DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 13/07/2004

Modificari si completari
 • Aprobat prin Hotarare nr. 983/2004
 • Hotarare nr. 52/2005
 • Hotarare nr. 89/2007


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, persoana juridica autonoma, este organizatia profesionala, de utilitate publica, fara scop lucrativ, din care fac parte auditorii financiari care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile ulterioare.

  Art. 2
  Camera organizeaza, coordoneaza si autorizeaza, in numele statului, desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania, asigurand exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, potrivit legii si prezentului regulament.

  Art. 3
  Auditorii financiari, membri ai Camerei, aleg, potrivit legii, organele de conducere ale acesteia, care ii reprezinta in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.

  Art. 4
  Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Camera.

  Art. 5
  (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata.
  (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura, in baza art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata:
  a) activitatea de audit financiar;
  b) activitatea de audit intern;
  c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
  d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
  e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
  f) activitati de expertiza contabila;
  g) activitati de evaluare;
  h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.
  (3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare prevazute la alin. (2), cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.


  Capitolul II - Organizarea si functionarea Camerei


  Art. 6
  Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania. In acest scop, in baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, Camera are urmatoarele atributii:
  a) elaborarea reglementarilor privind: a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, care va cuprinde, in principal, prevederi referitoare la:
 • organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
 • atributiile si raspunderile Camerei;
 • regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar;
 • cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
 • abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;
  a2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  a3) Standardele de audit financiar;
  a4) Programa analitica pentru examenul in vederea accesului la profesia de auditor financiar;
  a5) Normele privind controlul calitatii auditului financiar;
  a6) Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari;
  a7) Normele minimale de audit financiar;
  a8) Standardele de audit intern;
  a9) Normele de audit intern, in conformitate cu standardele internationale in domeniu;
  a10) Normele privind perioada de pregatire practica profesionala a stagiarilor in activitatea de audit financiar. Reglementarile prevazute la lit. a2)-a10) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei;
  b) elaborarea si aprobarea regulilor si procedurilor pentru aplicarea legii, in limitele si competentele stabilite prin aceasta;
  c) atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea independenta a acestei profesii;
  d) organizarea si urmarirea programului de pregatire continua a auditorilor financiari;
  e) controlul calitatii activitatii de audit financiar;
  f) promovarea actualizarii legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
  g) elaborarea si urmarirea aplicarii normelor interne privind activitatea Camerei;
  h) retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare independenta a profesiei de auditor financiar in conditiile prevazute de prezentul regulament;
  i) reprezentarea profesiei de auditor financiar din Romania in institutiile si organizatiile profesionale europene si internationale.
  Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004
  Completat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 7
  Organizarea si functionarea Camerei sunt asigurate, potrivit legii si prezentului regulament, de catre organele alese, care au functie reprezentativa, de conducere, decizie si control. Aplicarea hotararilor organelor de conducere alese ale Camerei se realizeaza de catre aparatul executiv al acesteia.

  Art. 8
  (1) Camera isi are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, et. 5, sectorul 5.
  (2) Camera poate infiinta reprezentante in tara si in strainatate.
  (3) Organele alese cu rol reprezentativ, de conducere, decizie si control ale Camerei sunt: Consiliul Camerei si Biroul permanent al Consiliului Camerei.
  (4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi de Conferinta ordinara a Camerei, putand indeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia, prevazute de prezentul regulament.
  (5) Conferinta ordinara a Camerei alege in aceleasi conditii si pe aceeasi durata a mandatului Comisia de auditori statutari si Comisia de apel ale Camerei.

  Art. 9
  Potrivit art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, membrii Consiliului Camerei care in perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate sunt obligati sa solicite suspendarea lor din functia pe care o detin in Consiliul Camerei, pe durata incompatibilitatii.

  Art. 10
  Conferinta Camerei, denumita in continuare Conferinta, este organul de conducere al Camerei si poate fi ordinara si extraordinara.

  Art. 11
  Conferinta ordinara a Camerei se intruneste o data pe an, la convocarea Consiliului Camerei, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.

  Art. 12
  (1) Conferinta ordinara a Camerei are ca principale atributii:
  a) dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei;
  b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Camerei;
  c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei;
  d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
  e) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar urmator;
  f) aprobarea normelor de reprezentare la Conferinta;
  g) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Camerei;
  h) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
  i) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de apel;
  j) stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;
  k) aprobarea programului de activitati al Consiliului Camerei pe anul in curs;
  l) aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiintarii reprezentantelor din tara si din strainatate ale Camerei;
  m) aprobarea modificarilor si completarilor la Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
  (2) Conferinta ordinara a Camerei poate indeplini si alte atributii, potrivit legii.

  Art. 13
  (1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
  (2) In cazul neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti, cu majoritate simpla de voturi.
  (3) Membrii Camerei cu drept de vot sunt auditorii financiari care si-au indeplinit toate obligatiile catre Camera la termenele stabilite prin hotararile acesteia.

  Art. 14
  Conferinta extraordinara a Camerei poate fi convocata de Biroul permanent sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numarul membrilor Camerei, cu drept de vot, care adreseaza cererea Secretariatului general, specificand in aceasta problemele propuse sa fie dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare.

  Art. 15
  Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara:
  a) la prima convocare, prezenta membrilor reprezentand doua treimi din numarul de voturi, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate;
  b) la a doua convocare, prezenta membrilor reprezentand jumatate din numarul de voturi, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate.

  Art. 16
  Conferinta extraordinara poate adopta hotarari in ceea ce priveste:
  a) modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
  b) schimbarea sediului social;
  c) orice alta hotarare pentru care este necesara aprobarea Conferintei extraordinare a Camerei.

  Art. 17
  (1) Convocarea Conferintei se face cu cel putin 30 de zile inainte de data intrunirii.
  (2) Anuntul privind convocarea se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala si cuprinde locul, data de desfasurare, precum si ordinea de zi a Conferintei.
  (3) La anuntarea Conferintei se stabilesc locul, ziua si ora desfasurarii acesteia. In cadrul aceluiasi anunt se stabilesc locul, ziua si ora pentru desfasurarea Conferintei la a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului statutar pentru desfasurarea acesteia la prima convocare.
  (4) Fiecare membru persoana fizica al Camerei are dreptul la un singur vot la Conferinta.
  (5) Membrii Camerei pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale, autentificata de un notar public. Procurile se depun in original la Secretariatul general, inainte de data la care are loc Conferinta, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii Consiliului Camerei sau persoanele din aparatul executiv al acesteia nu pot reprezenta alti auditori financiari.
  (6) Conferinta se deschide de presedintele Consiliului Camerei sau de inlocuitorul desemnat de acesta. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei, de catre presedinte si secretarii desemnati de acesta, se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi.
  (7) Hotararile Conferintei se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel.
  (8) Prin procesul-verbal, semnat de presedintele si de secretarii lucrarilor Conferintei, se constata indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul sedintei. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Conferintei sau sintezele acestora, dupa caz, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 18
  (1) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare pentru o perioada de 5 ani, conform procedurilor prevazute in prezentul regulament. Consiliul Camerei are in componenta sa 15 membri.
  (2) Primul Consiliu al Camerei se compune din 6 membri alesi de prima Conferinta ordinara a Camerei si cei 9 membri ai comitetului provizoriu.
  (3) Orice membru al Camerei, cu exceptia persoanelor juridice, poate fi ales ca membru al Consiliului Camerei, cu conditia ca:
  a) sa fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevazuta de prezentul regulament;
  b) la data depunerii candidaturii sale sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  c) impotriva sa sa nu se fi hotarat anterior sanctiunea excluderii din Camera;
  d) in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii sale sa nu se fi hotarat de catre Camera vreo sanctiune disciplinara impotriva sa;
  e) sa nu detina o functie eligibila intr-un alt organism profesional.
  (4) Candidaturile se depun la Secretariatul general in termenul si conform modelului publicat in cel putin doua cotidiene de larga circulatie.
  (5) Consiliul Camerei poate cere unui candidat sa dea declaratii pe care le considera necesare privind respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate mai sus. Consiliul Camerei poate respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa faca asemenea declaratii sau care face o declaratie falsa ori incorecta. In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei si una sau mai multe dintre declaratiile sale au fost false sau incorecte, iar candidatul respectiv nu ar fi fost ales in cazul in care declaratiile respective ar fi fost conforme cu realitatea, Consiliul Camerei declara alegerea acelui membru ca fiind nula. Orice asemenea declaratie nu trebuie sa afecteze validitatea alegerii oricarui alt candidat ca membru al Consiliului Camerei.

  Art. 19
  (1) Candidatii trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul regulament.
  (2) Alegerea se face prin vot secret, iar rezultatul se anunta in Conferinta.
  (3) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul Camerei. Buletinul de vot trebuie sa contina numele fiecarui candidat.
  (4) Fiecare membru al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un numar care sa nu depaseasca numarul locurilor eligibile.
  (5) Conferinta alege Comisia de votare care indeplineste urmatoarele atributii:
  a) primirea buletinelor de vot si distribuirea acestora catre auditorii financiari cu drept de vot;
  b) numararea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;
  c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;
  d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la rezultatele votarii;
  e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu mandatul Consiliului Camerei;
  f) alte atributii stabilite de Conferinta.
  (6) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi. In caz de egalitate candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.

  Art. 20
  (1) La prima sedinta membrii Consiliului Camerei aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale caror mandate se incheie, ca si in cazul celorlalti membri ai Consiliului, la data urmatoarelor alegeri desfasurate in cadrul Conferintei, daca intre timp nu le inceteaza calitatea de membru al Consiliului Camerei. Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat in aceeasi maniera la urmatoarea sedinta a Consiliului Camerei. Sedinta, precum si aparitia unui loc vacant trebuie anuntate tuturor membrilor Consiliului Camerei.
  (2) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit la Conferinta, conform raportului Comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul capitol.
  (3) Orice membru al Consiliului Camerei poate comunica in scris Secretariatului general intentia sa cu privire la retragerea din Consiliul Camerei, iar de la data demisiei locul sau devine vacant.
  (4) In cazul suspendarii unui membru al Consiliului Camerei se procedeaza conform prevederilor alin. (2), cu mentiunea ca mandatul noului membru are statut interimar, pana la incetarea suspendarii membrului titular.
  (5) Consiliul Camerei nu poate functiona in conditiile in care s-a vacantat o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament.

  Art. 21
  Calitatea de membru al Consiliului Camerei inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:
  a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
  b) pierderea capacitatii de exercitiu si interzicerea exercitarii, in conditiile legii, a unor drepturi, acestea fiind incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului Camerei;
  c) aplicarea de catre Camera a unei sanctiuni disciplinare ramase definitiva impotriva sa;
  d) neparticiparea la 4 sedinte consecutive ale Consiliului Camerei, fara o aprobare in acest sens;
  e) demisia din functie.

  Art. 22
  Consiliul Camerei se intruneste lunar si ori de cate ori se considera necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.

  Art. 23
  (1) La prima sedinta a Consiliului Camerei, care se desfasoara dupa Conferinta in care au loc alegerile, acesta trebuie sa aprobe regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului Camerei.
  (2) In absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui, sedintele sunt conduse de un vicepresedinte al Consiliului Camerei, desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.
  (3) Sedintele Consiliului Camerei nu pot avea loc decat in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.

  Art. 24
  (1) Hotararile Consiliului Camerei sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
  (2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor, votul presedintelui de sedinta determina rezultatul votului final.
  (3) Secretariatul general pastreaza procesele-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii Consiliului Camerei in sedinta imediat urmatoare celei la care se refera.

  Art. 25
  Consiliul Camerei coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei.

  Art. 26
  (1) Consiliul Camerei are urmatoarele atributii:
  a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor conferintelor Camerei;
  b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
  c) stabileste strategia si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
  d) prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioara, situatiile financiare si proiectul programului de activitate al Camerei;
  e) aproba Regulamentul intern de organizare si functionare a Biroului permanent;
  f) aproba organigrama si politica de personal ale Camerei;
  g) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei;
  h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;
  i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei.
  (2) In exercitarea atributiilor, Consiliul Camerei emite hotarari.
  Modificat de Hotarare nr. 62 din 09/05/2006 Anexa 1 la 23/05/2006
  Completat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 27
  (1) Presedintele ales de Consiliul Camerei este presedintele Camerei, al Consiliului si Biroului permanent. Presedintele prezideaza lucrarile Conferintei, Consiliului si Biroului permanent ale Camerei.
  (2) Presedintele sau inlocuitorul de drept al acestuia reprezinta Camera in raporturile cu terte persoane, cu autoritatile publice, precum si cu organizatiile nationale profesionale din alte tari si organismele internationale ale profesiei contabile, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei.
  (3) Presedintele, in exercitarea atributiilor sale, semneaza hotararile Consiliului Camerei si ale Biroului permanent al acestuia.
  (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.

  Art. 28
  (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei, denumit in continuare Biroul permanent, are in componenta sa: presedintele, prim-vicepresedintele si cei 5 vicepresedinti ai Consiliului Camerei.
  (2) Biroul permanent se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar.

  Art. 29
  (1) Biroul permanent exercita urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli anual pe care il inainteaza spre dezbatere si aprobare Consiliului Camerei, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
  b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
  c) examineaza si propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei;
  d) aproba programele de activitate ale departamentelor executive;
  e) aproba programul deplasarilor in strainatate;
  f) numeste, sanctioneaza si revoca secretarul general, sefii departamentelor Camerei si alte persoane cu functii de conducere din aparatul executiv al Camerei;
  g) aproba organigrama aparatului executiv al Camerei si salarizarea pentru fiecare functie prevazuta in aceasta;
  h) monitorizeaza Registrul auditorilor financiari;
  i) aproba documentele emise de Camera, supuse publicarii.
  (2) Biroul permanent exercita si alte atributii stabilite de Conferinta si de Consiliul Camerei.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, Biroul permanent emite decizii.

  Art. 30
  Comisia de auditori statutari a Camerei are urmatoarele atributii:
  a) efectueaza auditul situatiilor financiare ale Camerei;
  b) intocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei si le prezinta Conferintei spre dezbatere si aprobare;
  c) participa la sedintele Consiliului Camerei fara drept de vot.

  Art. 31
  Comisia de auditori statutari este alcatuita din 3 persoane alese dintre membrii Camerei.

  Art. 32
  Mandatul comisiei de auditori statutari este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

  Art. 33
  Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
  a) membrii Consiliului Camerei sau personalul executiv al Camerei;
  b) asociatii, angajatii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

  Art. 34
  Comisia de apel este compusa din 5 membri: 3 auditori financiari activi, membri ai Camerei, alesi de Conferinta si care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este auditor financiar activ.

  Art. 35
  Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

  Art. 36
  (1) Aparatul executiv al Camerei este format din:

  A. secretarul general;

  B. departamentele executive, dupa cum urmeaza:
  a) Departamentul de invatamant si admitere;
  b) Departamentul de servicii pentru membri;
  c) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala;
  d) Departamentul de conduita si disciplina profesionala;
  e) Departamentul de servicii generale;
  f) Departamentul de relatii internationale.
  (2) Secretarul general coordoneaza, conduce si controleaza activitatea departamentelor executive ale Camerei.
  (3) Pentru indeplinirea atributiilor sale, secretarul general are in subordine un compartiment propriu a carui structura se stabileste prin organigrama Camerei.

  Art. 37
  (1) Secretarul general al Camerei este numit de Biroul permanent.
  (2) Secretarul general are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) prezinta Biroului permanent al Consiliului Camerei proiectul programului de activitate al Camerei;
  b) propune spre avizare Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei;
  c) asigura punerea in aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
  d) propune Biroului permanent ordinea de zi a sedintelor acestuia si ale Consiliului Camerei, asigurand elaborarea si prezentarea documentelor care fac obiectul sedintelor respective;
  e) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei si Biroul permanent.

  Art. 38
  Compartimentul de lucru al secretarului general asigura, in principal, urmatoarele:
  a) serviciile de secretariat pentru lucrarile Conferintei, Consiliului Camerei si Biroului permanent;
  b) serviciile juridice pentru activitatile proprii ale Camerei;
  c) serviciile de relatii publice si protocol;
  d) alte servicii stabilite de Consiliul Camerei si Biroul permanent.

  Art. 39
  Departamentul de invatamant si admitere are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar;
  b) elaborarea normelor privind admiterea la stagiu a persoanelor care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
  c) monitorizarea auditorilor financiari activi care indruma pregatirea practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
  d) intocmirea documentatiei privind atribuirea calitatii de auditor financiar si de membru al Camerei;
  e) stabilirea cerintelor de pregatire profesionala continua si organizarea acestor activitati;
  f) elaborarea normelor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari si a programului de pregatire a stagiarilor in audit financiar;
  g) asigurarea conformitatii cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme internationale in materie de pregatire profesionala;
  h) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

  Art. 40
  Departamentul de servicii pentru membri are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului auditorilor financiari;
  b) actualizarea si publicarea editiilor revizuite ale normelor profesionale privind activitatea de audit financiar;
  c) organizarea activitatii de documentare si informare;
  d) asigurarea asistentei profesionale pentru membrii Camerei;
  e) aplicarea reglementarilor privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Camerei;
  f) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

  Art. 41
  (1) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala are, in principal, atributii privind respectarea de catre membri a normelor Camerei, care se refera la:
  a) Standardele de audit financiar;
  b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  c) Normele minimale de audit financiar;
  d) Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari;
  e) Procedurile de control al calitatii auditului financiar;
  f) Standardele de audit intern;
  g) Normele de audit intern;
  h) alte norme de reglementare a profesiei.
  (2) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala asigura implementarea sistemului de control al calitatii activitatii desfasurate de membrii Camerei, precum si investigarea aspectelor referitoare la conduita profesionala a membrilor.
  (3) In cazul unor constatari privind incalcarea normelor Camerei, Departamentul de monitorizare si competenta profesionala sesizeaza Departamentul de conduita si disciplina profesionala.
  (4) Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

  Art. 42
  Departamentul de conduita si disciplina profesionala analizeaza cazurile de abatere disciplinara, la sesizarea Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.

  Art. 43
  Competentele si activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesionala sunt cele prevazute la cap. XII.
  Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 44
  Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de conduita si disciplina profesionala.

  Art. 45
  Departamentul de servicii generale are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei, pe care il prezinta spre dezbatere si avizare Consiliului Camerei, in vederea aprobarii de catre Conferinta;
  b) conducerea si organizarea activitatii financiar-contabile si de executie bugetara proprie;
  c) urmarirea incasarii cotizatiilor, taxelor si a altor venituri ale Camerei;
  d) asigurarea serviciilor administrative si de gestionare a patrimoniului Camerei;
  e) asigurarea serviciilor de tehnologie informatica;
  f) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

  Art. 46
  Departamentul de relatii internationale are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) asigura cunoasterea, sistematizarea, precum si prezentarea Consiliului Camerei si Biroului permanent a materialelor referitoare la organismele internationale ale profesiei contabile si la organizatiile profesionale de profil din alte tari;
  b) asigura realizarea masurilor necesare in vederea aderarii Camerei la organismele profesionale internationale de profil;
  c) asigura colaborarea si cooperarea cu institutiile din alte tari care activeaza in domeniul auditului financiar;
  d) asigura participarea reprezentantilor Camerei la actiuni de colaborare profesionala cu organisme internationale si institutii de profil din alte tari;
  e) alte activitati stabilite de Biroul permanent al Consiliului Camerei.


  Capitolul III - Veniturile Camerei


  Art. 47
  (1) Camera isi asigura veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare si functionare din urmatoarele surse:

  I. cotizatii:
  1. cotizatiile fixe anuale datorate de auditorii financiari membri ai Camerei:
  a) persoane fizice active;
  b) persoane fizice nonactive;
  c) persoane juridice;
  2. cotizatii variabile anuale datorate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si persoane juridice, calculate procentual asupra cifrei de afaceri realizate din activitatea de audit financiar, audit intern si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar;

  II. tarife:
  1. tarif pentru:
  a) inscrierea la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
  b) inscrierea la examenul de aptitudini profesionale in vederea atribuirii calitatii de auditor financiar;
  c) monitorizarea activitatii stagiarilor in activitatea de audit financiar;
  2. tarif pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari, datorat de:
  a) auditorii financiari persoane fizice;
  b) auditorii financiari persoane juridice;

  III. incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

  IV. donatii, sponsorizari si alte venituri potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
  (2) Cuantumul si nivelurile cotizatiilor, tarifelor si ale altor venituri ale Camerei se stabilesc periodic prin hotarari ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament.
  (3) Hotararile Consiliului Camerei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Completat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 48
  Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si tarifele datorate catre Camera, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului Camerei, neachitarea sumelor datorate aferente unei perioade de un an de activitate atragand retragerea calitatii de membru al Camerei si interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.
  Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004


  Capitolul IV - Stagiarii in activitatea de audit financiar


  Art. 49
  Sunt, in intelesul art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

  Art. 50
  Camera stabileste normele pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarilor in activitatea de audit financiar, care constau in:
  a) conditiile de acces si admitere la stagiu;
  b) durata, organizarea si desfasurarea stagiului;
  c) atributiile indrumatorilor de stagiu;
  d) modul de completare a Caietului de practica in activitatea de audit financiar;
  e) alte obligatii ale stagiarului, stabilite prin hotarare a Consiliului Camerei.

  Art. 51
  Stagiarii in activitatea de audit financiar vor efectua, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, programul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit financiar in cadrul cabinetelor individuale sau societatilor de profil cu forme legale de incadrare sau fara remuneratie, potrivit normelor elaborate de Camera.


  Capitolul V - Norme privind atribuirea si retragerea calitatii de auditor financiar


  Art. 52
  Din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, Camera are, potrivit legii, ca membri auditori financiari persoane fizice, care pot fi:
  a) auditori financiari persoane fizice active;
  b) auditori financiari persoane fizice nonactive.

  Art. 53
  Auditorii financiari, membri ai Camerei, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari in baza declaratiei pe propria raspundere, in una dintre cele doua sectiuni:
  a) auditori financiari activi; sau
  b) auditori financiari nonactivi.

  Art. 54
  Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul sa exercite profesia de auditor financiar activ, cat timp se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de lege si de normele Camerei.

  Art. 55
  Schimbarea calitatii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va comunica in scris Camerei, de catre persoana in cauza, in termen de 15 zile de la modificarea situatiei existente anterior.

  Art. 56
  Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  A. Persoanele fizice:
  a) sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si sa aiba o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) sa fi satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  d) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la lit. a) si b) de mai sus;
  e) sa fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii;

  B. Persoanele juridice:
  a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. A de mai sus sau cele prevazute la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata;
  b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice active ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile prevazute la lit. A;
  c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit financiar trebuie sa fie persoane fizice active sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A. Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 57
  Camera, la cerere, poate atribui calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cumulativ, urmatoarele conditii:

  A. Persoanele fizice trebuie:
  a) sa posede o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat, in acord cu reglementarile specifice din acel stat;
  b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor financiar independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori al unui grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;
  c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
  d) sa faca dovada ca poseda cunostintele cerute de statul roman necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
  Pentru satisfacerea cerintelor mentionate la lit. c) solicitantii sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la art. 63, iar pentru indeplinirea conditiilor mentionate la lit. d) vor trebui sa promoveze interviul-test organizat de Camera, conform programei stabilite si comunicate solicitantilor de catre aceasta.
  B. 1. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati in care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar in statul respectiv si care sunt membri ai Camerei.
  2. La cererea persoanelor juridice in cauza, depusa la Camera, se vor prezenta actele si documentele justificative potrivit legii.
  C. Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

  Art. 58
  Auditorii financiari isi pierd aceasta calitate in una dintre urmatoarele situatii:
  a) exercita profesia de auditor financiar fara a fi membru al Camerei;
  b) nu solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei in termen de un an de la data la care a fost declarat admis in urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii cu privire la acordarea calitatii de auditor financiar persoanelor care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor altui stat, dupa caz.
  Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004


  Capitolul VI - Calitatea de membru al Camerei


  Art. 59
  (1) Candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale completeaza o cerere si prezinta documentul care atesta achitarea tarifului de atribuire a calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari, inclusiv cazierul judiciar, potrivit legii.
  (2) Cererile sunt analizate de Departamentul de invatamant si admitere, conform conditiilor prevazute de lege si de prezentul regulament.
  (3) Dupa indeplinirea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2), Departamentul de invatamant si admitere propune Consiliului Camerei luarea unei decizii privind:
  a) acordarea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari;
  b) respingerea cererii.

  Art. 60
  (1) In cazul aprobarii cererii, Camera elibereaza certificatul, carnetul si parafa de membru al Camerei.
  (2) In situatia in care cererea nu este aprobata, Departamentul de invatamant si admitere comunica in scris solicitantului decizia Camerei si ii restituie acestuia jumatate din taxa de inscriere.
  (3) Dupa aprobarea cererii, solicitantul semneaza un angajament prin care se obliga ca, dupa ce este inscris ca membru al Camerei si atat timp cat este membru, sa respecte dispozitiile legii, ale prezentului regulament si ale normelor interne si sa nu uzeze de titlul profesional de auditor financiar sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera, dupa retragerea calitatii de membru al Camerei.

  Art. 61
  (1) Persoanele juridice inainteaza Departamentului de invatamant si admitere urmatoarele documente:
  a) o cerere semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
  b) dovada achitarii tarifului de acordare a calitatii de membru al Camerei si inscriere in Registrul auditorilor financiari;
  c) copii legalizate de pe documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 56.
  (2) In cazul aprobarii cererii, Camera elibereaza autorizatia de functionare a persoanei juridice ca membru al Camerei. Dispozitiile de procedura aplicabile persoanelor juridice sunt cele prevazute la art. 59 si 60.

  Art. 62
  Persoanele cu calificarea profesionala obtinuta in alt stat inainteaza Departamentului de invatamant si admitere formularul de solicitare a calitatii de membru si actele doveditoare prevazute de lege si de prezentul regulament.

  Art. 63
  (1) Pentru persoanele fizice cu calificarea profesionala obtinuta in alt stat se prezinta urmatoarele acte:
  a) copie legalizata a certificatului/diplomei sau a altor acte oficiale care atesta pregatirea superioara financiar-contabila obtinuta in alt stat;
  b) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al carui membru este, cu precizarea expresa a calitatii de membru pe care o detine la data emiterii scrisorii;
  c) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional ca acesta este recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor si ca a asimilat Codul de etica emis de aceasta.
  (2) Pentru persoanele juridice autorizate potrivit prevederilor altui stat se prezinta urmatoarele acte:
  a) copie legalizata a autorizatiei eliberate de un organism profesional autorizat din tara respectiva, care atesta ca societatea de audit financiar solicitanta este membra a acestuia;
  b) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional ca acesta este recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor si ca a asimilat Codul de etica emis de aceasta.
  (3) Documentele prevazute la art. 57 trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana, legalizata la un notar public din Romania.

  Art. 64
  Pe baza actelor depuse, Departamentul de invatamant si admitere trebuie sa notifice solicitantului, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor, daca acestea sunt sau nu sunt corespunzatoare.

  Art. 65
  Conditiile si celelalte dispozitii referitoare la modul de organizare si desfasurare a interviului-test cu solicitantii in cauza, modul de stabilire a rezultatelor obtinute, procedura de contestare a evaluarii Comisiei de examinare si alte dispozitii in materie vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului Camerei.


  Capitolul VII - Drepturile si obligatiile membrilor Camerei


  Art. 66
  (1) Auditorii financiari persoane fizice, membri ai Camerei, au dreptul conferit de prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, de exercitare independenta a profesiei in care acestia trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.
  (2) Membrii Camerei, persoane fizice, pot folosi in exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF".
  (3) Membrii Camerei, persoane fizice, au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere cu rol reprezentativ, de decizie si control ale Camerei.
  (4) Membrii alesi au dreptul la un vot in sedintele organelor de conducere cu rol reprezentativ, de decizie si control ale Camerei.

  Art. 67
  Membrii Camerei, persoane fizice, in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta:
  a) Standardele internationale de audit financiar, adoptate integral de Camera, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern si Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Camera;
  b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar si Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera;
  c) Procedurile de control al calitatii activitatii de audit financiar, emise de Camera;
  d) Normele referitoare la obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, elaborate de Camera;
  e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileste in functie de raspunderea patrimoniala a auditorului financiar, conform contractului de audit incheiat cu clientul.

  Art. 68
  (1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa transmita, in termen de 30 de zile, notificari in legatura cu:
  a) schimbarea numelui, situatie in care persoana in cauza va solicita, in scris, eliberarea unui nou carnet si certificat de auditor financiar, membru al Camerei;
  b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;
  c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societati de audit financiar ori de persoana fizica autorizata;
  d) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei.
  (2) O data cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si actele, in copie legalizata, care dovedesc solicitarea facuta, dupa caz.

  Art. 69
  Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de pana la 5 zile, producerea unor evenimente in activitatea acestora, mentionand toate informatiile corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
  a) aplicarea unor sanctiuni disciplinare auditorului financiar persoana fizica de catre o autoritate legala sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza;
  b) orice condamnare definitiva pronuntata de instanta competenta;
  c) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice auditorului financiar exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
  d) orice alte informatii pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului financiar.

  Art. 70
  (1) Persoanele juridice, membre ale Camerei, au dreptul conferit de lege de a exercita independent profesia de auditor financiar.
  (2) Societatile de audit financiar pot folosi in exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF".
  (3) In fata organelor alese, cu rol reprezentativ, de conducere, decizie si control, problemele, interesele, precum si propunerile persoanelor juridice sunt sustinute de catre asociatii, actionarii sau administratorii acestor societati, care sunt membri ai Camerei si care au drepturile prevazute de lege si de prezentul regulament.

  Art. 71
  Membrii Camerei, persoane juridice, in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta:
  a) Standardele internationale de audit financiar, adoptate integral de Camera, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Camera;
  b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar si Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, emise de Camera;
  c) Procedurile de control al calitatii auditului financiar, emise de Camera;
  d) Normele referitoare la obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, elaborate de Camera;
  e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileste in functie de raspunderea patrimoniala a auditorului financiar, conform contractului de audit incheiat cu clientul.

  Art. 72
  (1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 30 de zile, in legatura cu:
  a) schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica; modificarea denumirii trebuie sa fie insotita de cererea de solicitare a unei noi autorizatii;
  b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta;
  c) deschiderea sau inchiderea unei filiale sau a unei subunitati;
  d) orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societatii de audit financiar;
  e) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei.
  (2) O data cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si actele, in copie legalizata, care dovedesc solicitarea facuta, dupa caz.

  Art. 73
  Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa transmita, in termen de 5 zile, notificari in legatura cu:
  a) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar ori asociat al societatii de audit financiar;
  b) aplicarea unor sanctiuni disciplinare societatii de audit financiar ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza;
  c) orice condamnare definitiva pronuntata de instantele competente din tara si din strainatate impotriva reprezentantului legal al societatii de audit financiar;
  d) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii de audit financiar exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;
  e) orice modificari survenite in continutul informatiilor furnizate anterior Camerei;
  f) numirea unui lichidator de catre autoritatea competenta.

  Art. 74
  (1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice sau juridice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucratoare.
  (2) Consiliul Camerei poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul auditorilor financiari, in urmatoarele situatii:
  a) existenta unor datorii ale auditorului financiar fata de Camera;
  b) existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva auditorului financiar, aflate in curs de solutionare, potrivit legii.

  Art. 75
  Calitatea de membru al Camerei se retrage in una dintre urmatoarele situatii:
  a) pierderea calitatii de auditor financiar;
  b) neachitarea cotizatiilor si a altor obligatii anuale, la termenele stabilite de Consiliul Camerei;
  c) aplicarea sanctiunii de excludere din Camera prin hotarare ramasa definitiva;
  d) reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale.

  Art. 76
  Orice auditor financiar care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament referitoare la procedura de atribuire a calitatii de membru al Camerei.


  Capitolul VIII - Exercitarea profesiei de auditor financiar


  Art. 77
  Auditorul financiar poate sa isi exercite independent profesia numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are calitatea de auditor financiar;
  b) este membru al Camerei, persoana activa;
  c) indeplineste conditiile stabilite de prezentul regulament.

  Art. 78
  Profesia de auditor financiar se exercita avand la baza:
  a) contractul de audit financiar incheiat cu clientul, care va include in mod obligatoriu cel putin elementele mentionate in art. 83 lit. f);
  b) rapoartele de audit financiar;
  c) viza anuala, respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei.

  Art. 79
  (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, in exercitarea independenta a profesiei trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.
  (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot sa isi exercite profesia de auditor financiar la o entitate economica daca sunt angajati ai acesteia ori daca au relatii care conduc la situatii de incompatibilitate sau conflict de interese.
  (3) Prin incompatibilitate sau conflict de interese se inteleg toate situatiile care pot aduce atingere cerintei fundamentale de independenta in exercitarea profesiei de auditor financiar activ.
  (4) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfasura activitati de audit financiar si audit intern care prejudiciaza sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta ori reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar sau al auditului intern.

  Art. 80
  (1) Daca pe durata exercitarii profesiei auditorul financiar activ nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar activ are obligatia sa renunte imediat la indeplinirea contractului si sa notifice clientului asupra motivului renuntarii la contract.
  (2) Potrivit art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, in cazul in care Camera ia cunostinta de situatia in care un auditor financiar activ, in timpul exercitarii profesiei, nu a indeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit si Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, aceasta va sesiza autoritatea statului competenta asupra acestor deficiente si va lua masuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv. In situatia in care autoritatea de stat sesizata solicita efectuarea unui al doilea audit financiar, entitatea economica va lua masurile necesare pentru a se conforma, in cel mai scurt timp, dar inlauntrul unui termen ce nu va depasi 6 luni de la data primirii de catre entitatea economica a comunicarii scrise.

  Art. 81
  (1) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia ca in exercitarea profesiei sa coopereze cu Camera si sa se asigure ca toate persoanele in asociere cu acestia coopereaza cu Camera in activitatea de monitorizare in aplicarea legii, normelor si prezentului regulament.
  (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia sa conduca evidenta corecta a activitatii lor si sa prezinte Camerei toate datele si informatiile necesare pentru a permite acesteia sa desfasoare in mod eficient procesul de monitorizare.
  (3) Monitorizarea activitatii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizeaza si se desfasoara potrivit Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar emise de Camera, potrivit carora:
  a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia de a intocmi si de a prezenta acesteia, pana la data de 31 martie a anului urmator, raportul anual asupra activitatii pentru anul expirat;
  b) auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active sau persoane juridice, care sunt angajati, administratori sau actionari ai unei firme de audit financiar si nu efectueaza aceasta activitate in nume propriu, vor transmite Camerei o declaratie, in care vor specifica aceasta situatie;
  c) nedepunerea raportului si a declaratiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prezentului regulament.
  (4) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al Camerei va organiza inspectii asupra realitatii si legalitatii informatiilor cuprinse in rapoartele inaintate Camerei de catre auditorii financiari activi, membri ai acesteia.
  (5) Anual, Camera va intocmi si va transmite Ministerului Finantelor Publice un raport sintetic asupra calitatii activitatii de audit financiar, in conditiile legii.

  Art. 82
  (1) Auditorii financiari activi, in desfasurarea activitatii lor, trebuie sa dea dovada de integritate in toate relatiile profesionale, de afaceri si personale. Integritatea implica onestitate, justete si corectitudine si nu trebuie sa fie afectata de interese de natura familiala.
  (2) Auditorii financiari activi sunt obligati sa dea dovada de obiectivitate in exercitarea profesiei, urmand a fi avute in vedere toate considerentele relevante in cazul incheierii fiecarui angajament profesional.
  (3) Auditorii financiari activi trebuie sa dea dovada de independenta in exercitarea profesiei. Prin independenta se intelege exercitarea profesiei de catre auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice de munca sau civile cu clientii si nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor financiar. Independenta nu trebuie sa fie afectata in nici un caz de interese de natura familiala.
  (4) Auditorii financiari activi trebuie sa accepte si sa desfasoare activitatea pentru care sunt competenti. In cazurile in care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialisti si din alte domenii.
  (5) Auditorii financiari activi trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala cu respectarea confidentialitatii asupra informatiilor cu care opereaza. Principiul este derogatoriu pentru datele solicitate expres de organele competente, abilitate potrivit legii. In conditiile pastrarii confidentialitatii informatiilor asupra clientilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atributiei sale privind controlul calitatii auditului financiar.

  Art. 83
  Auditorii financiari activi trebuie sa se conformeze, pentru asigurarea respectarii principiilor fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar, urmatoarelor reguli generale:
  a) sa nu incheie contractul daca in ultimii 2 ani anteriori acceptarii acestuia au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup;
  b) sa nu incheie contractul daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al IV-lea ai auditorului financiar;
  c) sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand dreptul sa detina actiuni ori parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, sa incheie acte de comert ori sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor;
  d) pe parcursul desfasurarii activitatii de audit financiar nu pot efectua operatiuni contabile pentru clientul respectiv, insa pot face recomandari privind inregistrarile contabile;
  e) daca desfasoara activitati de contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale similare, sa nu accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelasi client;
  f) contractul de audit financiar incheiat cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz;
  g) sa respecte hotararile Camerei referitoare la eventualele limitari in timp ale numarului contractelor care pot fi incheiate cu acelasi client;
  h) sa isi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a fiecarui angajament.


  Capitolul IX - Auditul intern


  Art. 84
  (1) Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale in vigoare.
  (2) La regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si la celelalte entitati economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaza si functioneaza potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitatile publice.
  (3) Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.
  (4) Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii economice de catre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de scopul, marimea, structura si domeniul de activitate al entitatii economice.

  Art. 85
  In baza prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, obiectivele auditului intern sunt urmatoarele:
  a) verificarea conformitatii activitatilor entitatii economice auditate cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
  b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
  c) evaluarea gradului de adecvare a datelor si/sau informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatilor din entitatea economica;
  d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

  Art. 86
  (1) Camera elaboreaza norme de audit intern in conformitate cu standardele internationale in domeniu, scopul acestora fiind:
  a) definirea principiilor de baza privind modul in care trebuie sa se exercite auditul intern;
  b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitatilor de audit intern;
  c) stabilirea criteriilor de baza pentru evaluarea exercitarii auditului intern;
  d) supravegherea proceselor, a structurilor organizatorice, a managementului organizatoric, precum si a operatiunilor entitatii economice.
  (2) Normele elaborate de Camera cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul de etica pentru profesia de auditor intern. Regulile de organizare se refera la elementele definitorii ale entitatilor si ale persoanelor care exercita activitatea de audit intern. Regulile de exercitare se refera la natura activitatilor de audit intern si stabilesc criterii de calitate pe baza carora exercitarea acestor servicii poate fi evaluata. Regulile de implementare se elaboreaza in functie de tipurile specifice de angajamente. Codul de etica pentru profesia de auditor intern se bazeaza pe incredere in asigurarea obiectivitatii sale referitoare la managementul riscului, controlului si conducerii.

  Art. 87
  Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, sa aiba calitatea de auditor financiar.

  Art. 88
  Cu ocazia exercitarii independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplica pentru organizarea si functionarea auditului intern la entitatile economice mentionate la art. 84, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern; aceasta se refera la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, precum si la performantele acestuia, pentru a determina masura in care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern in desfasurarea activitatii lor.


  Capitolul X - Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat


  Art. 89
  (1) Activitatea Camerei se desfasoara, potrivit prevederilor art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, sub supravegherea autoritatii de stat reprezentate de Ministerul Finantelor Publice. Autoritatea de stat va urmari permanent ca reglementarile emise de Camera si deciziile si hotararile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementarilor legale.
  (2) In cazul in care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute de lege, aceasta va lua masurile legale care se impun.
  (3) Supravegherea autoritatii de stat nu aduce atingere independentei Camerei ca organism profesional, aceasta activitate fiind privita in contextul colaborarii, astfel incat activitatea de audit financiar sa corespunda exigentelor in domeniu impuse de normele si standardele europene.

  Art. 90
  (1) In baza art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, categoriile de entitati economice ale caror situatii financiare vor fi auditate, potrivit legii, se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice in acord cu Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE si cu standardele internationale de contabilitate.
  (2) La entitatile economice care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE si cu standardele internationale de contabilitate auditul financiar se efectueaza in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, ale normelor si ale prezentului regulament.
  (3) Entitatile economice care nu au obligatia, potrivit legii, sa aplice reglementarile contabile prevazute la alin. (1) si (2) pot opta pentru auditarea situatiilor financiare in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata.


  Capitolul XI - Registrul auditorilor financiari


  Art. 91
  (1) Conform prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat si publicat anual cu modificarile intervenite.
  (2) In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:
  a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si numarul certificatului, carnetului si parafei de auditor financiar, membru al Camerei;
  b) pentru persoanele juridice:
 • denumirea societatii, adresa sediului social, numarul de telefon si numarul autorizatiei de functionare;
 • numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice active care efectueaza auditul financiar in numele si in contul societatii de audit financiar;
 • numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;
 • numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.


  Capitolul XII - Sanctiuni disciplinare


  Art. 92
  In conditiile prevazute de art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, poate fi stabilita raspunderea disciplinara a auditorilor financiari.

  Art. 93
  Abaterile disciplinare savarsite de auditorii financiari sunt urmatoarele:
  a) nerespectarea Codului de conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar al Camerei;
  b) desfasurarea activitatii profesionale in conditii nesatisfacatoare, ineficiente sau cu incompetenta, care au avut ca efect prejudicierea grava a reputatiei profesionale;
  c) incalcarea dispozitiilor legale aplicabile, ale prezentului regulament si hotararilor, normelor sau ale altor acte emise de catre Camera;
  d) incalcarea dispozitiilor legale, ale prezentului regulament si ale celorlalte hotarari, norme sau acte emise de Camera de catre un angajat, asociat, actionar sau administrator al unei societati de audit financiar, membra a Camerei;
  e) incalcarea altor reglementari legale in vigoare, incidente, din domeniul propriu de activitate;
  f) existenta unei hotarari a unei instante de judecata din Romania sau din alta tara privind comiterea unei fapte care atrage, in conditiile legii, sanctiunea de excludere din Camera.

  Art. 94
  (1) Auditorii financiari, persoane fizice active sau juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:
  a) avertisment;
  b) mustrare;
  c) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o perioada de la 6 luni pana la un an;
  d) excluderea din Camera.
  (2) Sanctiunile disciplinare se comunica in termen de 30 de zile de la data hotararii de sanctionare. Sanctiunile se publica prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa ale Camerei, in conditiile legii.
  Modificat de Hotarare nr. 52 din 31/08/2005 Anexa 1 la 15/07/2004

  Art. 95
  Abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin procedurile disciplinare care se desfasoara potrivit competentelor urmatoarelor organe ale Camerei:
  a) Consiliul;
  b) Comisia de apel.

  Art. 96
  Toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se aduc la cunostinta Secretariatului general. Dupa analiza Secretariatul general transmite documentatia Departamentului de conduita si disciplina profesionala.

  Art. 97
  (1) Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite, putand sa solicite informatiile pe care le considera necesare, inclusiv registre, documente, dosare sau evidente, auditorul financiar fiind obligat sa le prezinte.
  (2) Departamentul de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra unei sanctiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de catre persoana in cauza a informatiilor necesare, oferindu-i posibilitatea de a face declaratii scrise sau verbale inainte de a inainta propuneri Consiliului Camerei.

  Art. 98
  (1) In situatia in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala considera ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, persoana reclamata si reclamantul primesc o notificare corespunzatoare.
  (2) In situatia in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala considera ca sunt indeplinite conditiile pentru atragerea raspunderii disciplinare, hotaraste:
  a) emiterea unui ordin, cu consimtamantul persoanei reclamate ("ordin cu consimtamant");
  b) sesizarea Consiliului Camerei in vederea aprobarii sanctiunii propuse.
  (3) In cazul in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa sesizeze Consiliul Camerei, trimite acestuia un raport cuprinzand faptele reclamate la adresa unui auditor financiar si o sinteza a probelor care vin in sprijinul reclamatiei, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat opinia sa, in sensul propunerii unei sanctiuni disciplinare.
  (4) Dupa sesizarea Consiliului Camerei, la solicitarea acestuia, Departamentul de conduita si disciplina profesionala va continua investigarea cazului pana la clarificarea deplina a acestuia.

  Art. 99
  In vederea solutionarii sesizarilor primite, Consiliul Camerei respecta procedurile de mai jos referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotararii.

  Art. 100
  Consiliul Camerei comunica in scris persoanei reclamate, in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, urmatoarele:
  a) continutul reclamatiei aduse, locul si data la care va avea loc audierea persoanei respective;
  b) elementele care stau la baza reclamatiei;
  c) o sinteza a procedurilor Consiliului Camerei privind solutionarea reclamatiei, in forma aprobata de acesta;
  d) solicitarea adresata persoanei reclamate de a confirma, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, acceptarea totala sau partiala a faptelor puse in sarcina acesteia, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentata sau asistata de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele neacceptate, persoana reclamata poate prezenta probe in apararea sa.

  Art. 101
  (1) Audierea se stabileste in termen de pana la 60 de zile de la data primirii sesizarii. In acest scop persoanele sunt citate la Camera.
  (2) Persoana reclamata sau reclamantul poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisa adresata Consiliului Camerei, amanarea audierii pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
  (3) In absenta nemotivata a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia audierea nu are loc si se trece la procedura urmatoare.

  Art. 102
  (1) Dupa procedura audierii sau, dupa caz, fara indeplinirea acestei proceduri, Consiliul Camerei se retrage pentru deliberare.
  (2) Consiliul Camerei delibereaza in raport cu fiecare fapta pusa in sarcina persoanei reclamate si emite o hotarare impotriva acesteia, cuprinzand una dintre sanctiunile prevazute in prezentul regulament.
  (3) In cazul in care Consiliul Camerei a constatat ca faptele reclamate au fost neintemeiate, emite o hotarare de respingere.
  (4) Consiliul Camerei anunta hotararea sa in sedinta si informeaza partile implicate despre dreptul de a ataca hotararea in fata Comisiei de apel. Hotararea se comunica in scris partilor implicate, in termen de 5 zile de la adoptare.
  (5) Hotararea Consiliului Camerei devine executorie de la data implinirii termenului de apel, cu exceptia cazului in care, inainte de implinirea termenului, partile ataca hotararea Consiliului Camerei la Comisia de apel a acesteia.
  (6) Sedintele Consiliului Camerei sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii, aceasta urmand a fi hotarata de Consiliul Camerei, precum si la solicitarea partilor.

  Art. 103
  Hotararile Consiliului Camerei pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii scrise, atat de persoana reclamata, cat si de reclamant. Cererea de apel trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa fie formulata in scris si sa fie adresata Comisiei de apel prin Secretariatul general;
  b) sa prezinte motivele atacarii hotararii Consiliului Camerei.

  Art. 104
  (1) Comisia de apel notifica ambelor parti data si locul judecarii apelului. La judecare, apelantul are dreptul sa fie reprezentat sau asistat.
  (2) Apelul poate fi judecat in absenta apelantului, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicarii scrise. Prezenta celeilalte parti este obligatorie.
  (3) Comisia de apel poate amana judecarea apelului pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
  (4) Procedura de judecare a apelului este similara cu cea din faza audierii in fata Consiliului Camerei.

  Art. 105
  (1) La incheierea judecarii apelului, Comisia de apel poate hotari confirmarea, modificarea sau anularea hotararii Consiliului Camerei.
  (2) Comisia de apel anunta hotararea sa in sedinta publica. Hotararea Comisiei de apel se va comunica in scris partilor in termen de 15 zile de la pronuntarea apelului.
  (3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii, aceasta urmand a fi hotarata de Consiliul Camerei, precum si la solicitarea partilor.
  (4) Hotararile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate prin grija Consiliului Camerei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (5) Hotararile Comisiei de apel sunt de natura disciplinara si pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta competenta. Masurile sanctionatorii luate pot fi contestate, in conditiile legii si direct, la instantele judecatoresti competente.


  -------------------------------------------


  Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 52/2005  In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, si ale Hotararii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 47/2005 cu privire la adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,

  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din 31 august 2005, hotaraste:

  Art. 1
  Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004 in conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 47/2005, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. 3
  Prezenta hotarare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  ANEXA

  Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1
  Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6 - (1) Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
  (2) In acest scop, in baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, Camera are urmatoarele atributii:

  a) elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, care cuprinde, in principal, prevederi referitoare la: organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora, atributiile si raspunderile Camerei, regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar, normele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar, situatiile de incompatibilitate cu exercitarea activitatii de audit financiar, abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;
  b) elaborarea urmatoarelor reglementari: Codul privind conduita etica si profesionala pentru auditorii financiari, Programa analitica pentru examenul in vederea accesului la profesia de auditor financiar, Normele privind controlul calitatii auditului financiar, Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern in conformitate cu standardele internationale in domeniu, Normele privind perioada de pregatire practica profesionala a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
  c) atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea independenta a acestei profesii;
  d) organizarea si urmarirea programului de pregatire continua a auditorilor financiari;
  e) controlul calitatii activitatii de audit financiar;
  f) promovarea actualizarii legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
  g) elaborarea si urmarirea aplicarii normelor interne privind activitatea Camerei;
  h) retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare independenta a profesiei de auditor financiar in conditiile prevazute de prezentul regulament.
  (3) Camera elaboreaza si alte norme si proceduri, in limitele si competentele stabilite de lege, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
  (4) Reglementarile prevazute la alin. (2) lit. b) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei."

  2
  Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 61 Camera reprezinta profesia de auditor financiar din Romania in fata institutiilor si organizatiilor profesionale europene si internationale."

  3
  La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Hotararile Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotararii Consiliului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

  4
  Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 43 - Competentele si activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesionala sunt reglementate de prevederile cap. XII."

  5
  Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 471 - Departamentul de audit intern are, in principal, urmatoarele atributii:

  a) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor internationale de audit intern, denumite Standarde de audit intern;
  b) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului general al Standardelor internationale de audit intern, denumit Cadrul general al Standardelor de audit intern;
  c) propune elaborarea si publicarea normelor profesionale de audit intern;
  d) coordoneaza si monitorizeaza activitatea de audit intern;
  e) colaboreaza cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania in ceea ce priveste pregatirea profesionala a auditorilor interni, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, si respecta standardele si normele profesionale de audit intern;
  f) asigura dezvoltarea relatiilor internationale si consolidarea acestora in domeniul auditului intern;
  g) colaboreaza cu societatile interne si internationale de audit financiar si audit intern in vederea perfectionarii cadrului de lucru din domeniul auditului intern;
  h) alte atributii stabilite de Consiliul si Biroul permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania."

  6
  Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48 - Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si tarifele datorate catre Camera, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului Camerei."

  7
  Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 56 - (1) Regulile privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, precum si regulile privind organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini profesionale sunt aprobate prin hotarari ale Consiliului Camerei.
  (2) Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  A. Persoanele fizice:

  a) sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si/sau sa aiba o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) sa fi satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  d) sa fi efectuat un stagiu de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la lit. a) si b);
  e) sa fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii.
  B. Persoanele juridice:

  a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau cele prevazute la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;
  b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice active ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile prevazute la lit. A;
  c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit financiar trebuie sa fie persoane fizice active sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A."

  8
  Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 58 - Auditorii financiari isi pierd aceasta calitate in una dintre urmatoarele situatii:

  a) exercita profesia de auditor financiar fara a fi membru al Camerei;
  b) nu solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei in termen de un an de la data la care a fost declarat admis in urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii cu privire la acordarea calitatii de auditor financiar pentru persoanele care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor altui stat, dupa caz;
  c) nu achita cotizatiile si tarifele datorate, aferente unei perioade de un an de activitate, dupa expirarea termenului de notificare prealabila stabilit prin hotarare a Consiliului Camerei."

  9
  La articolul 94, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 94 - (1) Auditorii financiari, persoane fizice active/nonactive sau persoane juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:

  a) avertisment;
  b) mustrare;
  c) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o perioada de la 6 luni pana la un an;
  d) excluderea din Camera."
  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
  Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
  Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania, 2007
  Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
  Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
  Agenda Juristului 2016
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  25.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  72 useri online

  Useri autentificati: