DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizia nr. 447/2009 de modificare a REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitivUNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA *Art. 1
In conformitate cu prevederile art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, (denumita in continuare Lege), ale art. 36, art. 295-296 din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 449/21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., se modifica REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., dupa cum urmeaza:

1. Art. 25 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Examenul se va desfasura cu respectarea dispozitiilor art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, in fata Comisiei de examen numita de Consiliul U.N.B.R. / Comisiei de examinare a I.N.P.P.A.. Aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) se va face cu respectarea prevederilor art. 295 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, conform hotararilor organelor profesiei date in aplicarea acestora."

2. Dupa art. 25 se introduc art. 25^1 – 25^18 cu urmatorul cuprins:
"Art. 25^1
(1) Consiliul U.N.B.R. numeste Comisia de examen. Dintre membrii Comisiei de examen se numeste Comisia de Comisia de elaborare a subiectelor si Comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.

Art. 25^2
(1) Comisia de examen se compune din avocati definitivi, cu reputatie nestirbita, care au deprinderi de verificare a cunostintelor de specialitate prevazute in materiile de examen.
(2) Comisia de examen este numita prin decizie a Consiliului U.N.B.R., pe baza propunerilor facute de consiliile barourilor. Prin decizia de numire a Comisiei de examen se vor desemna Presedintele comisiei de examen, presedintii subcomisiilor de examen, Comisia de elaborare a subiectelor si a baremurilor de evaluare si notare, Comisia de solutionare a contestatiilor.
(3) Comisia de examen isi desfasoara activitatea in subcomisii de examen, a caror competenta teritoriala si componenta va fi stabilita prin decizia prevazuta la alin. (2). In cadrul subcomisiilor de examen, membrii acestora vor desfasura activitatile corespunzatoare domeniului ori materiei pentru care au fost numite.
(4) Din comisiile de examen, la propunerea consiliilor barourilor, pot face parte lectori ai I.N.P.P.A..

Art. 25^3
Subcomisia de examen exercita, in raza sa teritoriala de competenta, in principal, urmatoarele atributii:
1. pe baza mandatului incredintat de Consiliul U.N.B.R. poate sa verifice indeplinirea conditiilor de inscriere, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la examen, afiseaza lista finala a candidatilor admisi pentru sustinerea examenului;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identifica si, dupa caz, pregateste spatiile adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procura necesarul de rechizite, serviciile de asistenta medicala pe parcursul desfasurarii examenului si de paza necesare pentru pastrarea ordinii publice la locurile de examinare si de evaluare a candidatilor, asigura formalitatile necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei si in timpul transportului acestora;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;
5. instruieste cu 24 - 48 de ore inaintea datei examenului persoanele care asigura supravegherea in salile de examen, responsabili de sala si supraveghetori, numiti prin hotarare a presedintelui Comisiei de examen;
6. preia, prin presedintele subcomisiei de examen, subiectele pentru probele scrise si baremurile de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate (ori transmise prin mijloace electronice de comunicare la distanta) de la Presedintele Comisiei de examen.
7. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremurile de evaluare si notare;
8. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
9. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe website-ul Baroului, la sediul acestuia, precum si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
11. afiseaza baremul de evaluare si notare la localurile de examen cu 15 minute inainte de incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe website-ul baroului;
12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la localurile centrelor de examen la Centrul de evaluare organizat de subcomisie si raspunde de securitatea acestora;
13. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
14. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
15. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
16. analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului si prezinta concluziile, in scris, catre Consiliul U.N.B.R., in vederea validarii rezultatelor examenului;
17. informeaza de indata Presedintele comisiei de examen cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
18. asigura transmiterea rezultatelor catre U.N.B.R. si asigura afisarea si publicarea pe website-ul baroului de la sediul subcomisiei a rezultatelor examenului simultan cu afisarea rezultatelor pe website-ul U.N.B.R.;
19. propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a examenului;
20. exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.

Art. 25^4
(1) Presedintele Comisiei de examen si presedintele subcomisiei iau toate masurile necesare aducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 7.
(2) In acest scop, presedintele subcomisiei repartizeaza sarcinile ce revin membrilor subcomisiei si supraveghetorilor, in vederea bunei desfasurari a examenului.
(3) Presedintele Comisiei de examen coordoneaza si controleaza aducerea la indeplinire a acestor sarcini. Fiecare membru al Comisiei poarta intreaga raspundere pentru realizarea atributiilor prevazute la art.253, care i-au fost repartizate.

Art. 25^5
(1) Elaborarea subiectelor de examen, a baremurilor de evaluare si notare, se realizeaza de Comisia de elaborare a subiectelor, care este unica si va functiona la nivel central. Comisia de solutionare a contestatiilor va proceda la evaluarea si notarea lucrarilor in caz de contestatii.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor de examen si a baremurilor de evaluare si notare lucreaza in subcomisii alcatuite din avocati desemnati special in acest scop, in raport de disciplina de examen si stabileste inclusiv timpul de examinare.
(3) Presedintele Comisiei de elaborare a subiectelor este numit prin decizia de numire a Comisiei de examen.
(4) Presedintele Comisiei de examen poarta raspunderea pentru respectarea regulilor de elaborare si de transmitere a subiectelor si a baremurilor de corectare.
Presedintele Comisiei de examen si presedintii subcomisiilor de examen nu pot participa la solutionarea contestatiilor.
(5) Aceeasi persoana, cu exceptia presedintilor Comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o subcomisie.
(6) Desemnarea membrilor acestor subcomisii se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(7) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor de examen si ai Comisiei de solutionare a contestatiilor vor fi numiti de regula dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Baroului ca avand experienta in verificarea cunostintelor de specialitate ale candidatilor precum si experienta privind metodele si tehnicile de evaluare.
(8) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(9) Declaratiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de examen si se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.
(10) In comisiile prevazute la alin. (1) pot fi numiti si membri supleanti.

Art. 25^6
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa numai din membri ai Comisiei de examen desemnati, ca atare, pentru fiecare disciplina de examen in parte.
(2) Numirea membrilor Comisiei de elaborare a subiectelor pentru probele scrise va avea loc in termenul prevazut in decizia Consiliului U.N.B.R. de numire a Comisiei de examen.

Art. 25^7
Comisia de elaborare a subiectelor are in principal urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) subiectele sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul UNBR;
b) subiectele sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
d) sa se asigure, in cazul probelor orale, o repartizare echilibrata a subiectelor in biletele de examen;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de examen;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivelul intregului examen;
2. elaborarea unor criterii ce vor fi avute in vedere la aprecierea examinarii in cadrul probelor orale si a unui punctaj orientativ de evaluare, pentru evitarea evaluarilor neunitare ale subcomisiilor de examen;
3. transmiterea catre presedintii subcomisiilor de examen, a subiectelor, in modalitatea stabilita de Presedintele Comisiei de examen.

Art. 25^8
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor este compusa numai din membri ai Comisiei de examen desemnati, ca atare, pentru fiecare disciplina de examen in parte.
(2) Numirea membrilor Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru probele scrise va avea loc in termenul prevazut in decizia Consiliului U.N.B.R. de numire a Comisiei de examen.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor isi desfasoara activitatea in cadrul subcomisiilor de examen si este alcatuita din cate 2 membri pentru fiecare materie de examen. Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la probele scrise vor fi specializati pe disciplinele de examen.
(4) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutionarea contestatiilor la baremul de corectare a lucrarilor elaborate la probele scrise;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la fiecare dintre probele de examen.

Art. 25^9
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa va consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe orale la disciplina stabilita prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru organizarea examenului.
Examinarea candidatilor la probe orale va fi notata cu calificativul "admis" sau "respins".
(3) A doua etapa consta in sustinerea probelor scrise.

Art. 25^10
(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor de examen (probele orale si probele scrise) orice surse de informare si mijloace de comunicare, de orice fel. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.
(2) Sunt declarati admisi pentru sustinerea probelor scrise candidatii care au obtinut calificativul "admis" la proba orala.
(3) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la probele scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(4) La probele scrise lucrarile se evalueaza in sistemul de notare de la 1 (unu) la 10 (zece).

Art. 25^11
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea probelor orale, subcomisia de examen intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte la examen, grupele de candidati si dispune publicarea listelor candidatilor pe website-ul barourilor ce sunt arondate la subcomisia de examen si afisarea acesteia la sediul baroului la care isi desfasoara activitatea subcomisia de examen.
(2) Accesul candidatilor in salile de examen pentru sustinerea probelor orale este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de examen. Examinarea orala se face in prezenta a cel putin alti 3 candidati, care isi pregatesc sustinerea orala a subiectelor de examen prevazute in biletul de examen. Ultimii 3 candidati raman in sala de examen pana la examinarea tuturor candidatilor.
(3) Probele orale vor putea fi inregistrate prin mijloace tehnice audio, daca baroul organizator are aceasta posibilitate.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.

Art. 25^12
(1) Accesul candidatilor in salile de examen pentru sustinerea probelor scrise este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de examen cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de examen.
(2) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra/neagra.
(3) Candidatii ocupa locurile in salile de examen la probele scrise in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de examen tipizata, cu stampila Comisiei de examen, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(4) Din momentul comunicarii subiectelor de examen catre presedintele subcomisiei, niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(5) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
(6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate parasi localul de examen si nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de examen pana la incheierea probei scrise.

Art. 25^13
(1) Pe parcursul desfasurarii probelor scrise membrii subcomisiei de examen si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor de examen si nu pot aduce modificari acestuia si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta de presedintele subcomisiei direct cu membrii Comisiei de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea formulare tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 2510 alin. (1). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele subcomisiei de examen preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori, dupa care le preda pe baza de proces-verbal fiecarui membru al subcomisiei de examen desemnat sa evalueze lucrarile.
(7) Frauda atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica subcomisiei de examen si candidatului respectiv.
(8) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces-verbal.

Art. 25^14
Baremul de evaluare si notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afiseaza la localul de examen cu 15 minute inainte de ora anuntata pentru incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de contestatii din cadrul subcomisiei de examen in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe website-ul baroului la sediul carei isi desfasoara activitatea subcomisia de examen.

Art. 25^15
Rezultatele examenului la probele scrise se afiseaza la sediul subcomisiei de examen, imediat dupa terminarea evaluarii, cu mentionarea datei si orei afisarii. Afisarea se constata prin proces verbal subscris de presedintele subcomisiei de examen.

Art. 25^16
(1) Candidatii pot contesta nota obtinuta la probele scrise. Contestatia se depune la baroul pe langa care isi desfasoara activitatea subcomisia de examen, in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se pot inregistra si prin fax.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de contestatii din cadrul subcomisiei de examen, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. 25^17
Nota obtinuta la examen este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre probele scrise de examen.

Art. 25^18
Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului se publica pe website-ul baroului de la sediul subcomisiei de examen si prin afisare pe website-ul U.N.B.R.."


Art. 2
Prezenta decizie a fost adoptata de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in sedinta din 21 februarie 2009, se publica pe website-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica barourilor.

* - Pentru informatii actualizate si sigure, va recomandam sa vizitati site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro, de unde aceste informatii au fost preluate
-----------------
Linkuri utile
 • Tematica si bibliografia Examenului de primire in profesia de avocat: noiembrie 2006
  -----------------

  Pagina Comunitatii
  Nu este


  Cautare legislatie:  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: