DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, decizie nr. 31/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 21/01/2008

Autoritatea Nat. ptr. Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1
(1) Prezenta decizie se aplica furnizorilor de servicii de certificare care doresc sa isi desfasoare activitatea ca furnizori acreditati si stabileste procedura privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.
(2) Prezenta decizie stabileste continutul, durata de valabilitate si efectele suspendarii sau retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 2
In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) ANRCTI - Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei;
b) acreditare - calificativul acordat de ANRCTI unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, in urma verificarii documentatiei si a raportului de audit efectuat de o terta parte, in vederea stabilirii concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente in realitate;
c) audit - procesul de verificare a concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate de catre furnizorul de servicii de certificare care solicita acreditarea si cele existente in realitate;
d) auditor - persoana juridica desemnata de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare, in urma evaluarii indeplinirii criteriilor de selectie;
e) registru - registrul furnizorilor de servicii de certificare, care are rolul de a asigura, prin efectuarea inregistrarilor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.

Art. 3
Furnizorul de servicii de certificare care doreste sa fie acreditat va inainta ANRCTI o cerere scrisa pentru inceperea procedurii de acreditare. Forma si continutul acestei cereri sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 4
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor de acreditare se face de catre un auditor desemnat de ANRCTI, in urma parcurgerii procedurii prevazute la alin. (2)-(6).
(2) Desemnarea auditorului se face in urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de ANRCTI si in urma selectiei acestuia dintre candidatii calificati.
(3) In acest scop, ANRCTI va face public anuntul de selectie odata cu punerea la dispozitia oricarei parti interesate, contra cost, a conditiilor de calificare. Anuntul va cuprinde inclusiv datalimita de depunere a documentatiei de calificare.
(4) Orice persoana care a intrat in posesia conditiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.
(5) Dupa primirea documentelor de calificare din partea candidatilor, ANRCTI verifica respectarea criteriilor stabilite si intocmeste si comunica furnizorului lista candidatilor calificati.
(6) Furnizorul de servicii de certificare care solicita acreditarea selecteaza dintre candidatii calificati auditorul care va fi desemnat de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 5
In urma selectiei efectuate de furnizorul de servicii de certificare, ANRCTI emite decizia de desemnare a auditorului. Forma si continutul acestei decizii sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 6
Auditul de acreditare se realizeaza pe cheltuiala furnizorului de servicii de certificare.

Art. 7
Pe perioada efectuarii auditului, ANRCTI poate solicita furnizorului de servicii de certificare orice documente referitoare la activitatea acestuia si poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 8
(1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitatii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit, insotit de opinia de audit.
(2) ANRCTI isi rezerva dreptul de a respinge cererea de acreditare in urma analizei raportului de audit, precum si in cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.
(3) In cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, ANRCTI are obligatia comunicarii acestora atat furnizorului de servicii de certificare, cat si auditorului, in termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 9
(1) In termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, ANRCTI emite decizia de acreditare si inscrie in registru mentiunea privind acreditarea furnizorului de servicii de certificare.
(2) In cazul respingerii cererii de acreditare, ANRCTI va comunica furnizorului de servicii de certificare motivele respingerii.
(3) Forma si continutul deciziei de acreditare sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta decizie.

Art. 10
(1) Procedura de suspendare sau de retragere a deciziei de acreditare este prevazuta la art. 19 si 20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificarile ulterioare.
(2) Suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare se face prin decizie a presedintelui ANRCTI.
(3) Pe perioada suspendarii acreditarii furnizorului de servicii de certificare inceteaza dreptul acestuia de a folosi in toate activitatile pe care le desfasoara o mentiune distinctiva care sa se refere la aceasta calitate.
(4) Semnaturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de catre furnizor pe perioada suspendarii acreditarii sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.
(5) In cazul suspendarii sau retragerii acreditarii acordate furnizorului de servicii de certificare, ANRCTI va face mentiunile necesare in registru.

Art. 11
(1) Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 54/2005 privind procedura acordarii, suspendarii si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 11 martie 2005, se abroga.


Anexa nr. 1
  CERERE PENTRU INCEPEREA PROCEDURII DE ACREDITARE 
  Stimate domnule presedinte,
  Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionarea
 Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 415/2007, in temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind
semnatura electronica si ale art. 16 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001, cu
modificarile ulterioare, va solicitam sa dispuneti inceperea procedurii de acreditare a
........................................................, furnizor de servicii de certificare, avand 
  (numele si prenumele/denumirea solicitantului)
domiciliul/sediul in ......................................................, inregistrata la Oficiul
             (adresa completa, inclusiv telefon si fax)
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ........................, cod unic de inregistrare/cod
de identificare fiscala ................., reprezentat legal prin .................................,
                                    (numele si prenumele)
domiciliat(a) in ..................................................................................,
                     (adresa completa, inclusiv telefon)
identificat(a) prin actul de identitate .......................................................... 
                          (serie, numar, cod numeric personal)


Semnatura reprezentantului legal si stampila solicitantului
.......................................................... Anexa nr. 2
  DECIZIE DE DESEMNARE A AUDITORULUI 
 In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si
Tehnologia Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a
Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura
electronica, precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001, cu
modificarile ulterioare,
  avand in vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in
Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de
servicii de certificare, precum si Referatul de aprobare al Directiei IT si Protectia Informatiilor,
inregistrat cu nr. ............../......................,
  presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
emite prezenta decizie.

Art. 1 ......................................................................................,
                       (denumirea auditorului)
cu domiciliul/sediul in ...................................................., inregistrat la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ........................, cod unic de inregistrare/cod
de identificare fiscala ............., este desemnat pentru a efectua auditul in vederea acreditarii
furnizorului de servicii de certificare .......................................................... .
                             (denumirea furnizorului)
Art. 2 ......................................................................................,
                      (denumirea auditorului)
va prezenta Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
raportul de audit, insotit de opinia de audit, efectuate in vederea acreditarii furnizorului de
servicii de certificare ...........................................................................,
                         (denumirea furnizorului)
in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii.
Art. 3 Prezenta decizie se comunica ........................................................ .
                              (denumirea auditorului)


  Presedinte,
....................................................... Anexa nr. 3
  DECIZIE DE ACREDITARE 
 In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia
Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii
Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica,
precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificarile
ulterioare,  avand in vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in
Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de
servicii de certificare, precum si Referatul de aprobare al Directiei IT si Protectia Informatiilor,
inregistrat cu nr. .../...,
  presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei
emite prezenta decizie.
Art. 1 Incepand cu data comunicarii prezentei decizii, .......................................
                                   (denumire furnizor)
dobandeste calitatea de furnizor acreditat de servicii de certificare.

Art. 2 Acreditarea se acorda pe o perioada de 3 ani de la data comunicarii prezentei decizii
si poate fi reinnoita pe baza procedurii prevazute in Decizia presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de
acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.
Art. 3 Prezenta decizie se comunica .........................................................,
                               (denumire furnizor)
atat pe suport hartie, cat si in forma electronica, semnata electronic. 

 

  Presedinte,
......................................................... Poate fi de interes si:
Criteriu de evaluare si acreditare a proiectelor de prevenire a traficului de persoane, decizia nr. 4/2007 de aprobare a criteriului
Criteriu si standard de evaluare pentru atestare si acreditare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati si institutii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitatilor compo
Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008
Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Hotararea 517/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: