Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Curierul Judiciar, Nr. 4/2015, Editura C.H. Beck
DreptOnline.ro, carte juridica

Cautare titluri:


Carti juridice - Pagina de start


Curierul Judiciar, Nr. 4/2015
de Editura C.H. Beck

Editorialul din acest num#259r este semnat de judec#259tor dr. Rodica Aida Popa, reprezentantul Romaniei la Consiliul Consultativ al Judec#259torilor Europeni, #351i are ca punct de interes justi#355ia roman#259 care se afl#259 intr-o nou#259 cheie a comunic#259rii. În spiritul recomand#259rilor din Avizul 162013), reprezentantul Romaniei la Consiliul Consultativ al Judec#259torilor Europeni a ini#355iat #351i propus in parteneriat cu Uniunea Na#355ional#259 a Barourilor din Romania, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Na#355ional de Preg#259tire #351i Perfec#355ionare al Avoca#355ilor, Centrele Teritoriale INPPA, cur#355ile de apel, tribunalele #351i judec#259toriile arondate acestora #351i barourile locale de avoca#355i din raza cur#355ilor de apel un proiect na#355ional cu mai multe componente care s#259 asigure echilibrul dialogului #351i comunicarea interprofesional#259 intre judec#259tori #351i avoca#355i.

Judec#259torul Ana Roxana Tudose, Vicepre#351edintele Cur#355ii de Apel Ploie#351ti, r#259spunde unor intreb#259ri legate de proiectul Educa#355ia juridic#259 incercand s#259 argumenteze de ce educa#355ia juridic#259 trebuie s#259 fac#259 parte din cei #351apte ani de acas#259 ai oric#259rui cet#259#355ean.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna aprilie 2015, inclusiv decizii ale Cur#355ii Constitu#355ionale, decizii ale Înaltei Cur#355i de Casa#355ie #351i Justi#355ie #351i ale Cur#355ii Europene a Drepturilor Omului.

Rubrica de Actualitate european#259 corespunz#259toare lunii martie 2015 aduce in prim plan principalele activit#259#355i de la nivelul institu#355iilor Uniunii Europene, fiind semnat#259 de Daniela Ivan.

Practic#259 judiciar#259 neunitar#259

Rubrica realizat#259 de judec#259torul R#259zvan Anghel dedicat#259 practicii judiciare neunitare cuprinde solu#355ii ce ilustreaz#259 apari#355ia unei jurispruden#355e neunitare cu privire la o problem#259 de drept de actualitate fie prin aceea c#259 prive#351te interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durat#259, ceea ce face ca practica neunitar#259 s#259 se manifeste intr-o perioad#259 mai mare de timp, fie pentru c#259 prive#351te o norm#259 cu implica#355ii imediate asupra unui num#259r mare de raporturi juridice, chiar dac#259 intr-o perioad#259 limitat#259 de timp. În acest num#259r sunt analizate incadrarea unor locuri de munc#259 in condi#355ii speciale sau deosebite, precum #351i posibilitatea instan#355ei de a proceda la o astfel de incadrare in lipsa parcurgerii procedurii administrative de c#259tre angajator.

Drept privat

Comentariul Încheierii nr. 20/19.09.2014 a Cur#355ii de Apel Alba Iulia, Sec#355ia de contencios administrativ #351i fiscal, privind inadmisibilitatea cererii de chemare in garan#355ie #351i procedura special#259 reglementat#259 de O.U.G. nr. 66/2011 semnat de Avocat Anca Stroiu. În opinia autorului comentariului, in mod corect s-a pronun#355at Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la respingerea ca inadmisibile cererilor de chemare in garan#355ie formulate de reclamant#259 impotriva chematelor in garan#355ie: „O cerere de chemare in garan#355ie nu poate fi admis#259 intr-un litigiul de drept administrativ, intrucat raportat la obiectul #351i temeiul in drept al ac#355iunii principale, o cerere de chemare in garan#355ie formulat#259 potrivit dreptului comun nu este incompatibil#259 cu procedura special#259 reglementat#259 de O.U.G. nr. 66/2006. Prin urmare, normele de drept comun sunt in acest caz incompatibile cu reglement#259rile cuprinse in actul normativ special, care reglementeaz#259 activit#259#355i de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire #351i de recuperare a crean#355elor bugetare rezultate din neregulile ap#259rute in ob#355inerea #351i utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice na#355ionale aferente acestora, precum #351i de raportare a neregulilor c#259tre Comisia European#259”.

Articolul Puterile tutorelui asupra sumelor de bani din conturile persoanei ocrotite, semnat de conf. dr. Marieta Avram, propune o tem#259 din practica bancar#259 unde s-au ridicat mai multe probleme legate de puterile tutorelui asupra sumelor de bani aflate in conturile deschise la o institu#355ie de credit, pe numele persoanei aflate sub tutel#259, fie minor, fie interzis judec#259toresc. Este f#259cut#259 o analiz#259 a art. 149 alin. 1) #351i 2) din Codul civil, dar sunt puse in discu#355ie #351i unele situa#355ii speciale ap#259rute in practica bancar#259 sau privind r#259spunderea b#259ncii in cazul in care nu au fost respectate condi#355iile in care tutorele poate s#259 dispun#259 de sumele de bani din cont.

Articolul Stabilirea rezervei succesorale in func#355ie de renun#355#259torii la mo#351tenire care au fost gratifica#355i printr-o dona#355ie raportabil#259, semnat de conf. dr. Romeo Popescu, aduce in prim plan o problem#259 care se refer#259 la situa#355ia acelor succesibili ai defunctului, poten#355iali mo#351tenitori rezervatari descenden#355ii #351i so#355ul supravie#355uitor, care vine in concurs cu descenden#355ii) care au fost gratifica#355i printr-o dona#355ie raportabil#259 #351i care doresc s#259 renun#355e la mo#351tenire pentru a p#259stra dona#355ia. Autorul r#259spunde in cadrul articolului la intrebarea La stabilirea rezervei succesorale se va #355ine seama de ace#351tia sau nu? analizand mai intai situa#355ia existent#259 sub imperiul Codului civil din 1864, iar apoi din actuala reglementare.

Drept public

Comentariul Deciziei nr. 761 din 17 decembrie 2014 a Cur#355ii Constitu#355ionale privind prevederile Legii
privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor m#259suri privind administra#355ia public#259 local#259 care au fost declarate neconstitu#355ionale, semnat de prof.dr. Dana Apostol Tofan: „o nou#259
Decizie a Cur#355ii Constitu#355ionale controversat#259: mult zgomot pentru nimic! De ce? Pentru simplul fapt c#259 majoritatea parlamentar#259 dispune de mijloacele necesare pentru a o duce in derizoriu fi e ignorand-o, fi e adoptand o lege de respingere prin care m#259surile juridice deja produse de O.U.G. nr. 55/2014 s#259 fi e consolidate legislativ #351i nu desfiin#355ate cum #351i-ar dori opozi#355ia parlamentar#259 #351i cum de altfel sugereaz#259 Curtea constatandu-i neconstitu#355ionalitatea”.

Drept penal

Articolul Respectarea principiilor privind procesul penal #351i a drepturilor omului in procedura extr#259d#259rii, semnat de Blaj Sonia Bianca #351i prof. dr. Anastasiu Cri#351u. Autorii au luat in discu#355ie aceast#259 tem#259 pentru c#259 compatibilitatea Conven#355iei europene a drepturilor omului #351i a principiilor procesului penal cu procedura extr#259d#259rii reprezint#259 o provocare de actualitate in domeniul dreptului, sub aspectul importan#355ei #351i complexit#259#355ii pe care le implic#259, avand consecin#355e pe plan na#355ional #351i interna#355ional.

Rubrica de Sinteze de jurispruden#355#259 i#351i p#259streaz#259 structura, dar #351i actualitatea: CC, CJUE, IPI – februarie 2015.

În cadrul rubricii Instrumente, dr. Gabriela Zanfir, specialist in protec#355ia datelor personale, semneaz#259 articolul Operatorul de date cu caracter personal – titularul obliga#355iilor corelative dreptului la protec#355ia datelor. Articolul i#351i propune s#259 l#259mureasc#259 aceste aspecte, cu scopul de a facilita identificarea in practic#259 a operatorilor de date, fiind realizat#259 o analiz#259 a elementelor defini#355iei legale a acestui concept, precum #351i a diferen#355elor dintre operatorul de date #351i persoana imputernicit#259 de operator, pentru a vedea ulterior in ce condi#355ii pot exista operatori asocia#355i ai aceleia#351i prelucr#259ri de date, in ce condi#355ii legea roman#259 a protec#355iei datelor li se aplic#259 operatorilor stabili#355i in str#259in#259tate #351i cum a aplicat o instan#355#259 din Romania conceptul de operator de date, inainte de a ajunge la concluzii.

În cadrul rubricii IADUER, Constantin Mihai Banu, Cercet#259tor asociat in cadrul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercet#259ri Juridice „Acad. Andrei R#259dulescu” al Academiei Romane, propune articolul Accesul la dosarul cauzei in contextul unei m#259suri de refuz al intr#259rii pe teritoriul statului roman privind un cet#259#355ean al Uniunii Europene. Pornind de la o hot#259rare a Cur#355ii de Apel Bucure#351ti. Dup#259 o analiz#259 complex#259 a sentin#355ei civile nr. 3280/02.12.2014 a Cur#355ii de Apel Bucure#351ti, autorul concluzioneaz#259 c#259 „aprecierea concret#259 a existen#355ei unei amenin#355#259ri reale, prezente #351i suficient de grave la adresa unui interes fundamental al societ#259#355ii unui stat membru) revine, in cele din urm#259, instan#355ei sesizate. Caracterul variabil intre state al con#355inutului concret al ordinii publice sau securit#259#355ii interne i.e. na#355ionale) rezult#259 #351i din art. 276 TFUE, dar #351i din pluralismul inerent al ordinilor constitu#355ionale #351i juridice ale statelor membre”.

Nr. pagini 60
Limba 1
Editura C.H. Beck
Data aparitie 08-06-2015
Tematica


Detalii si comenzi


[click]
Curierul Judiciar, Nr. 4/2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei

[COMANDA]In categoria Variae
Investitorul inteligentTeoria generala a dreptuluiLegislatie rutieraCurierul Judiciar, Nr. 6/2015


RSS Feed

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: