DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Criteriu general de admitere in invatamantul postliceal, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]Art. 1
Invatamantul postliceal de stat se organizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, din proprie initiativa, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale sau la cererea operatorilor economici si a altor institutii interesate.

Art. 2
(1) Pentru clasele de invatamant postliceal de stat scolarizate din initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului finantarea se realizeaza prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
(2) Pentru clasele de invatamant postliceal de stat scolarizate la cererea solicitantilor, persoane fizice sau juridice, finantarea se realizeaza de catre solicitanti, prin contract de scolarizare incheiat cu unitatea de invatamant care realizeaza scolarizarea. Modelul contractului-cadru este cuprins in anexa care face parte integranta din prezentele criterii generale.

Art. 3
Calificarile profesionale pentru care se asigura scolarizarea sunt cuprinse in nomenclatoarele aprobate aflate in vigoare la inceperea scolarizarii. Pentru orientarea candidatilor si a agentilor economici, listele calificarilor profesionale ce pot fi scolarizate prin invatamant postliceal se afiseaza la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare. De asemenea, acestea pot fi afisate la sediile operatorilor economici, la alte institutii interesate si pot fi publicate in presa.

Art. 4
(1) Admiterea in invatamantul postliceal se face pe baza prezentelor criterii generale de admitere in invatamantul postliceal elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si a unei metodologii elaborate de unitatea de invatamant, cu consultarea factorilor interesati, si aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(2) Pentru clasele de invatamant postliceal de stat, finantate prin bugetele locale si alocate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti admiterea se organizeaza pe unitati de invatamant, in functie de numarul de locuri si numarul de candidati.
(3) Pentru clasele de invatamant postliceal de stat pentru care scolarizarea este finantata de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care asigura scolarizarea, admiterea se organizeaza in functie de numarul de locuri propus de conducerile unitatilor de invatamant si aprobat de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si de numarul de candidati.

Art. 5
Au dreptul sa se inscrie la nivelul de invatamant postliceal absolventi de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor acte:
 • cerere de inscriere;
 • certificat de nastere, carte de identitate si, dupa caz, certificat de casatorie, in copie, certificate "conform cu originalul" de catre un membru al comisiei de admitere;
 • diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a studiilor liceale, dupa caz;
 • foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea pe care doreste sa o dobandeasca.

  Art. 6
  In scoala de maistri pot fi inscrisi absolventi de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, care la inceperea anului I dovedesc o vechime in productie de cel putin 3 ani intr-o meserie corespunzatoare profilului de pregatire oferit prin scoala de maistri.

  Art. 7
  Inscrierea candidatilor pentru admiterea la invatamantul postliceal se face conform cu prevederile metodologiei elaborate de unitatea de invatamant.

  Art. 8
  In cazul in care numarul candidatilor depaseste numarul de locuri sau daca exista o solicitare expresa a operatorului economic care finanteaza scolarizarea, se va organiza concurs de admitere care va consta intr-o proba scrisa. Tematica probei scrise este stabilita de fiecare unitate de invatamant, aprobata de consiliul de administratie, la propunerea si cu consultarea operatorilor economici, in functie de specificul calificarii profesionale prin scoala postliceala sau de maistri.

  Art. 9
  (1) In cazul in care pentru unele calificari profesionale sunt necesare aptitudini specifice sau la recomandarea operatorului economic, comisia de admitere din unitatea de invatamant respectiva poate introduce o proba de aptitudini (de exemplu: desen tehnic, desen artistic etc.). Aceasta proba este eliminatorie si se sustine inaintea desfasurarii celeilalte probe. Continutul si durata probei de aptitudini vor fi stabilite de comisia de admitere din unitatea de invatamant organizatoare si vor fi afisate inainte de inceperea inscrierii candidatilor la examenul de admitere.
  (2) Proba de aptitudini se evalueaza cu calificativul "Admis/Respins". Rezultatele la probele de aptitudini nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de admitere ramane definitiva.

  Art. 10
  Fiecare unitate de invatamant face publice prin afisare, cu cel putin 30 de zile inainte de admitere, prevederile metodologiei de admitere pentru invatamantul postliceal, elaborata de unitatea de invatamant, tematica probelor de concurs, bibliografia recomandata si, dupa caz, probele de aptitudini pentru calificarile scolarizate.

  Art. 11
  (1) Pentru coordonarea admiterii in invatamantul postliceal, in fiecare unitate de invatamant se constituie o comisie de admitere care isi desfasoara activitatea in baza metodologiei de admitere mentionate la art. 4 alin. (1).
  (2) Componenta comisiei de admitere si atributiile membrilor comisiei de admitere se stabilesc prin metodologia elaborata de unitatea de invatamant.

  Art. 12
  (1) Cadrele didactice din comisia de admitere au obligatia de a respecta cu strictete criteriile generale de admitere si metodologia elaborata de unitatea de invatamant.
  (2) Cadrele didactice angajate in organizarea si desfasurarea examenului de admitere care comit fapte cu caracter infractional (furnizari de solutii ale subiectelor, inlocuiri de lucrari, modificari nejustificate de note, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc.) sau manifesta neglijenta in indeplinirea raspunderilor vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Membrii comisiei de admitere vor semna declaratii in nume propriu cu privire la respectarea criteriilor generale de admitere si a metodologiei de admitere elaborate de unitatea de invatamant cu consultarea factorilor interesati.

  Art. 13
  Pentru situatia desfasurarii probei scrise vor fi elaborate de membrii comisiei de admitere, in ziua sustinerii probei, 3 variante de subiecte. Fiecare varianta se introduce intr-un plic care se sigileaza si se semneaza de catre profesorul care a elaborat subiectele, aplicandu-se stampila unitatii de invatamant. Presedintele comisiei de concurs alege unul dintre aceste plicuri pentru examen si unul de rezerva. Toate plicurile ce contin variantele subiectelor de examen sunt pastrate de conducerea unitatii de invatamant in aceleasi conditii ca si probele scrise.

  Art. 14
  (1) Contestatiile lucrarilor scrise se depun la secretariatul comisiei de admitere, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, si vor fi inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant. Contestatiile sunt solutionate in unitatea de invatamant respectiva de catre comisia de contestatii, constituita conform metodologiei elaborate de unitatea de invatamant.
  (2) Pentru rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei repartizeaza lucrarile sigilate membrilor comisiei de contestatii, membri care vor fi altii decat cei care au corectat initial.
  (3) In cazul in care dupa reevaluare se constata o diferenta de cel putin 0,5 puncte fata de evaluarea initiala, comisia de contestatii modifica nota lucrarii si dispune toate masurile care decurg din aceasta schimbare. Nota acordata dupa recorectare este definitiva. Hotararile comisiei de contestatii se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de presedinte.
  (4) Rezultatele la contestatii se comunica prin afisarea la avizierul unitatii de invatamant, in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea contestatiilor.

  Art. 15
  Lucrarile scrise, borderourile de notare si celelalte documente se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant pana la sfarsitul anului scolar respectiv, iar cataloagele de examen, permanent.

  Art. 16
  Elevii au dreptul sa se inscrie pentru frecventarea cursurilor numai la unitatea de invatamant si la calificarea profesionala pentru care au fost declarati admisi.

  Art. 17
  (1) In cazul locurilor repartizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cheltuielile necesare organizarii concursului de admitere sunt asigurate de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
  (2) In cazul locurilor cu taxa, taxa de admitere se afiseaza odata cu planul de scolarizare si acopera cheltuielile de admitere.

  Art. 18
  Pentru anul scolar 2007-2008, pentru locurile repartizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, aplicarea prevederilor art. 10 se face cu cel putin 15 zile inainte de admitere.

  ANEXA la criteriile generale - CONTRACT-CADRU pentru scolarizarea prin invatamant postliceal cu taxa


  Incheiat astazi .............. intre unitatea de invatamant ..............., cu sediul in localitatea ......................., str. ............... nr. ...., judetul ........................, tel./fax ........................, avand codul fiscal ............................... si contul curent nr. ..................., deschis la ................................, reprezentata prin director/director adjunct ............................, contabil-sef ............................,
  si ........................... elev/operator economic ......................, cu domiciliul/sediul in localitatea ................., judetul ................, str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ...., tel./fax ..............., cod postal ..........., legitimat cu C.I. seria ....... nr. ..................., eliberata de ................................ la data de ......................, avand codul fiscal ................... si contul curent nr. ..................., deschis la ...................., si reprezentata prin director ................, contabil-sef ................................................................ .
  Obiectul prezentului contract il constituie stabilirea obligatiilor partilor pe durata scolarizarii.
  1. Unitatea de invatamant ............................. se obliga sa asigure:
  - pregatirea profesionala (teoretica si practica) in concordanta cu standardele de pregatire profesionala si curriculumul scolar, pentru fiecare an scolar din planul de invatamant;
  - baza didactico-materiala la nivelul cerintelor de profesionalizare stabilite prin standardele de pregatire profesionala.
  2. Elevul/Operatorul economic ...................................... solicita pregatirea in calificarea profesionala .............................., forma de invatamant ..................................., si se obliga:
  - sa frecventeze cursurile/sa acorde facilitati elevilor propusi in vederea asigurarii frecventarii cursurilor;
  - sa respecte Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si regulamentul intern al unitatii de invatamant;
  - sa achite anual sau intr-o alta forma convenita (semestrial) taxa de scolarizare in valoare de (in cifre si litere) ............................ lei.
  Suma se poate modifica o singura data pe parcursul anului scolar, in concordanta cu modificarile esentiale legate de cresterea salariilor, a cheltuielilor de intretinere si modernizare a unitatii scolare. Plata poate fi facuta si integral la inceput de an scolar, fara ca ea sa poata fi modificata ulterior.
  In cazul nerealizarii contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea scolara nu este obligata la restituirea taxelor achitate.
  Litigiile ivite cu ocazia executarii prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila sau de instantele judecatoresti competente.
  Contractul se incheie pe durata de un an, intre unitatea de invatamant ..................... si elevul/operatorul economic ..........................., pentru pregatirea in calificarea profesionala ................................, forma de invatamant ..................................., in cadrul unitatii de invatamant ................................................................... .
  Drept care s-a incheiat prezentul contract de scolarizare in 3 sau 4 exemplare, dintre care un exemplar la secretariatul unitatii scolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al unitatii scolare, unul la elev si/sau unul la operatorul economic.
   Nr. ............ din ...............      Nr. ......... din .....................
      UNITATEA DE INVATAMĀNT,               OPERATORUL ECONOMIC,
  .......................................      .......................................
     Director,     Contabil-sef,          Director,     Contabil-sef,
  .................   ..................     ...................  .................
                                    ELEV,
                              .............................
  


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  54 useri online

  Useri autentificati: