DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei internePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30 ianuarie 2010

Avand in vedere obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea in legislatia nationala a dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne,
luand in considerare faptul ca existenta in legislatia nationala a unui act normativ cadru de transpunere a acestui instrument comunitar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania impune, pentru asigurarea unei transpuneri depline, amendarea, in mod corespunzator, a tuturor regimurilor de autorizare care intra in domeniul de aplicare a Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului,
tinand cont de evaluarea efectuata asupra regimurilor de autorizare pentru profesiile aflate in sfera competentei de reglementare a Ministerului Justitiei, care a relevat necesitatea modificarii cadrului legal in ceea ce priveste traducatorii, mediatorii, expertii tehnici judiciari si expertii criminalisti,
in temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, literele a) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;
...............................................................................................
f) nu are antecedente penale."

2. La articolul 3, litera b) se abroga.

3. Articolul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene pot desfasura activitatea de interpret si traducator pentru organele prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi, in regim de autorizare sau in regim de luare in evidenta.
(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene pot fi autorizati ca traducatori si interpreti in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, putand dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. c), e) si f) si cu documente emise/eliberate de autoritatile din statul membru de origine sau de provenienta.
(3) Procedura autorizarii nu se aplica cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, stabilit in Romania, care este autorizat ca interpret si traducator in specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta.
(4) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, autorizat in specialitatea stiinte juridice si care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta, poate presta temporar sau ocazional, pe teritoriul Romaniei, activitatile specifice profesiei de interpret sau traducator autorizat, fara indeplinirea procedurii si conditiilor de autorizare prevazute la art. 3.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), pentru exercitarea profesiei nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului al carui cetatean este strainul.
(6) In aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta.
(7) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba cunostintele de limba romana necesare exercitarii profesiei, a caror dovada se face cu acte din care rezulta ca au absolvit o forma de invatamant in limba romana sau cu certificate de competenta lingvistica.
(8) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Prevederile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Cererea de autorizare ca interpret si traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei si va fi insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 30 de zile calendaristice de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale de autorizare.
(3) Termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(4) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, comunica partii interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege. Refuzul de autorizare se motiveaza in mod corespunzator.
(5) Decizia de refuz sau de retragere a autorizatiei de interpret ori traducator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
(6) Forma si continutul autorizatiei se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei."

5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) pentru lipsa sau restrangerea capacitatii de exercitiu;".

6. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
"(3) Sesizarea Ministerului Justitiei se va face pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), b^1), c), e) si f) de catre organele prevazute la art. 1, precum si de orice alta persoana interesata.
(4) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare a traducatorului si interpretului pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in legatura cu exercitiul profesiei, instanta judecatoreasca are obligatia de a transmite Ministerului Justitiei copia certificata pentru conformitate cu originalul a hotararii judecatoresti."

7. La articolul 6^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Interpretii si traducatorii autorizati potrivit prezentei legi au obligatia sa notifice emitentului autorizatiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbari ale situatiei lor in urma carora conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt indeplinite."

8. La articolul 6^1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1)(2), interpretii si traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata de prezenta lege.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori apartinand Confederatiei Elvetiene, prevazuti la art. 3^1 alin. (3) si (4), pentru a presta activitate de interpret si traducator, in conditiile prezentei legi, vor fi luati, la cerere, in evidenta directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si, dupa caz, a tribunalului in circumscriptia caruia sunt stabiliti."

9. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16
Prevederile prezentei legi se completeaza, cu privire la procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de interpret si traducator autorizat, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania."

Art. II
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatele (2)(4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentele de calificare obtinute in profesia de mediator in alt stat decat Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana de catre persoanele prevazute la alin. (2) se recunosc in conditiile prevazute la alin. (5), care se aplica in mod corespunzator. Daca abilitatile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea romana, Consiliul de mediere ia in considerare si experienta profesionala dobandita de solicitant si ii poate cere sa dovedeasca faptul ca indeplineste toate aceste cerinte.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor romani, posesori ai documentelor de calificare in profesia de mediator, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, dupa caz, intr-un stat tert.
................................................................................................
(7) Cetatenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obtinut in unul dintre aceste state sau in Romania, dobandesc calitatea de mediator in Romania, in conditiile prevazute la alin. (2)(6)."

2. La articolul 8, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii."

3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) Autorizatia se elibereaza solicitantului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii indeplinirii de catre acesta a tuturor conditiilor stabilite de lege si de regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).
(2) Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri se motiveaza in mod corespunzator si se notifica solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(4) Hotararea de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de mediator poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania."

5. La articolul 20, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;".

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, apartinand Spatiului Economic European ori cetatean al Confederatiei Elvetiene;".

2. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 10^1, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)(11), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Inscrierea expertului tehnic judiciar prevazut la alin. (3) in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv luarea in evidenta a expertului tehnic judiciar prevazut la alin. (5) se fac in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.
(10) Termenul prevazut la alin. (9) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(11) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene."

4. Dupa articolul 10^1 se introduce un nou articol, articolul 10^2,cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^2
(1) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de expert tehnic judiciar poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii."

5. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
Autorizatia de expert tehnic judiciar se acorda solicitantului de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care acesta face dovada ca indeplineste conditiile pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar."

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) In lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea ceruta, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a)f)."

7. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Expertii tehnici judiciari autorizati si specialistii au obligatia sa notifice Ministerului Justitiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobandirii calitatii sau luarii in evidenta. Nerespectarea obligatiei de notificare atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat."

8. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 40^1. Prevederile prezentei legi se completeaza, cu privire la procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de expert tehnic judiciar, cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania."

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;".

2. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autorizatia de expert criminalist se acorda in termen de 30 de zile de la data la care candidatul a fost declarat admis la examenul prevazut la alin. (1) lit. g)."

4. La articolul 4^1, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)(11), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza si prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne, in conditiile legii.
(9) Inscrierea expertului criminalist prevazut la alin. (3) in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti, respectiv luarea in evidenta a expertului criminalist prevazut la alin. (5) se fac in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.
(10) Termenul prevazut la alin. (9) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(11) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene."

5. Dupa articolul 4^1 se introduce un nou articol, articolul 4^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^2
(1) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata de acesta nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei comunica persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
(2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizatiei de expert criminalist poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii."

6. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11^1
Expertii criminalisti autorizati potrivit prezentei ordonante au obligatia sa notifice Ministerului Justitiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobandirii calitatii sau luarii in evidenta."

7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
In ceea ce priveste procedurile si formalitatile de autorizare, precum si exercitarea profesiei de expert criminalist, prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania."

Art. V
Autorizarea interpretilor si traducatorilor, mediatorilor, expertilor tehnici judiciari si expertilor criminalisti este exceptata de la procedura aprobarii tacite, astfel cum aceasta este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003.

Art. VI
Procedurile si formalitatile de autorizare pentru interpreti si traducatori, mediatori, experti tehnici judiciari si experti criminalisti pot fi indeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii punctului de contact unic.

*

Prezenta ordonanta transpune dispozitiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: