DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulamentul - cadru privind privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, august 2007
Sursa: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

http://www.unbr.ro/

Capitolul I - Examenul de primire in profesia de avocat


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Primirea in profesia de avocat si formarea profesionala initiala pentru dobandirea titlului de avocat definitiv se realizeaza prin Barouri.
(2) Primirea in profesia de avocat se obtine pe baza unui examen organizat de Barou in temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare Lege) cu respectarea hotararilor Consiliului UNBR adoptate conform art. 63 lit. h) din Lege, a principiilor transparentei si egalitatii.

Art. 2
La examenul de primire in profesia de avocat se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art.11 din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Art. 3
Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor I.N.P.P.A. (in continuare INPPA) poate organiza cursuri pregatitoare pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat.

Sectiunea 2 - Organizarea examenului


Art. 4
(1) Examenul de primire in profesia de avocat se organizeaza in fiecare an, in ultimul semestru al anului, la o data unica pentru toate Barourile, stabilita de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (in continuare UNBR).
(2) Data, modul, calendarul de desfasurare a examenului de primire in profesie, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de examen, precum si cererea de inscriere tipizata se stabilesc prin hotararea Consiliului UNBR.
(3) Data inceperii examenului, taxa de inscriere si modalitatea de plata vor fi publicate pe website-ul UNBR si vor fi anuntate intr-un ziar de mare tiraj cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen. Fiecare Barou este obligat sa anunte organizarea examenului intr-un ziar local si prin publicarea anuntului pe website-ul baroului cu cel putin 55 de zile inainte de data stabilita pentru examen.
(4) Cererile de inscriere tipizate, dupa aprobarea de catre Consiliul UNBR se editeaza de Barouri si se pun la dispozitia solicitantilor odata cu tematica si bibliografia de examen.
(5) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar din prezentul regulament, precum si tematica si bibliografia stabilite pentru examen.
(6) Cererile pentru inscrierea la examen impreuna cu dosarul de inscriere se depun cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului la sediul Baroului in care solicitantul doreste sa exercite profesia.
(7) Cererea de inscriere la examen va avea cuprinsul prevazut la art.15 din Statutul profesiei de avocat. La cerere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere, in copie legalizata;
b) actul de identitate, in copie legalizata;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere la examen in original;
e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) certificat privind starea de sanatate a candidatului eliberat de institutia sanitara stabilita de Barou si mentionata in anuntul de organizare a examenului efectuat de Barou, prevazut la alin.(2).
h) Cuantumul taxei de inscriere la examen se stabileste prin hotararea Consiliului UNBR, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea examenului. Taxa se plateste la casieria Baroului la care se face inscrierea.
Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta.
Chitantele se intocmesc in 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor inmana candidatului.
Din sumele astfel obtinute, Barourile vor vira in contul UNBR, prin ordin de plata, cota parte ce revine UNBR pentru activitatea INPPA de elaborare si actualizare a tematicii si bibliografiei stabilite pentru examen, stabilirea principiilor metodologice generale de examinare, prevazute la art.1 alin.(2) din prezentul Regulament.
(9) Taxa de inscriere la examen se restituie candidatilor care nu s-au prezentat la sustinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, in proportia stabilita prin hotararea Consiliului UNBR, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la examen pentru respectarea dispozitiilor art.18 - 21 din Statutul profesiei de avocat.
Cererea de restituire a taxei de inscriere la examen se depune la Barou. Pentru cota parte virata la UNBR, cererea se inainteaza de catre Barou la UNBR, pentru solutionare.
Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de catre Barou la UNBR.
(10) Consiliile Barourilor vor preda dosarele candidatilor, inclusiv rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat, la Comisia de examen, cu cel mult 5 zile inainte de data inceperii examenului.
Consiliile Barourilor pot hotari ca in acelasi termen sa se predea Comisiei de examen numai Lista candidatilor admisi sa participe la examen.

Art. 5
(1) Consiliul Baroului numeste Comisia de examen. Dintre membrii comisiei de examen, Consiliul Baroului numeste Comisia de elaborare a subiectelor si Comisia de solutionare a contestatiilor. Membrii comisiei de examen au aptitudinea generala de a desfasura activitatile specifice examinarii, elaborarii subiectelor de examen si de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.

Art. 6
(1) Comisia de examen se compune din avocati definitivi, cu reputatie nestirbita, care au deprinderi de verificare a cunostintelor de specialitate prevazute in materiile de examen.
(2) Comisia de examen este numita prin hotarare a Consiliului Baroului, la propunerile facute de avocati prin procedura organizata de fiecare Consiliu al Baroului.
(3) Presedinte al Comisiei de examen este Decanul Baroului.
(4) La solicitarea Consiliilor Barourilor, din comisiile de examen pot face parte lectori ai INPPA sau ai sucursalelor INPPA, cu avizul conducerii INPPA.

Art. 7
Comisia de examen are in principal urmatoarele atributii:
1. pe baza mandatului incredintat de Consiliile Barourilor poate sa verifice indeplinirea conditiilor de inscriere, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la examen, afiseaza lista finala a candidatilor admisi pentru sustinerea examenului;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identifica si, dupa caz, pregateste spatiile adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procura necesarul de rechizite, asigura asistenta medicala pe parcursul desfasurarii examenului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la locurile de examinare si de evaluare a candidatilor, asigura formalitatile necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei si in timpul transportului acestora;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;
5. instruieste cu 24 - 48 de ore inaintea datei examenului persoanele care asigura supravegherea in salile de examen, responsabili de sala si supraveghetori, numiti prin hotarare a presedintelui Comisiei de examen;
6. preia de la presedintele Comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele pentru probele scrise si baremurile de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
7. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremurile de evaluare si notare;
8. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
9. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
10. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe website-ul Baroului, la sediul acestuia, precum si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
11. afiseaza baremul de evaluare si notare la localurile de examen cu 15 minute inainte de incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe website-ul Baroului;
12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la localurile centrele de examen la Centrul de evaluare organizat de Barou si raspunde de securitatea acestora;
13. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
14. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
15. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
16 analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului si prezinta concluziile Consiliului Baroului;
17. informeaza de indata Presedintele comisiei de examen cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
18. asigura afisarea si publicarea simultana pe website-ul Baroului si la sediul Baroului (Centrul de evaluare organizat de Barou) a rezultatelor examenului si asigura transmiterea rezultatelor catre UNBR;
19. propune Consiliului UNBR eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a examenului;
20. exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.

Art. 8
(1) Presedintele Comisiei de examen ia toate masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 7.
(2) In acest scop, Presedintele stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii, membrii comisiei si pentru supraveghetori, precum si sarcinile ce revin personalului administrativ al Baroului, in vederea bunei desfasurari a examenului.
(3) Presedintele Comisiei de examen coordoneaza si controleaza aducerea la indeplinire a acestor sarcini, iar fiecare membru al Comisiei poarta intreaga raspundere pentru realizarea atributiilor prevazute la art.7.

Art. 9
(1) Elaborarea subiectelor de examen, a baremurilor de evaluare si notare, respectiv evaluarea si notarea lucrarilor se realizeaza de Comisia de elaborare a subiectelor si de Comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor de examen stabileste subcomisii in raport de disciplina de examen.
(3) Presedintele Comisiei de elaborare a subiectelor este numit de Consiliul Baroului si vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de examinare, precum si repartizarea lui intre subcomisii si coordoneaza activitatea comisiilor pe care le conduce. Presedintele nu poate participa la solutionarea contestatiilor.
(4) Aceeasi persoana, cu exceptia presedintelui Comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o subcomisie.
(5) Desemnarea membrilor acestor subcomisii se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor de examen si ai Comisiei de solutionare a contestatiilor vor fi numiti de regula dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Baroului ca avand experienta in verificarea cunostintelor de specialitate ale candidatilor precum si experienta privind metodele si tehnicile de evaluare.
(7) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(8) Declaratiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de examen si se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.
(9) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti.

Art. 10
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa numai din membri ai Comisiei de examinare desemnati, ca atare, pentru fiecare disciplina de examen in parte (subcomisii de examen).
(2) Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pentru probele scrise va avea loc cu cel putin 15 zile inaintea datei de desfasurare a probei respective.
(3) Repartizarea membrilor comisiei de examinare in subcomisiile de examinare pentru fiecare disciplina in parte va avea loc cu cel putin 10 zile inaintea datei de desfasurare a probei respective.

Art. 11
Comisiile de elaborare a subiectelor au in principal urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul UNBR;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
d) sa asigure, in cazul probelor orale, o repartizare echilibrata a subiectelor in biletele de examen;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de examen;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivelul intregului examen;
2. predarea catre Presedintele comisiei de examinare, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate;
3. elaborarea de catre comisia de examinare a unor criterii ce vor fi avute in vedere la aprecierea examinarii in cadrul probelor orale si a unui punctaj orientativ de evaluare, pentru evitarea evaluarilor neunitare ale subcomisiilor de examen.

Art. 12
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotarare a Consiliului Baroului, fiind compusa din subcomisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la probele orale si din subcomisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la probele scrise.
(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcatuita din 3 membri care, la comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la probele scrise, sunt specializati pe disciplinele de examen.
(3) Numirea membrilor comisiilor de solutionare a contestatiilor va avea loc odata cu numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor.
(4) Comisiile de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii:
a) solutionarea contestatiilor la baremul de corectare a lucrarilor elaborate la probele scrise;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la fiecare dintre probele de examen.

Art. 13
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat, prevazute de Lege si Statului profesiei se realizeaza de Consiliul Baroului, direct sau prin Comisia de examinare.
(2) Rezultatele verificarii se valideaza de Consiliul Baroului si se afiseaza la sediul Baroului cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data examenului.
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisarea listei la sediile Barourilor.
(4) Contestatiile se depun la sediile Barourilor si se inainteaza de indata, prin fax, Comisiei Permanente a UNBR.
(5) Contestatiile se solutioneaza prin hotarare definitiva de Comisia Permanenta a UNBR cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data examenului. Comisia Permanenta poate delega atributia de solutionare a contestatiilor Presedintelui si Vicepresedintilor UNBR.
(6) Hotararea de solutionare a contestatiilor se comunica contestatorului, de indata, inclusiv prin fax, daca in contestatie se mentioneaza acceptarea acestui mod de comunicare.
(7) Lista finala a candidatilor va reflecta inclusiv modul de solutionare a contestatiilor si se afiseaza la sediile Barourilor si se publica simultan pe website-urile acestora cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data examenului. Publicarea listei finale a candidatilor echivaleaza cu comunicarea modului de solutionare a contestatiei.

Sectiunea 3 - Desfasurarea examenului


Art. 14
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unor probe orale eliminatorii la disciplinele stabilite prin hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu respectarea art.33 alin.(3) din Statutul profesiei de avocat.
(3) A doua etapa consta in sustinerea probelor scrise.

Art. 15
(1) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la probele scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(2) La probele scrise lucrarile se evalueaza in sistemul de notare de la 1 (unu) la 10 (zece).
(3) Sunt declarati admisi pentru sustinerea probelor scrise candidatii care au obtinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare dintre proba / probe orale.

Art. 16
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea probelor orale, Comisia de examen intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati si dispune publicarea listelor candidatilor pe website-ul Baroului si afisarea acesteia la sediul Baroului (Centrului de evaluare).
(2) Accesul candidatilor in salile de examen pentru sustinerea probelor orale este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de examen. Examinarea orala se face in prezenta a cel putin alti 3 candidati, care isi pregatesc sustinerea orala a subiectelor de examen prevazute in biletul de examinare. Ultimii 3 candidati raman in sala de examen pana la examinarea tuturor candidatilor.
(3) Inregistrarea probelor orale este obligatorie, cel putin prin mijloacele tehnice audio.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.

Art.17
(1) Accesul candidatilor in salile de examen pentru sustinerea probelor scrise este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de examen cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de examen.
(2) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor de examen orice surse de informare. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.
(3) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra/neagra.
(4) Candidatii ocupa locurile in salile de examen la probele scrise in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de examen tipizata, cu stampila Comisiei de examen, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(5) Din momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
(7) Niciun membru al comisiei de examen nu poate parasi localul de examen si nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de examen pana la incheierea probei scrise.

Art. 18
(1) Pe parcursul desfasurarii probelor scrise membrii comisiei de examen si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificari acestuia si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta numai direct cu membri Comisia de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea formulare tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (1). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele Comisiei de examen preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori, dupa care le preda pe baza de proces-verbal fiecarui membru al Comisiei de examen desemnat sa evalueze lucrarile.
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica Comisiei de examen si candidatului respectiv.
(8) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces-verbal.

Art. 19
Baremul de evaluare si notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afiseaza la localul de examen cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de Comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe website-ul Baroului si la sediul acestuia.

Art. 20
Rezultatele examenului la probele scrise se afiseaza la sediul Baroului, imediat dupa terminarea evaluarii de catre fiecare subcomisie de examen, cu mentionarea datei si orei afisarii. Afisarea se constata prin proces verbal subscris de Presedintele Comisiei de examen

Art. 21
(1) Candidatii pot contesta nota obtinuta la probele scrise. Contestatia se depune la Barou in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se pot inregistra si prin fax.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se va sigila din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre Comisia de contestatii in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. 22
Nota obtinuta la examen este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele de examen.

Art. 23
(1) Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului se publica simultan pe website-ul Baroului si prin afisare la sediul Baroului (Centrul de evaluare).
(2) Pentru primirea in profesia de avocat candidatul trebuie sa obtina nota stabilita conform art. 22, de cel putin 7 (sapte), cu conditia ca la fiecare proba scrisa nota obtinuta sa fie de minimum 6 (sase).

Art.24
(1) Rezultatele examenului pot fi valorificate in termen de cel mult un an de la data finalizarii examenului.


Capitolul II - Examenul de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv


Art. 25
(1) Dupa parcurgerea unui stagiu efectiv de 2 ani sau la incheierea cursurilor in cadrul INPPA, avocatii stagiari sustin un examen de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv / de absolvire a INPPA care consta in probe teoretice si practice prin care se verifica insusirea cunostintelor si dobandirea deprinderilor necesare profesiei de avocat.
(2) Disciplinele la care avocatii stagiari sunt evaluati, la care sustin examen de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv / de absolvire a INPPA, precum si modalitatile de examinare se stabilesc de Consiliul UNBR / Consiliul stiintific al INPPA prin hotarari elaborate distinct.
Hotararile vor prevedea disciplinele obligatorii si disciplinele optionale de examen, precum si modalitatea in care acestea se grupeaza pe domenii de specializare conform optiunii candidatilor.
(3) Examenul se va desfasura cu respectarea dispozitiilor art. 15 25 in fata Comisiei de examinare numita de Consiliul fiecarui Barou / Comisiei de examinare a INPPA.
(4) Pentru obtinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie sa obtina media generala de minimum 7 (sapte) si cel putin nota 6 (sase) la fiecare dintre materiile de examen.
(5) Absolventilor INPPA li se elibereaza un atestat care certifica absolvirea institutului, promotia si media generala obtinuta.

Art. 26
(1) In cazul in care un avocat stagiar nu promoveaza examenul de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv in prima sesiune, acesta este obligat de drept sa participe la examen, la urmatoarea sesiune, fiind inscris din oficiu, cu respectarea art.17 alin.(5) din Lege.
(2) Absenta nejustificata sau nepromovarea examenului la 3 sesiuni de examen, atrage pierderea dreptului a exercita profesia de avocat, ca urmare a excluderii din profesie. Persoana aflata in aceasta situatie este obligata sa suporte daunele materiale provocate.

Art. 27
Absolventii INPPA dobandesc titlul profesional de avocat definitiv la data indeplinirii stagiului efectiv in profesie prevazut de art.17 alin.(1) din Lege.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 28
Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 101 din Codul de procedura civila.

Art. 29
(1) Pentru cazurile in care prezentul regulament stipuleaza ca un document urmeaza sa fie afisat la sediile Barourilor/INPPA, anuntul se va afisa de indata pe/ori la Tabla de afisaj ori pe/la usa de intrare in sediul Baroului.
(2) Decanul Baroului transmite documentele ce urmeaza a fi afisate Secretarului Baroului sau persoanei insarcinate cu activitatea de registratura, pentru a fi afisate, indicand perioada pentru care vor fi afisate. In momentul afisarii, precum si al retragerii documentului se va nota ora si data afisarii sau retragerii pe document, insotite de semnatura sa. Secretarul va transmite de indata documentul retras Decanului Baroului.

Art. 30
(1) Lucrarile de examen ale candidatilor precum si toate celelalte documente privind desfasurarea examenului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Baroului, prin grija Decanului.
(2) Dosarele de examen ale candidatilor admisi in profesie se inainteaza Secretariatului Baroului pentru a fi avute in vedere la solutionarea cererilor de inscriere in Barou si se pastreaza dupa solutionarea acestor cereri, distinct, o perioada de cinci ani.
(3) Dosarele de examen ale candidatilor respinsi / retrasi se restituie la cererea acestora cu mentiunea preluarii documentelor de catre candidat.

Pagina Comunitatii

Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
18 useri online

Useri autentificati: