DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Statut al Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit, 2004[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 16/08/2004

Ministerul Justitiei


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
In temeiul prevederilor art. IV din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit se adopta prezentul statut pentru organizarea si functionarea Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit.
In categoria organizatiilor cooperatiste de credit, potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse cooperativele de credit, precum si casele centrale ale acestor cooperative.
Corpul executorilor se poate infiinta in fiecare cooperativa de credit persoana juridica sau in cadrul casei centrale a cooperativelor de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor ordonantei de urgenta prevazute la alin. 2.
Executorii constituiti in organizatiile cooperatiste de credit, in continuare, in prezentul statut, sunt desemnati si prin "executori" sau "executor", dupa caz.

Art. 2
Executorii sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin organizatiei cooperatiste de credit.
In tot cursul executarii, executorii au indatorirea sa isi exercite atributiile si sa efectueze orice act necesar pentru indeplinirea executarii, cu respectarea stricta a dispozitiilor Codului de procedura civila si a celorlalte reglementari aplicabile in materie.
Actul indeplinit de executor, purtand stampila si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 3
Executorii, precum si oricare alt personal angajat in compartimentul acestora au obligatia sa pastreze secretul profesional, inclusiv secretul cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 4
Cand este cazul, pe baza datelor prezentate de executor, conducerea organizatiei cooperatiste de credit se poate adresa instantei de executare solicitandu-i sa obtina, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite de la cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit sau detin alte bunuri ale acestora, supuse urmaririi, inclusiv de la banci ori alte institutii la care debitorii urmariti sunt titulari de conturi.
Dispozitiile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care, pentru indeplinirea efectiva a executarii silite, executorul considera necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.

Art. 5
Daca, referitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite de catre executorii unor organizatii cooperatiste de credit diferite, intreaga executare se va reuni la executorul care a inceput cel dintai executarea.
In cazul in care bunurile prevazute la alin. 1 sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, intreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc investit, daca legea nu prevede altfel.

Art. 6
Controlul profesional curent al activitatii executorilor si avizarea asupra legalitatii actelor intocmite de acestia se asigura de catre compartimentul juridic al organizatiei cooperatiste de credit.
Seful corpului executorilor este subordonat direct sefului compartimentului juridic al organizatiei.


Capitolul II - Organizarea activitatii executorilor


Art. 7
Corpul executorilor organizatiei cooperatiste de credit se infiinteaza de catre organul ei de conducere care, totodata, hotaraste numarul executorilor necesari, corespunzator volumului activitatii curente, repartizeaza executorii din corpul constituit la casa centrala pentru activitatea din cooperativele de credit afiliate la aceasta, numeste seful corpului si, in conditiile reglementarilor interne adoptate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului statut, stabileste atributiile Corpului executorilor si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 8
Executor pentru organizatiile cooperatiste de credit poate fi persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de reglementarile in vigoare pentru numirea in functia de executor judecatoresc, precum si conditiile de angajare stabilite de conducerea organizatiei.

Art. 9
In termen de 10 zile de la numirea unei persoane in functia de executor, conducerea Casei centrale a cooperativelor de credit in cadrul careia acesta isi desfasoara activitatea va solicita Ministerului Justitiei inregistrarea executorului in evidenta speciala intocmita la compartimentul de resort, scop in care se va prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnatura, datele privind starea sa civila, domiciliul si studiile efectuate.
Dupa confirmarea in scris a inregistrarii prevazute la alin. 1 executorul isi poate exercita efectiv atributiile ca atare, in baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnatura conducatorului casei centrale prevazute la alin. 1.


Capitolul III - Competenta executorilor organizatiilor cooperatiste de credit


Art. 10
Executorii au urmatoarele atributii:
a) pun in executare titlurile executorii apartinand organizatiei cooperatiste de credit pentru care isi desfasoara activitatea si efectueaza actele de executare necesare in toate formele de executare silita prevazute de Codul de procedura civila si de alte dispozitii legale aplicabile in materie;
b) notifica actele judiciare si extrajudiciare;
c) comunica actele de procedura;
d) recupereaza pe cale amiabila creantele organizatiei creditoare;
e) aplica masurile asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca in favoarea organizatiei creditoare;
f) intocmesc procesele-verbale de constatare in cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de catre debitorul urmarit, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
g) intocmesc, potrivit legii, protestul de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor, dupa caz;
h) constata starea de insolvabilitate a debitorului urmarit;
i) efectueaza orice alte acte sau operatiuni prevazute de dispozitiile legale, aplicabile executarii titlurilor executorii apartinand organizatiilor cooperatiste de credit.
Executorilor organizatiilor cooperatiste de credit le este strict interzis sa efectueze acte de executare in temeiul unor titluri executorii apartinand persoanelor fizice sau juridice, altele decat organizatia pentru care este abilitat sa isi desfasoare activitatea.

Art. 11
Executorii organizatiilor cooperatiste de credit isi desfasoara activitatea, exercitandu-si atributiile prevazute la art. 10, pe intregul teritoriu al Romaniei.


Capitolul IV - Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor organizatiilor cooperatiste de credit


Art. 12
Drepturile si indatoririle executorilor organizatiilor cooperatiste de credit, corespunzatoare activitatii depuse in baza unui contract de munca sau a altei conventii, sunt cele prevazute de reglementarile legale aplicabile fiecaruia dintre raporturile juridice respective, precum si de regulamentele interne ale acestor organizatii.

Art. 13
Exercitarea functiei de executor al organizatiilor cooperatiste de credit este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata sau in baza unui contract de colaborare in afara organizatiei pentru care isi desfasoara activitatea, cu exceptia activitatii didactice universitare;
b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;
c) desfasurarea unei activitati comerciale;
d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, de administrator al unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau director al unei societati comerciale, de administrator al unei societati civile, precum si cu orice activitati care lezeaza demnitatea profesiei de executor sau care aduc atingere bunelor moravuri.

Art. 14
Raspunderea civila a executorului organizatiilor cooperatiste de credit poate fi angajata, in conditiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
Asigurarea de raspundere profesionala a executorului se poate realiza de catre si in contul organizatiei cooperatiste de credit in care isi desfasoara activitatea, daca aceasta este expres stipulata, dupa caz, in regulamentul intern al organizatiei sau in conventia incheiata de aceasta cu executorul.

Art. 15
Este interzis executorilor organizatiilor cooperatiste de credit sa achizitioneze, direct sau prin interpusi, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au format obiectul activitatii de executare silita sau sa faca acte de executare in propria lor cauza ori in cauzele privind rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 16
Raspunderea disciplinara a executorului organizatiilor cooperatiste de credit se stabileste in conditiile si in cazurile prevazute de regulamentul de organizare si functionare a organizatiei si de celelalte reglementari aplicabile in materie. In aceleasi conditii raspunderea disciplinara a executorului intervine si pentru urmatoarele abateri:
a) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de prezentul statut;
b) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
c) nerespectarea secretului profesional;
d) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale.

Art. 17
In afara prevederilor art. 14 si 16, in conditiile legii, poate fi angajata, dupa caz, si raspunderea materiala, administrativa sau penala a executorului organizatiilor cooperatiste de credit.

Art. 18
In caz de suspendare sau de incetare a raportului de munca, stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului in cauza vor fi predate sefului corpului de executori al organizatiei cooperatiste de credit.
In termen de 3 zile de la suspendarea sau incetarea raportului de munca al executorului, casa centrala a cooperativelor de credit competenta va solicita Ministerului Justitiei radierea acestuia din evidenta prevazuta la art. 9 alin. 1.


Capitolul V - Desfasurarea activitatii executorilor organizatiilor cooperatiste de credit


Art. 19
Executorul organizatiilor cooperatiste de credit indeplineste actele de executare silita si celelalte acte care sunt de competenta sa, in baza dispozitiei scrise a sefului corpului de executori al organizatiei si a avizului prealabil obligatoriu al compartimentului juridic.
Toate actele intocmite de executor se redacteaza in limba romana.
Persoanele interesate in efectuarea executarii, care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana, au dreptul sa ia cunostinta, printr-un interpret sau traducator, de cuprinsul oricaror acte intocmite de executor, precum si de celelalte acte depuse la dosarul executarii.

Art. 20
In indeplinirea atributiilor lor, executorii organizatiilor cooperatiste de credit intocmesc procese-verbale despre masurile luate si constatarile facute, daca reglementarile aplicabile in materie nu prevad altfel.
Unul dintre exemplarele proceselor-verbale intocmite potrivit alin. 1 se depune la dosarul executarii, iar celelalte se comunica persoanelor interesate.

Art. 21
Actele care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite vor fi corectate sau completate de catre executor, la cererea partilor ori din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuata se va face mentiune pe toate exemplarele actului, sub semnatura executorului si cu aplicarea stampilei. In acest scop partile vor fi instiintate sa prezinte toate exemplarele actului care urmeaza sa fie corectat sau completat, dupa caz.

Art. 22
Actele executorilor sunt supuse, in conditiile legii, controlului judecatoresc.
Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatii la executare in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, daca prin lege nu se dispune altfel.

Art. 23
Corpul executorilor organizatiilor cooperatiste de credit va intocmi evidenta si arhiva lucrarilor efectuate pentru fiecare organizatie.


Capitolul VI - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 24
Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 25
Dosarele de executare aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentului statut pot fi preluate de catre executorii organizatiilor cooperatiste de credit pe baza solicitarilor scrise adresate de acestea presedintelui instantei de executarePoate fi de interes si:
OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Legea nr. 22/2014
Ordin nr. 875C/2013 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001
Ordin nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenit
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Legea 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Lege nr. 28/2012
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 230/2011 pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Legea 230/2011
Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata 2011. Legea privind executorii judecatoresti, republicata 2011
Legea 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 154/2011
Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011
Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de Urgenta nr. 18/2010
Hotarare nr. 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
OUG nr. 42/2009 modificarea Codului de procedura civila. Ordonanta de urgenta 42/2009
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, actualizat 2009
Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
Coord. Dan Oancea

Pret: 179 lei
152.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: