DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.481/2005 privind infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., hotarare nr. 1581/2007, Actul constitutiv al Fondului Proprietatea[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 11/01/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 6, art. 71 alin. (11), art. 92 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 1.481/2005 privind infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Evaluarea activelor care formeaza capitalul social initial al "Fondului Proprietatea" se va realiza, in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare, prin metoda capitalurilor proprii inregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar in cazul celor admise la tranzactionare, pe baza pretului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de sedinte de tranzactionare, ziua de implinire a acestui termen fiind anterioara cu 30 de zile calendaristice datei de 5 decembrie 2005. In cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale admise la tranzactionare, pentru care in perioada de referinta mentionata nu s-au inregistrat tranzactii cu actiuni care sa reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv inregistrat in registrul actionarilor la data de implinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare, s-a utilizat metoda de evaluare aplicabila societatilor comerciale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare. In cazul societatilor care nu au depus situatiile financiare aferente anului 2004 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, s-au luat in considerare ultimele situatii financiare anuale inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor."
2. Articolul 3 se abroga.
3. Anexa «Actul constitutiv al Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.» se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.


Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea SACapitolul I - Dispozitii generale, definitii si principii

J 40/21901/2005 din 28.12.2005
Cod unic de inregistrare: 18253260Capitolul I - Denumirea societatii comerciale, forma juridica, sediul si durata


Articolul 1 - Denumirea societatii comerciale
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A.
(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare si atat capitalul social subscris, cat si cel varsat, precum si mentiunea "societate administrata in sistem dualist".

Articolul 2 - Forma juridica a societatii comerciale
(1) Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A., denumita in continuare Fondul Proprietatea, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
(2) Fondul Proprietatea se organizeaza, functioneaza si isi inceteaza activitatea conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fondul Proprietatea se infiinteaza ca organism de plasament colectiv, societate de investitii de tip inchis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3 - Sediul societatii comerciale
(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul poate fi schimbat in alta locatie din Romania, pe baza unei decizii a Directoratului.
(2) Societatea comerciala poate infiinta sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentantelor, punctelor de lucru sau altor unitati fara personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege.

Articolul 4 - Durata societatii comerciale
Durata de functionare a Fondului Proprietatea este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.


Capitolul II - Scopul si obiectul de activitate ale societatii comerciale


Articolul 5 - Scopul societatii comerciale
Scopul Fondului Proprietatea consta in administrarea si gestionarea portofoliului.

Articolul 6 - Obiectul de activitate
(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea si gestionarea portofoliului.
(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermedieri financiare. Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermedieri financiare, iar activitatea principala este efectuarea de investitii financiare.
(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea consta in:

a) administrarea si gestionarea portofoliului in vederea acordarii despagubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite in natura, prin transfer cu titlu gratuit al actiunilor din proprietatea statului in proprietatea persoanelor indreptatite;
b) alte activitati auxiliare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare.


Capitolul III - Capitalul social, actiunile


Articolul 7 - Capitalul social
(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este in valoare de 14.240.540.675 lei, impartit in 14.240.540.675 actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare. Statul roman, prin Ministerul Economiei si Finantelor, are calitatea de actionar si, impreuna cu ceilalti actionari inregistrati in registrul computerizat, detine 100% din capitalul social al societatii comerciale, in valoare de 14.240.540.675 lei, impartit in 14.240.540.675 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.
(2) Calitatea de actionar al Fondului Proprietatea se atesta prin extras de cont emis de catre Depozitarul central.
(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul central.
(4) Ulterior finalizarii evaluarii activelor societatii comerciale, in actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris si a celui varsat.

Articolul 8 - Reducerea sau majorarea capitalului social
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide cu privire la majorarea si reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. d) si e) din prezentul act constitutiv, cu exceptia cazurilor in care majorarea de capital se realizeaza de drept, in conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(3) In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) si (3) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului Proprietatea, in numerar sau in natura, din sursele prevazute la art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu alte surse aportate de statul roman se realizeaza de drept prin hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului Proprietatea si fara a fi necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, fara promovarea vreunei oferte publice si fara prospect de emisiune, astfel:

a) anterior inregistrarii Fondului Proprietatea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - fara acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite Ministerului Economiei si Finantelor la valoare nominala;
b) ulterior inregistrarii Fondului Proprietatea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmand sa fie atribuite la valoarea stabilita de un evaluator independent, cu luarea in considerare a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile.
(4) Majorarile de capital prevazute la alin. (2) vor fi inregistrate la oficiul registrului comertului, in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului Proprietatea. Hotararile Consiliului de supraveghe al Fondului Proprietatea privitoare la majorarea capitalului social se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si au acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
(5) Orice reducere a capitalului social se face in conditiile prevazute de lege.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) reducerea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si
c) alte procedee prevazute de lege.
(7) Dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor, in cazul in care Directoratul constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile Fondului Proprietatea, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, acesta are obligatia de a convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va hotari daca Fondul Proprietatea trebuie sa fie dizolvat. Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide dizolvarea Fondului Proprietatea, atunci Fondul Proprietatea este obligat ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Fondului Proprietatea nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
(8) Reducerea capitalului social se va realiza numai dupa trecerea unui termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Articolul 9 - Actiunile
(1) Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, si acorda drepturi egale titularilor lor in conditiile prevazute la art. 11.
(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 leu.
(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul central nu este obligat sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
(4) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(5) Dreptul la dividende il detin actionarii inscrisi in Registrul actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

Articolul 10 - Obligatiuni Fondul Proprietatea este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii. Fondul Proprietatea nu se poate imprumuta in scopuri investitionale

Articolul 11 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de actul constitutiv.
(2) Actiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, fiecare actiune da dreptul la un vot;
b) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 3%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot;
c) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 5%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot;
d) participatiile detinute de un actionar, reprezentand peste 5% dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand peste 5% nu confera drept de vot.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica Ministerului Economiei si Finantelor.
(4) Ulterior datei la care participatia statului scade sub 33% din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actionarii pot decide cu privire la cvorum si la dreptul de vot conform numarului de actiuni, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun in materie.
(5) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
(6) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.


Capitolul IV - Adunarea generala a actionarilor


Articolul 12
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente, atributii si functii:
a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de supraveghere, ale auditorului financiar si ale auditorilor interni;
b) repartizeaza profitul si stabileste dividendele;
c) alege membrii Consiliului de supraveghere si ii revoca din functie;
d) numeste si revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de supraveghere si ale auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent;
f) se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si activitatii membrilor Consiliului de supraveghere, le evalueaza performantele si ii descarca de gestiune;
g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de supraveghere si a auditorului financiar, dupa caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;
h) aproba rapoartele Consiliului de supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata de acesta;
i) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori a mai multor unitati ale Fondului Proprietatea;
k) desemneaza piata reglementata pe care vor fi listate si tranzactionate actiunile Fondului Proprietatea;
l) hotaraste in orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atributiilor legale.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:
a) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
b) prelungirea duratei Fondului Proprietatea;
c) majorarea capitalului social;
d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
e) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
f) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) incheierea de orice acte juridice (inclusiv, fara a se limita la, acte de cumparare, de instrainare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale Fondului Proprietatea) ori furnizarea de comenzi in cazul in care valoarea contractului sau comenzii depaseste 5% din valoarea contabila a activelor Fondului Proprietatea la data incheierii actului juridic;
i) incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 5% din totalul activelor imobilizate minus creantele la data incheierii actului juridic;
j) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;
k) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, cu respectarea art. 8 alin. (3);
l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate delega Directoratului exercitiul atributiilor sale mentionate la alin. (3) lit. d).

Articolul 13 - Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre Directorat ori de cate ori este necesar.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Adunarea generala a actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
(5) Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita printr-o cerere adresata Directoratului introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. In situatia in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de membru in Consiliul de supraveghere, cererea va cuprinde si informatii referitoare la datele de identificare, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale candidatului. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de actionari ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale a actionarilor, cu cel putin 10 zile inaintea tinerii acesteia, la data mentionata in convocatorul initial.
(6) Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor, la sediul Fondului Proprietatea de la data convocarii adunarii generale, si se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.
(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea adunarii generale a actionarilor se vor respecta prevederile art. 147-158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare.
(8) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
(9) In instiintarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, avand aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.
(10) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Fondului Proprietatea sau in alt loc indicat in convocare.
(11) In cazuri exceptionale, cand interesul Fondului Proprietatea o cere, Consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor.
(12) Directoratul convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor.
(13) In cazul mentionat la alin. (12) adunarea generala a actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit cererea actionarilor.
(14) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (12) si (13), Directoratul nu convoaca adunarea generala a actionarilor, instanta de judecata de la sediul Fondului Proprietatea, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea.

Articolul 14 - Organizarea adunarii generale a actionarilor
Cvorum si drepturi de vot
(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor referitoare la revocarea membrilor Consiliului de supraveghere se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
b) la a doua convocare adunarea generala a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
(4) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotarari privind majorarea capitalului social, cu exceptia majorarilor capitalului social care se realizeaza de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipata a Fondului Proprietatea, este necesara atat la prima, cat si la a doua convocare prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total al drepturilor de vot.
(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Desfasurarea adunarilor
(6) In ziua si la ora stabilite in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele Directoratului sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(7) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale a actionarilor.
(8) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.
(9) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, procurile reprezentantilor actionarilor.
(10) Presedintele Directoratului va putea desemna, dintre angajatii Fondului Proprietatea, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.
(11) Hotararile adunarii generale a actionarilor se redacteaza pe baza procesului-verbal si se semneaza de presedintele Directoratului sau de o persoana desemnata de acesta. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale a actionarilor.
(12) Tinand seama de numarul extrem de mare al actionarilor Fondului Proprietatea, imprejurare care, practic, face imposibila intrunirea tuturor acestora la adunarea generala a actionarilor, ca organ suprem de conducere, actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procura speciala, procura ale carei model si conditii de prezentare vor fi stabilite de catre Directorat, conform normelor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si puse la dispozitia actionarilor, sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta.
(13) Avand in vedere instituirea dreptului de vot prin corespondenta, drept pe care il poate exercita si care este recomandabil sa fie exercitat de catre oricare dintre actionari, cvorumul statutar ce trebuie indeplinit pentru valabila desfasurare a oricarui tip de adunare generala a actionarilor se calculeaza cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondenta.
(14) Si in cazul votului prin corespondenta, fiecare actionar este in drept sa se pronunte, in scris, cu privire la toate problemele inscrise la ordinea de zi, votand "pentru", "impotriva" sau "abtinere". Voturile exprimate si anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.
(15) Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in registrul actionarilor, tinut in conditiile legii.
(16) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua la cunostinta despre continutul documentelor si propunerilor celor care solicita organizarea adunarilor generale ale actionarilor, prin grija Directoratului, acestea li se vor pune la dispozitie, la sediul Fondului Proprietatea, precum si pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel putin 20 de zile inainte de data prevazuta pentru tinerea adunarii.
(17) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea se va indica, de catre Directorat, data de referinta in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite voturile, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii. Data limita pana la care pot fi inregistrate la societatile de investitii voturile prin corespondenta este ulterioara cu cel putin 5 zile lucratoare datei de publicare a materialelor informative si este anterioara datei primei convocari a adunarii generale a actionarilor cu cel putin 48 de ore.
(18) Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Fondului Proprietatea, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii.
(19) Voturile transmise prin corespondenta vor fi anulate daca nu respecta procedura stabilita de Directorat, elaborata in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, neputand fi luate in considerare la calculul cvorumului de prezenta. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(20) Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei adunari generale de catre alti actionari sau de catre terte persoane.
(21) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
(22) Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita de Directorat in momentul convocarii adunarii generale a actionarilor vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea.
(23) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, a auditorilor financiari si pentru luarea masurilor/hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de supraveghere si a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.
(24) Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul adunarii generale a actionarilor:
a) secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului de vot si depunerea acestuia la secretarii adunarii generale a actionarilor, care vor numara buletinele de vot si vor comunica rezultatul votului.
(25) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat impotriva.
(26) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala a actionarilor prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
(27) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor.


Capitolul V - Consiliul de supraveghere


Articolul 15 - Organizare
(1) Pana la data transferului administrarii catre societatea de administrare selectata in conformitate cu art. 12 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul Proprietatea este administrat intr-un sistem dualist, de catre un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de supraveghere format din 7 membri.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere pot avea calitatea de actionar al Fondului Proprietatea. Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Fondului Proprietatea. Membrii Consiliului de supraveghere incheie cu Fondul Proprietatea un contract de administrare care va cuprinde drepturile si obligatiile acestora. Persoana numita in functia de membru al Consiliului de supraveghere trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durata de 4 ani.
(4) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
(5) Doi din cei sapte membri ai Consiliului de supraveghere trebuie sa fie independenti. La desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere independenti, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:
a) sa nu fie director al Fondului Proprietatea sau al unei societati controlate de catre acesta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
b) sa nu fi fost salariat al Fondului Proprietatea sau al unei societati controlate de catre acesta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea ori de la o societate controlata de acesta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;
d) sa nu fie actionar semnificativ al Fondului Proprietatea;
e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu Fondul Proprietatea ori cu o societate controlata de acesta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu Fondul Proprietatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei societati controlate de acesta;
g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al Fondului Proprietatea este administrator neexecutiv;
h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al Fondului Proprietatea mai mult de 3 mandate;
i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si d);
j) in timpul exercitarii mandatului si in ultimii 3 ani anteriori numirii in functie sa nu fi avut relatii juridice de durata cu actionarul majoritar, cu un afiliat al acestuia sau cu o persoana aflata in relatii de durata intre administrator si actionarul majoritar, un afiliat al acestuia sau o persoana aflata in relatii contractuale de durata cu actionarul majoritar, fie in calitate de administrator, fie de director executiv, angajat sau consultant al persoanei in cauza.
(6) In cazul in care vreuna dintre pozitiile din Consiliul de supraveghere devine vacanta, Consiliul de supraveghere poate desemna un membru provizoriu pana la urmatoarea convocare a adunarii generale a actionarilor sau va cere Directoratului sa convoace adunarea generala a actionarilor pentru a alege un alt membru. Daca noul membru este numit de adunarea generala a actionarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa postul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea in mod normal a mandatului predecesorului sau, cu exceptia cazului in care intreg Consiliul de supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de 4 ani.

Articolul 16 - Functionare
(1) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca Consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea.
(2) De asemenea, Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea Directoratului. Consiliul de supraveghere se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.
(3) Daca presedintele nu da curs cererii de convocare a Consiliului de supraveghere in conformitate cu dispozitiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul, stabilind ordinea de zi a sedintei.
(4) Membrii Directoratului pot fi convocati la intrunirile Consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot in consiliu.
(5) Sedintele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 3 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de supraveghere, conform prevederilor prezentului act constitutiv.
(6) Convocarea sedintei Consiliului de supraveghere va fi transmisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresa si numarul de fax ale respectivului membru al Consiliului de supraveghere. Fiecare membru este obligat sa anunte Fondul Proprietatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax ale respectivului membru, dupa caz, si nu va putea opune Fondului Proprietatea niciun fel de nereguli referitoare la instiintare, daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod Consiliului de supraveghere.
(7) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.
(8) Sedinta Consiliului de supraveghere este prezidata de presedintele Consiliului de supraveghere, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului acordat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de supraveghere, fie din afara acestuia. Sedintele Consiliului de supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin videoconferinta ori prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe cealalta, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot.
(9) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al Consiliului de supraveghere.
(10) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.
(11) Deciziile in cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului de supraveghere.
(12) Consiliul de supraveghere va numi, cu votul majoritatii membrilor sai, membrii Directoratului.
(13) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre membrii sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
(14) Consiliul de supraveghere va crea in cadrul sau un comitet de audit format din cel putin 2 membri ai sai, dintre care cel putin unul este in mod obligatoriu membru independent. In cadrul comitetului de audit cel putin un membru trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
(15) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu in domenii precum auditul, remunerarea membrilor Directoratului, ai Consiliului de supraveghere si a personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta Consiliului de supraveghere rapoarte asupra activitatii lor.
(16) Presedintele Directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de Consiliul de supraveghere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu.
(17) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (15) trebuie sa fie membru independent al Consiliului de supraveghere.

Articolul 17 - Atributiile Consiliului de supraveghere
Consiliul de supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:
a) sa exercite controlul permanent asupra conducerii Fondului Proprietatea de catre Directorat;
b) sa determine structura si numarul de posturi in Directorat; sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si presedintele Directoratului;
c) sa creeze un comitet de audit si alte comitete specializate, care sa cuprinda cel putin 2 dintre membrii sai;
d) sa verifice daca actele si/sau operatiunile intreprinse in procesul de conducere a Fondului Proprietatea sunt in conformitate cu legea, cu actul constitutiv si cu orice hotarare relevanta a adunarii generale a actionarilor;
e) sa prezinte cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;
f) sa reprezinte Fondul Proprietatea in raporturile cu Directoratul;
g) sa aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere si ale Directoratului;
h) sa faca recomandari actionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
i) sa verifice situatiile financiare ale Fondului Proprietatea;
j) sa verifice raportul membrilor Directoratului;
k) sa convoace adunarea generala a actionarilor, in cazuri exceptionale, cand interesul Fondului Proprietatea o cere;
l) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate membrilor Directoratului, asigurandu-se ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor in cauza si cu situatia economica a Fondului Proprietatea;
m) sa fixeze limitele oricaror alte avantaje pe care Fondul Proprietatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de supraveghere sau membrilor Directoratului, asigurandu-se ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor in cauza si cu situatia economica a Fondului Proprietatea;
n) sa aprobe in prealabil incheierea oricaror acte juridice (inclusiv, fara a se limita la, acte de cumparare, de instrainare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale Fondului Proprietatea) sau furnizarea de comenzi, in cazul in care valoarea contractului sau comenzii este mai mica de 5% din valoarea contabila a activelor Fondului Proprietatea la data incheierii actului juridic;
o) sa aprobe in prealabil incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a caror valoare este mai mica, individual sau cumulat, de 5% din totalul activelor imobilizate minus creantele la data incheierii actului juridic;
p) sa aprobe in prealabil pentru orice acte care creeaza o obligatie a Fondului Prorietatea fata de terte persoane mai mare de 5 milioane euro, dar fara a se limita la primirea sau acordarea de imprumuturi, inchirierea, vanzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale Fondului Proprietatea;
q) sa aprobe in prealabil investitiile mai mari de 5 milioane euro.

Articolul 18 - Obligatiile membrilor Consiliului de supraveghere
(1) Membrii Consiliului de supraveghere au indatoriri de diligenta si loialitate fata de Fondul Proprietatea.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt raspunzatori fata de Fondul Proprietatea, in conditiile legii. Deciziile membrilor Consiliului de supraveghere vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul de a se baza pe informatiile puse la dispozitie de Directorat, de angajatii Fondului Proprietatea, precum si de consultanti externi de specialitate.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea, la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului.
(4) In cazul in care un membru al Consiliului de supraveghere are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(5) Aceeasi obligatie o are membrul Consiliului de supraveghere in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
(6) Interdictiile stabilite la alin. (4) si (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de supraveghere, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:
a) oferirea spre subscriere, catre un membru al Consiliului de supraveghere sau catre persoanele mentionate la alin. (5), de actiuni sau obligatiuni ale Fondului Proprietatea;
b) acordarea de catre un membru al Consiliului de supraveghere sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Fondului Proprietatea.
(7) Membrul Consiliului de supraveghere care nu a respectat prevederile alin. (4) si (5) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru Fondul Proprietatea.
(8) Este interzisa creditarea de catre Fondul Proprietatea a membrilor Consiliului de supraveghere, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi;
b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Fondul Proprietatea cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Consiliului de supraveghere, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membri a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Consiliului de supraveghere ori o alta prestatie personala a acestora.
(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Consiliului de supraveghere; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(10) Prevederile alin. (8) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de Fondul Proprietatea in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (8) si (9) decat cele pe care in mod obisnuit Fondul Proprietatea le practica fata de terte persoane.


Capitolul VI - Directoratul


Articolul 19 - Organizare
(1) Directoratul este numit si revocat de Consiliul de supraveghere. Numarul membrilor va fi stabilit de Consiliul de supraveghere, cu conditia ca acel numar sa nu fie mai mic de 3.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere numesc presedintele Directoratului.
(3) Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 ani.
(4) In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de supraveghere va numi un alt membru pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.
(5) Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului de supraveghere.
(6) Membrii Directoratului nu pot incheia cu Fondul Proprietatea un contract individual de munca. In situatia in care acestia au fost desemnati dintre salariatii Fondului Proprietatea, contractul individual de munca inceteaza de la data acceptarii mandatului. Acestia vor incheia cu Fondul Proprietatea un contract de mandat, in cuprinsul caruia se vor insera drepturile si obligatiile membrilor Directoratului.
(7) Persoana numita in functia de membru in cadrul Directoratului Fondului Proprietatea trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

Articolul 20 - Functionare
(1) Functionarea Directoratului va fi stabilita prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de supraveghere.
(2) Directoratul se va intruni la intervale regulate, de regula o saptamana, si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Fondului Proprietatea.
(3) Cel putin jumatate din numarul membrilor Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, presedintele Directoratului sau persoana imputernicita sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv.
(4) In cazul in care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire. Presedintele va decide daca natura situatiei o cere.
(5) Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de supraveghere un raport scris privind conducerea Fondului Proprietatea, activitatea Fondului Proprietatea si posibila evolutie a acestuia cel putin o data la 3 luni.

Articolul 21 - Atributiile Directoratului
(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.
(2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul Consiliului de supraveghere.
(3) Directoratul reprezinta Fondul Proprietatea in relatiile cu tertii si in justitie.
(4) Principalele atributii ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de supraveghere, sunt:
a) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
b) stabileste strategia si politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, inclusiv organigrama acestuia;
c) inainteaza Consiliului de supraveghere situatiile financiare si raportul anual al Directoratului, imediat dupa elaborarea acestora, in vederea avizarii de catre consiliu;
d) inainteaza Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale a actionarilor, in vederea avizarii de catre Consiliul de supraveghere;
e) prezinta auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul Directoratului si de documentele justificative;
f) comunica Consiliului de supraveghere, in timp util, orice informatie cu privire la evenimentele care ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Fondului Proprietatea;
g) supune anual in vederea aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul Directoratului cu privire la activitatea Fondului Proprietatea, situatiile financiare anuale, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Fondului Proprietatea pe anul in curs;
h) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Fondului Proprietatea, cu respectarea dispozitiilor prezentului act constitutiv referitoare la dubla semnatura si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de supraveghere;
i) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Fondului Proprietatea, in conformitate cu politica de personal a acestuia;
j) ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea Fondului Proprietatea, aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre adunarea generala a actionarilor sau Consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv;
k) aproba reglementarile interne si regulamentul de ordine interioara;
l) tine si pastreaza registrul sedintelor si deliberarilor Directoratului si registrul obligatiunilor. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se tine de catre Depozitarul central;
m) incheie orice acte care creeaza o obligatie a Fondului Proprietatea fata de terte persoane in valoare mai mica de 5 milioane euro, inclusiv, dar fara a se limita la primirea sau acordarea de imprumuturi, inchirierea, vanzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale societatii;
n) aproba investitiile mai mici de 5 milioane euro, inclusiv.

Articolul 22 - Obligatiile membrilor Directoratului
(1) Membrii Directoratului au indatoriri de diligenta si loialitate fata de Fondul Proprietatea. Exercitarea acestor indatoriri se face avandu-se in vedere interesele actionarilor in general, si nu ale unor anumiti actionari.
(2) Membrii Directoratului sunt raspunzatori fata de Fondul Proprietatea, in conditiile legii. Deciziile membrilor Directoratului vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, membrii Directoratului au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de angajatii Fondului Proprietatea, precum si de consultanti externi de specialitate.
(3) Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea, la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului.
(4) In cazul in care un membru al Directoratului are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(5) Aceeasi obligatie o are membrul Directoratului in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesati sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea, inclusiv.
(6) Interdictiile stabilite la alin. (4) si (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Directoratului, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:
a) oferirea spre subscriere, catre un membru al Directoratului sau catre persoanele mentionate la alin. (5), de actiuni sau obligatiuni ale Fondului Proprietatea;
b) acordarea de catre un membru al Directoratului sau de catre persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Fondului Proprietatea.
(7) Membrul Directoratului care nu a respectat prevederile alin. (4) si (5) raspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Fondul Proprietatea.
(8) Este interzisa creditarea de catre Fondul Proprietatea a membrilor Directoratului acestuia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi;
b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Fondul Proprietatea cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Directoratului, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii Directoratului a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Directoratului ori o alta prestatie personala a acestora.
(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Directoratului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(10) Prevederile alin. (8) nu se aplica:
a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro;
b) in cazul in care operatiunea este incheiata de Fondul Proprietatea in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (8) si (9) decat cele pe care in mod obisnuit acesta le practica fata de terte persoane.

Articolul 23 - Reprezentarea Fondului Proprietatea
(1) In relatiile cu tertii, Fondul Proprietatea este reprezentat prin semnatura a doua persoane, dupa cum urmeaza:
a) fiecare membru al Directoratului poate reprezenta si poate semna orice act angajant pentru Fondul Proprietatea, impreuna cu presedintele Directoratului, cu un alt membru al Directoratului sau cu orice alta persoana imputernicita sa reprezinte Fondul Proprietatea, cu respectarea prevederilor actului constitutiv, inclusiv prin delegare, conform celor de mai jos;
b) presedintele Directoratului si membrii Directoratului pot delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Fondul Proprietatea, pe baza unei procuri generale sau speciale, contrasemnata de unul dintre ceilalti membri ai Directoratului. Conditiile si modalitatea unei astfel de delegari se vor stabili prin intermediul regulamentelor interne aprobate de catre Directorat. Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru Fondul Proprietatea va fi respectata cu exceptia:
- cazului in care, printr-o procura speciala, 2 reprezentanti autorizati ai Fondului Proprietatea, actionand impreuna, au acordat expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Fondul Proprietatea in privinta unui anume act;
- corespondentei zilnice a Fondului Proprietatea.
(2) Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnatura la registrul comertului competent.


Capitolul VII - Auditul Fondului Proprietatea


Articolul 24 - Auditorii interni si auditul financiar
(1) Fondul Proprietatea este supus auditului financiar. Totodata, Fondul Proprietatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) In cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atributii de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor societatii, in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere ale acesteia.
(3) Activitatea de audit intern va fi independenta de managementul Fondului Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea acestei activitati.
(4) Activitatea de audit intern va evalua si va imbunatati managementul riscurilor din cadrul Fondului Proprietatea, controlul si procesele de conducere.
(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenta in determinarea scopului auditului intern si in exercitarea activitatii.
(6) Auditorii interni vor avea o atitudine impartiala, corecta si vor evita conflictele de interese.
(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, Directoratului, pentru revizuire si aprobare.
(8) Conducatorul departamentului de audit intern va stabili politicile si procedurile pentru exercitarea activitatii de audit intern in cadrul Fondului Proprietatea, cuprinzand, printre altele, analiza deciziilor managementului societatii si controlul consecventei acestora cu cerintele statutare si/sau cu alte documente aprobate de catre adunarea generala a actionarilor.
(9) Departamentul de audit intern isi va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea.
(10) Conducatorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial Directoratului Fondului Proprietatea despre scopul activitatii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea si executia conform planului sau. Raportarile vor include, de asemenea, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de catre Directorat.
(11) Departamentul de audit intern va verifica daca au fost luate in mod corespunzator de catre managementul Fondului Proprietatea masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca Directoratul a acceptat riscul de a nu lua nicio masura si va informa adunarea generala a actionarilor in cazul in care Directoratul a decis sa accepte riscurile semnificative raportate.
(12) Departamentul de audit intern va stabili procedurile de monitorizare a implementarii masurilor luate de managementul Fondului Proprietatea.
(13) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de supraveghere neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
(14) Auditorii interni vor avea in vedere plangerile facute de actionari la intocmirea rapoartelor catre Consiliul de supraveghere.
(15) Atributiile, indatoririle si modul de functionare ale auditorilor interni, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.


Capitolul VIII - Activitatea Fondului Proprietatea


Articolul 25 - Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Fondul Proprietatea utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare. Fondul Proprietatea nu se poate imprumuta in scopuri investitionale.

Articolul 26 - Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Fondului Proprietatea in registrul comertului.

Articolul 27 - Personalul Fondului Proprietatea
Salariatii sunt angajati sau demisi in conditiile prezentului act constitutiv. Directorii executivi ai Fondului Proprietatea sunt numiti sau revocati de catre Directorat. Directoratul poate delega aceasta atributie altor functionari ai Fondului Proprietatea.

Articolul 28 - Evidenta contabila si situatiile financiare anuale
(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
(2) Fondul Proprietatea are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale potrivit normelor metodologice elaborate in conformitate cu reglementarile Ministerului Economiei si Finantelor si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
(3) Directoratul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale a actionarilor, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul sau, de raportul auditorului financiar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor prin care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Articolul 29 - Calculul si repartizarea profitului
(1) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.
(2) Profitul Fondului Proprietatea ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Fondul Proprietatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Fondul Proprietatea, in conditiile legii.
(5) Dividendele se repartizeaza intre actionari proportional cu numarul de actiuni detinute.
(6) Daca se constata o pierdere a activului net, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

Articolul 30 - Registrele
Fondul Proprietatea va tine, prin grija membrilor Directoratului si a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege. Registrul actionarilor este tinut si completat de Depozitarul central.


Capitolul IX - Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii


Articolul 31 - Asocierea
(1) Fondul Proprietatea poate constitui, singur sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
(2) Conditiile de participare a Fondului Proprietatea la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Articolul 32 - Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a Fondului Proprietatea se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

Articolul 33 - Dizolvarea
(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc in urmatoarele situatii:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor persoanelor indreptatite, prin hotararea adunarii generale a actionarilor;
e) in urma pierderilor, daca valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris si daca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, adunarea generala a actionarilor nu procedeaza la reducerea capitalului social cu o suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societatii pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;
f) deschiderea procedurii privind falimentul;
g) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
h) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(2) Hotararea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Articolul 34 - Lichidarea
(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea Fondului Proprietatea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii.

Articolul 35 - Modalitatea de calcul al activului net
Pana la emiterea unor reglementari de catre C.N.V.M. referitoare la Fondul Proprietatea, modalitatea de calcul al activului net se face in conditiile art. 197 si 198 din Regulamentul nr. 15/2004, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare.

Articolul 36 - Reguli prudentiale privind politica de investitii
Politica de investitii este stabilita de catre Consiliul de supraveghere al Fondului Proprietatea sau de societatea de administrare, dupa caz, cu respectarea limitarii investitionale prevazute la art. 71 alin. (3) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 37 - Conditii de inlocuire a depozitarului
Fondul Proprietatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea. Activitatile pe care le va desfasura depozitarul si conditiile de inlocuire a acestuia vor fi prevazute in contractul de depozitare.

Articolul 38 - Identitatea, cerintele privind calificarea, experienta profesionala si integritatea membrilor organelor de conducere
Membrii Consiliului de supraveghere si ai Directoratului vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in legislatie si alte reglementari specifice; identitatea administratorilor este cea inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor de alegere a acestora.

Articolul 39 - Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Fondul Proprietatea si persoane fizice sau juridice romane ori straine sunt de competenta instantelor judecatoresti romane sau straine, dupa caz.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Fondul Proprietatea si alte persoane juridice, in cazul in care nu au fost solutionate pe cale amiabila, vor putea fi deferite spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. In lipsa unei conventii arbitrale, litigiile sunt de competenta instantelor judecatoresti.


Capitolul X - Dispozitii finale


Articolul 40
(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte prevederi legale aplicabile in vigoare.
(2) Dispozitiile din legislatia pietei de capital care guverneaza emitentii ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare devin aplicabile Fondului Proprietatea din momentul admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea in cadrul uneia dintre pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti.


Poate fi de interes si:
Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publi
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Legea nr. 293/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala. Ordinul 166/2007 de aprobare
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, legea nr. 22/2007
Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, oug nr. 54/2006
Ordonanta 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Lege pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, legea nr. 351/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006, oug nr. 7/2007
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, oug nr. 2/2008
Program national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala [2006]
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
116 useri online

Useri autentificati: