DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 14/10/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare cuprind urmatoarele categorii de lucrari:
a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa prin care se asigura, in principal, protectia terenurilor si a oricaror categorii de constructii impotriva inundatiilor, surse locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;
b) irigatii si orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;
c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces;
d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;
e) pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;
f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;
g) alte lucrari realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi;
h) zone de protectie ale lucrarilor prevazute la lit. a)-g).
(3) Amenajarile de imbunatatiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apa pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.
(4) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritatilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului si in corelare cu strategia sectoriala."
2. La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) realizarea de catre proprietarii de teren a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor constituiti in organizatii de imbunatatiri funciare sau federatii de organizatii de imbunatatiri funciare, in cazurile in care proprietarii de teren nu pot desfasura prin efortul propriu activitati de imbunatatiri funciare;".
3. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Proprietarii sau alti detinatori de teren care intentioneaza sa realizeze o noua amenajare de imbunatatiri funciare se pot constitui in organizatii."
4. La articolul 8, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) achizitioneaza, inchiriaza de la terti, exploateaza, intretin si repara utilajele si instalatiile necesare prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatilor proprii;".
5. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare, altele decat cele de irigatii, pot fi incasate prin compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul de incasare a acestor tarife si de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea acestei activitati se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului internelor si reformei administrative, in temeiul caruia se pot incheia, la nivel local, protocoale intre organizatii si consiliile locale pe a caror raza teritoriala se afla situat teritoriul organizatiei."
6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - (1) Oricare persoana fizica sau persoana juridica, ce detine in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta un teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in administrare ori in folosinta astfel de terenuri aflate in proprietatea publica ori privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, poate fi membra a unei organizatii.
(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decat Administratia, situata pe teritoriul organizatiei, poate fi preluata in folosinta de catre organizatie, pe durata existentei acesteia, in temeiul unei intelegeri scrise, autentificata".
7. La articolul 13, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) In cazul organizatiilor care au ca obiect de activitate lucrarile de irigatii, conditia ca membrii sa detina mai mult de jumatate din suprafata de teren trebuie indeplinita si pe fiecare plot de irigatii sau zona de reprezentare, conform legii."
8. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmatorul cuprins:
"Art. 231 - In realizarea activitatilor de interes public, federatiile au urmatoarele atributii:
a) incheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori, pentru livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de imbunatatiri funciare;
b) incheierea de contracte cu furnizorul de energie electrica sau termica pentru livrarea energiei necesare exploatarii unei parti autonome functional ori a intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa;
c) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatiile membre si alti beneficiari, pe baza de tarife;
d) angajarea personalului calificat necesar;
e) achizitionarea, inchirierea, inlocuirea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentului de imbunatatiri funciare;
f) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare sau a partii de amenajare exploatate, intretinute si reparate de federatie;
g) deschiderea de conturi bancare si efectuarea de operatiuni financiare prin aceste conturi;
h) organizarea de instruiri ale reprezentantilor organizatiilor membre, prin specialistii proprii sau prin servicii prestate de terti;
i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizatiile membre, pentru reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;
j) inaintarea de propuneri privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul teritoriului sau;
k) angajarea de experti si consultanti pentru asigurarea sporirii eficientei functionarii federatiei sau a organizatiilor membre;
l) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru extinderea amenajarii de imbunatatiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrari sau amenajari si dezvoltarea activitatii federatiei."
9. La articolul 25, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) dreptul de folosinta detinut de asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii apartinand domeniului privat al statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constand in statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei."
10. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(4) Transmiterea dreptului de folosinta sau de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Administratiei se face pe baza de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu specificarea obligatiilor privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii bunurilor.
(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta sau in proprietatea unei organizatii se realizeaza din fonduri asigurate in totalitate de la bugetul de stat.
(6) Transmiterea dreptului de folosinta sau de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind publicitatea si inregistrarea circulatiei bunurilor imobile.
(7) In termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice, organizatia are obligatia de a incheia cu furnizorul de apa contract multianual pentru o perioada de cel putin 3 ani."
11. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta unei federatii, se realizeaza din fonduri asigurate in totalitate de la bugetul de stat."
12. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31 - Bunurile ce alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului se transmit in administrarea Administratiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii acestor bunuri."
13. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34 - Pentru realizarea oricarei investitii, Administratia, organizatiile si federatiile emit, dupa caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de imbunatatiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale in vigoare."
14. La articolul 35, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Administratia are in structura sa sucursale teritoriale fara personalitate juridica, ce au in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare."
15. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36 - (1) Administratia desfasoara urmatoarele activitati:
a) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, cu exceptia amenajarilor sau partilor de amenajare preluate de federatii, precum si a amenajarilor carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si in cadrul carora s-au constituit organizatii;
b) executarea lucrarilor de conservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica;
c) scoaterea din functiune a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sau parti de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si valorificarea materialelor rezultate, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
d) redarea in circuitul agricol a terenurilor rezultate in urma dezafectarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia de noi amenajari;
f) informarea si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare;
g) realizarea si asigurarea functionarii sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
h) asigurarea alimentarii cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, in conditiile legii;
i) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;
j) cooperarea internationala, in limitele imputernicirii acordate de minister;
k) desfasurarea altor activitati de interes public, prevazute de prezenta lege."
16. La articolul 37, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37 - (1) Administratia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publica, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
...............................................................................................................................
(4) Costurile de desfasurare a activitatilor prevazute la alin. (1) se acopera din tarifele pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentei legi si, in completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice."
17. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38 - (1) Daca o amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte a unei amenajari de imbunatatiri funciare nu mai indeplineste criteriile prevazute la art. 37 alin. (3), prin hotarare a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publica si, dupa caz, se trece din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), se trec in conservare pentru o perioada de pana la 5 ani, perioada in care acestea pot fi:
a) transmise in proprietate sau date in folosinta gratuita unei organizatii ori federatii, potrivit legii;
b) vandute unui cumparator privat, potrivit legii;
c) concesionate sau inchiriate, potrivit legii;
d) scoase din functiune, potrivit legii;
e) valorificate, potrivit legii.
(3) Conservarea unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a unei amenajari de imbunatatiri funciare se realizeaza prin asigurarea pazei acesteia si prin dezafectarea si depozitarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor aferente.
(4) In termen de 90 de zile de la trecerea in conservare a amenajarii de imbunatatiri funciare sau a partii de amenajare de imbunatatiri funciare, prevazuta la alin. (1), Administratia va face publicitate, in vederea aplicarii masurilor prevazute la alin. (2) lit. a)-c).
(5) Scoaterea din functiune a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Administratiei.
(6) In perioada cuprinsa intre intrarea in vigoare a hotararii Guvernului de retragere a recunoasterii de utilitate publica a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau unei parti de amenajare de imbunatatiri funciare si pana la finalizarea uneia dintre masurile prevazute la alin. (2) lit. a)-c), Administratia asigura exploatarea, intretinerea si reparatiile acelei amenajari sau parti de amenajare, finantarea acestor activitati efectuandu-se in conditiile prezentei legi."
18. La articolul 39, literele c)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) inventariaza anual amenajarile de irigatii, cu evidentierea distincta a celor functionale;
d) elaboreaza tarife pentru servicii de imbunatatiri funciare;
e) elaboreaza studii, proiecte, programe de cercetare si propuneri anuale pentru investitii in reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente sau executa noi amenajari si supravegheaza realizarea acestor lucrari de investitii, precum si propuneri de elemente de strategie si politici sectoriale;".
19. La articolul 39, dupa litera q) se introduc doua noi litere, literele r) si s), cu urmatorul cuprins:
"r) organizeaza si participa la activitati de cooperare tehnico-economica internationala in domeniul imbunatatirilor funciare, al gospodaririi apelor si protectiei mediului;
s) verifica si dispune masuri privind organizarea contabilitatii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, pentru activitatea de irigatii, si, separat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare."
20. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrarile de intretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, altele decat irigatiile, care se vor executa de catre Administratie."
21. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pana la transmiterea catre organizatii si federatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare, Administratia contracteaza serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii."
22. La articolul 41 alineatul (2), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) echipamentele tehnologice aferente amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;
...............................................................................................................................
e) alte cheltuieli de investitii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, total de la bugetul de stat."
23. La articolul 41 alineatul (3), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e1) si e2), cu urmatorul cuprins:
"e1) sumele incasate din inchirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate in patrimoniul Administratiei;
e2) tarifele de trecere pe digurile aflate in administrarea Administratiei, percepute pentru intretinerea sectiunii acestora si a rampelor de acces;".
24. La articolul 41 alineatul (3), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute in urma lucrarilor de intretinere a digurilor si a retelei de canale;
j) sume incasate din inchirierea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei si care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului."
25. La articolul 41 alineatul (4), dupa litera a) a se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) lucrarilor de intretinere si reparatii de natura investitiilor la prizele de apa pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii, total de la bugetul de stat;".
26. La articolul 41 alineatul (4), literele e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) protectiei mediului, prin lucrari de imbunatatiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrari, inclusiv lucrari de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;
...............................................................................................................................
i) salarizarii personalului prevazut in statele de functii ale unitatii centrale, ale sucursalelor teritoriale si unitatilor de administrare ale Administratiei, altor cheltuieli de personal, precum si cheltuielilor curente necesare functionarii acestora, partial de la bugetul de stat;".
27. La articolul 43, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In primii 5 ani de la infiintare, Administratia va efectua reevaluarea imobilizarilor corporale preluate, prevazute la alin. (1), cu reflectarea diferentelor rezultate pe seama conturilor de capital si rezerve."
28. La articolul 46 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) 3 specialisti din cadrul ministerului;
b) un specialist desemnat de autoritatea centrala pentru gestionarea finantelor publice;
...............................................................................................................................
d) 2 specialisti recunoscuti pe plan national in domeniul imbunatatirilor funciare."
29. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Consiliul de administratie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru indeplinirea atributiilor de serviciu ale acestora si poate, de asemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe."
30. La articolul 51 alineatul (4), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
"i1) asigura organizarea contabilitatii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, precum si pentru activitatea de irigatii si, separat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare;".
31. La articolul 51 alineatul (4), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) deleaga directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere si de reprezentare in relatiile cu tertii, in limitele stabilite in regulamentul de organizare si functionare;".
32. La articolul 52, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In vederea atragerii de tineri specialisti, Administratia poate asigura locuinte de serviciu personalului propriu in spatiile existente si/sau spatii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, dupa caz, alocatii de la bugetul de stat si venituri proprii ale Administratiei."
33. La articolul 53, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 53 - (1) Administratia isi desfasoara activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, si la nivel de amenajare de imbunatatiri funciare sau grup de amenajari de imbunatatiri funciare prin unitatile de administrare din alcatuirea sucursalelor teritoriale.
...............................................................................................................................
(3) Sucursalele teritoriale si unitatile de administrare exploateaza, intretin, repara si administreaza amenajarile de imbunatatiri funciare si desfasoara activitati de imbunatatiri funciare in cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii functionale a amenajarilor sau grupurilor de amenajari pe care acestea le administreaza.
(4) Numarul sucursalelor, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
(5) Directorii sucursalelor Administratiei sunt angajati in conditiile legii si sunt numiti in functie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie. Atributiile directorilor de sucursala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de munca."
34. La articolul 55, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pe baza de contracte de prestari de servicii pentru un sezon de irigatii, denumite in continuare contracte sezoniere;".
35. La articolul 55, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) pe baza de contracte de prestari de servicii in amenajarile de irigatii sau parti de amenajari de irigatii a caror infrastructura nu s-a transmis organizatiilor, conform legii."
36. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56- (1) Contractul multianual se incheie de furnizorul de apa cu organizatii sau federatii pentru o perioada de 5 ani, cu obligatia ca in fiecare an beneficiarul sa plateasca contributia proprie la tariful anual.
(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plateste un tarif sezonier pentru irigatii."
37. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59 - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodica a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de incheiere a contractelor multianuale si termenul de plata de catre beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor."
38. La articolul 60, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiarul al carui contract multianual a fost reziliat in conditiile alin. (1) poate solicita incheierea unui nou contract multianual in anii urmatori, cu conditia achitarii oricaror sume restante datorate Administratiei."
39. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61 - (1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia notificarii Administratiei pana la data de 31 iulie a anului in care contractul expira.
(2) Administratia incheie noi contracte multianuale sau le reinnoieste pe cele in vigoare numai daca cererea de prestari de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita de punctele de livrare a apei pentru irigatii, precum si din suprafata intregii amenajari sau a partii de amenajare aflate in administrarea sa."
40. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62 - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea de volum de apa livrata de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii. Tariful de livrare a apei pentru irigatii cuprinde cheltuieli fixe si cheltuieli variabile pentru sezonul de irigatii."
41. La articolul 62, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Tariful de livrare a apei pentru irigatii din orezarii se calculeaza conform prevederilor alin. (2), la care se adauga costurile de evacuare a apei din orezarie."
42. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63 - (1) Administratia elaboreaza propunerile de tarife anuale si de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie. Pana la transmiterea catre organizatii si federatii a infrastructurii din sistemele de irigatii, Administratia calculeaza tarife pentru serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie."
43. La articolul 63, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Tarifele pentru serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale infrastructurii din sistemele de irigatii din administrarea Administratiei, care nu au fost transmise la organizatii si federatii, nu se cuprind in contractele multianuale."
44. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiarul care a incheiat un contract sezonier achita catre Administratie un tarif sezonier in functie de volumul de apa consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata sa se efectueze anterior livrarii apei."
45. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65 - Administratia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor si amenajarilor de desecare si drenaj si ai lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate in administrarea sa. Tarifele se calculeaza separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe si a costurilor variabile, dupa caz, de exploatare, intretinere si reparatii ale acelei amenajari sau lucrari."
46. La articolul 67 alineatul (1), litera c) si alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) achitarea catre furnizorul de energie electrica a costului energiei electrice, a penalitatilor facturate de catre furnizorul de energie electrica si decontarea cheltuielilor cu energia termica de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevazute in contractul multianual.
(2) Subventiile pentru sezonul de irigatii al fiecarui an se acorda numai organizatiilor si federatiilor care au achitat contributiile proprii la tarifele anuale pana la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizatiile si federatiile nou-constituite dupa aceasta data pot beneficia de subventii daca achita contributia proprie la tarifele anuale, in termen de 30 de zile de la data infiintarii.
(3) Subventiile de la bugetul de stat pentru indeplinirea obligatiilor de plata ale organizatiilor si federatiilor, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), se acorda la cererea acestora si se repartizeaza Administratiei sau altui furnizor de apa pentru irigatii, esalonat, pe baza receptiei serviciilor prevazute in contractul multianual."
47. La articolul 67, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) La cererea organizatiilor si federatiilor, subventiile se pot aloca in avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c)."
48. La articolul 68, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Modul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare se stabileste prin norme metodologice care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."
49. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69 - Pentru realizarea de noi amenajari sau lucrari de irigatii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care sa acopere total ori partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora."
50. La articolul 70, alineatul (2) se abroga.
51. La articolul 73, literele d), n) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) atesta persoanele fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activitati, potrivit normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului;
...............................................................................................................................
n) aproba reabilitarea si modernizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia de noi amenajari, la propunerea Administratiei, a organizatiilor si a federatiilor;
o) aplica masurile prevazute la art. 38 alin. (2) lit. b) si c) prin Agentia Domeniilor Statului, iar cele prevazute la lit. a), d) si e) si la art. 38 alin. (3) prin Administratie."
52. La articolul 75, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) avizeaza infiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic intocmit de Administratie;".
53. La articolul 81, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a lucrarilor de imbunatatiri funciare ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de lucrari, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal."
54. La articolul 82 alineatul (1), literele d-g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori, dupa caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari;
e) taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozionala, cu incalcarea normelor silvice, precum si pasunatul pe diguri, baraje si plantatii silvice antierozionale;
f) poluarea zonei amenajarilor de imbunatatiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei de protectie a lucrarilor sau a terenurilor din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere si din activitatea industriala in canalele din amenajarile de imbunatatiri funciare, precum si circulatia cu autovehiculele pe diguri si baraje, fara acordul prealabil al Administratiei;
g) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare, fara avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajari sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acord;"
55. La articolul 82 alineatul (1), dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele j) si k), cu urmatorul cuprins:
"j) deversarea apelor uzate si menajere, ale retelelor de canalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, in infrastructura de imbunatatiri funciare, cu nerespectarea conditiilor stabilite de administratorul acesteia;
k) efectuarea de sapaturi, gropi de imprumut sau santuri in baraje, diguri ori in zonele de protectie a acestor lucrari, precum si extragerea pamantului sau a altor materiale din lucrarile de aparare, fara acordul prealabil al Administratiei."
56. La articolul 82 alineatul (2), literele a)-d) vor avea urmatorul cuprins:
"a) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 700 lei la 1.500 lei;
b) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
c) cele prevazute la lit. b), e) si f), cu amenda de la 3.000 lei la 7.000 lei;
d) cele prevazute la lit. g)-k), cu amenda de la 7.000 lei la 15.000 lei."
57. La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice; in acest caz limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 100%."
58. La articolul 82, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) O cota de 75% din cuantumul amenzilor contraventionale aplicate si incasate in temeiul prezentei legi ramane la dispozitia Administratiei si se repartizeaza astfel:
a) 60% pentru Fondul "Imbunatatiri Funciare";
b) 40% in scopul crearii unui fond de stimulare a personalului.
(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."
59. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86 - In primii 3 ani de la infiintare Administratia va contracta achizitia de servicii de intretinere si reparatii cu SNIF, prin negociere cu o singura sursa, potrivit legii. In cazurile in care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestari de servicii unor terti furnizori, in conditiile art. 40 alin. (1). Lista lucrarilor de intretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, altele decat irigatiile, care se executa de catre Administratie cu personalul propriu, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) Dupa expirarea perioadei de 3 ani de incredintare directa catre SNIF, Administratia va contracta lucrarile de exploatare, intretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarile interioare de irigatii care nu se afla pe teritoriul unei organizatii sau federatii, cu terti prestatori de servicii."
60. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89 - Pana la data de 31 decembrie 2009, Administratia se reorganizeaza si va avea in structura filiale teritoriale cu personalitate juridica, ce au in subordine unitati de administrare la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare."
61. Articolele 93 si 94 se abroga.
62. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95 - La 2 ani de la data infiintarii Administratiei, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale «Imbunatatiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. Dupa aceasta data, SNIF va fi supusa procedurii de privatizare, in conformitate cu planul de reorganizare globala a SNIF, aprobat prin hotarare a Guvernului."
63. La anexa nr. 1, intelesul celui de-al treilea termen, "Amenajare de desecare si drenaj", va fi urmatorul:
"Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scara mare de structuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosita pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj catre un curs natural de apa sau emisar si care cuprinde terenul, cladirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea si sistemele componente."
64. La anexa nr. 1, intelesul celui de-al saptelea termen, "Beneficiari", va fi urmatorul:
"Beneficiari - orice persoana fizica sau juridica detinatoare de teren situat in cadrul unei amenajari de imbunatatiri funciare si care beneficiaza de servicii de imbunatatiri funciare. In cazul amenajarilor de irigatii, beneficiarii sunt organizatiile si federatiile care au incheiat cu Administratia sau cu alti furnizori de apa pentru irigatii un contract multianual, precum si ceilalti proprietari de teren sau persoane care detin teren in administrare ori in folosinta potrivit legii si care au incheiat cu furnizorii de apa pentru irigatii un contract sezonier si, dupa caz, un contract de prestari de servicii."
65. La anexa nr. 1, dupa cel de-al douazecilea termen, "Sistem de irigatii", se introduce un nou termen, "Sezon de irigatii al fiecarui an", cu urmatorul cuprins:
"Sezon de irigatii al fiecarui an - perioada de timp cuprinsa intre data de 1 octombrie a anului curent si data de 30 septembrie a anului urmator."

Art. II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare vor proceda la incheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare initial, prevazut la art. 44 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Transferul bunurilor intre parti se va face respectandu-se metodologia de punere in aplicare a protocolului de predare-preluare initial si se va aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. III
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Hotarare 1
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
OUG 22/2013 pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Ordonanta de urgenta nr. 22/2013
Ordin nr. 30/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
OUG 65/2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010
OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
Legea 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Hotarare nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de imbunatatiri funciare
Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Ordin nr. 624/2009 privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectoru
Lege 310/2009 privind aprobarea OUG nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996
OUG nr. 39/2009 privind unele masuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii. Ordonanta de urgenta nr. 39/2009
Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998
Legea nr. 138/2004, legea imbunatatirilor funciare - republicata 2009
Hotarare nr. 420/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Legislatia taxelor de timbru. Cod 561. Actualizat la 20.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 7.9 lei
6.72 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
108 useri online

Useri autentificati: