DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuriPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 21 noiembrie 2014

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

In indeplinirea atributiilor conferite de art. 1 alin. (3) si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri si avand in vedere dispozitiile art. 28 alin. (2) lit. k) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 16 pct. 16 din Statutul Camerei Nationale*), Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, prin Comisia bursiera, este autoritatea abilitata sa avizeze, sa supravegheze, sa controleze si sa sanctioneze bursele de marfuri.
Avand in vedere Decizia nr. 16 din 30 septembrie 2014 a Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, intrunit in sesiunea a XXXVII-a,
in temeiul art. 28 pct. 27 din Statutul Camerei Nationale,
Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei aproba prezentul regulament.
---------
* Statutul Camerei Nationale nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la conditiile si procedura de avizare, supraveghere, control si sanctionare a burselor de marfuri, organizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de marfuri.

Art. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 357/2005.
(2) Termenele din prezentul regulament sunt calculate pe zile calendaristice.

Art. 3
(1) Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), denumit in continuare Colegiul, este autoritatea abilitata sa aplice dispozitiile prezentului regulament, realizand aceasta activitate printr-o Comisie bursiera.
(2) Comisia bursiera (Comisia) este o structura de specialitate ce are rolul de a aviza, de a supraveghea, de a controla si de a sanctiona activitatea burselor de marfuri, sens in care va lucra si va lua decizii in numele si pe socoteala Colegiului.
(3) Deciziile Comisiei vor fi supuse ratificarii Colegiului, prin grija presedintelui si a secretarului sau, in proxima sedinta a acestuia.
(4) Comisia se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005, ale Statutului CCIR si ale prezentului regulament.
(5) Comisia este compusa din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, persoane fizice alese de catre Colegiu pentru o perioada de 5 ani, dintre membrii sai, pe baza propunerilor membrilor Colegiului si cu votul direct al majoritatii simple a celor prezenti.

(6) Comisia isi alege un presedinte din randul membrilor sai.
(7) Calitatea de membru al Comisiei se pierde:
a) prin demisie;
b) prin revocare de catre Colegiu;
c) de drept, in cazul a 3 absente nemotivate consecutive la intrunirile Comisiei sau in cazul in care refuza sa voteze in cadrul sedintei, abtinerea neconsiderandu-se refuz;
d) prin deces.

(8) In cazul in care un membru titular si-a pierdut calitatea de membru al Comisiei sau nu poate vota ca urmare a unui conflict de interese, acesta va fi inlocuit automat de un membru supleant.
(9) Daca, drept urmare a pierderii calitatii de membru si a inlocuirilor succesive, Comisia ramane doar cu un membru titular, adoptarea deciziilor ce cad in competenta sa se suspenda pana la urmatoarea sedinta a Colegiului, care va alege o noua Comisie sau va completa componenta acesteia, potrivit dispozitiilor prezentului articol.

Art. 4
Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:
a) sa coordoneze activitatea Comisiei;
b) sa conduca sedintele Comisiei la care participa;
c) sa constate incetarea calitatii de membru al Comisiei;
d) sa semneze documentele necesare desfasurarii sedintei Comisiei (convocare, proces-verbal al sedintei), precum si documentele prin care se comunica deciziile Comisiei catre societatile solicitante;
e) sa supuna ratificarii Colegiului deciziile adoptate in cadrul Comisiei, in proxima sedinta a acestuia.

Art. 5
Activitatea Comisiei se desfasoara pe baza urmatoarelor principii:
a) obiectivitate, in sensul ca isi fundamenteaza actele emise (decizii, concluzii si propuneri) pe existenta unor date obiective;
b) confidentialitate, in sensul ca membrii Comisiei nu vor dezvalui sub nicio forma aspecte legate de activitatea Comisiei;
c) conflict de interese, in sensul ca membrii Comisiei vor declara, daca este cazul, daca se afla in conflict de interese in legatura atributiile ce le revin potrivit prezentului regulament;
d) impartialitate;
e) rol activ, in sensul de a analiza toate aspectele cauzei cu a carei instrumentare a fost insarcinata.

Art. 6
Comisia, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 28 din Legea nr. 357/2005, are urmatoarele atributii:
a) verifica indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor prevazute de Legea nr. 357/2005 si acorda avizul prealabil de legalitate si de oportunitate pentru infiintarea unei burse de marfuri;
b) in cazul modificarii actului constitutiv al bursei de marfuri ulterior acordarii avizului prealabil de legalitate si oportunitate, Comisia va verifica, inainte de adoptarea noului act constitutiv de catre adunarea generala extraordinara, daca noua forma a actului prevede obligativitatea avizarii regulamentelor de catre Colegiu, conform art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005;
c) controleaza conformitatea regulamentelor operationale ale unei burse de marfuri cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 si avizeaza fiecare regulament operational;
d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operationale in situatia in care constata abateri de la dispozitiile legale sau de la regulamentele emise de o bursa de marfuri;
e) suspenda dreptul de tranzactionare al unui membru actionar, suspenda dreptul de tranzactionare sau exclude de la tranzactionare un membru afiliat si retrage dreptul de acces unui client al bursei de marfuri in situatia in care constata abateri de la dispozitiile legale sau de la regulamentele operationale emise de o bursa de marfuri;
f) analizeaza si solutioneaza contestatiile impotriva sanctiunilor adoptate de consiliul de administratie al unei burse de marfuri, in conformitate cu art. 8 alin. (2) si art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005;
g) solicita, daca este necesar, burselor de marfuri si societatilor de brokeraj punerea la dispozitie a registrelor de evidenta a tranzactiilor si a contractelor incheiate pe pietele administrate de bursele de marfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.

Art. 7
Adoptarea deciziilor Comisiei se realizeaza dupa urmatoarea procedura:
a) sedintele sunt conduse de presedintele Comisiei sau, in lipsa acestuia, de alt membru al Comisiei desemnat de presedinte;
b) deciziile se adopta cu votul majoritatii membrilor Comisiei;
c) la sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii legali ai societatilor implicate.

Art. 8
(1) Activitatea Comisiei este asigurata de un secretar, respectiv de seful Biroului supraveghere bursiera, desemnat intr-o astfel de calitate printr-o decizie a presedintelui CCIR. Secretarul Comisiei are urmatoarele atributii:
a) inregistreaza si pastreaza documentele depuse de societatile solicitante;
b) centralizeaza documentele depuse si le transmite fiecarui membru al Comisiei, in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii prin posta, e-mail sau fax;
c) convoaca, in termen de maximum 12 de zile de la data inregistrarii cererii, sedinta Comisiei; in cazuri justificate de catre solicitant, pentru decizii ce nu suporta amanare, Comisia se va putea convoca "in regim de urgenta";
d) elaboreaza proiectele ordinii de zi;
e) intocmeste, tehnoredacteaza si semneaza procesele- verbale ale sedintei, impreuna cu presedintele si membrii Comisiei;
f) redacteaza deciziile Comisiei, le inainteaza spre semnare presedintelui si le contrasemneaza;
g) tine o evidenta precisa a deciziilor Comisiei, precum si a comunicarii deciziilor catre solicitanti;
h) comunica partii/partilor vizate deciziile adoptate de Comisie, in termen de 7 zile de la data sedintei.
(2) Secretarul Comisiei nu poate fi membru al acesteia.


Capitolul II - Avizarea burselor de marfuri


Art. 9
Inainte de infiintare, fondatorii societatilor organizatoare ale unei burse de marfuri, prin reprezentantii lor special desemnati in acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate si de oportunitate al Colegiului.

Art. 10
(1) In aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 357/2005, solicitantul avizului prealabil de legalitate si de oportunitate depune la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate si de oportunitate;
b) actul constitutiv al societatii, in copie certificata;
c) dovada efectuarii varsamantului integral, in numerar, al capitalului social subscris;
d) declaratia pe propria raspundere a fiecarui membru in consiliul de administratie al respectivei burse de marfuri ca nu detine participari, de orice fel ar fi acestea, intr-o alta bursa de marfuri;
e) dovada achitarii tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate si de oportunitate;
f) orice alte documente si informatii ce pot fi relevante si utile pentru fundamentarea acestei decizii.
(2) Documentele mentionate la alin. (1) se transmit prin posta sau se vor depune direct la registratura CCIR.
(3) Secretarul Comisiei realizeaza activitatea prevazuta la art. 8 necesara emiterii unui aviz la proxima sedinta a Comisiei.
(4) In urma deliberarii membrilor Comisiei asupra avizarii sau neavizarii, secretarul Comisiei redacteaza decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnata de presedintele Comisiei si va fi contrasemnata de secretar.

Art. 11
In situatia in care, pe durata functionarii bursei de marfuri, se vor modifica una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza avizarii, societatea organizatoare a respectivei burse de marfuri este obligata sa notifice acea imprejurare Comisiei, in termen de 7 zile de la data producerii modificarii, si sa depuna documente doveditoare in vederea avizarii modificarilor.

Art. 12
Comisia decide cu privire la solicitarea avizarii infiintarii unei anumite burse de marfuri in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizarii.

Art. 13
In vederea adoptarii unei decizii privind acordarea avizului, conform legii, Comisia va verifica indeplinirea de catre solicitant a tuturor conditiilor prevazute de Legea nr. 357/2005 si va emite o decizie motivata, in fapt si in drept, pe care o va notifica solicitantului in termen de 7 zile de la data adoptarii.

Art. 14
(1) Decizia poate fi contestata printr-o plangere prealabila la Colegiu, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii raspunsului la solicitarea de aviz.
(2) Solutia care va fi data de Colegiu plangerii prealabile va putea fi atacata in termenul legal la instanta judecatoreasca competenta.


Capitolul III - Regulamentele bursei de marfuri


Art. 15
Sunt considerate regulamente operationale acele regulamente ale unei burse de marfuri care sunt opozabile membrilor, clientilor bursei si tertilor in activitatea desfasurata pe pietele administrate de acea bursa.

Art. 16
In vederea avizarii unui regulament operational, societatea organizatoare a acelei burse de marfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor sai, urmatoarele documente:
a) cerere de avizare, in baza hotararii adoptate de consiliul de administratie al bursei de marfuri;
b) proiectul de regulament operational pentru care se solicita avizul;
c) dovada achitarii tarifului de avizare.

Art. 17
(1) Comisia verifica indeplinirea conditiilor legale si decide cu privire la avizarea regulamentului operational, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizarii.
(2) Regulamentele operationale ale bursei de marfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, in format electronic, pe site-ul fiecarei burse de marfuri.

Art. 18
In cazul respingerii cererii de avizare a unui anumit regulament operational, Comisia va emite o decizie motivata, in fapt si in drept, care va fi comunicata solicitantului in termen de 7 zile de la data adoptarii.

Art. 19
(1) Decizia de respingere poate fi contestata printr-o plangere prealabila, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii raspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.
(2) Solutia care va fi data de Colegiu plangerii prealabile va putea fi atacata in termenul legal la instanta judecatoreasca competenta.


Capitolul IV - Modificarea regulamentelor operationale


Art. 20
Orice modificare a unui regulament operational al bursei de marfuri este supusa avizarii Comisiei.

Art. 21
In vederea avizarii modificarii unui regulament operational, bursa de marfuri transmite Comisiei urmatoarele documente:
a) cerere de avizare a modificarii, in baza hotararii adoptate de consiliul de administratie al bursei de marfuri;
b) forma modificata a regulamentului operational pentru care se solicita avizul;
c) dovada achitarii tarifului de avizare.

Art. 22
Comisia verifica indeplinirea conditiilor legale si decide cu privire la avizarea modificarii unui regulament operational in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizarii si o comunica solicitantului in termen de 7 zile de la data adoptarii.

Art. 23
In cazul respingerii cererii de avizare a modificarii, Comisia emite o decizie motivata, in fapt si in drept, pe care o notifica solicitantului in termen de 7 zile de la data adoptarii.

Art. 24
(1) Decizia de respingere poate fi contestata printr-o plangere prealabila, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii raspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.
(2) Solutia care va fi data de Colegiu plangerii prealabile va putea fi atacata in termenul legal la instanta judecatoreasca competenta.


Capitolul V - Supraveghere si control


Art. 25
In exercitarea atributiilor de supraveghere si control, Comisia poate solicita accesul la documentele prevazute la art. 27 din Legea nr. 357/2005.


Capitolul VI - Conflicte de interese


Art. 26
Orice membru al Comisiei si al Colegiului, care are un interes material sau care se afla intr-un conflict de interese, este obligat sa se abtina de la votul asupra oricarei probleme legate de activitatea unei anumite burse de marfuri, fiind insa considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luarii unei decizii.

Art. 27
In sensul prezentului regulament se considera ca un membru al Comisiei sau/si al Colegiului are un interes material sau se afla in conflict de interese in orice situatie care ar putea naste la un moment dat banuiala rezonabila ca respectivul membru ar avea un folos material pentru sine, sotul sau, o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv, daca decizia ce urmeaza a fi adoptata il priveste in mod direct sau indirect pe el ca persoana fizica ori ca persoana juridica ale carei activitati le reprezinta.


Capitolul VII - Contestatii si sesizari


Art. 28
(1) Comisia solutioneaza contestatiile primite de la membrii actionari, membrii afiliati si clientii bursei de marfuri cu privire la sanctiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzactionare adoptate de consiliul de administratie al bursei de marfuri.
(2) Contestatiile se solutioneaza de Comisie in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, prin emiterea de decizii motivate, in fapt si in drept.
(3) Deciziile de respingere a contestatiilor pot fi atacate la Colegiu, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii acestora.
(4) Plenul Colegiului se va pronunta cu privire la contestatie in proxima sedinta.

Art. 29
In situatia constatarii de abateri de la reglementarile in vigoare, pot sesiza Comisia urmatoarele categorii de participanti:
a) membrii actionari;
b) membrii afiliati;
c) clientii bursei de marfuri;
d) clientii societatilor de brokeraj;
e) brokerii;
f) orice persoane juridice/fizice care au incheiat in prealabil un contract de prestari de servicii cu bursa de marfuri;
g) bursele de marfuri.


Capitolul VIII - Tarife


Art. 30
(1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezentul regulament, CCIR percepe urmatoarele tarife:
a) pentru acordarea avizului prealabil si de oportunitate - 2.700 lei, plus TVA;
b) pentru avizarea regulamentelor operationale ale bursei de marfuri - 540 lei, plus TVA;
c) pentru avizarea modificarilor regulamentelor operationale - 540 lei, plus TVA;
d) pentru solutionarea contestatiilor la hotararile adoptate de consiliul de administratie al bursei de marfuri - 540 lei, plus TVA;
e) pentru solutionarea contestatiilor formulate de persoanele enuntate la art. 28 - 2.150 lei, plus TVA;
f) pentru cererile de solutionare a unei solicitari "in regim de urgenta" se va percepe un procent suplimentar de 10% din valoarea tarifelor prevazute la lit. a)-e);
g) pentru organizarea de evenimente, workshopuri sau cursuri de perfectionare, se vor respecta tarifele percepute de catre CCIR pentru aceste tipuri de servicii, la care se va aplica discountul acordat membrilor si partenerilor.
(2) Tarifele vor putea fi modificate anual de Colegiu, avandu-se in vedere rata inflatiei, precum si indicele mediu de crestere a preturilor bunurilor.


Capitolul IX - Sanctiuni


Art. 31
(1) In cazul incalcarii grave a legislatiei in vigoare si a regulamentelor operationale ale bursei de marfuri, Comisia va putea aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operational;
b) suspendarea dreptului de tranzactionare al unui membru actionar sau al unui membru afiliat, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni;
c) excluderea de la tranzactionare a unui membru afiliat;
d) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de marfuri.
(2) Cu minimum 7 zile inainte de data sedintei in care urmeaza sa se decida asupra sanctiunilor care vor fi aplicate, secretarul Comisiei transmite o notificare, semnata de presedintele Comisiei, partilor vizate.
(3) Notificarea cuprinde:
a) invitatia de participare la sedinta Comisiei in care urmeaza sa se dezbata si sa se decida asupra eventualelor sanctiuni;
b) prezentarea succinta a faptei;
c) solicitarea unui punct de vedere al partilor vizate, precum si posibilitatea prezentarii de documente relevante.


Capitolul X - Retragerea avizului prealabil si de oportunitate


Art. 32
Comisia va putea retrage avizul prealabil si de oportunitate acordat unei burse de marfuri in urmatoarele situatii:
a) nu mai este indeplinita una dintre conditiile care au stat la baza avizarii;
b) societatea se afla in curs de reorganizare judiciara sau in faliment;
c) in orice alta situatie, la cererea societatii.


Capitolul XI - Dispozitii finale


Art. 33
Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificarii Colegiului in prima sedinta a acestuia ce va avea loc dupa data emiterii acesteia.

Art. 34
Prezentul regulament poate fi modificat prin decizie a Colegiului de conducere al CCIR, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.