Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Drept civil - DreptOnline.ro:: Carti juridice, ziare, abonamenteCarti juridice - Pagina de start

Cautare titluri:


Drept civil. Drepturile reale principale. Manual de seminar. Editia 2
de tina Zam#351a

Despre lucrare
Lucrarea se adreseaz#259 studen#355ilor care parcurg disciplina Drept civil. Drepturile reale principale #351i are ca obiectiv fixarea unor cuno#351tin#355e elementare, atât sub aspect teoretic, cât #351i practic. Fiecare tem#259 tratat#259 este structurat#259 pe trei sec#355iuni scheme #351i rezumate teoretice, spe#355e #351i citate din literatura juridic#259 român#259 #351i francez#259), ob#355inându-se astfel un instrument util de lucru atât in timpul seminarelor, cât #351i pentru preg#259tirea individual#259.

Despre Edi#355ia 2
Aceast#259 edi#355ie este regândit#259 din perspectiva noilor coduri, f#259când trimitere la p#259r#355ile relevante din vechile coduri. Pornind de la spe#355ele #351i testele gril#259 existente in edi#355ia anterioar#259, acestea au fost reformulate #351i reinterpretate, pentru a corespunde noilor prevederi.

Din cuprins
•scheme #351i rezumate teoretice
•spe#355e, ca principal#259 modalitate de lucru in timpul seminarelor, con#355inând o varietate de cazuri practice, unele extrase din jurispruden#355a na#355ional#259 sau din jurispruden#355a CEDO
•citate din literatura juridic#259 român#259 #351i francez#259, urm#259rind familiarizarea studen#355ilor cu opiniile juridice exprimate de-a lungul timpului in doctrina juridic#259
•bibliografie aferent#259 ce are in vedere lucr#259ri actuale #351i reprezentative pentru tematica abordat#259

Puncte forte
•con#355inut realizat #351i structurat intr-o manier#259 accesibil#259 #351i aplicat#259
•tabele sintetice menite a facilita asimilarea cuno#351tin#355elor
•no#355iunile explicate sunt u#351or de asimilat, iar prezentarea acestora este f#259cut#259 intr-un stil clar #351i logic
•teste gril#259 pentru verificarea cuno#351tin#355elor...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 224
Data aparitie 02-10-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0467-2
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Drepturile reale principale. Manual de seminar. Editia 2 - tina Zam#351a

Pret: 29.9 lei
25 lei

[Comanda acum]


Interpretarea Codului civil. Perspectiva jurilingvistica
de Diana D#259ni#351or

De ce aceast#259 tem#259?
Deoarece interpretarea se afl#259 ast#259zi ca #351i ieri in centrul reflec#355iilor juri#351tilor. Doctrina #351i teoria contemporan#259 a dreptului in materie de interpretare recunoa#351te pluralitatea metodelor de interpretare: alegerea #355ine de un factor de natur#259 pragmatic#259. Nicio metod#259 de interpretare nu permite accederea la in#355elegerea autentic#259 a textului #351i a sensului s#259u, dreptul constând esen#355ialmente in interpret#259ri.
Lucrarea este una de absolut#259 noutate in peisajul juridic #351i lingvistic românesc. Pasiunea cu care m-am aplecat asupra problemelor tratate transpare in bucuria transpunerii in scris a concluziilor cercet#259rilor intreprinse. Am reu#351it s#259 imprim lucr#259rii un stil clar, simplu #351i concis, conform exigen#355elor cerute de tehnica legislativ#259, intr-un limbaj care, de#351i tehnic, reu#351e#351te s#259 fie accesibil....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 294
Data aparitie 25-09-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0485-6
Detalii si comenzi [click]
Interpretarea Codului civil. Perspectiva jurilingvistica - Diana D#259ni#351or

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]


Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editie de colectie
de Coordonator Mihail Udroiu

Editura C.H. Beck va propune un produs de colectie :
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole - legat in piele naturala
Coordonatori si autori:
Coordonator Mihail Udroiu, Georgina Bodoroncea, Amalia Andone-Bontas, Marius Bogdan Bulancea, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Gradinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lucretia Postelnicu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir Ilie), Cristinel Meceanu
Detalii:
- scrisul de pe coperta si de pe cotor este imprimat cu “folio aur”
- cotorul este realizat prin imprimare model cu timbru sec.
Produsul se realizeaza pe baza de comanda ferma si poate fi livrat in 10 zile calendaristice.
Exista posibilitatea de personalizare cu numele proprietarului in acest caz, plata se face in avans.
Pret: 527.50 lei nu se aplica discount)
Pentru cei ce au achizitionat deja lucrarea cartonata, pretul de legare in piele este 230 lei TVA inclus). Doritorii vor suporta cheltuielile de expediere tur si retur)...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 1712
Data aparitie 15-06-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod
Detalii si comenzi [click]
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editie de colectie - Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 527 lei

[Comanda acum]


Legislatia succesiunilor. Cod 572. Actualizat la 5.06.2015
de Editura C.H. Beck

Culegerea reprezint#259 o apari#355ie inedit#259 in peisajul publica#355iilor de legisla#355ie, reprezentând prima selec#355ie de acte normative grupate individual pe institu#355ii de drept succesoral.
Culegerea cuprinde atât cadrul legislativ al mo#351tenirii in general, cât #351i reglement#259rile specifice fiec#259rei institu#355ii in parte. Astfel, in culegere este indicat#259 baza legal#259 legea-cadru #351i legisla#355ia secundar#259) pentru cele mai importante teme in materie, cu scopul de a orienta cât mai eficient cititorul, fie el jurist sau nu, r#259spunzând principalelor intreb#259ri care pot ap#259rea atât in via#355a de zi cu zi, cât #351i in activitatea profesional#259.
Sunt cuprinse de asemenea #351i textele tratatelor bilaterale semnate de România care cuprind dispozi#355ii speciale in materia succesiunilor #351i al Regulamentului UE) nr. 650/2012 privind competen#355a, legea aplicabil#259, recunoa#351terea #351i executarea hot#259rârilor judec#259tore#351ti #351i acceptarea #351i executarea actelor autentice in materie de succesiuni #351i privind crearea unui certificat european de mo#351tenitor, care se va aplica in spa#355iul Uniunii Europene incepând cu data de 17 august 2015.

Din cuprins
• Cadrul legal general al succesiunilor
• Dispozi#355iile legale grupate pe institu#355ii:
o Felurile de mo#351teniri
o Condi#355iile dreptului de a mo#351teni #351i nedemnitatea succesoral#259
o Drepturile so#355ului supravie#355uitor
o Liberalit#259#355ile, dona#355ia #351i testamentul
o Dreptul de dispozi#355ie #351i transmiterea mo#351tenirii
o Procedura succesoral#259 notarial#259
o Pluralitatea de mo#351tenitori...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 208
Data aparitie 15-06-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-046
Detalii si comenzi [click]
Legislatia succesiunilor. Cod 572. Actualizat la 5.06.2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 13.9 lei
11 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Teoria generala a obligatiilor
de Veress Emod

Despre noua structur#259 a cursului
Cursul i#351i propune o abordare inedit#259 pentru mediul universitar românesc, #351i anume faptul c#259 problematica in discu#355ie este analizat#259 din toate unghiurile posibile, cu ample referin#355e practice, punându-se accent pe solu#355ii pertinente #351i argumentate, dar #351i pe spe#355ele relevante din practica judiciar#259 na#355ional#259 #351i interna#355ional#259. Modul de sistematizare #351i aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare complet#259 asupra interpret#259rii #351i in#355elegerii materiei.

Viziunea autorului
Em#337d Veress: Având in vedere gradul foarte mare de abstractizare al dreptului civil al obliga#355iilor, am dorit de asemenea integrarea practicii la o intensitate mai ridicat#259 decât in cazul cursurilor sau manualelor precedente, facilitând in#355elegerea teoretic#259 a institu#355iilor dreptului civil #351i prin analiza multor probleme de ordin practic. Elementele de noutate ale prezentei c#259r#355i decurg din inten#355ia mea de a realiza un curs sintetic #351i sistematizat, dup#259 modelul manualelor de acest tip din occident. Totodat#259 am urm#259rit regândirea acestei materii in conformitate cu sistemul monist al dreptului privat, inten#355ionând s#259 cercetez atât obliga#355iile de drept comun, cât #351i obliga#355iile profesionale #351i de consum.

Din cuprins

•materia obliga#355iilor, abordat#259 sintetic, structurat#259 in 3 p#259r#355i #351i 28 de capitole
•obliga#355iile: no#355iune, structur#259, clasificare
•contractul: izvor de obliga#355ii, formarea incheierea) contractelor, clauzele contractuale externe, standard #351i neuzuale, interpretarea contractelor
•efectele contractelor: intre p#259r#355i, fa#355#259 de ter#355e persoane,
•actul juridic civil, faptul juridic licit, faptul juridic ilicit
•r#259spunderea civil#259: pentru fapta proprie, pentru fapta altuia, pentru prejudiciul cauzat de animale, de lucruri sau de ruina edificiului
•repararea prejudiciului cauzat prin fapte juridice ilicite
•efectele obliga#355iilor: executarea in natur#259, executarea indirect#259, institu#355ia dobânzii
•efectul indirect al obliga#355iilor: transmisibilitatea, transformabilitatea obliga#355iilor prin intermediul nova#355iei
•obliga#355iilor afectate de modalit#259#355i #351i ale obliga#355iilor plural
•stingerea obliga#355iilor
•drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului
•garantarea obliga#355iilor: garan#355iile personale, privilegiile #351i ipoteca, ipoteca mobiliar#259, gajul #351i dreptul de reten#355ie
•tabele sintetice privind asem#259n#259rile #351i deosebirile dintre institu#355ii
•exemple didactice privind aplicarea no#355iunilor teoretice
•cit#259ri punctuale din legisla#355ia str#259in#259, pentru o privire comparativ#259
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 368
Data aparitie 04-06-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-180462-7
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor - Veress Emod

Pret: 64.9 lei
55 lei

[Comanda acum]


Dreptul familiei. Editia 2
de Cristian Mares

Despre lucrare
Lucrarea cuprinde o analiz#259 a raporturilor personale #351i patrimoniale care izvor#259sc din c#259s#259torie, rudenia fireasc#259 #351i civil#259 #351i a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

Edi#355ia 2
Prezenta edi#355ie a fost elaborat#259 conform prevederilor noului Cod civil Legea nr. 287/2009), ale noului Cod de procedur#259 civil#259 Legea nr. 134/2010), republicat in Monitorul Oficial al României nr. 247 din 10 aprilie 2015, ale legilor de punere in aplicare a acestora, precum #351i ale celorlalte acte normative care reglementeaz#259 dispozi#355ii ale raporturilor de familie, in variantele actualizate la data apari#355iei acestei lucr#259ri.

Element de noutate
Aceast#259 edi#355ie a lucr#259rii nu a fost doar revizuit#259 in acord cu legisla#355ia actualizat#259, ci #351i completat#259 cu diverse aspecte privind raporturile personale #351i patrimoniale care izvor#259sc din c#259s#259torie, rudenia fireasc#259 #351i civil#259 #351i raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, care, la momentul apari#355iei primei edi#355ii aprilie 2013), nu au fost analizate. De asemenea, sunt reflectate atât concep#355iile doctrinare exprimate ulterior apari#355iei primei edi#355ii, cât #351i o serie de hot#259râri judec#259tore#351ti relevante in materie, pronun#355ate ulterior acestui moment.

Din cuprins

•c#259s#259toria
•divor#355ul
•filia#355ia
•rudenia
•tranzi#355ia de la regimul comunit#259#355ii de bunuri conform Codului familiei la regimurile matrimoniale reglementate de noul Cod civil
•logodna
•adop#355ia
•drepturile copilului
•drepturile so#355ilor in leg#259tur#259 cu locuin#355a familiei
•stabilirea contribu#355iei fiec#259ruia dintre so#355i la cheltuielile c#259s#259toriei
•conven#355ia matrimonial#259
•regimul juridic al bunurilor comune
•partajul bunurilor comune in timpul regimului comunit#259#355ii
•dreptul interna#355ional privat român referitor la dreptul familiei
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 446
Data aparitie 21-05-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0465-8
Detalii si comenzi [click]
Dreptul familiei. Editia 2 - Cristian Mares

Pret: 70 lei
59 lei

[Comanda acum]


Legislatia privind organizarea judiciara. Cod 571. Actualizat la 1.05.2015
de Editie coordonata de conf. univ. dr. Briciu Traian-Cornel

Organizarea judiciara, alaturi de competenta si specializarea instantelor judecatoresti si sistemul cailor de atac reprezinta elementele esentiale ale reformei in justitie, avand in vedere ca ele contribuie la realizarea unui act de justitie competent si profesionist, permitand o cunoastere aprofundata a naturii cauzelor deduse judecatii in anumite materii.
Fiind singura lucrare de acest gen de pe piata, lucrarea cuprinde Legea-cadru in domeniu si cele mai importante acte, referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii sau Directia Nationala Anticoruptie.
Caracterul original, selectia riguroasa a actelor, precum si corelarea acestora cu legislatia secundara si conexa fac din aceasta culegere un instrument util atat in sustinerea pregatirii studentilor, masteranzilor si cursantilor INM si INPPA, cat si magistratilor si juristilor in general.

Din cuprins
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
• Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
• Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor
• O.U.G. nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
• Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
• Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
• Regulamentul de ordine interioara al parchetelor...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 448
Data aparitie 11-05-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0358-3
Detalii si comenzi [click]
Legislatia privind organizarea judiciara. Cod 571. Actualizat la 1.05.2015 - Editie coordonata de conf. univ. dr. Briciu Traian-Cornel

Pret: 19.9 lei
16 lei

[Comanda acum]


Contractul de fideiusiune
de Veress Emod

Colectia Contracte, conceputa pentru a fi un instrument de lucru, se evidentiaza prin abordarea originala a contractelor analizate, fiind vizate, in primul rând, aspectele si implicatiile practice ale contractelor in discutie, dar si implicatiile pe care acestea le au in mediul economic. Aceasta colectie se adreseaza celor care au deja cunostinte juridice, dar vor sa aprofundeze un anumit tip de contract pentru consiliere la incheierea lui, negociere, redactare, mediere in legatura cu o cauza izvorâta dintr-un contract.

Colectia isi propune o abordare inedita pentru mediul editorial românesc, si anume faptul ca problematica in discutie este analizata din toate unghiurile posibile, cu ample referinte de interdisciplinaritate, punându-se accent pe solutii pertinente si argumentate, dar si pe spetele relevante din practica judiciara nationala si internationala. Modul de sistematizare si aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completa asupra interpretarii si utilizarii fiecarui contract, scopul nostru fiind de a face din fiecare carte a acestei colectii un instrument util de lucru, dedicat practicienilor.


Despre lucrare
Volumul de fata cuprinde o analiza cuprinzatoare a problemelor teoretice si de ordin practic legate de contractul de fideiusiune, in lumina reglementarilor din noul Cod civil. Fideiusiunea este un mecanism contractual modern si de deosebita actualitate pentru protejarea creditorilor. Orice raport de obligatie presupune un risc pentru creditor: foarte usor drepturile acestuia nu pot fi realizate din cauza insolvabilitatii debitorului sau. Dreptul nu poate elimina acest risc, riscul fiind inerent circuitului civil. Insa dreptul poate – si trebuie – sa creeze mijloace utile pentru diminuarea riscurilor la care este expus creditorul. Mijloacele de reducere a riscului practic sunt contemporane cu dreptul insusi, de exemplu, patru tablite cerate antice descoperite la Rosia Montana releva contracte de fideiusiune.


Viziunea autorului
In materia contractului de fideiusiune se reflecta toata frumusetea si complexitatea dreptului privat!
Fideiusiunea este o institutie juridica straveche: avem atestari ale acestei forme de contract inca din drepturile orientului antic. Dreptul obligatiilor, alaturi de elementele de constanta milenara, prezinta si un dinamism extraordinar: circuitul civil creeaza aproape zilnic situatii de o complexitate practica deosebita si de o frumusete teoretica aparte in orice epoca de dezvoltare a dreptului. Dreptul este viu, asa cum si societatea umana reglementata de normele juridice este insufletita, in sensul ca se afla in permanenta schimbare, adaptare, remodelare.


Element de noutate
Lucrarea reprezinta prima cercetare cu caracter monografic a contractului de fideiusiune in dreptul privat român. Totodata, prin aceasta carte editura lanseaza o noua colectie: cea dedicata Contractelor, care speram sa capteze atentia autorilor dornici de a scrie, dar mai ales a practicienilor, destinatarii acestor lucrari.


Din cuprins
• forma de baza a fideiusiunii
• formele atipice de fideiusiune: avalul, titlurile de valoare
• garantia comuna a creditorilor
• asumarea din partea unui tert a sustinerii ofertantului in procedura achizitiilor publice fata de autoritatea contractanta
• diferite asemanari si deosebiri intre fideiusiune si alte institutii, cum ar fi garantiile reale, garantiile personale autonome, solidaritatea pasiva, conventia de porte-fort, preluarea datoriei, contractul de asigurare de credit
• controverse intâlnite in materia garantiilor...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 304
Data aparitie 09-04-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0455-9
Detalii si comenzi [click]
Contractul de fideiusiune - Veress Emod

Pret: 54.9 lei
46 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice. Editia 2
de Alexandra Lelia Turza, Alice Cristina Tomescu, Octavian Minea, Mirela

Culegerea are menirea de a-i sprijini pe participantii la diferitele examene ce presupun insusirea unor cunostinte de Drept civil, fiind alcatuita tinandu-se cont de tematica si bibliografia examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar. Contine 601 teste grila de tip inchis, ce pot fi folosite si pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice.

Despre editia 2
Lucrarea constituie editia revizuita a lucrarii Drept civil. 601 teste grila pentru proba scrisa la examenul sau concursul privind dobandirea calitatii de notar stagiar. Testele au la baza dispozitiile legale in vigoare, in special noul Cod civil, noul Cod de procedura civila si Legea nr. 36/1995, republicata, si trebuie utilizate ca simple instrumente de verificare de testare) a cunostintelor.

Din cuprins
• 601 teste grila de tip inchis si raspunsuri pentru verificarea cunostintelor
• 5 Titluri care urmeaza fidel tematica pentru concurs: Partea generala, Persoanele, Teoria generala a obligatiilor, Contracte speciale, Succesiuni
• bibliografie selectata pentru sustinerea concursului conform tematicii
• raspunsuri la teste...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 136
Data aparitie 09-04-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0453-5
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice. Editia 2 - Alexandra Lelia Turza, Alice Cristina Tomescu, Octavian Minea, Mirela

Pret: 29.9 lei
25 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar
de Ilioara Genoiu

Lucrarea prezinta un pronuntat caracter sintetic si practic, avand menirea de a sintetiza informatiile dobandite la curs, precum si de a ilustra practic modalitatea de utilizare a cunostintelor dobandite. Datorita caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandata studentilor de la specializarile Drept si Administratie publica pentru pregatirea examenului de semestru la disciplina Drept civil. Partea generala. Persoanele, a examenului de licenta si chiar pentru pregatirea examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in profesia de avocat sau de notar stagiar.

Din cuprins
• sinteze ce prezinta problematica partii generale a dreptului civil si a subiectelor de drept civil intr-o maniera sistematizata si, in acelasi timp, completa
• probleme de seminar care cuprind teme de reflectie si pentru referate, intrebari clasice, teste grila
• bibliografie aferenta ce are in vedere lucrari actuale si reprezentative pentru tematica abordata
• comparatii intre principalele institutii de drept civil
• spete ce faciliteaza o viziune practica asupra problemelor de drept dezbatute...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 448
Data aparitie 09-04-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0452-8
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar - Ilioara Genoiu

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Codul civil. Cod 565. Actualizat la 1.04.2015
de Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu

Aparitia unei noi editii a lucrarii a fost determinata de modificarea Codului civil si a Legii de punere in aplicare prin Legea nr. 138/2014, in privinta prezumtiei de renuntare, a vanzarii bunurilor ipotecate si a prescriptiei dreptului la actiune privind creanta garantata.

Culegerea cuprinde si ultimele modificari aduse prin hotararile prealabile si recursurile in interesul legii pronuntate in materie civila de catre ICCJ privind:
• efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori
• acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale in cazul titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
• prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011
• prematuritatea unor cereri introduse in baza dispozitiilor art. 1528 din Codul civil.

Din cuprins
• Noul Cod civil
• Extras din Legea nr. 71/2011, incluzand dispozitii tranzitorii, de punere in aplicare si finale
• Index alfabetic...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 600
Data aparitie 06-04-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0390-3
Detalii si comenzi [click]
Codul civil. Cod 565. Actualizat la 1.04.2015 - Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu

Pret: 22.9 lei
19 lei

[Comanda acum]


Posesia si actiunile posesorii in noul Cod civil. Editia 2
de Viorel Terzea

Lucrarea – tratand o tema clasica, dar intotdeauna actuala – isi propune sa ofere solu#539ii concrete unor probleme intalnite in practica si, totodata, constituie un punct de plecare pentru noi dezbateri doctrinare.

Despre editia 2
Posesia si actiunile posesorii in noul Cod civil reprezinta editia 2 a lucrarii Actiunile posesorii. Aceasta editie prezinta o analiza detaliata a dispozitiilor noului Cod civil privind posesia si actiunile posesorii, propunandu-se solutii concrete diverselor situatii practice care pot fi generate de aplicarea noilor reglementari.
Importanta analizei posesiei este cu atat mai justificata cu cat conform noului Cod civil dobandirea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile este conditionata de inscrierea dreptului de proprietate, formalitate dificila si costisitoare. In aceste conditii, un mecanism eficient de aparare a bunului il reprezinta utilizarea actiunilor posesorii care reprezinta mijloace juridice apte sa produca o aparare si o conservare prompta a drepturilor pe care posesorul le-a dobandit asupra unui bun.

Din cuprins
• asemanari si deosebiri intre actiunea posesorie si cererea de ordonanta presedintiala
• diferentierea actiunilor posesorii de actiunile petitorii
• raportul dintre actiunea in reintegrare si actiunea in raspundere delictuala
• conditii suplimentare, necesare pentru exercitarea actiunii posesorii generale
• conditii speciale suplimentare necesare pentru exercitarea actiunii posesorii in reintegrare
• natura tulburarilor care justifica exercitarea actiunii in reintegrare...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 288
Data aparitie 10-03-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0442-9
Detalii si comenzi [click]
Posesia si actiunile posesorii in noul Cod civil. Editia 2 - Viorel Terzea

Pret: 44.9 lei
38 lei

[Comanda acum]


Legislatia constructiilor. Cod 563. Actualizat la 25.02.2015
de Editura C.H. Beck

Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative in materie privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, amenajarea teritoriului si urbanismul, receptia lucrarilor de constructii, securitatea la incendiu sau calitatea in constructii.
In anexa a fost inclus un extras din Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare ce contine informatii utile in materia taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare.
Culegerea s-a impus inca de la prima editie, in anul 2003, ajungand deja la cea de-a 10-a editie si constituie un instrument de lucru util pentru profesionistii din domeniu.

Din cuprins
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
• Ordinul nr. 839/2009 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
• H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
• H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
• Ordinul nr. 34/N/3422/30/4221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor
• H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
• H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
• H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
• Codul fiscal si Codul de procedura fiscala extras)...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 368
Data aparitie 05-03-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0426-9
Detalii si comenzi [click]
Legislatia constructiilor. Cod 563. Actualizat la 25.02.2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 15.9 lei
13 lei

[Comanda acum]


Regimuri matrimoniale
de Florian Emese

Lucrarea de fata este o prezentare sintetica a regulilor care organizeaza latura patrimoniala a starii de casatorie si este structurata pe doua parti: Partea generala – consacrata regulilor cu spectru larg de actiune aplicate, respectiv aplicabile oricare ar fi regimul matrimonial concret cele privind regimul primar, conventia matrimoniala) Partea speciala – alocata regimurilor matrimoniale reglementate de Codul civil roman regimul comunitatii legale, regimul comunitatii conventionale, regimul separatiei de bunuri).

Intrebari ale caror raspunsuri le veti regasi in text
Incheierea casatoriei genereaza, alaturi de drepturi si indatoriri de natura personala intre soti, un evantai de drepturi si obligatii pecuniare. In ce fel si in ce masura va afecta conditia patrimoniala a fiecaruia dintre soti si ce ajustari de dinamica a drepturilor asupra bunurilor antreneaza? Va exista o masa de drepturi si obligatii comune in considerarea intereselor familiei? Cum se constituie aceasta si in ce fel comunica cu patrimoniul propriu al fiecaruia dintre soti? In ce fel si in ce masura se cere adaptat „comportamentul” sotilor la noul lor statut? sunt doar cateva intrebari, elementare si intuitive, legate de „perturbarile” de circuit civil din siajul fiecarei unitati conjugale.
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 224
Data aparitie 24-02-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-043
Detalii si comenzi [click]
Regimuri matrimoniale - Florian Emese

Pret: 44.9 lei
38 lei

[Comanda acum]


Legislatia contractelor. Cod 558. Actualizat la 25.01.2015
de Editie coordonata si prefatata de conf. univ. dr. Razvan Dinca

Editorul despre lucrare

Culegerea reprezinta o aparitie inedita in peisajul publicatiilor de legislatie, reprezentand prima selectie de acte normative grupate individual pe contracte.
Culegerea cuprinde atat cadrul legislativ al contractului in general din Codul civil, cat si reglementarile specifice fiecarui contract in parte.
Astfel, cele 100 de contracte sunt grupate pe categorii (contracte civile, administrative, privind societatile, bancare, de asigurare si privind profesiile liberale), indicandu-se baza legala (legea-cadru si legislatia secundara), decizii ale Curtii Constitutionale relevante si trimiteri la legislatia conexa unde este cazul, pentru o orientare cat mai eficienta a cititorului.

Coordonatorul despre lucrare

Conf. univ. dr. Razvan Dinca: „in cadrul dreptului privat, domeniul contractelor speciale se afla printre cele mai dinamice si de cea mai larga aplicare. Culegerea isi propune sa reuneasca reglementarile legale relevante pentru contractele speciale cu cea mai mare aplicatie practica, spre a veni astfel in sprijinul studentilor si al practicienilor.

Din cuprins
100 de contracte grupate pe categorii:
 • Contracte civile
 • Contracte administrative
 • Contracte privind societati
 • Contracte bancare
 • Contracte de asigurare
 • Contracte privind profesiile liberale
Puncte forte
 • baza legala este indicata la fiecare contract in parte
 • articole de lege riguros selectate si care intereseaza fiecare contract in parte
 • selectia textelor cuprinde atat legea-cadru, cat si legislatia secundara
 • deciziile Curtii Constitutionale indicate sub articolele de lege la care se refera
 • trimiteri la legislatia conexa
Despre coordonator

Razvan Dinca este conf. univ. dr. in cadrul departamentului de drept privat al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, la disciplinele dreptul proprietatii intelectuale, drept civil - contracte si drept civil - contracte si succesiuni. Este, de asemenea, avocat in cadrul Baroului Bucuresti.

Public tinta
studenti, masteranzi, avocati, magistrati, practicieni


Cele mai uzuale 100 de contracte
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 424
Data aparitie 04-02-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0366-8
Detalii si comenzi [click]
Legislatia contractelor. Cod 558. Actualizat la 25.01.2015 - Editie coordonata si prefatata de conf. univ. dr. Razvan Dinca

Pret: 19.9 lei
16 lei

[Comanda acum]


Protectia datelor personale. Drepturile persoanei vizate
de Gabriela Zanfir

"

Despre lucrare

Domeniul protectiei datelor personale este unul dintre cele mai dinamice in acest moment in Uniunea Europeana, cunoscand o dezvoltare exponentiala in ultimii 20 ani. S-a spus despre datele personale ca reprezinta „noul aur”, sau „moneda internetului”. in Uniunea Europeana protectia datelor personale este, de fapt, un drept fundamental aplicat din ce in ce mai serios.

Necesitate stringenta

Lucrarea este necesara pentru ca analizeaza locul protectiei datelor personale in sistemul de drept, oferind in acelasi timp instrumente cat se poate de utile persoanelor ale caror informatii sunt prelucrate pentru a-si exercita drepturile ce decurg din protectia datelor. Mai mult, lucrarea ofera instrumente utile si celor care prelucreaza date personale, astfel incat operatiunile lor de prelucrare sa fie conforme cu legea si ei sa creeze un raport de incredere cu persoanele ale caror date le utilizeaza.

Din cuprins
 • conceptualizarea dreptului la protectia datelor personale ca drept subiectiv civil
 • descrierea locului drepturilor persoanei de a solicita stergerea informatiei personale, de a fi informata, de a avea acces la propriile date, de a se opune deciziilor bazate pe prelucrari automate de date si de a se opune prelucrarilor de date in continutul acestui drept subiectiv civil
 • analiza particularitatilor de transpunere a Directivei 95/46/EC in sistemul roman de drept
 • analizarea detaliata a raportului dintre raspunderea civila delictuala si incalcarea prevederilor legale privind protectia datelor personale
 • analiza si comentariul unui set de decizii ale instantelor romane, dar si europene incidente in materie
 • teoretizarea distinctiei dintre dreptul la protectia datelor personale si dreptul la viata privata
Puncte forte
 • analizarea normelor juridice ale protectiei datelor cu caracter personal in raport cu normele europene
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enuntate in noile Coduri
 • abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura, in special la normele procesuale atat de drept intern, cat si de drept international
 • este avut in vedere criteriul temporalitatii normelor juridice
 • ample referinte bibliografice
Despre autor

Doctor in drept, legal officer - Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor, Bruxelles (Supervision and Enforcement Unit)

Public tinta
 • avocati - mai ales cei care doresc sa se specializeze sau sunt deja specializati in dreptul IT;
 • judecatori;
 • consilieri juridici ai companiilor care prin natura activitatii lor prelucreaza date personale (spre exemplu: comert electronic, marketing direct, companii de telecomunicatii);
 • institutii mass-media (jurnalisti);
 • personalul institutiilor publice care prelucreaza date cu caracter personal;
 • persoanele vizate de prelucrari de date personale;
 • ONG-uri mari (precum Salvati Copiii, Active Watch, CRJ), dar si cele care se ocupa de persoane din grupuri vulnerabile (de exemplu: ARAS);
 • facultati de drept (volumul poate fi complementar studiilor disciplinelor Drept civil. Persoanele, Teoria Generala a Obligatiilor - partea dedicata raspunderii civile delictuale, sau chiar disciplinelor precum dreptul internetului, acolo unde exista); facultati de jurnalism (ca material complementar pentru cursuri de media literacy).
Recomandarea editurii: http://www.beckshop.ro/drept_civil-ed1-tem8-p0.html

"

Dinamica dreptului in evolutia
protectiei datelor personale
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 376
Data aparitie 23-01-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0429-0
Detalii si comenzi [click]
Protectia datelor personale. Drepturile persoanei vizate - Gabriela Zanfir

Pret: 59.9 lei
50 lei

[Comanda acum]


Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 2. Editie de colectie
de Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantino

Despre colectivul de autori
Autorii sunt renumiti profesionisti reprezentand atat cadrul institutional propriu-zis, cat si cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezinta materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementari din domeniul dreptului civil, privit in sens larg, prin intermediul unui ghid in care pot fi gasite raspunsuri imediate, clare si relevante.

Despre prima editie
În aprilie 2012 aparea prima editie a lucrarii "Noul Cod civil. Comentariu pe articole", prima lucrare de acest gen si de aceasta anvergura din literatura juridica romana: comentariul integral al Codului civil, opera a 29 de autori si 4 coordonatori, concretizata intr-un singur volum, avand 2760 de pagini.

Despre a doua editie
Necesitatea unei revizuiri partiale a primei editii a aparut relativ repede, dupa modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012. Astazi, insa, situatia este in mod evident diferita. În primul rand, au aparut "marile" acte normative, inscrise in aceeasi linie de reformare a legislatiei, inceputa odata cu intrarea in vigoare a Codului civil, in 2011: este vorba de noul Cod de procedura civila si de noile Coduri penal si de procedura penala. Apoi, au urmat modificarile acestor noi legi importante, dintre care mentionam mai ales Legea nr. 138/2014.
Asa fiind, editia a doua a lucrarii tine cont nu numai de aceste modificari legislative, ci si de consideratiile doctrinare si, mai ales, de deciziile jurisprudentei, in acele domenii de reglementare in care judecatorii au fost chemati sa aplice deja prevederile Codului civil.

Puncte forte
• prima lucrare de acest gen si de aceasta anvergura din literatura juridica romana
• comentariul integral al Codului civil
• acoperire nationala doctrinara fara precedent
• ofera practicianului informatia necesara pentru a-l putea intelege, interpreta si aplica
• structura comentariului vizeaza interpretarea textului si modul sau de aplicare
• promovarea unor solutii corecte si coerente in plan legislativ si jurisprudential
• scolile de drept importante din Romania, reunite sub egida NCC
• ghid in care pot fi gasite raspunsuri imediate, clare si relevante
• deciziile jurisprudentei in acele domenii de reglementare in care judecatorii au fost chemati sa aplice deja prevederile Codului civil
• autorii sunt renumiti profesionisti reprezentand atat cadrul institutional propriu-zis, cat si cel didactico-practic al sferei juridice
• bibliografie selectata pe fiecare capitol al Codului civil
• corelatii legislative sub fiecare articol din Cod
• tabel de corespondente
• index alfabetic bogat ...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 2960
Data aparitie 01-01-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 2. Editie de colectie - Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantino

Pret: 739 lei

[Comanda acum]


Codul civil si Codul de procedura civila. Cod 555. Actualizat la 15.11.2014
de Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu,Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu

Despre lucrare

Aparitia unei noi editii a lucrarii a fost determinata de modificarea substantiala a Cartii a V-a - Despre executarea silita a Codului de procedura civila intervenita prin Legea nr. 138/2014. Acest act normativ a modificat, de asemenea, si Codul civil, insa intr-o masura mult mai mica, in privinta prezumtiei de renuntare, a vanzarii bunurilor ipotecate si a prescriptiei dreptului la actiune privind creanta garantata.
Culegerea cuprinde si ultimele modificari aduse prin D.C.C. nr. 462/2014, prin care Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile cuprinse in art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3), precum si in art. 486 alin. (3) NCPC cu referire la mentiunile care decurg din obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstitutionale.

Din cuprins

 • Noul Cod civil si Noul Cod de procedura civila
 • Extrase din Legea nr. 71/2011 si Legea nr. 76/20102, incluzand dispozitii tranzitorii, de punere in aplicare si finale
 • Tabele de corespondenta (NCPC - CPC 1865 si alte acte normative; CPC 1865 - NCPC)
 • Index alfabetic

Puncte forte

 • dispozitiile de punere in aplicare si cele tranzitorii sunt inserate direct sub articolele din Cod la care se refera
 • Index alfabetic detaliat
 • Istoricul actelor normative

Despre coordonator

Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias este decanul al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti si titular al cursurilor de Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. Teoria obligatiilor si Dreptul familiei. Este cadru didactic asociat al Colegiului juridic franco-roman, Universitatea din Bucuresti si profesor invitat la mai multe universitati, printre care: Universitatea Paris I „Panthéon - Sorbonne”, Universitatea din Poitiers, Universitatea Bordeaux IV „Montesquieu”, Universtitatea Sao Paulo, Universitatea Louvain-La-Neuve, Belgia.

Public tinta

avocati, consilier juridici, magistrati, studenti, justitiabili 

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 720
Data aparitie 27-11-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0418-4
Detalii si comenzi [click]
Codul civil si Codul de procedura civila. Cod 555. Actualizat la 15.11.2014 - Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu,Editie coordonata de conf. univ. dr. Baias Flavius-Antoniu

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Regimul juridic general al obligatiilor. Garantarea obligatiilor
de Stefan Scurtu

Despre lucrare

Continutul lucrarii este axat pe problemele care constituie teoria generala a obligatiilor. Dintre problemele reglementate de legiuitorul roman in Cartea a V-a („Despre obligatii”), autorul abordeaza aspectele referitoare la regimul juridic general al obligatiilor si pe cele care privesc garantarea obligatiilor.

Din cuprins
 • obligatiile solidare si indivizibile
 • termenul si conditia, modalitati ale obligatiilor
 • masurile conservatorii
 • punerea in intarziere a creditorului si debitorului
 • regimul juridic inovator al cesiunii de creanta si al universalitatii de creante
 • reglementarea preluarii datoriei
 • scrisoarea de garantie
 • scrisoarea de confort
 • ipoteca mobiliara
Puncte forte
 • sunt scoase in evidenta elementele de continuitate fata de vechea reglementare
 • noile orientari si solutii ale legiuitorului in privinta regimului juridic al obligatiilor
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enuntate in noile Coduri (civil si de procedura civila)
 • abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura, in special la normele procesuale
 • ample referinte bibliografice
Despre autor

Profesor universitar doctor in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Craiova.

Public tinta

Lucrarea este destinata in primul rand studentilor, masteranzilor si doctoranzilor in drept, dar, in lucrare au fost inserate si multe informatii utile teoreticienilor si practicienilor dreptului, fie ei avocati, notari, judecatori si chiar procurori.Obligatiile – Pilon central al dreptului civil
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 320
Data aparitie 19-11-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0417-7
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Regimul juridic general al obligatiilor. Garantarea obligatiilor - Stefan Scurtu

Pret: 54.9 lei
46 lei

[Comanda acum]


Raspunderea civila delictuala obiectiva. Editia 2
de Boila Lacrima Rodica

Despre lucrare

in alegerea temei Raspunderea civila delictuala obiectiva a fost avuta in vedere necesitatea informarii teoreticienilor, dar si celor implicati direct in infaptuirea actului de justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile unor ipoteze de raspundere civila delictuala obiectiva.

Solutiile jurisprudentiale pronuntate in acest domeniu de-a lungul timpului, in Romania, dar si in alte state din cadrul Uniunii Europene, analizate in cuprinsul studiului, ar putea contribui la crearea unei jurisprudente unitare, temeinic ancorata in realitatile socio-juridice ale societatii moderne, dar si la formarea unei noi conceptii privind conditiile angajarii raspunderii.

Dilemele etico-juridice privind necesitatea obiectivarii raspunderii civile delictuale sunt mai actuale ca oricand, declansand noi dezbateri privind necesitatea reconstruirii acestei institutii importante a dreptului nostru privat, in raport cu realitatile economico-sociale ale societatii moderne.

Despre editia 2

Lucrarea, aflata la cea de a doua editie, prezinta o analiza evolutiva a raspunderii civile delictuale potrivit reglementarii noului Cod civil, normelor dreptului pozitiv si interpretarilor doctrinare, intr-o constructie stiintifica care se doreste a fi utila si necesara teoriei si practicii dreptului.

Ipotezele de raspundere civila delictuala analizate ofera cititorului o analiza a fundamentelor obiective si a implicatiilor acestora asupra conditiilor speciale pentru stabilirea obligatiei de despagubire a victimei. Argumentele aduse au in vedere profundele transformari care au intervenit in interpretarea traditionala, semnaland necesitatea adaptarii normei juridice si orientarii jurisprudentiale in favoarea intereselor victimelor faptelor prejudiciabile.

Din cuprins

 • Sunt avute in vedere urmatoarele tipuri de raspundere:
  -    raspunderea pentru pagubele cauzate de lucruri si animale;
  -    raspunderea pentru produsele defectuoase;
  -    raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului;
  -    raspunderea comitentului pentru fapta prepusului sau;
  -    raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative nelegale;
  -    raspunderea pentru prejudiciile cauzate printr-o eroare judiciara;
  -    raspunderea pentru prejudiciile aduse mediului inconjurator;
  -    raspunderea cauzata de exercitarea abuziva a drepturilor subiective;
  -    raspunderea subsidiara a persoanei lipsite de discernamant.
 • analiza cauzelor economice si sociale care au determinat consacrarea unor fundamente de natura obiectiva a raspunderii
 • evolutia doctrinara si jurisprudentiala privind fundamentarea raspunderii civile delictuale
 • reglementari europene transpuse in legislatia nationala: Directiva 85/374/CEE privind raspunderea pentru produse defectuoase
 • securitatea consumatorului prin prisma fundamentarii raspunderii pentru produse defectuoase
 • caracterul novator al prevederilor legale privind raspunderea pentru produse defectuoase
 • argumente privind eliminarea raspunderii pentru ruina edificiului ca ipoteza speciala de raspundere delictuala
 • trasaturile specifice ale raspunderii reglementate prin Legea nr. 554/2004
 • reglementari interne cu privire la raspunderea Statului roman pentru erori judiciare
Puncte forte
 • tratarea, aproape exhaustiva, a elementelor necesare si esentiale pentru intelegerea raspunderii civile delictuale obiective din perspectiva noului Cod civil
 • corelarea vechii reglementari cu cea noua
 • numeroase trimiteri la jurisprudenta nationala, dar si cea europeana
 • analiza cauzelor CEDO relevante in materie
 • prevederi legale speciale privind raspunderea Statului
 • evidentierea si analizarea sistematica a elementelor de noutate absoluta identificate in materia raspunderii civile delictuale obiective
 • ample referinte bibliografice
 • index alfabetic cu indicarea notiunilor esentiale
Despre autor

Lacrima Rodica BOILÄ‚ este avocat definitiv in cadrul Baroului Mures si conferentiar universitar doctor la Facultatea de Åžtiinte Economice, Juridice si Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Targu-Mures.

Public tinta

studenti, teoreticieni si practicieni ai dreptuluiO noua conceptie privind Raspunderea civila
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 680
Data aparitie 28-10-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-607-18-0395-7
Detalii si comenzi [click]
Raspunderea civila delictuala obiectiva. Editia 2 - Boila Lacrima Rodica

Pret: 89.9 lei
76 lei

[Comanda acum]


Teoria generala a dreptului civil
de Chelaru Eugen

Despre lucrare

Continutul lucrarii este axat pe problemele care constituie teoria generala a dreptului civil, incepand cu caracterizarea dreptului civil si terminand cu prescriptia si decaderea, care sunt tratate din perspectiva noilor reglementari continute de Codul civil intrat in vigoare la 1 octombrie 2011.

Clarificari

Deoarece in multe materii Codul civil nu aduce noutati absolute, ci fie imprumuta solutiile continute de vechea reglementare, fie isi insuseste unele dintre opiniile exprimate de doctrina in problemele controversate, autorul a ales sa expuna aspectele de continuitate si de noutate pe care noua reglementare le prezinta. in acest context, sunt semnalate fundamentele teoretice ale solutiilor noi si sunt valorificate critic jurisprudenta si doctrina anterioare.

Din cuprins
 • trasaturile definitorii ale dreptului civil
 • problemele pe care le ridica aplicarea dreptului
 • raportul juridic civil
 • actul juridic civil
 • prescriptia extinctiva
 • decaderea
 • este avut in vedere criteriul temporalitatii normelor juridice civile - principiul neretroactivitatii
Puncte forte
 • analiza principalelor metode de interpretare a dreptului civil
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enuntate in noile Coduri
 • abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura, in special la normele procesuale atat de drept intern, cat si de drept european
 • ample referinte bibliografice
Despre autor

Profesor universitar doctor si decan al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative a Universitatii din Pitesti.

Public tinta

Lucrarea este destinata in primul rand studentilor, masteranzilor si doctoranzilor in drept. Asa cum autorul ne-a obisnuit deja, in lucrare au fost inserate si multe informatii utile teoreticienilor, dar si practicienilor dreptului, fie ei avocati, notari, judecatori si chiar procurori.


Baza dreptului civil
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 280
Data aparitie 14-10-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0402-3
Detalii si comenzi [click]
Teoria generala a dreptului civil - Chelaru Eugen

Pret: 44.9 lei
38 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2
de Dogaru Ion,Draghici Pompil

Despre lucrare

Teoria generala a obligatiilor reprezinta, fara indoiala, unul din cele mai fascinante si mai importante momente ale gandirii juridice. Cercetarea intreprinsa de autori in acest domeniu are rolul de a restructura si completa evolutiile doctrinare, cu o noua „Teorie generala a obligatiilor”, si de a releva impactul acestora asupra dreptului contemporan. Studiul obligatiilor prezinta o deosebita insemnatate dat fiind gradul lor inalt de tehnicitate si caracterul profund stiintific.

Despre editia a 2-a

Aceasta editie este regandita din perspectiva noilor coduri, facand trimitere la partile relevante din vechile coduri, dar si la elementele de continuitate. Datorita faptului ca noul Cod civil contine, in numeroase texte legale, o transpunere a conceptiei doctrinei si practicii judiciare nascute sub imperiul Codului civil din 1864, lucrarea trateaza atat opiniile exprimate in literatura de specialitate, cat si pozitia practicii judiciare care raman de actualitate.

Din cuprins
 • prezentare detaliata a conceptului de „obligatie civila”
 • actul juridic civil ca izvor de obligatii, cu referiri amanuntite la notiunea de „contract”
 • comparatie intre raspunderea civila contractuala si cea delictuala
 • raspunderea civila delictuala reglementata de legi speciale
 • diferente si asemanari intre obligatiile solidare si cele indivizibile
 • consideratii generale asupra evaluarii despagubirilor
 • conventii cu privire la modificarea raspunderii
 • reguli de drept international privat aplicabile subrogatiei in drepturile creditorului
 • novatia in raport cu alte institutii de drept civil
 • garantii personale prevazute in legi speciale
Puncte forte
 • instrument util pentru toti cei interesati de o cunoastere aprofundata a materiei obligatiilor civile
 • abordare clara si accesibila, urmand o structura care ajuta la o mai buna intelegere a Codului civil
 • tratarea, aproape exhaustiva, a elementelor necesare si esentiale pentru intelegerea materiei obligatiilor din perspectiva noului Cod civil
 • corelarea vechii reglementari cu cea noua
 • valorificarea doctrinei si jurisprudentei anterioare
 • numeroase trimiteri la lucrari de specialitate autohtone si straine
Despre autori

Ion DOGARU: membru corespondent al Academiei Romane; expert C.N.C.S.I.S.; membru al C.N.A.A.; membru al Grupului de Planificare Deans' European Academic Network.

Pompil DRÄ‚GHICI: avocat; profesor al Facultatii de Drept a Universitatii „Nicolae Titulescu” din Craiova.

Public tinta

Lucrarea este dedicata, in primul rand, studentilor facultatii de drept, putand fi utila in egala masura practicienilor ce doresc a cunoaste o moderna teorie despre obligatii.


O moderna Teorie despre obligatii 
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 856
Data aparitie 03-09-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0373-6
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2 - Dogaru Ion,Draghici Pompil

Pret: 119 lei
101 lei

[Comanda acum]


Drept civil. 601 teste grila pentru proba scrisa la examenul sau concursul privind dobandirea calitatii de notar stagiar
de Alexandra Lelia Turza,Alice Cristina Tomescu,Octavian Minea,Mirela Haralambie,Genoiu Ilioara

Despre lucrare
Lucrarea contine 601 teste grila de tip inchis si a fost alcatuita tinandu-se cont de tematica si bibliografia examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar (drept civil: partea generala, persoanele, obligatiile, contractele speciale si succesiunile). Testele au la baza dispozitiile legale in vigoare, in special Noul Cod civil, Noul Cod de procedura civila si Legea nr. 36/1995, republicata.

Admitere 2014
Tematica si bibliografia au fost adoptate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 48 din 30 mai 2014.
Elementul de noutate
Pana la acest moment nu a fost publicata o lucrare dedicata pregatirii probei scrise a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Din cuprins
 • 601 teste grila de tip inchis
 • 5 Titluri care urmeaza fidel tematica pentru concurs: Partea generala, Persoanele, Teoria generala a obligatiilor, Contracte speciale, Succesiuni
 • 601 raspunsuri pentru verificarea cunostintelor
 • Bibliografie selectata pentru sustinerea concursului conform tematicii
Puncte forte
 • prima lucrare dedicata pregatirii probei scrise a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
 • instrument util pentru cei interesati de problematica institutiilor dreptului civil
 • testele imbina armonios teoria si practica
 • temele urmeaza fidel tematica concursului
 • raspunsuri la finalul fiecarei parti pentru verificarea cunostintelor
 • autorii sunt practicieni cu o vasta experienta practica
Despre autori
Absolventi ai unor prestigioase Facultati de Drept din tara, patru dintre autori – Mirela Haralambie, Octavian Minea, Alice Cristina Tomescu, Alexandra Lelia Turza – sunt notari publici in cadrul Camerei Notarilor Publici Ploiesti, avand o deosebita experienta in acest domeniu.
Ilioara Genoiu este conferentiar la Facultatea de Drept si Åžtiinte Administrative din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste, doctor in drept cu o bogata experienta in practica.

Public tinta
Lucrarea se adreseaza in primul rand candidatilor la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, precum si absolventilor facultatii de profil, interesati de promovarea examenelor si concursurilor din a caror tematica face parte dreptul civil.601 solutii pentru a deveni notar
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 136
Data aparitie 08-07-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0377-4
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. 601 teste grila pentru proba scrisa la examenul sau concursul privind dobandirea calitatii de notar stagiar - Alexandra Lelia Turza,Alice Cristina Tomescu,Octavian Minea,Mirela Haralambie,Genoiu Ilioara

Pret: 29.9 lei
25 lei

[Comanda acum]


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
de Chirica Dan

Despre lucrare

Desi materia succesiunilor si liberalitatilor este una traditional impregnata de „clasicism”, adica de solutii legislative mai putin supuse schimbarii fata de alte materii ale dreptului civil, iata ca noua reglementare, inspirandu-se din reglementarile de data mai recenta din alte tari (in special, din Franta si Quebec, dar si din Elvetia si Italia), dar si inovand (uneori, temerar), contine, pe langa regulile traditionale (unele adevarate „fosile” juridice, care in mod normal ar fi trebuit sa fie abandonate), si solutii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranta, dupa etapa de buimaceala generala specifica adoptarii unei reglementari de o asemenea anvergura, de o maniera destul de intempestiva, vor constitui adevarate pietre de incercare pentru jurisprudenta si pentru doctrina.

Din cuprins
 • caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
 • deschiderea mostenirii
 • conditiile cerute de lege pentru a putea mosteni
 • devolutiunea legala a mostenirii
 • drepturile succesorale ale sotului supravietuitor
 • dreptul statului asupra mostenirilor vacante
 • liberalitatile (donatii si testamente)
 • dreptul de optiune succesorala
 • procedura succesorala notariala
 • partajul de ascendent

Puncte forte
 • succesiunile si liberalitatile in reglementarea noului Cod civil
 • instrument de lucru excelent pentru studenti, dar si pentru practicienii dreptului
 • evidentierea legaturii dintre noile reglementari si cele ale Codului civil din 1864, cu jurisprudenta si doctrina aferente
 • prezentarea surselor de inspiratie a textelor noului Cod civil, fie ca a fost vorba de legislatie straina, fie de o anume jurisprudenta sau doctrina, a ratiunii lor si a modului cum acestea se integreaza ca elemente ale sistemului nostru de drept, daca sunt sau nu compatibile cu acesta
 • numeroase trimiteri la lucrari de specialitate autohtone si straine
 • valorificarea problemelor practice in domeniu

Despre autor

Profesor universitar, Facultatea de Drept a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca si Avocat pledant in Baroul Cluj

Public tinta

Lucrarea este nu numai un instrument de lucru pentru studentii facultatilor de drept (nivel de licenta, masterat si doctorat) si pentru cercetatori, ci si, mai ales, pentru practicienii dreptului (notari, judecatori, avocati, consilieri juridici), institutiile juridice si functionarea acestora fiind prezentate nu numai didactic, ci si avand in vedere problemele practice pe care acestea le pot ridica, trimiterile la lucrarile de specialitate, precum si la diferite jurisprudente, autohtone si straine, fiind foarte numeroase si foarte diverse.Utilitate didactica si practica!
 
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 728
Data aparitie 04-07-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0368-2
Detalii si comenzi [click]
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile - Chirica Dan

Pret: 159 lei
135 lei

[Comanda acum]


Limitele legale ale dreptului de proprietate si servitutile. Editia 2
de Terzea Viorel

Despre lucrare

Lucrarea isi propune o abordare unitara a problematicii servitutilor, fiind destinata sa ofere solutii concrete si pragmatice unor probleme controversate, pe baza unei analize riguroase si sistematice. Din 2006 si pana in prezent aceasta lucrare reprezinta singura monografie de specialitate pe tema servitutilor din literatura juridica romaneasca.
 
Despre editia 2

Aceasta lucrare reprezinta editia 2 a lucrarii Servitutile in dreptul civil roman , publicata de Editura C.H. Beck in 2006.
Prezenta editie realizeaza o analiza detaliata a dispozitiilor legale cuprinse in Noul Cod civil care reglementeaza limitele materiale ale dreptului de proprietate si servitutile, oferind solutii practice unor situatii care pot aparea in urma aplicarii dispozitiilor legale.

Adresabilitate

Sunt analizate toate actiunile juridice aflate la dispozitia persoanelor interesate, in ipoteza in care exercitiul limitelor dreptului de proprietate sau al servitutilor nu se realizeaza in cadrul stabilit de lege. In plus, lucrarea prezinta o analiza exhaustiva a practicii judiciare in materie, aspect care este menit sa confere lucrarii un caracter cat mai pragmatic.

Element de noutate

Sunt analizate diverse situatii conflictuale ce pot aparea, de exemplu, cu ocazia granituirii proprietatilor, efectuarii trecerii pe terenurile altor persoane, exercitarii dreptului de vedere sau existentei unei scurgeri a apelor din perspectiva Noului Cod civil, cu prezentarea situatiilor tranzitorii prevazute de Legea nr. 71/2011 si cu indicarea expresa a aplicarii vechiului Cod civil, unde legea impune.

Din cuprins
 • continutul si intinderea dreptului de proprietate privata
 • dreptul de proprietate privata si limitele acestuia in jurisprudenta CEDO
 • distinctia dintre dreptul de servitute si dreptul de proprietate exclusiva sau dreptul de coproprietate
 • actiunea in granituire, actiunea confesorie, actiunea posesorie, actiunea negatorie
 • limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
 • limitele legale de interes public si privat
 • servitutile conventionale
Puncte forte
 • singura monografie de specialitate pe tema servitutilor
 • abordare unitara a problematicii servitutilor
 • analiza detaliata a dispozitiilor legale cuprinse in Noul Cod civil
 • prezentarea situatiilor tranzitorii prevazute de Legea nr. 71/2011
 • analiza situatiilor conflictuale ce pot aparea cu ocazia granituirii proprietatilor
 • analiza exhaustiva a practicii judiciare in materie
 • ample referinte bibliografice
 • index alfabetic cu indicarea notiunilor esentiale
Despre autor

Judecator la Curtea de Apel Pitesti, autor a numeroase lucrari de specialitate de drept privat.
Singura lucrare de specialitate pe tema servitutilor
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 384
Data aparitie 28-05-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0348-4
Detalii si comenzi [click]
Limitele legale ale dreptului de proprietate si servitutile. Editia 2 - Terzea Viorel

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Elemente de drept notarial. Editia 3
de Les Ioan

Despre lucrare

Lucrarea reprezinta un curs universitar indispensabil pentru formarea viitorilor juristi, cu deosebire a notarilor publici. Utilitatea unei atari lucrari este incontestabila si pentru toti juristii interesati in cunoasterea principalelor reguli si proceduri notariale.

Necesitatea unei noi editii

Modificarea substantiala a Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012 a revolutionat in mare masura dreptul notarial, imprejurare in care s-a dovedit extrem de utila publicarea unei noi editii a cursului de drept notarial, mai ales dupa republicarea legii din 2013. Noua editie nu are pretentia unei monografii si nicidecum a unui veritabil Tratat de drept notarial, ci reprezinta o analiza a institutiilor notariale in lumina ultimelor modificari legislative aduse in materia profesiei de notar public si a noilor proceduri notariale.

Din cuprins
 • prezentarea Dreptului notarial in contextul legislativ actual: notiune, obiect, izvoare
 • principiile activitatii notariale
 • organizarea activitatii notariale
 • competenta in materie notariala
 • Statutul notarului public
 • proceduri notariale
 • controlul activitatii notariale
Puncte forte
 • analiza institutiilor notariale conform ultimelor modificari legislative aduse in materia profesiei de notar public si a noilor proceduri notariale
 • abordare in contextul multiplicarii si diversificarii raporturilor civile interne si internationale
 • prezentare sintetica pe institutii de drept notarial sustinuta de explicatii succinte
 • elementele de teorie sunt completate cu aspecte practice din activitatea notariala
 • formulare folosite in activitatea notariala
Despre autor

Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu. Autor a mai multor lucrari cu caracter monografic, a unui Tratat de drept procesual civil, a unui Comentariu a NCPC si a peste 150 de studii si articole publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate. Doctor honoris causa a Universitatii “1 decembrie 1918” din Alba Iulia si a Universitatii “Petru Maior” din Targu Mures. Membru al Consiliului Stiintific al Institutului International de Procedura civila si Executare Silita.

Public tinta

Lucrarea se adreseaza studentilor Facultatilor de drept, absolventilor acestora, masteranzilor, precum si tuturor celor care doresc sa-si perfectioneze cunostintele spre a accede la profesia de notar public. Totodata, poate constitui un instrument util si pentru notarii publici, pentru judecatori, avocati, dar si pentru toti cei interesati de continutul si semnificatia institutiilor notariale, indeosebi a noilor proceduri introduse recent in legislatia romaneasca.Modificari substantiale in dreptul notarial
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 216
Data aparitie 13-05-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0350-7
Detalii si comenzi [click]
Elemente de drept notarial. Editia 3 - Les Ioan

Pret: 44.9 lei
38 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Persoanele
de Daniela Ciochina

Despre lucrare

Manualul este destinat studentilor de la facultatea de drept si stiinte juridice si este orientat spre insusirea unui minim de cunostinte in domeniul dreptului civil privind persoanele.

Din cuprins
 • o introducere in dreptul civil, cu privire speciala asupra persoanelor fizice si juridice
 • material sintetic, ideal pentru asimilarea cunostintelor din noul Cod civil
 • notiuni despre persoana fizica, elementele de identificare ale acesteia, domiciliul si resedinta, starea civila, ocrotirea persoanei fizice din perspectiva noului Cod civil
 • notiuni despre persoana juridica, atributele de identificare ale acesteia, capacitatea civila din perspectiva noului Cod civil
Puncte forte
 • o abordare in reglementarea noului Cod civil, avand rolul de a explica, dintr-o perspectiva sintetica si  pragmatica, noile prevederi
 • un instrument de lucru necesar pentru intelegerea notiunilor de baza privind persoanele
Despre autor

Daniela Ciochina este autor a numeroase lucrari de specialitate in materia dreptului civil si cadru didactic al Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.Privire sintetica asupra persoanelor fizice si juridice din noul Cod civil
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 144
Data aparitie 07-03-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0322-4
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Persoanele - Daniela Ciochina

Pret: 24.9 lei
21 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
de Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Despre lucrare
Lucrarea prezinta un pronuntat caracter sintetic si practic, continand: sinteze, probleme de seminar, precum si bibliografia aferenta. Datorita caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandata studentilor de la specializarile Drept si Administratie publica pentru pregatirea examenului de semestru la disciplina Drept succesoral, a examenului de licenta la disciplina Drept civil si chiar pentru pregatirea examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in profesia de avocat sau de notar stagiar.

Din cuprins
caracterele juridice ale transmiterii mostenirii
principiile devolutiunii succesorale legale
drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului
principalele dispozitii testamentare

Puncte forte
sintezele sunt completate de un inventar al noutatilor aduse de Codul civil in vigoare prin raportare la Codului civil din 1864, precum si de dispozitiile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
propune abordarea unor probleme de seminar ce cuprind teme de reflectie, teme pentru referate, intrebari clasice - posibile subiecte de examen si teste grila de tip deschis

Despre autor
Autoarea a absolvit studiile de licenta si de masterat, in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste. La Universitatea Paris XII Val-de-Marne, a obtinut DESS (Diploma de studii superioare specializate), Diploma de limba si civilizatie franceza si Certificat de limba franceza. Studiile doctorale au fost realizate in cadrul Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane. in prezent, este conferentiar la Facultatea de Drept si Åžtiinte Administrative din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste (avand competenta in domeniul Dreptului succesoral si al Dreptului civil. Partea generala. Persoanele). indeplineste, in acelasi timp, functia de prodecan, avand atributii in domeniul invatamantului si asigurarii calitatii. A scris 13 carti si peste 90 de studii si articole.

Public tinta
studentii facultatilor cu profil juridicCaietul de seminar este corespunzator manualului Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia 2, aparut la aceeasi editura.
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 320
Data aparitie 14-02-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0317-0
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2 - Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 36.9 lei
31 lei

[Comanda acum]


Contracte speciale
de Tabaras Manuela

Lucrarea are un caracter extrem de aplicat, fiind propus in principiu, aproape fiecarui tip de contract civil prezentat, un model de contract aplicativ si extrem de actual si pertinent in viata practica a juristilor contemporani, dar si o colectie de teste de autoevaluare a cunostintelor dobandite prin studiul lucrarii, teste ce exprima o modalitate variata de evaluare si care cuprind atat subiecte traditionale de sinteza asupra diferitelor contracte juridice ingemanate cu rol de surprindere a diferentelor specifice fiecarui tip de contract, teste grila sau chiar provocari adresate cititorului de redactare la solicitarea uneia dintre parti a unui anumit tip de contract.

Toate aceste argumente demonstreaza ca autorul si-a propus un material didactic sintetic dar extrem de aplicat, un instrument util nu doar studentilor invatamantului la distanta, carora cu precadere le este adresat, dar si oricarui intreprinzator incursionist in domeniul dreptului, cat si profesionistilor acestui domeniu prin aplicatiile practice pe care le propune.


 Curs interactiv:
•    Sinteze •    Modele de contracte •    Teste grila

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 288
Data aparitie 06-12-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0272-2
Detalii si comenzi [click]
Contracte speciale - Tabaras Manuela

Pret: 39.9 lei
33 lei

[Comanda acum]


Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia 2
de Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Prezenta lucrare analizeaza problematica dreptului la mostenire, de o maniera comparativa, prin raportare atat la dispozitiile Codului civil in vigoare, cat si la cele ale Codului civil de la 1864, venind astfel, credem noi, in sprijinul studentilor de la facultatile de profil, teoreticienilor si practicienilor dreptului. A fost aleasa aceasta metoda de prezentare a materiei mostenirilor, intrucat dispozitiile vechii reglementari vor mai prezenta utilitate o perioada semnificativa de timp de acum inainte, mostenirile deschise anterior datei de 1 octombrie 2011 fiind guvernate, in virtutea principiului tempus regit actum, de regulile acestuia. in temeiul acestui considerent, s-a incercat relevarea noutatilor aduse de Legea nr. 287/2009 in materie.

in lucrare sunt identificate unele insuficiente ale dispozitiilor Codului civil in vigoare, cu incidenta in materia mostenirilor si, intr-o oarecare masura, sunt propuse anumite remedii ale acestora. Aceasta editie este completata cu aspecte care, la momentul aparitiei primei editii (februarie 2012), nu au fost avute in vedere. Ea reflecta, in egala masura, si conceptiile doctrinare, exprimate intre timp in acest domeniu de interes, aduce noi argumente in sustinerea anumitor puncte de vedere, consolidandu-le, si renunta (in foarte putine cazuri, insa) la unele opinii mai putin argumentate in favoarea altora.

Lucrarea in discutie, cu siguranta perfectibila, constituie un instrument util pentru practicienii si teoreticienii dreptului, pentru studentii facultatilor de profil, precum si pentru orice cititor interesat de aplicatiile practice ale dreptului la mostenire.Prezentare comparativa prin raportare atat la
dispozitiile vechiului Cod civil,
cat si la cele ale noului Cod civil
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 400
Data aparitie 06-12-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0280-7
Detalii si comenzi [click]
Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia 2 - Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 69.9 lei
59 lei

[Comanda acum]


Legislatia medierii. Cod 528. Actualizat la 10.11.2013
de Editie coordonata si prefatata de dr. Flavius George Pancescu,Editie coordonata si prefatata de dr. Flavius George Pancescu

Aparitia acestei lucrari, aflate la prima editie, a fost determinata de recenta reforma legislativa profunda, in materie procedurala civila si penala, ce a avut in vedere si medierea, institutie careia i-a fost consacrat un loc special in reglementarea desfasurarii proceselor.

Element de originalitate: este singura culegere legislativa de pe piata de carte juridica in materie de mediere.

Include si dispozitiile introduse prin Legea pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, care vor intra in vigoare de la 1 februarie 2014.

Dr. Flavius George Pancescu: „Profilul procedurii medierii este unul diferit de cel al judecatii, mediatorul fiind acea persoana care trebuie sa inteleaga cauza reala a conflictului si sa ajute partile sa ajunga la o solutie, restabilind un raport alterat sau punandu-l pe un fagas nou, deopotriva acceptat de parti”.


Acum esti La Zi cu procedura medierii!
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 152
Data aparitie 26-11-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0252-4
Detalii si comenzi [click]
Legislatia medierii. Cod 528. Actualizat la 10.11.2013 - Editie coordonata si prefatata de dr. Flavius George Pancescu,Editie coordonata si prefatata de dr. Flavius George Pancescu

Pret: 10.9 lei
9 lei

[Comanda acum]


Publicitatea imobiliara
de Sztranyiczki Szilård

"

Institutia publicitatii imobiliare si a cadastrului din Romania a cunoscut si va cunoaste o profunda transformare in contextul noilor modificari legislative din domeniu prin intrarea in vigoare a noilor coduri, precum si prin armonizarea Legii nr. 7/1996 in conformitate cu aceste acte normative). Lucrarea cuprinde atat o prezentare a abordarilor teoretice referitoare la institutia publicitatii imobiliare, cat si o serie de exemple de practica judiciara subsumate aplicarii fiecarei metode si tehnici in parte.

In scopul unei analize practice a modificarilor aduse sistemului de publicitate imobiliara prin implicatiile recentelor modificari aduse prin punerea in aplicare a noilor coduri, lucrarea de fata a fost conceputa ca o analiza a principalelor institutii juridice referitoare la operatiunile ce se efectueaza in cartile funciare, modul de intocmire a acestora si principiilor care guverneaza efectuarea inscrierilor in cartea funciara. Studiul acestor noi prevederi este cu atat mai necesar in prezent, cand s-a legiferat o schimbare importanta in aceasta materie, prin (re)introducerea efectului constitutiv de drepturi al inscrierilor drepturilor reale imobiliare in cartea funciara, in raport cu reglementarile anterioare.

Sistematizarea, structurarea si succesiunea lucrarii in care au fost analizate institutiile care fac obiectul studiului, s-a facut dupa o logica menita sa raspunda, in principal, unor cerinte de ordin practic.

Fara a avea pretentia epuizarii problematicii analizate, ori a solutionarii tuturor problemelor care apar in materia exhaustiva a publicitatii imobiliare, speram ca prezenta lucrare sa isi dovedeasca utilitatea pentru toti cei implicati sau interesati in acest domeniu.

"

O abordare unitara a problematicii publicitatii imobiliare
din perspectiva noului Cod civil si a
Legii nr. 7/1996, republicata
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 336
Data aparitie 22-11-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0223-4
Detalii si comenzi [click]
Publicitatea imobiliara - Sztranyiczki Szilård

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale. Editia 3
de Adam Ioan

Preocupare constanta a autorului, materia drepturilor reale este abordata pe larg, aproape exhaustiv, in aceasta lucrare pe care o supune atentiei studentilor si, deopotriva, teoreticienilor si practicienilor dreptului. Locul central il ocupa analiza institutiei fundamentale a dreptului - proprietatea - cu cele doua forme ale sale, proprietatea publica si privata, precum si a celorlalte drepturi reale. Lucrarea se infatiseaza ca o inspirata imbinare a controversatelor chestiuni doctrinare specifice materiei drepturilor reale, fata de care autorul isi precizeaza argumentat pozitia, cu raspunsul dat de jurisprudenta acestei problematici. Conceptia care a stat la baza elaborarii acestei lucrari a avut in vedere o metoda didactica, de analiza comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din 1864 la noua reglementare a Legii nr. 287/2009, astfel cum aceasta a fost pusa in aplicare prin Legea nr. 71/2011 si prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil. in acest sens, autorul a procedat la evidentierea si analizarea sistematica a elementelor de noutate absoluta, raportand intregul demers stiintific la principiile fundamentale pe care se grefau institutiile traditionale care contureaza sfera obiectului de reglementare a materiei drepturilor reale. Dat fiind faptul ca unele dintre textele legale din Codul civil in vigoare, prin continutul lor, reprezinta o transpunere a conceptiei doctrinare si a practicii judiciare nascute sub imperiul Codului civil din 1864, autorul a pastrat atat opiniile exprimate in literatura de specialitate, cat si pozitia practicii judiciare care raman de actualitate si in noul context juridic creat prin Legea nr. 287/2009.Lucrare elaborata dupa o metoda didactica, de analiza comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare la noul Cod civil.
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 768
Data aparitie 21-10-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0248-7
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale. Editia 3 - Adam Ioan

Pret: 109 lei
92 lei

[Comanda acum]


Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Cod 519. Actualizat la 1.10.2013
de Editie coordonata si prefatata de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv

"

Prezenta lucrare, coordonata si prefatata incepand cu aceasta editie de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv, propune o sistematizare a principalelor acte normative din domeniul institutiei cadastrului si publicitatii imobiliare si cuprinde, pe langa Legea nr. 7/1996, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si alte acte normative relevante care vor permite o corecta intelegere si aplicare a legii in acest domeniu, precum Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara sau Protocolul de colaborare ANCPI – UNNPR.

In plus, se mai regasesc in cadrul culegerii numeroase note utile, corelatii legislative, un scurt istoric al fiecarui act, precum si note privind modificarile terminologice incidente.

"

Acum esti La Zi cu noutatile privind cadastrul!
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 312
Data aparitie 18-10-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0242-5
Detalii si comenzi [click]
Legislatia privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Cod 519. Actualizat la 1.10.2013 - Editie coordonata si prefatata de lect. univ. dr. av. Cristina Paraschiv

Pret: 12.9 lei
10 lei

[Comanda acum]


Elemente de teoria dreptului. Editia 3
de Barac Lidia,Barac Lidia

Lucrarea de fata se adreseaza, in principal, studentilor de la Facultatile de drept si administratie publica... Revizuirea editiei din anul 2009 a fost necesara, nu atat din motive ce tin de perisabilitatea unor institutii, caci teoria dreptului are dimensiunea oricarui lucru peren, ci din motive care obliga la reconsiderarea dreptului intr-o societate afectata de declin sau progres, cand Dreptul este dator sa reinvie suburbii si sa intretina idealuri, menite sa-i asigure chiar scopul. De aceea, adaugirile si revizuirea operate in aceasta noua editie sunt subordonate nevoii de reintoarcere la originile Dreptului, evocand rolul sau, capacitatea sa de a dispune de o aptitudine proprie de analiza si de selectie a fenomenelor sociale, de cuantificare si de calificare a lor, vizualizand valorile sociale. Noile alegatii dinamizeaza capitolele vizand izvoarele dreptului si interpretarea juridica, punand in evidenta raportul dintre reguli-principii si standarde purtatoare de valori menite a conserva si a promova progresul social, tinand cont, deopotriva, de evolutiile reale in domeniul interpretarii dreptului, in mod special, prin intermediul instantelor judecatoresti din Romania.Elemente de teoria dreptului. Editia 3
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 384
Data aparitie 20-08-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0221-0
Detalii si comenzi [click]
Elemente de teoria dreptului. Editia 3 - Barac Lidia,Barac Lidia

Pret: 59.9 lei
50 lei

[Comanda acum]


Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395.
de Neculaescu Sache,Neculaescu Sache

Lucrarea de fata isi propune o evaluare critica a noilor prevederi normative rezervate de actualul Cod civil izvoarelor de obligatii privite din perspectiva unor principii directoare ale dreptului european al contractelor, a terminologiei comune aplicabile obligatiilor civile, instrumente menite sa asigure coerenta si omogenitatea unui viitor drept privat european.

Autorul nu se rezuma sa explice si sa interpreteze noile prevederi normative, ci face o analiza pe textele acestora, avansand de fiecare data observatii critice incitante, cu ample trimiteri, atat la reglementarile in vigoare ale dreptului comparat, cat si la proiectele europene de codificare a dreptului contractelor. Este valorificata o bibliografie consistenta si relevanta pentru institutiile juridice examinate. Stilul polemic al analizelor pe text si propunerile avansate ofera acestei lucrari originalitate, invitand de fiecare data cititorul la propria evaluare a prevederilor supuse examinarii. Sunt opinii si convingeri ale unui profesionist care a avut sansa de a fi fost nu doar practician al dreptului de-a lungul a peste patru decenii, ci si profesor de drept civil. De aceea, noua carte se adreseaza atat studentilor, cat si tuturor profesionistilor dreptului interesati de noile solutii normative avansate de actualul Cod civil in materia izvoarelor de obligatii.

 Premiul „Mihail Eliescu” decernat in cadrul Premiilor Stiintifice
ale Uniunii Juristilor din Romania pe anul 2013 

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 848
Data aparitie 31-07-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0220-3
Detalii si comenzi [click]
Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395. - Neculaescu Sache,Neculaescu Sache

Pret: 149 lei
126 lei

[Comanda acum]


Malpraxisul
de Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

Daca la inceput notiunea de „malpraxis” a fost folosita doar in domeniul medical, cu referire speciala la activitatea profesionala, observam ca in prezent ea s-a extins si catre alte profesii „nemedicale”.

Provocarea acestei noi realitati juridice a fost aceea de a stabili daca exista un element comun acestor profesii, astfel incat notiunea de „malpraxis” sa-si pastreze sensul sau originar, indiferent daca ne referim la o categorie profesionala sau alta.
Examinand problematica din perspectiva particulara a diverselor profesii, autorul nu numai ca a surprins ceea ce este comun acestora, dar, in egala masura, a reusit sa puna bazele unei noi discipline de drept.

Malpraxisul

√ medical
√ avocatilor
√ notarilor publici
√ executorilor judecatoresti
√ practicienilor in insolventa
√ evaluatorilor autorizati
√ auditorilor statutariCu referiri la proiectul de lege privind raspunderea civila a personalului medical din 2013

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 272
Data aparitie 29-07-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0173-2
Detalii si comenzi [click]
Malpraxisul - Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

Pret: 34.9 lei
29 lei

[Comanda acum]


Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4
de Terzea Viorel

Despre lucrare

Lucrarea reprezinta un comentariu amplu al Legii fondului funciar nr. 18/1991 tinand cont de toate modificarile legislative intervenite de la momentul publicarii, dar si comentarii privind Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000 si H.G. nr. 890/2005.

Despre editia 4

La 4 ani de la aparitia ultimei editii, aceasta editie prezinta o radiografie la zi a practicii judiciare in materia reconstituirii si constituirii dreptului de proprietate, precum si a jurisprudentei CEDO in domeniu, fiind incluse de autor comentarii suplimentare cu privire la probleme ivite frecvent in practica judiciara. Avantajul major al acestei lucrari fata de editiile anterioare este analiza Legii fondului funciar in corelatie stransa cu prevederile noului Cod civil in vigoare incepand cu octombrie 2011. 

Din cuprins
 • stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
 • dispozitii privind terenurile proprietate de stat
 • folosirea temporara sau definitiva a terenurilor
 • posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in situatia in care exista emis un certificat de atestare a dreptului de proprietate
 • stabilirea dreptului de proprietate conform Decretului nr. 42/1990
 • corelatia dintre procedura reconstituirii si procedura stabilirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 10/2001
 • posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in cazul cetatenilor straini, executarea hotararilor judecatoresti prin care s-au solutionat plangeri de fond funciar din perspectiva jurisprudentei CEDO
 • nulitatea actelor de reconstituire in cazul in care se invoca culpa autoritatilor administrative
 • nulitatea actelor de reconstituire emise in baza unei hotarari judecatoresti
Puncte forte
 • analiza ampla a Legii nr. 18/1991 cu toate modificarile aduse pana la data publicarii
 • radiografie la zi a practicii judiciare in materia reconstituirii si constituirii dreptului de proprietate
 • comentariile si explicatiile au in vedere prevederile noului Cod civil
 • importante referiri la dispozitii procedurale
 • trimiteri la jurisprudenta CEDO relevanta
 • ample referinte doctrinare
 • index alfabetic bogat
Despre autor

Doctor in drept, judecator la Curtea de Apel Pitesti si autor a numeroase lucrari si studii de specialitate.


Fondul funciar - element esential al dreptului de proprietate
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 816
Data aparitie 24-05-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0183-1
Detalii si comenzi [click]
Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4 - Terzea Viorel

Pret: 149 lei
126 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 2
de Stoica Valeriu

Daca in prima editie accentul era pus pe reglementarile cuprinse in Codul civil din 1864, iar solutiile din Noul Cod civil au fost prezentate numai in mod complementar, in prezenta editie acest raport a fost inversat. in mod firesc, tratarea are ca obiect predilect reglementarea drepturilor reale principale din Noul Cod civil, in timp ce dispozitiile cuprinse in Codul civil din 1864 sunt, de regula, doar evocate. Numai in cazurile in care reglementarile vechi au sanse sa se aplice in continuare, o perioada de timp mai mica sau mai mare, tinand seama de jocul normelor tranzitorii, li s-a acordat si lor o atentie speciala.
Aceasta noua editie a cursului universitar Drept civil. Drepturile reale principale are in vedere reglementarile in materie pana la data de 1 mai 2013, in masura in care ele au incidenta in materia drepturilor reale principale. in principal s-a tinut cont de: Legea pentru punerea in aplicare a Legii nr. 297/2009 privind Codul civil (Legea nr. 71/2011); Noul Cod de procedura civila care a intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013; O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009, precum si Legea nr. 60/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2011.Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 2

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 560
Data aparitie 14-05-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0200-5
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 2 - Stoica Valeriu

Pret: 109 lei
92 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 4
de Chelaru Eugen

Lucrarea respecta structura consacrata pentru cursurile universitare care trateaza materia drepturilor reale principale, fiind impartita in 11 capitole: Patrimoniul si drepturile patrimoniale; Dreptul de proprietate; Dreptul de proprietate publica; Dreptul de proprietate privata; Regimul juridic al bunurilor imobile proprietate privata; Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate; Apararea dreptului de proprietate; Posesia; Dezmembramintele dreptului de proprietate; Modurile de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale; Publicitatea imobiliara. in cadrul fiecarui capitol o atentie deosebita a fost acordata prezentarii reglementarilor care introduc institutii juridice noi in materia drepturilor reale principale sau schimba configuratia celor deja existente. Dorim sa atragem atentia indeosebi asupra analizelor consacrate reglementarilor din Noul Cod civil care au ca obiect universalitatile juridice si universalitatile de fapt; patrimoniile de afectatiune; transferul intrapatrimonial; continutul dreptului de proprietate; limitele dreptului de proprietate; drepturile de preemptiune la instrainarea unor imobile; regimul juridic al proprietatii comune; posibilitatea conferita fiecarui coproprietar de a formula singur actiuni in justitie care au ca obiect bunul comun, inclusiv actiunea in revendicare; efectele posesiei; noua configuratie a dreptului de superficie; accesiunea imobiliara artificiala si efectul constitutiv de drepturi al inscrierilor in cartea funciara.Lucrarea este singura de acest gen care analizeaza si problematica aplicarii legislatiei care contine masuri reparatorii pentru imobilele preluate de stat in timpul regimului comunist, in contextul intrarii in vigoare a Noului Cod civil.

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 520
Data aparitie 30-04-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0164-0
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Drepturile reale principale. Editia 4 - Chelaru Eugen

Pret: 79.9 lei
67 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Obligatiile. Faptul juridic
de Adam Ioan

Materia raporturilor juridice patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil, a raporturilor juridice dintre profesionisti, precum si dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil, la care autorul a facut referire in lucrarea anterioara care a abordat contractul, ca izvor de obligatii, este continuata prin analiza faptului juridic ca izvor de obligatii civile.
Prezenta lucrare se infatiseaza ca un studiu de profunzime a problematicii complexe vizand regimul juridic al institutiilor ce alcatuiesc arhitectura faptului juridic, ca izvor de obligatii, in contextul reglementat de prevederile Noului Cod civil.
In mod similar cu lucrarea dedicata contractului, Drept civil. Obligatiile. Faptul juridic are la baza aceeasi metoda comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din anul 1864 la actuala reglementare a Noului Cod civil, autorul evidentiind elementele de noutate, prin raportare la principiile fundamentale desprinse din institutiile traditionale, principii care se regasesc si in contextul legislativ actual. Totodata, sunt pastrate opiniile valoroase exprimate atat in doctrina de specialitate, cat si in jurisprudenta, care au corespondent in noua reglementare.
Astfel, lucrarea se infatiseaza ca un valoros mijloc de documentare, in egala masura pentru practicienii dreptului, cat si pentru cei care vor sa aprofundeze chestiunile teoretice supuse analizei, chiar si pentru studenti, constituind o veritabila banca de date la zi in aceasta materie....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 616
Data aparitie 10-04-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0157-2
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Obligatiile. Faptul juridic - Adam Ioan

Pret: 119 lei
101 lei

[Comanda acum]


Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului
de Cristian Firica

Conceptia care a stat la baza elaborarii acestei lucrari are in vedere o metoda de analiza comparativa a institutiilor si notiunilor, tranzitorie de la reglementarea vechiului Cod civil la cea a noului Cod civil, analiza care evidentiaza diferentele de reglementare sau doar de nuanta intre institutii. In acelasi timp, confruntarea noului Cod civil cu sursele sale intelectuale de sorginte europeana, nord-americana si nu numai este un fapt ce are menirea de a ne arata cat datoreaza noua reglementare postmodernismului juridic contemporan in materia exceptiilor de la principiul relativitatii efectelor contractului.
Identificarea elementelor cu caracter de noutate legislativa este realizata atat prin raportare la ideile si solutiile dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, cat si prin prezentarea parerilor autorului si comentarii cu intentia de a explica eventualele implicatii si probleme pe care noile reglementari le-ar putea ridica practicii judiciare.
Pe parcursul intregii lucrari sunt impletite aspectele teoretice cu cele practice, astfel incat lucrarea infaptuita sa ofere o imagine cat mai clara asupra exceptiilor de la res inter alios acta, o succesiune logica si un aspect de continuitate, pornind de la lamurirea notiunilor de contract, efecte, relativitate, exceptii si terminand cu prezentarea si analiza a doua exceptii reale si doua aparente de la principiul relativitatii efectelor contractului....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 448
Data aparitie 29-03-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0151-0
Detalii si comenzi [click]
Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului - Cristian Firica

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Drept civil. Proprietatea intelectuala
de Prof. univ. dr. Ligia Catuna

Intrarea in vigoare a Noului Cod civil a determinat o regandire si o reasezare a proprietatii intelectuale in cadrul dreptului civil. Noile reglementari din domeniul civil au un impact direct asupra relatiilor sociale reglementate de norma de proprietate intelectuala, fie ea de drept civil de autor, fie de proprietate industriala. Analiza initiala a relatiilor de proprietate intelectuala (pe care autoarea a facut-o in cartile publicate deja de editura C.H. Beck) este completata si intregita prin prezentul curs din noua perspectiva a dreptului civil asupra studiului, perspectiva conferita de aparitia Noului Cod civil. Lucrarea contine referiri si la aspectele noi de ordin procesual astfel cum apar ele reglementate in Noul Cod de procedura civila.
Abordarea este inedita prin aceea ca proprietatea intelectuala nu mai este analizata ca ramura de drept distincta, ci ca un domeniu al dreptului civil. Lucrarea raspunde astfel necesitatii de actualizare a studiului domeniului proprietatii intelectuale prin prisma noii codificari civile impletite cu prevederile legilor speciale din domeniu....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 296
Data aparitie 18-03-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0150-3
Detalii si comenzi [click]
Drept civil. Proprietatea intelectuala - Prof. univ. dr. Ligia Catuna

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494
de Turcu Ion

Noul Cod Civil contine 15 articole in partea consacrata contractelor bancare. Comparativ cu alte contracte, textul alocat contractelor bancare este nedrept de sarac astfel ca autorul a avut misiunea sa explice mai amanuntit si mai pe larg relatia bancii cu clientela si celelalte raporturi juridice pe care le genereaza activitatea bancara. Este de neconceput ca o banca sa crediteze pe cineva fara sa ii pretinda, uneori in mod exagerat, garantii de rambursare. Aceasta a impus extinderea comentariului la acele reglementari din Noul Cod civil care garanteaza rambursarea creditelor bancare. in acest mod cartea apare in doua titluri: unul consacrat reglementarilor Noului Cod civil cu privire la contractele bancare si cel de-al doilea consacrat problemei de importanta majora a garantarii rambursarii creditelor acordate de banci. Dupa ce face o prezentare introductiva a activitatii bancare, inclusiv a primejdiilor pe care le pot cauza bancherii necinstiti sau necompetenti, sunt comentate cele 7 articole care isi propun sa reglementeze contul bancar curent (2184-2190 NCC). Urmatorul contract analizat este contractul de depozit bancar caruia i s-au consacrat numai 2 articole. Din acest motiv autorul a fost pus in situatia unor aspecte netratate in cele 2 articole, dar cunoscute in practica de masa si de zi cu zi. Facilitatea de credit este cel de-al treilea contract caruia i s-au consacrat numai 3 articole ceea ce este vadit prea putin. O parte insemnata care trebuia sa fie reglementata aici o detine problema rambursarii creditului. Garantiile rambursarii au fost consemnate prin comentariul autorului la textele cuprinse in art. 2280-2299.intregul Cod Civil care a intrat in vigoare la 1 octombrie 2011 este o noutate, dar aceasta trasatura este mai accentuata in domeniul delicat al relatiilor pe care le genereaza contractele bancare. Autorul a publicat prima carte in domeniul dreptului bancar in anul 1994 si aceasta carte a cunoscut numeroase reeditari. Daca s-ar scrie o istorie a Dreptului romanesc credem ca aceasta istorie ar cosemna ca opera domnului Ion Turcu din 1994 este prima monografie de drept bancar din intreaga istorie a dreptului roman.  innoirea legislativa l-a obligat pe autor sa reia tema in conditiile noilor reglementari.

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 568
Data aparitie 28-02-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0145-9
Detalii si comenzi [click]
Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494 - Turcu Ion

Pret: 114 lei
96 lei

[Comanda acum]


Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?
de Genoiu Ilioara

Avand ca destinatar, in principal, publicul larg, lucrarea de fata isi propune sa prezinte, de o maniera accesibila si cuprinzatoare, aspectele juridice pe care le presupune vocatia (chemarea) la mostenire a sotului supravietuitor. in acest scop sunt explicit analizate, din perspectiva drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor: conditiile cerute de lege pentru ca acesta sa-l poata mosteni pe sotul defunct; categoriile de drepturi succesorale de care beneficiaza in puterea legii si caracterele juridice pe care acestea le prezinta; dreptul de optiune succesorala, cu cele doua valente ale sale (acceptarea si renuntarea la mostenire); petitia de ereditate si certificatul de mostenitor; partajul succesoral.
Conceputa pentru uzul oricarei persoane interesate, prezenta expunere este recomandata, in egala masura, juristilor si studentilor de la facultatile de profil, oferindu-le acestora o abordare corespunzatoare a unei institutii juridice importante a dreptului succesoral, anume drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 200
Data aparitie 15-01-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0122-0
Detalii si comenzi [click]
Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat? - Genoiu Ilioara

Pret: 24.9 lei
21 lei

[Comanda acum]


Contractul incheiat prin mijloace electronice
de Tudorache Mihaela

Comertul electronic este intr-o continua crestere atat la nivel mondial, cat si in Romania, avand dimensiuni transfrontaliere. Exista particularitati de transpunere in dreptul roman a directivelor europene relevante, insa in Romania lipsesc o doctrina si o jurisprudenta bogate pe aceasta tema.
Lucrarea abordeaza contractul incheiat prin mijloace electronice in lumina Noului Cod civil si pune in evidenta particularitatile de implementare in dreptul intern a directivelor europene in materie. Este rezultatul unei cercetari stiintifice cuprinzatoare a doctrinei romanesti si internationale si evidentiaza o abordare originala a tematicii, din prisma legislatiei actuale, cu scopul de a raspunde multor intrebari practice legate de faza contractuala a comertului electronic.Prezenta opera abordeaza contractul incheiat prin mijloace electronice in lumina noului cod civil si, pune in evidenta, particularitatile de implementare in dreptul intern a directivelor europene in materie.

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 392
Data aparitie 15-01-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-180-130-5
Detalii si comenzi [click]
Contractul incheiat prin mijloace electronice - Tudorache Mihaela

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Legislatia privind protectia consumatorilor. Cod 585. Actualizat la 25.10.2015
de Edi#355ie coordonat#259 de Juanita Goicovici

Despre lucrare
Multitudinea de modific#259ri legislative incidente in ultima perioad#259 in acest domeniu au deplasat centrul de greutate dinspre nucleul reprezentat de Codul consumului c#259tre legisla#355ia-satelit, in prezent mult mai complex#259.
Prezenta culegere de legisla#355ie cuprinde astfel cele mai recente texte legislative care intereseaz#259 protec#355ia juridic#259 a consumatorilor, nu numai cu privire la noile proceduri SAL Solu#355ionare Alternativ#259 a Litigiilor), ins#259 #351i cu privire la clauzele abuzive in contractele dintre consumatori #351i comercian#355i, comer#355ul online, comisioane bancare ilicite, desp#259gubirile pentru prejudiciul cauzat de produsele cu defecte, folosin#355a determinat#259 a imobilelor de vacan#355#259 #8722 o no#355iune juridic#259 nou-introdus#259 in legisla#355ia din România.

Puncte forte
•selec#355ie a celor mai relevante acte normative in domeniu prezentate in extenso sau in extras
•reglement#259ri actualizate La Zi conform ultimelor modific#259ri
•selec#355ia textelor cuprinde atât legile-cadru, cât #351i legisla#355ia secundar#259
•tabele de sintez#259 pentru principalele mecanisme juridice de protec#355ie a consumatorilor
•note relevante
•corela#355ii legislative
•scurt istoric al fiec#259rui act normativ

Din cuprins
I. Norme cu caracter general privind protec#355ia consumatorilor
II. Protec#355ia consumatorilor in cadrul contractelor
III. Protec#355ia consumatorilor privind securitatea #351i conformitatea produselor
IV. Publicitatea #351i promovarea produselor
V. Protec#355ia consumatorilor in cadrul unor contracte specifice
VI. Solu#355ionarea alternativ#259 a litigiilor dintre consumatori #351i profesioni#351ti
Lista Regulamentelor europene aplicabile in domeniul protec#355iei consumatorilor...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 456
Data aparitie 02-01-0015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod SBN: 978-606-18-0498
Detalii si comenzi [click]
Legislatia privind protectia consumatorilor. Cod 585. Actualizat la 25.10.2015 - Edi#355ie coordonat#259 de Juanita Goicovici

Pret: 19.9 lei
17 lei

[Comanda acum]

Lexicon Juridic [1]Afaceri [15]Comunicare [2]Drept administrativ [13]Drept bancar si valutar [3]
Drept civil [47]Drept comercial [24]Drept constitutional [7]Drept european [4]Drept financiar si fiscal [30]
Drept international privat [5]Drept international public [11]Drept penal [50]Drept penal international [2]Drept privat [2]
Drept procesual civil [16]Drept procesual penal [15]Drept public [3]Dreptul afacerilor [6]Dreptul asigurarilor [1]
Dreptul concurentei [2]Dreptul familiei [4]Dreptul mediului [1]Dreptul muncii si securitatii sociale [7]Dreptul transporturilor [2]
Dreptul Uniunii Europene [4]Drepturile omului [1]Economie [12]Filosofia dreptului [3]Finante, contabilitate [3]
Modele [2]Periodice [1]Proprietate intelectuala [2]Sanatate [1]Teoria generala a dreptului [3]
Variae [70]


RSS FeedTermeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: