DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen, 895/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, avand in vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum si al art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) Facilitatea Schengen se defineste potrivit art. 2 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar;
b) Planul indicativ este documentul de planificare strategica si programare financiara, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze activitatea de atingere a obiectivului vizand aderarea la Spatiul Schengen;
c) autoritatea competenta este autoritatea publica prin care se asigura gestionarea asistentei financiare din Facilitatea Schengen;
d) autoritatea de certificare este autoritatea publica desemnata sa certifice cheltuielile realizate in cadrul proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen;
e) autoritatea de contractare si plata reprezinta autoritatea publica desemnata sa elaboreze si sa inainteze cererile de plata si sa primeasca de la Comisia Europeana sumele aferente Facilitatii Schengen;
f) autoritatea de audit este un organism independent care efectueaza auditul extern al fondurilor comunitare in conformitate cu procedurile proprii si standardele internationale de audit acceptate;
g) organismele intermediare sunt institutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, care, potrivit atributiilor delegate de autoritatea competenta sau de autoritatea de contractare si plata, coordoneaza implementarea masurilor din Planul indicativ al Facilitatii Schengen;
h) beneficiarii sunt organismele responsabile cu implementarea proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen si destinatari ai bunurilor materiale si serviciilor furnizate prin acest tip de proiecte.

Art. 3
In conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)1.417 din 4 aprilie 2007 privind gestionarea si controlul partii consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009, denumita in continuare decizie, se infiinteaza urmatoarele sisteme si functii:
a) Sistem de monitorizare, care este coordonat de Comitetul de monitorizare, organizat la nivel interinstitutional, cu urmatoarea componenta: autoritatea competenta, autoritatea de certificare, autoritatea de contractare si plata si organismele intermediare. In cadrul Comitetului de monitorizare autoritatea de audit are calitatea de observator. Comitetul de monitorizare functioneaza pe langa Ministerul Internelor si Reformei Administrative si analizeaza stadiul proiectelor Facilitatii Schengen pentru fazele de contractare si implementare. In acest sens, sunt elaborate raportari anuale si semestriale si actiuni de verificare a indeplinirii masurilor concluzionate cu ocazia sedintelor Comitetului de monitorizare;
b) sisteme de gestionare si control instituite la nivelul tuturor institutiilor implicate, in scopul stabilirii unui sistem eficient de control intern, al definirii clare a functiilor cu care este investita autoritatea competenta si pentru a fi asigurata o pista de audit suficienta, in conformitate cu prevederile deciziei. Sistemele de gestionare si control trebuie sa prevada proceduri destinate verificarii veridicitatii cheltuielilor declarate si, in special, indeplinirea actiunilor, precum si eligibilitatea cheltuielilor pana la concurenta partii corespunzatoare Facilitatii Schengen, in conformitate cu prevederile deciziei;
c) sisteme de verificare si inspectii la fata locului la nivelul tuturor institutiilor implicate, care trebuie sa cuprinda controale ale actiunilor efectuate de catre un organism de control independent, pe baza unei esantionari corespunzatoare si care trebuie sa vizeze in special examinarea, de o maniera selectiva pe baza unei analize a riscurilor, a declaratiilor de cheltuieli elaborate la diferitele niveluri in cauza;
d) sisteme de gestiune financiara la nivelul autoritatii de contractare si plata, care trebuie sa cuprinda proceduri de verificare a conturilor, proceduri contradictorii, mecanisme de corectii financiare, mecanisme de rambursari, in conformitate cu prevederile deciziei;
e) Ofiterul responsabil de program - Facilitatea Schengen, structura care se infiinteaza in cadrul autoritatii competente si a organismelor intermediare. Ofiterul responsabil de program are urmatoarele atributii:
 • 1. coordoneaza, indruma si raspunde de gestionarea din punct de vedere tehnic a proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen;
 • 2. organizeaza si urmareste activitatile de programare, implementare, monitorizare si evaluare a proiectelor din acest program;
 • 3. reprezinta institutia din care face parte in relatia cu omologii acesteia din cadrul celorlalte autoritati prevazute la art. 2 si din cadrul institutiilor europene;
 • 4. aproba sau avizeaza, dupa caz, procedurile interne de lucru ale structurilor de gestionare a fondurilor Facilitatii Schengen.

  Art. 4
  Se desemneaza Ministerul Internelor si Reformei Administrative ca autoritate competenta pentru coordonarea implementarii asistentei comunitare prin Facilitatea Schengen.

  Art. 5
  (1) Autoritatea competenta are urmatoarele atributii principale:
  a) infiinteaza un punct unic de contact raspunzator de schimbul de informatii cu unitatile angajate in folosirea mijloacelor fondului si de mentinerea contactelor curente cu reprezentantii Comisiei Europene;
  b) elaboreaza impreuna cu organismele intermediare si cu beneficiarii Planul indicativ;
  c) asigura corelarea masurilor din Planul indicativ cu Planul de actiune Schengen si cu celelalte documente programatice in domeniul Schengen;
  d) verifica obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin Planul indicativ prin controale la fata locului si rapoartele periodice elaborate de autoritatile implicate in gestionarea proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen;
  e) coordoneaza armonizarea cadrului institutional si dezvoltarea capacitatii administrative de gestionare si implementare a Facilitatii Schengen si urmareste consolidarea si extinderea parteneriatelor in procesul de planificare, precum si in toate fazele de implementare ale Planului indicativ;
  f) elaboreaza un sistem functional si integrat de colectare si prelucrare a informatiilor si datelor statistice privind implementarea Planului indicativ, monitorizarea si evaluarea asistentei comunitare acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen;
  g) asigura realizarea si functionarea sistemului informatic privind managementul financiar si tehnic si auditul fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen;
  h) elaboreaza, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale beneficiarilor, raportul anual de implementare al Facilitatii Schengen si, dupa aprobarea acestuia de catre Comisia nationala de autoevaluare Schengen, il transmite Comisiei Europene spre analiza, observatii si recomandari;
  i) transmite spre aprobare Comisiei nationale de autoevaluare Schengen proiectele raspunsurilor la recomandarile primite de la Comisia Europeana;
  j) inainteaza spre aprobare Comisiei nationale de autoevaluare Schengen propunerile de modificare a Planului indicativ, prin realocarea de fonduri intre proiectele finantate prin Facilitatea Schengen;
  k) asigura si urmareste indeplinirea cerintelor cu privire la informarea, transparenta si publicitatea asistentei acordate prin Facilitatea Schengen;
  l) asigura implementarea eventualelor modificari ale Planului indicativ propuse de autoritatea de evaluare, ca urmare a evaluarii intermediare, si informeaza in mod corespunzator Comisia Europeana;
  m) participa, in parteneriat cu Comisia Europeana, la realizarea evaluarii ex-post a implementarii Planului indicativ si prezinta autoritatii de evaluare si autoritatii de certificare rezultatele si concluziile acestei evaluari;
  n) raspunde, impreuna cu autoritatea de contractare si plata si cu beneficiarii, pentru respectarea masurilor din Planul indicativ aprobat si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate prin Facilitatea Schengen, aplicand un management financiar si tehnic riguros si transparent;
  o) elaboreaza manualul de implementare si utilizare a fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen si manualul de audit intern pentru Facilitatea Schengen, in cooperare cu autoritatile implicate;
  p) in baza recomandarilor Comisiei Europene de elaborare a Planului indicativ, elaboreaza criteriile de selectie a proiectelor si aproba proiectele selectate de catre organismele intermediare;
  q) transmite autoritatii de contractare si plata rapoarte privind recuperarea sumelor ramase de recuperat, stabilite de Comisia Europeana, precum si a celor neutilizate;
  r) tine evidenta sumelor recuperabile din platile deja facute din Facilitatea Schengen si se asigura ca sumele sunt recuperate fara intarzieri nejustificate;
  s) raspunde pentru utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor stabilite prin Planul indicativ;
  t) sprijina activitatile de evaluare a implementarii Planului indicativ si informeaza Comisia nationala de autoevaluare Schengen asupra rezultatelor acestora si asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor evaluarilor;
  u) furnizeaza informatii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse in Planul indicativ;
  v) participa la reuniunile Comisiei Europene in vederea examinarii rezultatelor anului precedent;
  w) asigura existenta procedurilor privind realizarea unui audit corespunzator si furnizarea unei piste de audit adecvate;
  x) elaboreaza proceduri detaliate privind monitorizarea punerii in aplicare a actiunilor si primirea, inregistrarea si procesarea cererilor, care trebuie sa cuprinda si descrierea tuturor documentelor care urmeaza a fi folosite;
  y) intocmeste certificatul privind eligibilitatea cheltuielilor cuprinse in declaratia finala de cheltuieli, pe care o transmite Comisiei Europene;
  z) se asigura ca exista un sistem de control suficient pentru verificarea autenticitatii cheltuielilor, a respectarii cadrului legal comunitar si national aplicabil si a respectarii termenilor de acordare a asistentei financiare prin Facilitatea Schengen de catre Comisia Europeana;
  aa) se asigura de existenta unei piste de audit.
  (2) Autoritatea competenta indeplineste si alte atributii, in conditiile legii.
  (3) Planul indicativ se supune aprobarii Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, constituita potrivit Hotararii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, iar ulterior se negociaza cu Comisia Europeana pentru gestionarea sumelor acordate prin Facilitatea Schengen.

  Art. 6
  Autoritatea competenta poate delega competente proprii diferitelor structuri de specialitate proprii, precum si altor institutii ale administratiei publice centrale, prin acorduri interinstitutionale.

  Art. 7
  (1) Se desemneaza Oficiul pentru Plati si Contractare PHARE, denumit in continuare OPCP, din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru indeplinirea functiei de autoritate de contractare si plata pentru asistenta acordata prin Facilitatea Schengen.
  (2) In acest sens, OPCP trebuie sa prevada in statutul propriu de organizare un numar de functii necesar pentru a-si indeplini atributiile functionale.

  Art. 8
  Autoritatea de contractare si plata are urmatoarele atributii principale:
  a) organizeaza licitatiile pentru achizitiile finantate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen, este responsabila pentru derularea acestora si evalueaza dosarele de licitatie din punctul de vedere al formalitatii documentatiei si al completitudinii acesteia;
  b) deschide un cont in care vor fi virate sumele aferente proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen;
  c) primeste cereri de plata de la contractori si atesta faptul ca acestea reflecta in mod corespunzator operatiunile selectate si ca includ numai cheltuieli realizate efectiv in perioada de referinta, care pot fi dovedite in mod corespunzator;
  d) primeste lunar sumele aferente proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen pentru care este autoritate de contractare si plata;
  e) efectueaza platile reglementate prin prezenta hotarare in conformitate cu cerintele Comisiei Europene;
  f) transmite cereri Comisiei Europene pentru corectarea, daca este necesar, a platii soldului final al asistentei, in termen de 9 luni de la data transferarii sumelor aferente soldului final;
  g) furnizeaza autoritatii competente evidente detaliate privind platile efectuate in vederea transmiterii acestora catre Comisia Europeana;
  h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau platite in mod eronat din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen;
  i) trimite anual catre autoritatea competenta declaratia referitoare la sumele ramase de recuperat la acea data;
  j) asigura mentinerea evidentelor financiare privind operatiunile pe care le deruleaza;
  k) informeaza autoritatea competenta periodic, la termenele stabilite de comun acord cu aceasta, referitor la stadiul platilor efectuate;
  l) primeste de la organismul intermediar, in formate standard, documentatia de licitatie elaborata conform legii si asigura transparenta procedurii de licitatie;
  m) verifica actualizarea corespunzatoare a rapoartelor privind implementarea programelor elaborate de organismele intermediare;
  n) verifica din punct de vedere procedural documentatia licitatiei pregatita de organismele intermediare;
  o) verifica si solicita modificari ale contractului, daca este necesar, pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile legislatiei comunitare si nationale in vigoare;
  p) asigura pregatirea corespunzatoare a dosarelor de licitatie;
  q) transmite dosarele de licitatie catre ofertanti;
  r) verifica si aproba componenta comisiilor de evaluare sub aspectul competentei membrilor acesteia, pregatirii si impartialitatii fata de domeniul licitatiei si ofertanti;
  s) asigura, in conditiile legii, derularea procedurilor de evaluare a ofertelor depuse in cadrul licitatiei;
  t) furnizeaza consultanta si sprijin administrativ necesar pentru efectuarea evaluarilor si asigurarea pregatirii corespunzatoare a raportului de evaluare care trebuie intocmit de comisia de evaluare;
  u) atribuie contractele incheiate in cadrul proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen, in vederea asigurarii respectarii procedurilor administrative ale Facilitatii Schengen;
  v) negociaza contractele beneficiind de asistenta tehnica necesara din partea organismului intermediar si, impreuna cu acesta, elaboreaza proiectele de contract si pregateste semnarea contractelor;
  w) operationalizeaza si asigura functionarea sistemului contabil necesar administrarii financiare a fondurilor programului Facilitatea Schengen;
  x) utilizeaza registre contabile si inregistrarea contabila adecvata a tuturor platilor la nivel de program, proiect sau contract;
  y) opereaza in conturile financiare, in conditiile efectuarii tuturor verificarilor standard si a reconcilierilor bancare necesare;
  z) solicita autorizarea de plata "citit si aprobat" din partea organismului intermediar sau, dupa caz, returneaza contractorului cererea de plata pentru modificari;
  aa) elaboreaza rapoartele privind situatia financiara a fiecarui program;
  bb) furnizeaza autoritatii competente si organismelor intermediare, periodic, informatii la zi privind planificarea licitatiilor, a evaluarii ofertelor si a atribuirii contractelor;
  cc) acorda consultanta, la solicitarea organismelor intermediare, in probleme privind procedurile de achizitii si financiare;
  dd) intreprinde masurile necesare pentru asigurarea auditarii conturilor de catre autoritatile nationale;
  ee) coopereaza cu Comisia Europeana, Curtea de Conturi si sprijina aceste institutii in indeplinirea cerintelor de audit;
  ff) raspunde, impreuna cu autoritatea competenta si cu beneficiarii, pentru respectarea masurilor din Planul indicativ aprobat si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate prin Facilitatea Schengen, aplicand un management financiar si tehnic riguros si transparent;
  gg) indeplineste atributiile delegate de autoritatea competenta, precum si alte atributii ce deriva in mod firesc din statutul de autoritate de contractare si plati;
  hh) primeste toate scrisorile continand expresii de interes aferente procedurilor de licitatie.

  Art. 9
  Se desemneaza Directia generala financiara din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru indeplinirea functiei de autoritate de certificare pentru asistenta acordata prin Facilitatea Schengen.

  Art. 10
  Autoritatea de certificare are urmatoarele atributii principale:
  a) elaboreaza si transmite Comisiei Europene declaratiile privind cheltuielile certificate;
  b) verifica daca cheltuiala a fost efectuata in interiorul perioadei de eligibilitate din decizie si daca aceasta poate fi justificata de facturi primite sau documente contabile echivalente ca valoare probativa;
  c) verifica daca activitatile care nu fusesera finalizate la momentul cand s-a facut cererea de plata sunt justificate de desfasurarea sau finalizarea actiunii in conformitate cu termenii deciziei si cu obiectivele actiunii;
  d) certifica faptul ca declaratia de plata este corecta, ca a fost furnizata de sisteme de contabilitate competente si se bazeaza pe documente verificabile;
  e) certifica concordanta cheltuielilor declarate cu normele europene si nationale si faptul ca au fost realizate avand in vedere operatiile selectate pentru finantare in concordanta cu criteriile aplicabile programului si respectand regulile europene si nationale;
  f) elaboreaza si transmite Comisiei Europene declaratii de certificare a cheltuielilor intermediare si finale;
  g) atesta faptul ca informatia primita despre procedurile si verificarile efectuate in legatura cu cheltuielile, inclusa in declaratia de cheltuieli, ofera o baza adecvata pentru certificare;
  h) verifica daca sumele solicitate concorda cu informatiile din baza de date, precum si corectitudinea calcularii sumei totale de cheltuieli eligibile;
  i) certifica cheltuielile la nivelul beneficiarilor, organismelor intermediare si autoritatii de certificare.

  Art. 11
  Autoritatea de certificare poate delega atributiile mentionate la art. 10 lit. b)-e) si g)-i) catre structurile financiare din cadrul organismelor beneficiare si intermediare.

  Art. 12
  Se desemneaza ca autoritate de evaluare structura specializata a departamentului responsabil de coordonarea instrumentelor structurale organizat in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

  Art. 13
  Autoritatea de evaluare are urmatoarele atributii principale:
  a) planifica si coordoneaza activitatile de evaluare a Planului indicativ;
  b) asigura calitatea procesului de evaluare a Planului indicativ si analizeaza calitatea rapoartelor de evaluare;
  c) analizeaza implicatiile implementarii recomandarilor evaluarilor;
  d) disemineaza factorilor implicati rezultatele evaluarilor;
  e) urmareste indeplinirea recomandarilor evaluarilor Planului indicativ;
  f) raporteaza Comitetului de monitorizare cu privire la activitatile de evaluare a Planului indicativ.

  Art. 14
  Se desemneaza Autoritatea de audit de pe langa Curtea de Conturi ca autoritate de audit pentru fondurile acordate Romaniei in perioada postaderare de catre Uniunea Europeana in cadrul Facilitatii Schengen. Auditul fondurilor acordate Romaniei in perioada postaderare de catre Uniunea Europeana prin Facilitatea Schengen se efectueaza de catre Autoritatea de audit de pe langa Curtea de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 15
  Pentru realizarea atributiilor care ii revin, Autoritatea de audit pentru Facilitatea Schengen incheie acorduri cu autoritatea competenta.

  Art. 16
  Se desemneaza institutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare pentru indeplinirea functiei de organisme intermediare pentru Facilitatea Schengen. Indeplinirea functiilor ce revin acestor institutii, potrivit prezentei hotarari, se efectueaza prin structuri de specialitate desemnate prin ordin al conducatorilor acestor institutii.

  Art. 17
  (1) Organismele intermediare au urmatoarele atributii principale:
  a) coordoneaza activitatea beneficiarilor din subordine in cadrul exercitiului de programare si implementare a Facilitatii Schengen;
  b) indeplinesc obligatiile pentru implementarea proiectelor, astfel cum acestea urmeaza a fi definite in acordurile interinstitutionale, in conformitate cu regulile si procedurile de implementare ale Comisiei Europene, proceduri, instructiuni si alte documente standard furnizate atat de OPCP, cat si de autoritatea competenta, asigurand accesul liber, concurenta loiala si transparenta proceselor desfasurate la nivelul acestora si al beneficiarilor;
  c) realizeaza verificari inopinate impreuna cu OPCP;
  d) elaboreaza documentele finale consolidate de programare anuala pentru Planul indicativ pe baza propunerilor beneficiarilor din subordine si le supune prin intermediul autoritatii competente aprobarii Comisiei nationale de autoevaluare Schengen;
  e) monitorizeaza si controleaza implementarea proiectelor structurilor subordonate finantate prin Facilitatea Schengen pe toata durata derularii acestora;
  f) avizeaza membrii comisiilor de evaluare in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice si se asigura de prezenta acestora pe toata perioada preselectiei si selectiei;
  g) colaboreaza cu celelalte autoritati implicate in gestionarea si implementarea fondurilor alocate prin Facilitatea Schengen, precum si cu alte institutii nationale cu care implementeaza in parteneriat programe/proiecte finantate prin Facilitatea Schengen;
  h) organizeaza modalitati de prezentare adecvata a materialelor de sinteza privind proiectele finantate prin Facilitatea Schengen;
  i) constituie si actualizeaza permanent baza de date cu privire la implementarea proiectelor cu finantare prin Facilitatea Schengen, pe baza informatiilor primite de la beneficiarii proiectelor;
  j) monitorizeaza modul de elaborare de catre beneficiari a documentatiei de licitatie, monitorizeaza raportarile periodice, precum si documentele elaborate de beneficiari in procesul de management al proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen, pe care le transmite autoritatii de contractare si plata, autoritatii competente, autoritatii de audit sau autoritatii de evaluare, in functie de necesitatea aprobarii documentelor de catre aceste institutii;
  k) analizeaza, avizeaza si propune spre aprobarea OPCP eventualele modificari la contracte, ca urmare a solicitarilor beneficiarului;
  l) se asigura ca toate facturile sunt emise in numele beneficiarului final, cu mentiunea "platibil prin OPCP", iar aceste facturi sunt inregistrate corespunzator in contabilitatea beneficiarului;
  m) atesta realitatea cererilor de plata remise de contractantul fondurilor in favoarea OPCP, cu mentiunea "citit si aprobat", in vederea efectuarii platii;
  n) coordoneaza activitatile prin care se realizeaza implementarea din punct de vedere tehnic a proiectelor, monitorizarea si executia si aproba rapoartele intermediare si finale intocmite de contractori, in termen de 30 de zile de la prezentarea acestora;
  o) verifica si avizeaza cererile de plata, prin structurile de audit intern, inainte de efectuarea certificarii cheltuielilor, pentru beneficiarii din subordine.
  (2) Modificarea contractelor care presupune modificarea valorii contractelor in perioada implementarii lor este valabila numai cu aprobarea OPCP. In lipsa aprobarii OPCP cheltuielile afectate de aceste modificari sunt considerate costuri neeligibile. Cheltuielile neeligibile sunt suportate de catre organismul intermediar sau de catre beneficiar daca se dovedeste ca acesta a efectuat modificarea fara a anunta organismul intermediar.

  Art. 18
  Beneficiarii asistentei acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen au urmatoarele atributii principale:
  a) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte de finantare din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen, pe baza prioritatilor din Planul indicativ si din alte documente programatice;
  b) intreprind toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse, completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;
  c) administreaza proiectele si contractele aferente acestora, asigura functionarea unui sistem informational pentru monitorizarea derularii acestora si intreprind masurile necesare pentru a asigura indeplinirea de catre contractor a sarcinilor ce ii revin conform contractului;
  d) intocmesc documentele subsecvente aprobarii Planului indicativ in vederea atribuirii contractului;
  e) indeplinesc sarcinile ce le revin pentru participarea la licitatii, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu autoritatea de contractare si plata;
  f) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu contractul semnat;
  g) intocmesc documentatia de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor mentionate in facturile emise de contractori, in vederea efectuarii platii de catre autoritatea de contractare si plata;
  h) planifica si raspund de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin program, inclusiv in situatiile in care derularea efectiva a programelor este in sarcina beneficiarilor asistentei, directiilor/structurilor din aceeasi institutie sau din alte institutii;
  i) prezinta rapoarte privind stadiul implementarii proiectelor; in acest scop pastreaza evidenta datelor privind indeplinirea obiectivelor, desfasurarea si rezultatele programelor derulate;
  j) tin evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen, conform destinatiei si scopului prevazute in program;
  k) furnizeaza asistenta tehnica OPCP in vederea negocierii contractelor, acolo unde este cazul, si formuleaza recomandari tehnice privind elaborarea de catre OPCP a proiectelor de contract;
  l) intocmesc documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor Facilitatii Schengen;
  m) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor, OPCP si cu organismele intermediare;
  n) pun la dispozitia structurilor de control si audit toate datele si informatiile solicitate;
  o) organizeaza si pastreaza arhiva documentatiei proiectelor finantate prin Facilitatea Schengen pe perioada legala;
  p) asigura publicitatea actiunilor realizate si a bunurilor achizitionate prin intermediul Facilitatii Schengen;
  q) suporta orice cheltuieli considerate neeligibile in urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene, Curtii de Conturi sau a unei misiuni de verificare efectuate de OPCP;
  r) raspunde, impreuna cu autoritatea competenta si cu autoritatea de contractare si plata, pentru respectarea masurilor din Planul indicativ aprobat si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate prin Facilitatea Schengen, aplicand un management financiar si tehnic riguros si transparent.

  Art. 19
  (1) In cadrul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale si al Directiei generale financiare din Ministerul Internelor si Reformei Administrative se infiinteaza, in conditiile legii, structuri care vor indeplini atributele autoritatii competente ale caror atributii si numar de personal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
  (2) Personalul necesar pentru operationalizarea structurilor prevazute la alin. (1) se va asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
  (3) In cadrul autoritatii competente se infiinteaza, in conditiile legii, Punctul unic de contact cu rol de transmitere a datelor si informatiilor intre autoritatile implicate in gestionarea si implementarea Facilitatii Schengen si institutiile europene. Atributiile Punctului unic de contact sunt indeplinite de catre Serviciul de programe postaderare din cadrul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale.

  Art. 20
  Personalul autoritatii competente si al tuturor celorlalte autoritati si structuri implicate in coordonarea, implementarea, auditarea, evaluarea si gestionarea proiectelor si fondurilor Facilitatii Schengen beneficiaza de sporuri salariale, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, in limita sumei alocate pentru costurile logistice si operationale ale Facilitatii Schengen in Planul indicativ anual, conform regulilor de eligibilitate stabilite de Comisia Europeana.

  Art. 21
  Autoritatea competenta pentru implementarea Planului indicativ desemneaza organismele intermediare pentru implementarea masurilor finantate din Facilitatea Schengen pe baza de acorduri interinstitutionale.

  Art. 22
  Schimbul de informatii si accesul la continutul acestora se realizeaza cu respectarea reglementarilor legale in materia protectiei informatiilor clasificate.

  Art. 23
  Hotararea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei nationale de autoevaluare Schengen, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  l. La articolul 1 alineatul (3), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "i) Departamentul pentru Afaceri Europene;".
  2. La articolul 4, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
  "l) aproba Planul indicativ, propunerile de modificare a Planului indicativ si raportul anual de implementare a Facilitatii Schengen."


  ANEXA - INSTITUTII care indeplinesc functia de organisme intermediare pentru Facilitatea Schengen


  1. Ministerul Internelor si Reformei Administrative
  2. Ministerul Afacerilor Externe
  3. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
  4. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: