DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, Regulament S.N.G. 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/04/2007

 • Aprobat prin Hotararea nr. 183/2007
 • Modificat prin Hotarare nr. 394/2008


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Scoala Nationala de Grefieri, denumita in continuare Scoala, este organizata si functioneaza potrivit Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor prezentului regulament.

  Art. 2
  (1) Scoala Nationala de Grefieri este institutie publica aflata sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Scoala are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
  (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate infiinta sedii secundare ale Scolii si in alte localitati.
  (4) Scoala realizeaza formarea initiala a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si formarea profesionala continua a acestora, in conditiile legii.


  Capitolul II - Structura organizatorica


  Art. 3
  Scoala are urmatoarea structura organizatorica:
  a) organele de conducere;
  b) departamentul de formare profesionala initiala;
  c) departamentul de formare profesionala continua;
  d) departamentul de formare a formatorilor;
  e) departamentul relatii internationale;
  f) departamentul economico-financiar si administrativ.


  Capitolul III - Conducerea scolii


  Art. 4
  (1) Scoala este condusa de consiliul de conducere.
  (2) Conducerea curenta a Scolii este asigurata de un director, 2 directori adjuncti si un director economic.

  Art. 5
  (1) Consiliul de conducere al Scolii este format din 9 membri, dupa cum urmeaza: un judecator si un procuror desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 2 reprezentanti alesi ai personalului de instruire al Scolii, directorul Institutului National al Magistraturii, un reprezentant al Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 2 reprezentanti alesi ai cursantilor, unul pentru cursantii cu studii juridice superioare si unul pentru cursantii cu studii medii. Directorul Scolii face parte de drept din consiliul de conducere.
  (2) Durata mandatului membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu exceptia mandatului reprezentantilor cursantilor, care sunt alesi pe durata studiilor.
  (3) Consiliul de conducere este convocat de catre directorul Scolii sau de o treime din numarul membrilor sai.
  (4) Sedintele consiliului sunt prezidate de catre directorul Scolii iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membrii consiliului, desemnat de acesta.
  (5) La sedintele consiliului de conducere pot participa, fara drept de vot, reprezentanti ai sindicatelor grefierilor, la invitatia acestuia.

  Art. 6
  (1) Desemnarea judecatorilor si procurorilor in consiliul de conducere se face de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Scolii.
  (2) Cu 30 de zile anterior expirarii mandatului membrilor in functie, Scoala anunta pe pagina de internet vacanta posturilor si o comunica Inaltei Curti de Casatie si Justitie si parchetului de pe langa aceasta, Directiei Nationale Anticoruptie, precum si curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea.
  (3) Persoanele interesate depun in termen de 15 zile de la data afisarii sau comunicarii o scrisoare de intentie si un curriculum vitae la instantele si parchetele mentionate la alin. (2).
  (4) Colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor mentionate la alin. (2) evalueaza candidaturile si inainteaza cate o propunere Scolii in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

  Art. 7
  (1) Reprezentantii personalului de instruire din cadrul Scolii sunt alesi prin vot secret, in adunarea generala a acesteia, convocata si prezidata de directorul sau de unul din directorii adjuncti ai Scolii, fara drept de vot, cu majoritatea voturilor celor prezenti.
  (2) Reprezentantii cursantilor cu studii superioare juridice si cu studii medii sunt alesi separat prin vot secret, in adunarea generala a acestora, convocata de directorul Scolii in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul anului de invatamant. Adunarea generala este prezidata de directorul sau de unul din directorii adjuncti ai Scolii, fara drept de vot. Hotararea se ia cu majoritatea voturilor celor prezenti.

  Art. 8
  (1) Consiliul de conducere exercita, potrivit legii, urmatoarele atributii:
  a) stabileste directiile de studiu ale Scolii;
  b) propune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii programele de studiu pentru cursurile de formare profesionala initiala si continua a grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate, organizate de Scoala;
  c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numarul anual de cursanti ai Scolii, tematica, bibliografia, calendarul, data si locul organizarii concursului de admitere la Scoala;
  d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor pentru concursul de admitere la Scoala, precum si comisiile examenului de absolvire al Scolii;
  e) propune Consiliului Superior al Magistraturii reteaua de formatori pentru formare profesionala initiala si continua;
  f) propune Consiliului Superior al Magistraturii candidaturile pentru functiile de director si director adjunct, precum si revocarea din functie a acestora;
  g) propune Consiliului Superior al Magistraturii candidaturile pentru desemnarea judecatorului si a procurorului in consiliul de conducere al Scolii;
  h) aproba derularea programelor de cooperare internationala ale Scolii;
  i) propune Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de buget al Scolii;
  j) propune Consiliului Superior al Magistraturii anual, sau cand intervin modificari, statele de functii si statele de personal ale Scolii;
  k) propune Consiliului Superior al Magistraturii Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, Regulamentul de organizare a concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, precum si strategiile privind activitatea Scolii.
  (2) Consiliul hotaraste asupra oricaror alte probleme care privesc organizarea si functionarea Scolii, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Art. 9
  (1) Consiliul de conducere al Scolii isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor care il compun si adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.
  (2) In caz de paritate a voturilor, votul directorului este decisiv.

  Art. 10
  (1) Lucrarile fiecarei sedinte sunt consemnate intr-un proces-verbal intocmit de secretarul consiliului de conducere, desemnat de director.
  (2) Hotararile si avizele consiliului de conducere, precum si procesele-verbale de sedinta sunt semnate de directorul Scolii.

  Art. 11
  (1) Consiliul pedagogic este un organ consultativ al consiliului de conducere al Scolii.
  (2) Din consiliul pedagogic fac parte directorul, directorii adjuncti si formatorii din cadrul departamentului de formare profesionala initiala.
  (3) Consiliul pedagogic se intruneste la initiativa unei treimi din numarul membrilor sai ori a directorului scolii si isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor sai.
  (4) La cererea consiliului de conducere, consiliul pedagogic formuleaza propuneri referitoare la:
  a) directiile de studiu ale Scolii;
  b) planul de invatamant si programele analitice intocmite pentru fiecare disciplina in cadrul formarii profesionale initiale;
  c) modul de organizare a activitatii de formare profesionala initiala;
  d) orice alte aspecte privind activitatea didactica a Scolii.

  Art. 12
  (1) Directorul Scolii si directorii adjuncti sunt numiti pentru un mandat de 3 ani de Consiliul Superior al Magistraturii, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, la propunerea consiliului de conducere, din randul personalului de instruire care are calitatea de judecator sau procuror.
  (2) Directorul Scolii si adjunctii acestuia pot fi revocati din functie in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
  (3) Directorul economic este numit prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.
  (4) Directorul economic poate fi revocat din functie in conditiile legii.

  Art. 13
  (1) Directorul Scolii are urmatoarele atributii principale:
  a) asigura conducerea curenta a activitatii Scolii;
  b) reprezinta Scoala in relatiile cu institutiile si autoritatile publice din tara si din strainatate;
  c) convoaca consiliul de conducere de regula in sedinte lunare sau ori de cate ori este necesar si stabileste proiectul ordinii de zi;
  d) informeaza consiliul de conducere cu privire la activitatea curenta a Scolii;
  e) propune consiliului de conducere componenta comisiilor pentru concursurile si examenele organizate de Scoala;
  f) coordoneaza activitatea de formare a formatorilor;
  g) coordoneaza activitatea departamentului relatii internationale;
  h) are calitatea de ordonator tertiar de credite;
  i) numeste si elibereaza din functiile de executie functionarii publici si personalul contractual al Scolii;
  j) semneaza si duce la indeplinire hotararile consiliului de conducere al Scolii.
  (2) Directorul Scolii exercita orice alte atributii ce ii revin prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de consiliul de conducere.

  Art. 14
  (1) Directorii adjuncti ai Scolii au urmatoarele atributii principale, ce sunt prevazute pentru fiecare prin fisa postului:
  a) coordoneaza organizarea si desfasurarea activitatii de formare profesionala initiala, respectiv continua a Scolii;
  b) realizeaza, cu colaborarea formatorilor, si propune anual consiliului de conducere planul de invatamant si structura anului scolar pentru formarea profesionala initiala, respectiv programul pentru formarea profesionala continua;
  c) face propuneri directorului privind reteaua de formatori pentru departamentul pe care il coordoneaza;
  d) asigura respectarea si realizarea planului de invatamant, a programelor de studiu, respectiv a programului de formare continua;
  e) asigura respectarea normelor de disciplina interioara;
  f) coordoneaza activitatea cursantilor in timpul cursurilor si in stagiile de practica;
  g) asigura, alaturi de director, recrutarea, formarea si evaluarea formatorilor;
  h) inainteaza directorului propuneri pentru alcatuirea comisiilor pentru concursurile si examenele organizate de Scoala;
  i) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere al Scolii;
  j) asigura, in lipsa directorului, ducerea la indeplinire a atributiilor acestuia.
  (2) Directorii adjuncti exercita orice alte atributii prevazute de lege sau de regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de consiliul de conducere, precum si pe cele din dispozitia directorului, in conditiile legii.

  Art. 15
  (1) Directorul economic al Scolii are urmatoarele atributii principale:
  a) coordoneaza activitatea departamentului economico-financiar si administrativ;
  b) asigura buna functionare a institutiei, alaturi de directorii adjuncti;
  c) participa la activitatea curenta a Scolii.
  (2) Directorul economic exercita orice alte atributii prevazute de lege sau de regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau consiliul de conducere, precum si pe cele din dispozitia directorului, in conditiile legii.


  Capitolul IV - Departamentul de formare profesionala initiala


  Sectiunea 1 - Dispozitii generale


  Art. 16
  Formarea profesionala initiala a personalului auxiliar de specialitate consta in:
  a) insusirea cunostintelor teoretice necesare desfasurarii activitatii de grefier, grefier arhivar sau grefier registrator;
  b) dobandirea deprinderilor practice necesare pentru a deveni grefier, grefier arhivar sau grefier registrator;
  c) efectuarea de stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, sub indrumarea personalului de instruire al Scolii.

  Art. 17
  Departamentul de formare initiala al Scolii indeplineste urmatoarele activitati principale:
  a) organizeaza, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, concursul de admitere la Scoala;
  b) organizeaza si realizeaza formarea profesionala initiala a grefierilor conform planului de invatamant;
  c) coordoneaza organizarea si realizarea stagiului de formare a grefierilor arhivari si a grefierilor registratori.

  Sectiunea 2 - Admiterea si desfasurarea cursurilor


  Art. 18
  Admiterea se desfasoara potrivit dispozitiilor Regulamentului privind concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Art. 19
  (1) Planul de invatamant si curriculele disciplinelor se intocmesc anual, avandu-se in vedere propunerile formatorilor, ale cursantilor si ale personalului din instante si parchete.
  (2) Planul de invatamant si structura anului scolar se intocmesc de directorul adjunct coordonator al departamentului de formare initiala si se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere.

  Art. 20
  (1) Durata cursurilor de formare profesionala initiala a grefierilor si a celuilalt personal de specialitate este de 6 luni pentru grefierii cu studii superioare juridice si de 1 an pentru grefierii cu studii superioare de alta specialitate sau cu studii medii.
  (2) Durata cursurilor constituie vechime in munca si in specialitate, cu conditia absolvirii Scolii.

  Art. 21
  (1) Pentru buna desfasurare a cursurilor si a stagiilor de practica, in cadrul fiecarei serii de cursanti se organizeaza grupe de studii.
  (2) Cursantii sunt inscrisi in catalogul alfabetic al anului de formare profesionala initiala.
  (3) Catalogul cuprinde rubrici pentru mediile notelor obtinute la fiecare materie de studiu, precum si pentru rezultatele obtinute in stagiul de practica.

  Art. 22
  (1) Pe durata cursurilor de formare profesionala initiala, inclusiv a stagiului de practica, personalul de instruire realizeaza evaluarea continua, pe fise individuale, pentru fiecare cursant, prin note sau calificative, in ceea ce priveste nivelul de asimilare a cunostintelor si dobandirea deprinderilor, precum si alte criterii stabilite la propunerea directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala initiala, de consiliul de conducere al scolii, pentru fiecare disciplina.
  (2) Notarea se face cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece).
  (3) Pentru note mai mici sau egale cu nota 1,00 (unu) se acorda nota 1,00 (unu).
  (4) Notele se centralizeaza la sfarsitul fiecarei perioade de studiu si se iau in considerare la calcularea mediei finale de absolvire, alaturi de rezultatele examenelor de absolvire a Scolii.
  (5) Nota minima de promovare la fiecare disciplina este 5,00 (cinci).
  (6) Cursantul care nu obtine nota de promovare la o disciplina are dreptul la o singura reexaminare, data acesteia fiind fixata inainte de sfarsitul cursurilor.
  (7) Nepromovarea dupa reexaminare atrage exmatricularea de drept, cu plata cheltuielilor de scolarizare.

  Art. 23
  (1) In perioada cursurilor, sub indrumarea personalului de instruire si a judecatorilor si procurorilor din instante si parchete, cursantii efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor si parchetelor de pe langa acestea.
  (2) Stagiile de practica constau, in principal, in efectuarea de activitati specifice grefei, inclusiv asistare la sedintele de judecata, precum si in efectuarea altor lucrari in cadrul celorlalte compartimente auxiliare.

  Art. 24
  Periodic, consiliul de conducere si directorul Scolii fac o analiza a modului de desfasurare a procesului de invatamant si de practica, luand, daca se impune, masuri de imbunatatire a activitatii.

  Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile cursantilor


  Art. 25
  (1) Cursantii Scolii au, in principal, urmatoarele drepturi:
  a) sa beneficieze de o pregatire adecvata pentru functia de grefier;
  b) sa utilizeze baza didactico-materiala a Scolii;
  c) sa primeasca indemnizatia lunara de cursant, in raport cu nivelul studiilor absolvite;
  d) sa beneficieze de vacante, potrivit structurii anului scolar;
  e) sa participe la elaborarea revistei Scolii sau altor publicatii ori studii de specialitate, lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic;
  f) sa fie repartizati pe posturi de grefier corespunzatoare nivelului studiilor, in ordinea mediilor de absolvire.
  (2) Cursantii au orice alte drepturi prevazute de lege sau regulamente.

  Art. 26
  (1) Cursantii Scolii au, in principal, urmatoarele obligatii:
  a) sa isi indeplineasca in mod corespunzator indatoririle ce le revin cu privire la formarea profesionala;
  b) sa respecte regulamentul Scolii si regulamentul bibliotecii;
  c) sa respecte normele de conduita prevazute de lege;
  d) sa respecte orarul fixat de conducerea Scolii si sa participe la cursuri;
  e) sa incheie contractul de scolarizare la intrarea in Scoala;
  f) sa nu dezvaluie sau sa foloseasca pentru alte scopuri decat cele legate direct de exercitarea profesiei informatiile pe care le-au obtinut in aceasta calitate;
  g) in cazul in care, potrivit legii, lucrarile au caracter confidential, sa pastreze materialele respective in incinta Scolii, instantei sau parchetului si sa nu permita consultarea lor decat in cadrul prevazut de lege sau regulamente;
  h) sa foloseasca resursele si mijloacele materiale care le sunt puse la dispozitie conform destinatiei lor, exclusiv in interesul dobandirii de cunostinte si aptitudini profesionale.
  (2) Cursantii au orice alte obligatii prevazute de lege sau regulamente.

  Art. 27
  (1) Absentele cursantilor se consemneaza de personalul de instruire si de coordonatorii de stagiu in foile de prezenta si se centralizeaza lunar.
  (2) Pentru 8 ore de absente nemotivate in decursul unei luni calendaristice, din indemnizatia de cursant se deduce suma aferenta unei zile de munca.

  Art. 28
  (1) In cazul in care cursantii savarsesc cu vinovatie o abatere de la indatoririle ce le revin potrivit dispozitiilor legale sau regulamentare sunt sanctionati disciplinar.
  (2) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate cursantilor sunt:
  a) avertismentul;
  b) diminuarea indemnizatiei cu 5-15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  c) exmatricularea din Scoala, cu restituirea cheltuielilor de scolarizare avansate pana la data exmatricularii.

  Art. 29
  (1) Sanctiunile se aplica de consiliul de conducere.
  (2) Hotararea de sanctionare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ si fiscal.

  Art. 30
  (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare este in mod obligatoriu precedata de efectuarea unei cercetari cu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.
  (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de catre persoana desemnata de consiliul de conducere.
  (3) In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente.
  (4) Sunt obligatorii ascultarea cursantului cercetat si verificarea apararilor acestuia.
  (5) Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
  (6) Cercetarea se finalizeaza printr-un referat in care se consemneaza rezultatul constatarilor.
  (7) Hotararea consiliului de conducere se motiveaza si se comunica in termen de 10 zile de la emitere.

  Art. 31
  Cursantii raspund material pentru pagubele produse in cadrul Scolii, precum si pentru degradarea sau pierderea obiectelor care le-au fost incredintate.

  Sectiunea 4 - Examenul de absolvire a Scolii Nationale de Grefieri


  Art. 32
  (1) La absolvirea Scolii, cursantii sustin un examen care consta preponderent in probe practice.
  (2) Disciplinele la care se sustine examenul de absolvire sau la care cursantii sunt evaluati pe parcursul anului, precum si modalitatile de evaluare sunt stabilite de catre consiliul de conducere al Scolii.

  Art. 33
  (1) Examenul se sustine in fata unei comisii numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere al Scolii, formata din formatori din departamentul formarii profesionale initiale pentru fiecare disciplina de examen.
  (2) Notele obtinute la examenele finale, cu exceptia celor de la proba de dactilografie, pot fi contestate in termen de 48 de ore de la afisare.
  (3) Recorectarea lucrarilor pentru care s-au formulat contestatii se face de comisia de solutionare a contestatiilor, formata din formatori din departamentul de formare profesionala initiala, numita de Consiliul Superior al Magistraturii in conditiile alin. (1).
  (4) Pentru absolvirea Scolii, candidatii trebuie sa obtina la examenele finale minimum nota 5,00 (cinci) la fiecare disciplina.
  (5) Media minima de absolvire a Scolii este 6,00 (sase).
  (6) Absolventilor Scolii li se elibereaza un atestat.

  Art. 34
  (1) In cazul in care un cursant nu promoveaza examenul de absolvire in prima sesiune, are dreptul sa participe la cea de-a doua sesiune organizata de Scoala.
  (2) Neprezentarea imputabila sau respingerea acestuia la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit in postul de grefier, cu restituirea catre Scoala a cheltuielilor avansate pe perioada cursurilor.

  Art. 35
  (1) Absolventii Scolii care au obtinut cel putin media 7,00 (sapte) la examenul de absolvire sunt incadrati in treapta profesionala imediat superioara celei de debutant.
  (2) Absolventii care au obtinut medii intre 6,00 (sase) si 7,00 (sapte) sunt incadrati ca debutanti.

  Art. 36
  (1) Absolventii Scolii au obligatia de a ramane 5 ani in cadrul institutiilor autoritatii judecatoresti, in caz contrar avand obligatia de a restitui Scolii cheltuielile avansate cu scolarizarea pe perioada cursurilor, proportional cu durata ramasa neefectuata, in conditiile legii.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in situatia in care plecarea din sistemul justitiei se face din motive neimputabile absolventilor.
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in ipoteza renuntarii la calitatea de cursant inainte de finalizarea Scolii.

  Sectiunea 5 - Pregatirea profesionala initiala a grefierilor arhivari si a grefierilor registratori


  Art. 37
  (1) Grefierii arhivari si grefierii registratori recrutati prin concurs organizat in conditiile legii pentru ocuparea posturilor vacante efectueaza un stagiu de specializare de doua luni in cadrul instantelor sau parchetelor in care au fost incadrati, sub indrumarea si controlul personalului de instruire al Scolii si ale unui indrumator de stagiu numit de conducerea instantei sau parchetului.
  (2) Evaluarea acestui stagiu se realizeaza de catre indrumatorii de stagiu din cadrul Scolii, impreuna cu indrumatorii de stagiu din cadrul instantelor sau parchetelor.

  Sectiunea 6 - Atributiile personalului de executie al departamentului de formare profesionala initiala


  Art. 38
  (1) Personalul de instruire al departamentului de formare profesionala initiala are in principal urmatoarele atributii:
  a) face propuneri directorului adjunct coordonator privind tematica, bibliografia si durata cursurilor pentru fiecare promotie de cursanti;
  b) participa, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, la organizarea si desfasurarea examenului de admitere la Scoala;
  c) realizeaza, impreuna cu colaboratorii externi, curriculele disciplinelor ce vor fi predate in cadrul formarii initiale;
  d) realizeaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct sau ale persoanei desemnate pentru fiecare disciplina materialele didactice si asigura tiparirea acestora;
  e) asigura realizarea periodica a sedintelor de catedra si faciliteaza colaborarea dintre membrii acestora;
  f) intocmeste orarul, cu respectarea planului de invatamant si a programelor de studiu;
  g) intocmeste anual catalogul alfabetic si realizeaza repartizarea pe grupe a cursantilor;
  h) realizeaza lunar situatia prezentei la cursuri, in vederea acordarii indemnizatiei;
  i) realizeaza lunar situatia desfasurarii cursurilor, in vederea remunerarii colaboratorilor externi;
  j) asigura organizarea si realizarea activitatii de evaluare a cursantilor;
  k) asigura tinerea evidentei notelor si calificativelor acordate cursantilor la cursuri, stagiu practic, testari periodice si examene finale;
  l) face propuneri directorului adjunct coordonator privind disciplinele de examen, tematica si data organizarii examenului de absolvire a Scolii;
  m) asigura, alaturi de Consiliul Superior al Magistraturii, repartizarea cursantilor fiecarei promotii, potrivit clasamentului final si optiunilor acestora;
  n) colaboreaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct coordonator, cu departamentul de formare a formatorilor pentru selectia, formarea si evaluarea formatorilor de la formarea profesionala initiala;
  o) asigura aplicarea normelor de disciplina interioara;
  p) asigura, in colaborare cu instantele judecatoresti si parchetele, realizarea programului de stagiu al grefierilor arhivari si al grefierilor registratori, precum si evaluarea acestora;
  q) formuleaza propunerile privind necesarul de rechizite si servicii necesare activitatii de formare profesionala initiala;
  r) formuleaza propunerile de buget pentru formarea profesionala initiala pe baza numarului de formatori, a planului de invatamant, si a numarului de cursanti.
  (2) Personalul de instruire exercita orice alte atributii din dispozitia directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala initiala, in conditiile legii.

  Art. 39
  (1) Personalul auxiliar al departamentului de formare profesionala initiala are in principal urmatoarele atributii:
  a) realizeaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct sau al persoanei desemnate de acesta activitatile administrative necesare pentru buna desfasurare a activitatii de formare profesionala initiala;
  b) realizeaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct sau al persoanei desemnate de acesta, orarul si pontajul formatorilor si ale cursantilor;
  c) asigura multiplicarea materialelor de curs pentru formare profesionala initiala;
  d) asigura arhivarea documentelor primite sau elaborate de departamentul de formare profesionala initiala;
  e) primeste, distribuie si redacteaza corespondenta departamentului de formare profesionala initiala;
  f) intocmeste, sub indrumarea si controlul directorului adjunct sau ale persoanei desemnate de acesta, foile matricole, cataloagele si alte evidente necesare privind activitatile de invatamant, frecventarea si absolvirea cursurilor;
  g) asigura eliberarea atestatelor pentru absolventi;
  h) comunica celorlalte compartimente datele si documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin.
  (2) Personalul auxiliar exercita orice alte atributii din dispozitia directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala initiala, in conditiile legii.


  Capitolul V - Departamentul de formare profesionala continua


  Sectiunea 1 - Dispozitii generale


  Art. 40
  Formarea profesionala continua se organizeaza potrivit specificului activitatii grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate si consta in:
  a) consolidarea cunostintelor dobandite in Scoala si in instante si parchete;
  b) actualizarea cunostintelor in raport cu modificarile legislative, cu evolutia dotarilor tehnice in instante si parchete, precum si cu atributiile stabilite.

  Art. 41
  Departamentul de formare profesionala continua al Scolii indeplineste urmatoarele activitati principale:
  a) organizeaza si realizeaza formarea profesionala continua a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate, conform programului de formare continua;
  b) organizeaza si realizeaza formarea personalului auxiliar de specialitate al instantelor si parchetelor, recrutat prin concurs de ocupare in mod direct a posturilor.

  Sectiunea 2 - Realizarea activitatii de formare profesionala continua


  Art. 42
  (1) Programul de formare profesionala continua se intocmeste de directorul adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala continua, prin consultarea judecatorilor, procurorilor si grefierilor din instantele judecatoresti si de la parchete, a cursantilor si a formatorilor Scolii.
  (2) Programul de formare continua este aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere.

  Art. 43
  Grefierii si celalalt personal auxiliar de specialitate sunt obligati sa efectueze cursuri de formare continua cel putin o data la 5 ani, conform programarii facute de conducerea instantei sau parchetului, in baza optiunilor exprimate.

  Art. 44
  Grefierii si celalalt personal auxiliar de specialitate opteaza pentru una sau mai multe dintre temele propuse, la sfarsitul fiecarui an calendaristic, in functie de programul care le-a fost comunicat de Scoala.

  Art. 45
  Formarea profesionala continua este organizata sub forma de seminarii, sesiuni de pregatire, conferinte, vizite de lucru si stagii de formare in strainatate.

  Art. 46
  (1) Cursurile de formare profesionala continua se organizeaza la sediul Scolii sau la centrele de formare din tara.
  (2) Scoala poate desemna si cate un coordonator de pregatire continua in fiecare dintre centrele de perfectionare din tara, dintre formatorii Scolii, care are sarcina sa pregateasca, sa coordoneze si sa modereze cursurile de pregatire continua.

  Art. 47
  (1) Scoala verifica, prin coordonatorul de pregatire continua, prezenta participantilor pe toata durata cursurilor.
  (2) Eventualele renuntari din partea grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate trebuie motivate si trimise la sediul Scolii, intr-un termen rezonabil.

  Art. 48
  (1) La finalul fiecarui curs, participantii primesc adeverinte in care sunt consemnate rezultatele obtinute in urma evaluarii cunostintelor acumulate.
  (2) Personalul auxiliar de specialitate care participa la cursurile de formare profesionala continua in calitate de formator sau cursant se considera delegat in interesul serviciului pe toata durata cursurilor, beneficiind de drepturile prevazute de dispozitiile legale.
  (3) Formarea profesionala continua a personalului auxiliar de specialitate se realizeaza din fonduri bugetare prevazute in bugetele Scolii si ale instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si din fonduri provenite din programe de cooperare internationala.

  Art. 49
  Scoala sprijina activitatea de formare profesionala continua a personalului auxiliar, organizata in cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, prin furnizarea materialelor documentare si formarea formatorilor.

  Sectiunea 3 - Atributiile personalului de executie al departamentului de formare profesionala continua


  Art. 50
  (1) Personalul de instruire al departamentului de formare profesionala continua are in principal urmatoarele atributii:
  a) inainteaza directorului adjunct coordonator propuneri privind programul de formare profesionala continua a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate;
  b) inainteaza directorului adjunct coordonator propunerile privind locatia in care se vor desfasura seminariile de formare profesionala continua, in functie de numarul participantilor si de instanta sau de parchetul in care acestia functioneaza;
  c) realizeaza, impreuna cu colaboratorii externi, materialele de curs ce vor fi predate in cadrul fiecarui seminar si asigura multiplicarea acestora;
  d) realizeaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct coordonator, agenda seminariilor de formare profesionala continua;
  e) realizeaza lunar situatia desfasurarii seminariilor in vederea acordarii remunerarii colaboratorilor externi;
  f) asigura organizarea si evaluarea participantilor la cursurile de formare profesionala continua;
  g) colaboreaza, sub indrumarea si controlul directorului adjunct coordonator, cu departamentul de formare a formatorilor pentru selectia, formarea si evaluarea formatorilor din cadrul formarii profesionale continue;
  h) formuleaza propunerile privind necesarul de rechizite si servicii utile activitatii de formare profesionala continua;
  i) formuleaza propunerile de buget pe baza numarului de formatori, a orelor de seminarii din programul de formare profesionala continua, a costurilor activitatilor de formare continua din centrele regionale.
  (2) Personalul de instruire exercita orice alte atributii din dispozitia directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala continua, in conditiile legii.

  Art. 51
  (1) Personalul auxiliar al departamentului de formare profesionala continua are in principal urmatoarele atributii:
  a) pregateste desfasurarea seminariilor, realizeaza corespondenta cu instantele si parchetele, cu formatorii si participantii;
  b) tine evidenta activitatii de formare profesionala continua prevazuta in programul de formare continua aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
  c) asigura rezervarile de cazare pentru participantii la seminariile de formare profesionala continua;
  d) tine evidenta rezultatelor obtinute de participanti la evaluarile seminariilor, precum si evidenta documentelor care atesta participarea la astfel de seminarii;
  e) elibereaza adeverinte de participare la activitatile de formare profesionala continua;
  f) asigura multiplicarea materialelor de curs pentru formarea profesionala continua, precum si transmiterea acestora in format electronic;
  g) asigura administrarea bibliotecii din cadrul centrelor de perfectionare;
  h) asigura intocmirea de baze de date, statistici lunare, trimestriale si anuale privind participarea la cursurile de formare profesionala continua;
  i) asigura evidenta persoanelor, a prezentei la cursuri, a cataloagelor pentru cursantii recrutati prin concurs direct, care beneficiaza de formare in cadrul centrelor de perfectionare.
  (2) Personalul auxiliar exercita orice alte atributii din dispozitia directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesionala continua, in conditiile legii.


  Capitolul VI - Departamentul de formare a formatorilor


  Art. 52
  (1) Departamentul de formare a formatorilor realizeaza recrutarea si formarea formatorilor, potrivit strategiei aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.
  (2) Formarea formatorilor se realizeaza cu ajutorul unor formatori cu experienta si rezultate bune in activitatea didactica.

  Art. 53
  Necesarul de formatori se stabileste de consiliul de conducere, prin consultarea directorilor adjuncti coordonatori ai departamentelor de formare profesionala initiala si continua.

  Art. 54
  (1) Selectia candidatilor care isi anunta intentia de a deveni formatori ai Scolii se realizeaza de catre o comisie numita prin hotarare a consiliului de conducere, conform unei proceduri publice si transparente, cu aplicarea unor criterii obiective, stabilite prin strategia de selectie si formare a formatorilor.
  (2) Anuntul privind selectia candidatilor se publica pe pagina de internet a Scolii cu cel putin 30 de zile inainte de interviu.
  (3) Dosarul candidatilor va cuprinde:
 • scrisoare de intentie;
 • curriculum vitae;
 • un plan de seminar pe o tema la alegere, numai pentru candidatii care nu au desfasurat activitate de formator la Scoala.
  (4) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de selectie.
  (5) Lista candidatilor selectati este aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere.

  Art. 55
  (1) Formatorii Scolii pot beneficia de formare in domeniul tehnicilor pedagogice si pregatire de specialitate, care se realizeaza prin seminarii, conferinte, stagii si vizite de lucru la institutii similare din strainatate.
  (2) La sfarsitul fiecarui seminar de formare, fiecare formator primeste un certificat de participare.

  Art. 56
  Evidenta formatorilor si a activitatii acestora este tinuta de departamentele in cadrul carora isi desfasoara activitatea.


  Capitolul VII - Departamentul relatii internationale


  Art. 57
  Scoala poate avea relatii de colaborare cu organisme sau organizatii internationale, institutii similare din alte tari si reprezentante diplomatice din Romania, in scopul imbunatatirii activitatii acesteia.

  Art. 58
  Programele internationale sunt aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere al Scolii.

  Art. 59
  (1) Atributiile departamentului relatii internationale sunt:
  a) reprezinta institutia, in limita mandatului acordat de director, in relatiile cu partenerii straini;
  b) coordoneaza realizarea activitatilor cuprinse in programele de cooperare internationala;
  c) identifica potentialii parteneri externi in vederea extinderii relatiilor de cooperare cu organisme internationale si institutii similare din alte tari;
  d) propune teme si modalitati practice de realizare a cooperarii cu partenerii externi;
  e) inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii propuneri cu privire la persoanele care urmeaza sa se deplaseze in strainatate;
  f) intocmeste situatii, rapoarte si baze de date cu privire la programele internationale desfasurate;
  g) elaboreaza proiectele conventiilor de infratire cu institutii similare din strainatate, precum si alte documente referitoare la aceste programe;
  h) realizeaza corespondenta necesara derularii programelor internationale;
  i) asigura traducerea documentelor si materialelor aferente diferitelor programe.
  (2) Departamentul relatii internationale indeplineste orice alte atributii privind cooperarea internationala, prevazute de lege sau incredintate de conducerea Scolii.


  Capitolul VIII - Departamentul economico-financiar si administrativ


  Art. 60
  In cadrul departamentului economico-financiar si administrativ functioneaza:
  a) compartimentul financiar-contabil;
  b) compartimentul de achizitii;
  c) biroul resurse umane, documentare si perfectionare profesionala;
  d) compartimentul secretariat, protocol si administrativ;

  Art. 61
  (1) Compartimentul financiar-contabil are urmatoarele atributii:
  a) asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii financiar-contabile;
  b) organizeaza activitatea de control financiar preventiv;
  c) efectueaza platile, prin semnatura directorului economic, iar in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau;
  d) efectueaza plata drepturilor salariale si a indemnizatiilor pe baza documentelor de prezenta intocmite de compartimentele cu aceste sarcini;
  e) organizeaza si raspunde de efectuarea lucrarilor de planificare financiara, intocmirea lucrarilor privitoare la veniturile si cheltuielile Scolii, planul de casa, cerute de Consiliul Superior al Magistraturii, sau, dupa caz, de Ministerul Finantelor Publice;
  f) fundamenteaza fondul pentru salarii si statul de functii, precum si alte lucrari financiar-contabile si asigura controlul gestiunilor si efectuarea inventarierii patrimoniului Scolii;
  g) pastreaza registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabila;
  h) verifica documentele financiare primite si intocmeste notele contabile pentru operatiunile economico-financiare din activitatea Scolii;
  i) organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale, asigurand efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si operatiunile curente cu bancile finantatoare;
  j) tine evidenta contabila a consumurilor de materiale pentru activitatea Scolii, pe baza evidentei tehnico-operative.
  (2) Compartimentul indeplineste orice alte atributii cu caracter financiar-contabil incredintate de conducerea Scolii, in conditiile legii.

  Art. 62
  (1) Compartimentul achizitii are urmatoarele atributii principale:
  a) intocmeste planul de achizitii pentru bunuri, servicii sau lucrari pe baza solicitarilor formulate de compartimentele functionale ale Scolii si il prezinta spre aprobare directorului Scolii;
  b) urmareste actualizarea permanenta a planului de achizitii;
  c) asigura aprovizionarea Scolii cu bunurile materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii, potrivit procedurii stabilite;
  d) asigura contractarea serviciilor si a lucrarilor necesare bunei functionari a Scolii;
  e) tine evidenta contractelor si urmareste derularea lor;
  f) organizeaza activitatea magaziei si asigura depozitarea in bune conditii a materialelor.
  (2) Compartimentul exercita orice alte atributii din dispozitia conducerii Scolii, in conditiile legii.

  Art. 63
  (1) Biroul resurse umane, documentare si perfectionare profesionala are urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza proiectul de stat de functii si proiectul de stat de personal;
  b) redacteaza si fundamenteaza propunerile de suplimentare a numarului de posturi, de transformare sau modificare a nivelurilor acestora;
  c) raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru incadrarea personalului Scolii;
  d) alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale angajatilor Scolii si asigura confidentialitatea acestora;
  e) primeste si rezolva corespondenta privind drepturile ce decurg din executarea raporturilor de munca;
  f) asigura tinerea la zi a evidentei personalului, cu modificarile ce intervin in statutul acestuia;
  g) elaboreaza fisele postului, fisele si rapoartele de evaluare pentru personalul incadrat;
  h) gestioneaza cartile de munca si celelalte documente care presupun cunostinte in domeniul resurselor umane;
  i) elaboreaza si redacteaza deciziile de incadrare, evaluare, promovare si incetare a raporturilor de munca ale personalului;
  j) intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta in vederea platii drepturilor banesti;
  k) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri in ceea ce priveste atributiile biroului resurse umane, documentare si perfectionare profesionala, proiectul Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri;
  l) indeplineste atributiile referitoare la organizarea concursurilor privind selectarea si recrutarea personalului auxiliar al Scolii;
  m) elaboreaza si redacteaza contractele individuale de munca si raspunde de efectuarea operatiunilor necesare in registrul general de evidenta a salariatilor;
  n) asigura elaborarea tipizatelor, a borderourilor de notare, a proceselor-verbale, precum si a altor acte necesare activitatilor de corectare pentru concursul de admitere la Scoala;
  o) redacteaza contractele de instruire ale cursantilor, asigura evidenta cursantilor pe ani de studiu, redacteaza si completeaza registrul matricol, elaboreaza si tine evidenta atestatelor ce se elibereaza absolventilor Scolii;
  p) asigura gestionarea informatiilor specifice resurselor umane pentru angajati, personal de instruire, cursanti si formatori ai Scolii;
  q) asigura confectionarea legitimatiilor pentru personalul angajat, detasat, precum si pentru cursantii Scolii;
  r) elibereaza, sub semnatura conducerii, adeverinte pentru cursanti si personalul incadrat;
  s) tine evidenta hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii ce privesc Scoala si activitatea acesteia;
  t) asigura actualizarea permanenta a informatiilor de pe pagina de internet a Scolii, publicarea anunturilor privind declaratiile de avere si de interese pentru angajatii proprii, precum si pentru personalul detasat, asigura publicarea anunturilor privind concursurile de ocupare a posturilor vacante in structura Scolii, a anunturilor privind concursurile organizate de instante si parchete;
  u) gestioneaza fondul de carte si de publicatii, mijloacele informatice si tehnice de care dispune Scoala;
  v) propune programele de perfectionare profesionala ce trebuie urmate de angajati in vederea eficientizarii activitatii acestora si urmareste derularea lor.
  (2) Biroul exercita orice alte atributii din dispozitia conducerii Scolii, in conditiile legii.

  Art. 64
  (1) Compartimentul secretariat, protocol si administrativ are urmatoarele atributii:
  a) asigura inregistrarea corespondentei si repartizarea acesteia departamentelor si compartimentelor Scolii, conform rezolutiei directorului;
  b) asigura multiplicarea materialelor de curs pentru departamentul de formare profesionala initiala si departamentul de formare profesionala continua;
  c) efectueaza activitatile administrative necesare pentru buna desfasurare a relatiilor cu autoritatile din tara si strainatate, formatori, mass-media si publicul care se adreseaza Scolii;
  d) asigura arhivarea documentelor primite sau elaborate de Scoala si raspunde de pastrarea si conservarea acestora;
  e) comunica celorlalte departamente sau compartimente datele si documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
  f) tine la zi condica de prezenta in vederea intocmirii foii colective de prezenta;
  g) duce la indeplinire masurile stabilite pentru asigurarea conditiilor de lucru in Scoala, a pazei cladirii, securitatii bunurilor si a pazei contra incendiilor;
  h) se ocupa de activitatea administrativ-gospodareasca a Scolii, asigurand buna intretinere a imobilelor, instalatiilor, mobilierului si a celorlalte obiecte de inventar.
  (2) Compartimentul indeplineste orice alte atributii incredintate de conducerea Scolii, in conditiile legii.

  Art. 65
  Atributiile si raspunderile fiecarui salariat se stabilesc prin fisa postului, ce se intocmeste sub coordonarea conducerii Scolii.


  Capitolul IX - Personalul Scolii Nationale de Grefieri


  Sectiunea 1 - Dispozitii generale


  Art. 66
  Statul de personal si statul de functii ale Scolii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Art. 67
  Personalul de executie al Scolii este compus din:
  a) personalul de instruire;
  b) functionari publici;
  c) personal contractual.

  Art. 68
  (1) Personalul de instruire al Scolii este format din:
  a) personalul propriu al Scolii, care poate fi incadrat in conditiile legii, recrutat, de regula, din randul judecatorilor, procurorilor si grefierilor cu studii superioare juridice sau al altor specialisti, detasati, potrivit dispozitiilor legii, in cadrul Scolii;
  b) colaboratori externi/formatori ai Scolii, recrutati, de regula, din randul judecatorilor, procurorilor, grefierilor cu studii superioare juridice, cadrelor didactice universitare sau al altor specialisti romani ori straini.
  (2) Colaboratorii externi ai Scolii sunt salarizati in raport cu numarul de ore prestate, in conditiile legii.
  (3) Personalul de instruire al Scolii are obligatia sa asigure desfasurarea programelor de formare initiala si continua a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate, a stagiilor de practica, in conformitate cu orarul activitatii Scolii si cu curriculele, a programelor de formare a formatorilor, precum si realizarea programelor internationale de care beneficiaza Scoala.

  Sectiunea 2 - Functionarii publici


  Art. 69
  (1) Functionarii publici din cadrul Scolii isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevazut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat in conditiile legii.

  Art. 70
  Salarizarea functionarilor publici este reglementata potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

  Sectiunea 3 - Personalul contractual


  Art. 71
  (1) Personalul contractual din cadrul Scolii isi desfasoara activitatea in temeiul Codului muncii.
  (2) Ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul Scolii se realizeaza prin concurs sau examen organizat de aceasta institutie.

  Art. 72
  (1) Poate ocupa un post de personal contractual in cadrul Scolii persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate deplina de exercitiu;
  b) are studii ce corespund functiei;
  c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
  d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
  e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.
  (2) Numirea pe posturi de personal contractual a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) se face prin act administrativ al directorului Scolii.

  Art. 73
  (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta:
  a) cerere-tip;
  b) copie de pe actul de identitate;
  c) copie de pe certificatul de nastere si, dupa caz, copie de pe certificatul de casatorie;
  d) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;
  e) certificatul de cazier judiciar;
  f) certificatul de cazier fiscal;
  g) curriculum vitae;
  h) copie de pe carnetul de munca;
  i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
  j) doua fotografii color 2/3 cm.
  (2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.

  Art. 74
  (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, a unei probe practice, precum si a unui interviu.
  (2) Tematica si bibliografia de concurs/examen se propun de sefii compartimentelor in care se afla postul vacant si se inainteaza biroului resurse umane, documentare si perfectionare profesionala, care le supune spre aprobare directorului Scolii.
  (3) Data si locul sustinerii concursului, numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs, precum si cuantumul taxei de inscriere se stabilesc de catre directorul Scolii si se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediu, prin intermediul mass-media si prin publicarea pe pagina de internet a Scolii cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
  (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza directorului Scolii si se depun cu cel putin 5 zile inainte de data concursului la secretariatul Scolii.

  Art. 75
  (1) Pentru fiecare proba de concurs, in functie de numarul candidatilor, prin decizie, directorul Scolii numeste comisia de examinare, comisia de interviu, precum si comisia de solutionare a contestatiilor.
  (2) Comisia de examinare, comisia de interviu si comisia de solutionare a contestatiilor sunt alcatuite din cate 3 membri.
  (3) Comisia de examinare elaboreaza subiectele si baremele, corecteaza lucrarile, examineaza candidatii la proba practica, iar comisia de interviu intervieveaza candidatii.
  (4) Subiectele probei de verificare a cunostintelor teoretice se intocmesc cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, in 3 variante, si se depun in plicuri separate si sigilate.
  (5) Cele 3 plicuri sigilate sunt prezentate de un membru al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
  (6) Un reprezentant al candidatilor procedeaza la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat. Membrii comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.

  Art. 76
  Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este stabilit de comisia de examinare, in functie de complexitatea subiectelor, fara a depasi 3 ore.

  Art. 77
  (1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listei nominale intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza la vedere actul de identitate pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista nominala se va mentiona prezenta fiecarui candidat.
  (2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisa.

  Art. 78
  Inainte de a primi subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Scolii.

  Art. 79
  Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare si persoanele care supravegheaza desfasurarea probei scrise.

  Art. 80
  (1) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii vor primi coli de hartie avand stampila de concurs.
  (2) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii vor putea folosi numai stilou cu cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie, cerneala sau pixuri.

  Art. 81
  (1) La expirarea timpului prevazut la art. 76, lucrarile candidatilor sunt stranse in ordinea predarii lor, sub semnatura acestora si cu consemnarea intr-un borderou a numarului de pagini pentru fiecare lucrare.
  (2) Daca examinarea se face in mai multe sali, se va intocmi un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
  (3) Borderoul de predare a lucrarilor si lucrarile candidatilor vor fi predate comisiei de verificare a cunostintelor teoretice.

  Art. 82
  Pe toata durata desfasurarii probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se va putea face numai cu insotitor.

  Art. 83
  Orice frauda sau tentativa de frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In aceste cazuri se intocmeste un proces-verbal, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".

  Art. 84
  (1) Lucrarea scrisa a fiecarui candidat se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
  (2) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.

  Art. 85
  Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie sa obtina cel putin media 6,00 (sase).

  Art. 86
  (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba de verificare a cunostintelor teoretice pot depune contestatie la biroul resurse umane, documentare si perfectionare profesionala din cadrul Scolii, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
  (2) Contestatiile se solutioneaza de comisia de contestatii, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Nota obtinuta la contestatie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
  (3) Notele finale ale candidatilor sunt afisate la sediul Scolii si pe pagina sa de internet, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2).

  Art. 87
  Pentru posturile ce presupun desfasurarea unei activitati de secretariat, administrative, de gospodarire, de intretinere-reparatii si de deservire, concursul va consta intr-o proba practica si un interviu.

  Art. 88
  (1) In urma sustinerii probei practice candidatul va fi declarat "admis" sau "respins".
  (2) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practica se stabilesc de comisia de examinare, in functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
  (3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba practica.

  Art. 89
  (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, la proba practica sustin un interviu.
  (2) Interviul se noteaza cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
  (3) Nota finala la proba orala o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
  (4) Notele obtinute la interviu nu pot fi contestate.

  Art. 90
  (1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 6,00 (sase).
  (2) Media generala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, respectiv la proba practica si la proba orala.
  (3) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor si de probele de concurs sustinute.
  (4) La medii egale, comisia va stabili candidatul declarat admis in ordine descrescatoare a notelor obtinute la cele doua probe, in ordinea sustinerii acestora.

  Art. 91
  In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii concursului, comisia de examinare va preda intregul material de concurs biroului resurse umane, documentare si perfectionare profesionala, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Scolii si va redacta deciziile de incadrare pentru candidatii declarati admisi.

  Art. 92
  Numirea candidatilor declarati admisi la concurs se face de catre directorul Scolii.

  Art. 93
  Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.

  Art. 94
  Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

  Art. 95
  Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea, cu cel putin 15 zile inainte de prima proba de concurs.

  Sectiunea 4 - Drepturile si obligatiile personalului Scolii Nationale de Grefieri


  Art. 96
  Personalul Scolii are urmatoarele drepturi:
  a) sa isi desfasoare activitatea in conditii de lucru adecvate;
  b) sa beneficieze de drepturile salariale stabilite de lege;
  c) sa beneficieze de concediile prevazute de lege;
  d) sa participe la activitati de formare profesionala organizate de Scoala sau de institutii specializate;
  e) sa beneficieze de toate celelalte drepturi specifice fiecarei categorii de personal, in conditiile legii.

  Art. 97
  Personalul Scolii are urmatoarele obligatii:
  a) sa respecte programul de lucru stabilit;
  b) sa cunoasca atributiile departamentului din care face parte, natura si scopul activitatii institutiei, precum si sarcinile ce ii revin in vederea indeplinirii in mod corespunzator a acestora;
  c) sa execute la timp si in bune conditii sarcinile de serviciu, folosind in mod eficient si integral timpul de lucru;
  d) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, in vederea realizarii unor lucrari cu un nivel ridicat al calitatii;
  e) sa se preocupe de buna gospodarire si de pastrarea in conditii corespunzatoare a bunurilor aflate in administrarea Scolii;
  f) sa respecte dispozitiile legale privind pastrarea secretului de serviciu si cele referitoare la documente, date sau informatii care nu sunt destinate accesului publicului;
  g) sa respecte normele de protectia muncii, securitatea muncii, precum si celelalte norme privind securitatea bunurilor si persoanelor.

  Sectiunea 5 - Evaluarea personalului Scolii Nationale de Grefieri


  Art. 98
  Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta si de performanta, personalul Scolii, mai putin judecatorii si procurorii detasati, este supus anual unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii, integritatea, obligatia de formare profesionala continua. In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.

  Art. 99
  Indicatorii de evaluare, stabiliti pe baza criteriilor mentionate la art. 98, pentru fiecare categorie de personal, se aproba de consiliul de conducere al Scolii.

  Art. 100
  (1) Evaluarea personalului se face de catre comisii constituite prin hotararea consiliului de conducere, separat pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator".
  (3) Personalul de executie nemultumit de calificativul acordat poate face contestatie la consiliul de conducere in termen de 30 zile de la comispozitiilor referitoare la timpul de lucru;
  b) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
  c) refuzul nejustificat de a indeplini indatoririle prevazute de lege, de regulamente sau stabilite de conducerea Scolii;
  d) nerespectarea confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
  e) neglijenta grava sau neglijente repetate in rezolvarea lucrarilor;
  f) manifestarile care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale;
  g) incalcarea interdictiilor si incompatibilitatilor prevazute de lege;
  h) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal.

  Art. 103
  Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica in raport de gravitatea abaterilor sunt:
  a) avertismentul scris;
  b) diminuarea indemnizatiei sau a salariului de incadrare cu 5-15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  c) eliberarea din functie sau desfacerea disciplinara a contractului de munca.

  Art. 104
  (1) Sanctiunile disciplinare se aplica de consiliul de conducere al Scolii.
  (2) Hotararea consiliului de conducere prin care se aplica sanctiunea poate fi atacata la instanta competenta in termen de 30 de zile de la comunicare.

  Art. 105
  (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare esrului legal.

  Art. 103
  Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica in raport de gravitatea abaterilor sunt:
  a) avertismentul scris;
  b) diminuarea indemnizatiei sau a salariului de incadrare cu 5-15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  c) eliberarea din functie sau desfacerea disciplinara a contractului de munca.

  Art. 104
  (1) Sanctiunile disciplinare se aplica de consiliul de conducere al Scolii.
  (2) Hotararea consiliului de conducere prin care se aplica sanctiunea poate fi atacata la instanta competenta in termen de 30 de zile de la comunicare.

  Art. 105
  (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare este in mod obligatoriu precedata de efectuarea unei cercetari cu privire la faptele care constituie incalcari ale prevederilor legale sau regulamentare.
  (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de catre persoana desemnata de consiliul de conducere. In cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei si orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea persoanei cercetate si verificarea apararilor acesteia.
  (3) Cercetarea se finalizeaza printr-un referat in care se consemneaza rezultatul constatarilor. Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
  (4) Hotararea se motiveaza si se comunica in termen de 10 zile de la emiterea sa.

  Art. 106
  Judecatorii si procurorii detasati pot fi sanctionati in temeiul Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 107
  Grefierii detasati pot fi sanctionati in temeiul Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 108
  Functionarii publici pot fi sanctionati in temeiul Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  Poate fi de interes si:
  HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotararea 546/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  Hotarare CSM 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consil
  Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
  Hotararea CSM 803/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa a
  Ordin nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare
  Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu
  Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005
  Hotarare nr. 633/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2
  Hotarare nr. 634/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea
  Hotarare nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea CSM nr. 185/2007
  OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
  Comunitate juridica. Informatii pentru profesiile juridice
  Regulament de ordine interioara al parchetelor, 2007
  Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
  Judecatorii, adrese utile
  Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
  Cristi Danilet

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: