programului de finantare. Acest document se poate procura si de pe site-urile www.afm.ro si www.mmediu.ro.


I. CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Criterii de eligibilitate referitoare la proiect
Prin Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, denumit in continuare Program, se urmareste ca obiectivele generale de dezvoltare si modernizare a spatiilor verzi din localitati sa se indeplineasca prin infiintarea de noi parcuri, scuare si aliniamente plantate, precum si prin reabilitarea celor existente.

2. Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant
Pot fi finantate prin Program proiectele depuse de catre autoritati ale administratiei publice locale care actioneaza in nume propriu si sunt proprietarii/administratorii terenului pe care se realizeaza proiectul.

3. Categorii de cheltuieli eligibile
a) Actualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea si actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate necesare realizarii investitiilor din cadrul Programului (numai pentru solicitantii care vor fi acceptati in Program). Valoarea acestora se deconteaza in procent de maximum 8% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului
b) Realizarea obiectivelor de investitii, in conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarāre a consiliului local
c) Taxa pe valoarea adaugata

4. Categorii de cheltuieli neeligibile
a) Costul unui eventual credit contractat de beneficiar pentru partea de contributie proprie, respectiv cheltuieli bancare, comisioane, diferente de curs valutar etc.
b) Costuri de exploatare ale instalatiilor existente sau realizate in cadrul proiectului (instalatii de iluminat, irigatii etc.)
c) Alte taxe si cheltuieli, daca nu sunt expres prevazute la categoria de cheltuieli eligibile

5. Categorii de lucrari si dotari eligibile
a) Nivelare si terasare teren, inclusiv igienizarea terenului sau alte lucrari de modelare geometrica a terenului
b) Araturi de plantare
c) Scarificare
d) Defrisari selective/inlaturare plante care prezinta pericol de contaminare cu boli sau daunatori
e) Tunderi de modelare si intretinere, ancorari, palisari
f) Replantari ale plantelor gresit amplasate sau degradate, completari, inlocuirea arborilor existenti cu specii rezistente la conditii de mediu si microclimat specific urban
g) Inlocuirea pieselor distruse, imbatrānite
h) Amenajare lucrari
i) Decopertari
j) Sapare de gropi
k) Drenaje si desecari (utilaje si instalatii necesare)
l) Aport de material pamāntos (transport, fertilizare chimica, fertilizare organica)
m) Irigatii (utilaje si instalatii necesare)
n) Fāntāni arteziene si cismele, lacuri de agrement
o) Plantari si replantari pe perioada de implementare a proiectului pentru covor vegetal, arbusti, arbori
p) Achizitii de puieti/seminte
q) Tratamente fitosanitare
r) Amenajare de locuri de joaca
s) Realizarea de alei/scari/ronduri etc.
t) Mobilier pentru locuri de joaca
u) Imprejmuire
v) Banci, mese
w) Recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor, inclusiv platforme betonate pentru colectarea deseurilor
x) Lucrari pentru executia instalatiei de iluminat a parcului (instalatia)
y) WC-uri ecologice


II. MODALITATI DE FINANTARE

Finantarea nerambursabila
Modalitatea de finantare nerambursabila este sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 100%.


III. ACHIZITII

1. Intreaga responsabilitate pentru organizarea si derularea procedurii de achizitie, precum si pentru intocmirea dosarului achizitiei publice revine beneficiarului finantarii, respectiv autoritatii administratiei publice locale.

2. Cheltuielile de elaborare a dosarului achizitiei publice, indiferent ca este elaborat cu resurse proprii sau de o firma de consultanta, sunt suportate integral de catre beneficiarul finantarii.

3. La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie publica, beneficiarul finantarii va avea in vedere faptul ca decontarile se vor realiza prin trageri succesive, pe masura realizarii investitiilor.


IV. CRITERII DE SELECTIE

Proiectele vor fi selectate pe baza urmatoarelor criterii:
a) suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de la nivelul localitatii; vor avea prioritate localitatile cu suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor mica;
b) numarul de locuitori; vor avea prioritate localitatile cu un numar mai mare de locuitori;
c) suprafata pe care se realizeaza proiectul; vor avea prioritate proiectele cu suprafete mai mari;
d) valoarea contributiei proprii; vor avea prioritate proiectele cu partea de contributie proprie mai mare;
e) utilizarea de material arbustiv si arborescent din flora autohtona va avea prioritate fata de materialele exotice;
f) in cadrul proiectului utilizarea de materiale ecologice va avea prioritate fata de utilizarea de materiale clasice;
g) proiectele prin care se creeaza noi spatii verzi sau prin care se extinde suprafata celor existente vor avea prioritate fata de cele care reabiliteaza spatii verzi deja existente;
h) proiectele care vor avea cantitatea mai mare de material saditor vor avea prioritate fata de proiectele cu cantitati mai mici;
i) proiectele care respecta valorile arhitecturale specifice zonei in care se realizeaza sau fac parte dintr-un master-plan de sistematizare a unei zone mai mari vor avea prioritate fata de cele care nu tin cont de aceste considerente.


V. SESIUNILE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE

1. Depunerea proiectelor se realizeaza in doua sesiuni, organizate in perioada 3-31 ianuarie, respectiv 15 iulie15 august.

2. In anul 2007 depunerea proiectelor se realizeaza intr-o singura sesiune, organizata in perioada 27 iulie-15 august.

3. Proiectele se depun la Registratura Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti.

4. Proiectele se depun intr-un plic sigilat pe care se vor mentiona in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa expeditorului;
b) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
c) titlul proiectului;
d) sesiunea pentru care a fost depus.


VI. DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA FINANTARII

In vederea aprobarii finantarii, cererea de finantare trebuie insotita de urmatoarele documente:

1. copie legalizata a hotarārii consiliului local din care sa rezulte:
a) decizia consiliului local privind aplicarea la Program si acordul cu privire la contractarea finantarii;
b) suprafata de teren pusa la dispozitie pentru realizarea proiectului (identificare, vecinatati, suprafata, numar cadastral etc.);
c) persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia cu AdministraÅ£ia Fondului pentru Mediu pāna la momentul semnarii contractului, respectiv responsabilul de proiect, si imputernicirea expresa a acestuia pentru semnarea contractului;
d) aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul Proiectului;

2. copia certificatului de inregistrare fiscala;

3. documente care sa ateste regimul juridic al terenului pe care se realizeaza proiectul;

4. studiu de fezabilitate;

5. proiect tehnic.


VII. FORMULARUL NECESAR PENTRU SOLICITAREA FINANTARII

Antet solicitant ............................................................
Nr. de inregistrare (la solicitant) ................... din data ............
Nr. de inregistrare (la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile) .................. din data .......................


FORMULAR CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Titlul proiectului ..........................................................
Denumirea solicitantului ....................................................
Forma juridica de organizare ................................................
Cod fiscal ..................................................................
Adresa sediului: str. .......................................... nr. ........
localitate (oras/ comuna/sat) ...............................................
judet/sector ................................................................
Telefon ..................... fax .................... e-mail ...............
Reprezentant legal ..........................................................
Responsabil de proiect ......................................................
Telefon (fix si mobil) ........................ e-mail ......................

FINANTARE SOLICITATA

Autoritatea publica locala .................................................. solicita o finantare nerambursabila in suma de ................................. lei, reprezentānd 100% din valoarea totala eligibila, pe un termen de .......... luni.
Valoarea totala a proiectului este de .................................. lei.
Subsemnatul, reprezentant al ...............................................,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:
a) sunt indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat;
b) nu am furnizat informatii false in documentele prezentate;
c) am depus intreaga documentatie solicitata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.
Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere de finantare si in toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat la cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
Neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca finantare in cadrul acestui program, daca aceasta a fost acordata.
Finantarea nerambursabila solicitata, daca va fi aprobata si acordata, va fi utilizata in mod exclusiv pentru scopurile declarate in aceasta cerere de finantare si in formularele si documentele aferente.
Subsemnatul sunt de acord ca orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si ai Adminstratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea autoritatii.
Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei semnatarul confirma ca a inteles si si-a insusit in intregime continutul cererii.
  ..............................................    ................................................
(numele, prenumele si functia reprezentantului    (numele, prenumele si functia responsabilului de
      legal al solicitantului)                   proiect)
 Semnatura reprezentantului legal si stampila       Semnatura responsabilului de proiect
        solicitantului 


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: