DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Statut al personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, 2005

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 10/01/2006
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul statut reglementeaza selectionarea, promovarea si facilitarea participarii personalului voluntar, in spiritul solidaritatii civice, la actiunile organizate de autoritatile administratiei publice locale in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, precum si drepturile si obligatiile acestuia.

Art. 2
(1) In sensul prezentului statut, prin voluntariat se intelege activitatea de interes public desfasurata benevol de persoane fizice in serviciile publice de urgenta voluntare, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca.
(2) Beneficiar al voluntariatului este comunitatea in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat, reprezentata de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta, denumit in continuare serviciu de urgenta voluntar.
(3) Consiliul local in subordinea caruia functioneaza serviciul de urgenta voluntar incheie contract de voluntariat cu fiecare persoana selectionata, in conditiile prezentului statut.

Art. 3
Principiile care stau la baza exercitarii voluntariatului in serviciile de urgenta sunt:
a) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
b) selectionarea voluntarilor, fara discriminari, pe baza egalitatii de sanse;
c) participarea ca voluntar numai pe baza consimtamantului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
d) incadrarea si promovarea voluntarului conform pregatirii si, respectiv, rezultatelor obtinute in cadrul serviciului de urgenta voluntar;
e) asumarea liber consimtita de catre voluntar a suportarii riscurilor pe care le presupune activitatea in serviciul de urgenta voluntar.


Capitolul II - Conditii de incadrare a personalului voluntar


Art. 4
(1) Persoana care solicita sa se incadreze ca voluntar in serviciile de urgenta voluntare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala reprezentata de consiliul local al municipiului, orasului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) sa aiba varsta cuprinsa intre 18 ani si 50 de ani;
c) sa fie apt din punct de vedere medical;
d) sa posede documentele care sa ii ateste pregatirea in specializarea pentru care incheie contractul de voluntariat;
e) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea de infractiuni cu intentie;
f) sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar in conditiile art. 10 lit. c).
(2) La incheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisfacut serviciul militar in termen sau cu termen redus, in specialitatile: pompieri, protectie civila, geniu, transmisiuni, chimie, medicina, marina;
b) au absolvit cursurile specifice adaptarii la misiuni si la executarea actiunilor de interventie in situatii de urgenta/dezastre.
(3) Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se face pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit legii.


Capitolul III - Contractul de voluntariat


Art. 5
(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract, incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si beneficiarul voluntariatului, in conditiile libertatii contractuale a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentului statut.
(2) Contractul de voluntariat se incheie in doua exemplare originale, dintre care unul se inmaneaza voluntarului, iar cel de-al doilea se pastreaza in evidenta beneficiarului voluntariatului.
(3) Contractul de voluntariat se incheie pe perioada de 5 ani si se reinnoieste tacit daca nici una dintre parti nu isi exprima in scris intentia de denuntare a contractului cu 15 zile inainte de expirarea termenului pe care a fost incheiat.
(4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioada de proba de 3-6 luni, inclusa in durata totala a acestuia, care se finalizeaza prin teste si verificari practice. In perioada de proba partile pot rezilia contractul din proprie initiativa.
(5) Contractul cu persoanele care nu promoveaza testele si verificarile prevazute la alin. (4) se reziliaza de plin drept.
(6) Modelul contractului de voluntariat este prezentat in anexa nr. 1.

Art. 6
(1) Beneficiarul voluntariatului are obligatia sa informeze semestrial institutiile si operatorii economici ai caror salariati fac parte din serviciul de urgenta voluntar despre programul si activitatile de pregatire ale acestora.
(2) Institutiile si operatorii economici vor facilita salariatilor prevazuti la alin. (1) participarea la activitatile de pregatire si de interventie ale serviciului de urgenta voluntar.


Capitolul IV - Drepturi si obligatii


Sectiunea 1 - Drepturi


Art. 7
Principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta voluntare sunt:
a) participarea activa la elaborarea si derularea programelor in domeniul situatiilor de urgenta;
b) incadrarea in serviciu pe functii corespunzatoare pregatirii sale profesionale;
c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
d) asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile legii, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
f) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitatii de interventie;
g) durata timpului de lucru stabilita in conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de munca prevazut de art. 108 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;
h) pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;
i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiintat serviciul de urgenta voluntar;
j) gratuitati pe mijloacele de transport in comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau in baza contractelor incheiate de acesta cu societatile private;
k) uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
l) despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in care pe timpul interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale;
m) exonerarea de raspunderea materiala pentru daunele produse pe timpul actiunilor de interventie executate cu respectarea procedurilor specifice;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
o) hrana gratuita, in echivalentul a cel putin 2.000 de calorii/zi, in cazul operatiunilor de peste 4 ore, asigurata de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
p) drepturi de deplasare, cazare si diurna pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
q) compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achita de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii, si nu poate fi mai mic decat cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.

Sectiunea 2 - Obligatii


Art. 8
(1) Principalele obligatii ale voluntarului din serviciul de urgenta voluntar sunt urmatoarele:
a) sa respecte cu strictete clauzele contractului de voluntariat;
b) sa indeplineasca sarcinile primite si atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
c) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
d) sa respecte timpul de prezentare in caz de alerta la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
e) sa participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
f) sa utilizeze in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate bunurile aflate in folosinta serviciului de urgenta voluntar si sa actioneze pentru pastrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia in perfecta stare de functionare;
g) sa sesizeze organele in drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate in sectorul de competenta;
h) sa fie respectuos, cuviincios si corect in relatiile cu personalul serviciului de urgenta voluntar si sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana;
i) sa acorde sprijin colegilor pe timpul executarii misiunilor si interventiilor;
j) sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga activitate;
k) prin intregul sau comportament sa se arate demn de consideratia si increderea impuse de statutul de voluntar;
l) sa isi probeze calitatea de voluntar, in exercitarea atributiilor specifice, cu legitimatia eliberata de beneficiarul voluntariatului, al carei model este prezentat in anexa nr. 3.
(2) Personalul voluntar din serviciile de urgenta voluntare are obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, ale caror descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sectiunea 3 - Recompense si sanctiuni


Art. 9
Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce ii revin, personalului voluntar i se pot acorda urmatoarele recompense morale si materiale:
a) multumiri verbale si scrise;
b) scrisori de multumire personale sau adresate institutiei ori operatorului economic care are calitatea de angajator in raport cu voluntarul;
c) evidentierea in mass-media locale si centrale a actiunilor intreprinse de voluntar;
d) citarea prin ordin de zi al inspectorului sef al inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
e) acordarea, in conditiile legii, de titluri onorifice, decoratii si premii in obiecte sau bani.

Art. 10
Pentru abateri de la regulile de disciplina, neindeplinirea indatoririlor sau a conditiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a activa in cadrul serviciului de urgenta voluntar, precum si a drepturilor aferente, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni, in functie de gravitatea abaterii;
c) rezilierea contractului.


Capitolul V - Incetarea contractului de voluntariat


Art. 11
(1) Contractul de voluntariat inceteaza de drept cand voluntarul implineste varsta de 55 de ani, nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), c) si e), precum si in caz de deces.
(2) O prelungire a contractului mentionat la alin. (1) cu un an, reinnoibila de maximum 4 ori, poate fi acordata voluntarului, in baza solicitarii scrise a acestuia, insotita de certificatul medical care sa ateste starea de sanatate.
(3) Dupa incetarea contractului de voluntariat, voluntarul poate indeplini functii onorifice si/sau activitati de consultanta in cadrul serviciului de urgenta voluntar.

Art. 12
Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 13
Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la art. 12.

Art. 14
Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligatia prezentarii motivelor.

Art. 15
Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile la contract nu le pot rezolva pe cale amiabila.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 16
Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului din serviciul de urgenta voluntar nu se poate face prin reprezentare.

Art. 17
Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

Art. 18
Activitatea de voluntar intr-un serviciu de urgenta voluntar este incompatibila cu exercitarea functiilor de primar, viceprimar, secretar al primariei si consilier local.

Art. 19
Seful serviciului de urgenta voluntar tine, pentru intregul personal voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele referitoare la contractul de voluntariat, incadrare, avize, renegocierea si incetarea activitatii, situatia medicala, precum si recompensele si sanctiunile.

Art. 20
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul statut.


[Anexele 1, 2 si 3 nu sunt reproduse in acest material. Pentru consultarea lor, va recomandam Serviciul Indaco Legenet]
Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Ordin nr. 420/2011 privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat
Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010
Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
Ordin nr. 498/2009 privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei consumatorilor
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate, 2007
Ordin pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie, ordin nr. 403/2008
Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006
Ordin nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
Dreptul european al contractelor
Orga-Dumitriu Gina

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
98 useri online

Useri autentificati: