DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 22/06/2007


1. Creantele reprezentand impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat si/sau creantele reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, denumite in continuare creante fiscale, se pot stinge prin dare in plata.
2. Procedura de dare in plata prevazuta la pct. 1 consta in cedarea de catre debitorul persoana juridica, in schimbul obligatiilor sale restante fata de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa in proprietatea publica a statului ca urmare a unei solicitari de preluare in administrare.
3. Procedura prevazuta la pct. 2 se aplica si in situatia in care executarea silita este suspendata, potrivit legii.
4. Debitorul persoana juridica, proprietar al unor bunuri imobile, poate cere organului fiscal competent la care acesta este inregistrat fiscal stingerea unor creante fiscale prin darea in plata a acestor bunuri.
5. Cererea debitorului, conform modelului din anexa nr. 2, se poate depune in scris la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala vamala, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei, inclusiv in perioada in care s-a inceput executarea silita asupra bunurilor imobile pentru care se solicita darea in plata. De asemenea, cererea poate fi depusa in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare in conditiile art. 163 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in perioada in care executarea silita este suspendata ca urmare a aprobarii unei inlesniri la plata obligatiilor fiscale.
6. Cererea debitorului va cuprinde in mod obligatoriu date referitoare la:
a) denumirea si sediul debitorului;
b) codul de inregistrare fiscala, precum si alte date de identificare a debitorului;
c) structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului, dupa caz;
d) volumul si natura creantelor fiscale, pe bugete, din care, pe debite principale si accesorii;
e) titlurile executorii in temeiul carora sunt urmarite prin executare silita bunurile imobile care fac obiectul cererii, daca este cazul;
f) bunurile imobile, pentru care se solicita trecerea in proprietatea publica a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurta descriere;
g) mentiunea debitorului referitoare la taxarea sau scutirea cu/de TVA a operatiunii de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata, in conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) mentiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;
i) acordul expres al debitorului privind pretul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, in conformitate cu prevederile art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidentiata in contabilitate, reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
k) mentiunea debitorului ca a luat cunostinta despre prevederile legale cuprinse in prezentul ordin, in sensul ca stingerea creantei fiscale se va face cu valoarea determinata potrivit pct. 26;
l) mentiunea debitorului ca bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini si ca nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii sau al altor litigii, cu precizarea documentelor doveditoare;
m) mentiunea debitorului ca bunurile imobile nu sunt aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale si/sau nu sunt inchiriate, concesionate, arendate;
n) mentiunea debitorului ca pe numele sau nu exista cereri sau nu a fost deschisa procedura insolventei;
o) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferentei, potrivit legii, in cazul in care valoarea bunului imobil, determinata potrivit pct. 26, este mai mare decat creanta fiscala pentru care se solicita stingerea prin dare in plata;
p) semnatura reprezentantului legal al debitorului persoana juridica, precum si stampila acestuia.
7. La cerere se anexeaza:
a) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului;
b) extras de carte funciara, in original, emis in conditiile legii, la data depunerii cererii, de Biroul de carte funciara din cadrul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza teritoriala se afla bunul imobil, din care sa rezulte ca acesta nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini;
c) raportul de evaluare intocmit de un expert privind bunurile imobile care fac obiectul darii in plata;
d) documentul emis de institutiile abilitate, din care sa rezulte ca bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii sau al altor litigii;
e) copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analitica a mijloacelor fixe;
f) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca pe numele debitorului nu sunt inscrise mentiuni cu privire la declararea starii de insolventa;
g) acordul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ori al Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, referitor la stingerea prin dare in plata a contributiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale ori bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz;
h) acordul Ministerului Economiei si Finantelor privind stingerea creantelor bugetului de stat, in cazul in care bunurile imobile sunt solicitate a fi preluate in administrare de institutii publice, altele decat Ministerul Economiei si Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile din subordinea acestora;
i) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca bunurile imobile nu sunt aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale si/sau nu sunt inchiriate ori concesionate, inchiriate, arendate;
j) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca pe numele debitorului nu exista cereri sau nu a fost deschisa procedura insolventei;
k) declaratie pe propria raspundere, potrivit careia bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini si ca nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii;
l) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitarii de dare in plata sunt proprietate a debitorului.
8. (1) Organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va analiza documentatia prezentata si va asigura existenta in dosar a tuturor documentelor prevazute de lege, precum si a corelatiilor dintre datele cuprinse in aceasta.
(2) Dupa verificarea documentatiei, organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va transmite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, cererea impreuna cu documentatia in sustinerea acesteia, depuse de debitor, insotite de urmatoarele documente:
a) inscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea, determinata potrivit pct. 26, la care se va realiza darea in plata;
b) solicitarea privind preluarea in administrare a imobilului respectiv, avizata de ordonatorul principal de credite, insotita de un referat intocmit de institutia publica solicitanta, potrivit modelului din anexa nr. 1, in cazul in care aceasta a fost depusa la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala vamala. In cazul in care solicitantul preluarii in administrare a bunurilor imobile este un consiliu local, solicitarea va fi avizata de Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
c) copiile certificate de pe titlurile executorii si, daca este cazul, de pe celelalte acte de executare silita privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;
d) raportul de evaluare intocmit de organe si persoane specializate, in conformitate cu art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) referatul organului fiscal competent sau al directiei regionale vamale, dupa caz, conform modelului din anexa nr. 3, care sa cuprinda informatiile referitoare la debitor si la bunurile imobile care pot face obiectul darii in plata, cuprinse in cererea debitorului si in documentatia in sustinere depusa de acesta, suma obligatiilor fiscale restante la data intocmirii referatului, actualizate cu nivelul accesoriilor aferente si, daca este cazul, al cheltuielilor de executare silita, propunerile privind aplicarea procedurii de dare in plata, precum si eficienta acestei modalitati de stingere a creantelor fiscale;
f) alte acte necesare, potrivit legii, in sustinerea cererii.
9. In cazul cererilor privind stingerea unor creante reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile, solicitate de alte institutii publice, debitorul va prezenta si acordul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ori al Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, referitor la stingerea prin aceasta modalitate. In situatia in care bunurile imobile sunt solicitate a fi preluate in administrare de institutii publice, altele decat Ministerul Economiei si Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile din subordinea acestora, debitorul va prezenta, pentru stingerea creantelor bugetului de stat, si acordul Ministerului Economiei si Finantelor.
10. Directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, va completa documentatia primita de la organul fiscal competent ori de la directia regionala vamala, dupa caz, cu solicitarea privind preluarea in administrare a bunului imobil, impreuna cu referatul intocmit de institutia publica solicitanta, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, daca acestea nu au fost depuse la organul fiscal competent, si va intocmi un referat de oportunitate, conform modelului din anexa nr. 4, care va cuprinde elementele prevazute la pct. 8 alin. (2) lit. e), precum si:
a) punctul de vedere asupra solicitarii debitorului si propunerea privind aplicarea procedurii de dare in plata;
b) mentiunea ca valoarea de inventar evidentiata in cererea debitorului este cea specificata in fisa mijlocului fix si in balanta analitica a mijloacelor fixe si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
c) eficienta preluarii bunului imobil, determinata prin compararea creantelor fiscale stinse, la care se adauga si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii ori cu cele aferente platii de chirii, astfel cum au fost estimate de catre institutia publica solicitanta. Se va mentiona, de asemenea, si sursa de acoperire suplimentara prevazuta pentru amenajarea spatiului.
11. Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili ori Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, tin evidenta solicitarilor de bunuri imobile in registre de evidenta deschise in acest scop.
12. Intreaga documentatie analizata si verificata conform prevederilor prezentei proceduri, insotita de referatul de oportunitate, avizata de compartimentul juridic al directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili ori al Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, va fi transmisa, sub semnatura conducatorului acesteia sau sub semnatura inlocuitorului acestuia, comisiei constituie in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
13. Componenta comisiei si regulamentul de organizare si functionare al acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
14. Directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va restitui directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, cererea debitorului insotita de intreaga documentatie aferenta, fara a fi necesare prezentarea si analizarea acestora in cadrul comisiei in urmatoarele situatii:
a) documentatia transmisa de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau de Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, nu cuprinde documentele conform prevederilor legale in materie;
b) cererea si/sau documentatia nu au fost completate, in termen de 30 de zile de la comunicarea solicitarii privind transmiterea unor date si documente, solicitate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
c) debitorul renunta la cerere sau nu exista o solicitare de preluare in administrare a acestor bunuri ori organul fiscal competent comunica, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau prin Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, ca cererea debitorului ramane fara obiect din orice alte motive.
15. Comisia va analiza si va decide asupra fiecarei cereri, avand in vedere urmatoarele elemente:
a) documentele prezentate de debitor, care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului, precum si dovada ca acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini;
b) existenta solicitarilor pentru obtinerea in administrare a bunurilor imobile pentru care urmeaza sa se analizeze oportunitatea trecerii in proprietatea publica a statului;
c) respectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale, daca este cazul;
d) inexistenta unor cereri privind retrocedarea proprietatii, a unor cereri privind deschiderea procedurii insolventei, precum si inexistenta unor contracte de inchiriere sau concesiune, arendare ori cand bunurile imobile au fost aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale ori inexistenta altor litigii, in masura in care aceasta poate fi prevazuta;
e) propunerile organului fiscal competent ori ale directiei regionale vamale, dupa caz, precum si punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau al Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz;
f) punctele de vedere ale directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
g) cheltuielile necesare, estimate de catre solicitantul bunurilor imobile ce urmeaza sa fie trecute in proprietatea publica a statului, pentru transformarea acestora in sedii sau in spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului activitatii ori in alte spatii de uz sau de interes public, precum si sursa de acoperire a acestora;
h) eficienta trecerii bunurilor imobile in proprietatea publica a statului;
i) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
16. Comisia din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor aproba sau respinge, prin decizie, dupa caz, cererile privind stingerea unor creante prevazute la pct. 1 prin trecerea in proprietatea publica a statului si darea in administrare a unor bunuri imobile corespunzatoare unor sedii sau spatii necesare desfasurarii obiectului activitatii ori alte spatii de uz sau de interes public, Ministerului Economiei si Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse ori Ministerului Sanatatii Publice, a unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, precum si a celor necesare altor autoritati publice centrale ori locale sau unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, dupa caz.
17. In situatia in care bunurile imobile nu sunt de uz sau de interes public, comisia din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor poate respinge cererea privind stingerea creantelor fiscale prin dare in plata.
18. Deciziile emise potrivit pct. 16, 38, 45 si 50 se intocmesc in 4 exemplare cu valoare de original si se comunica de catre directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala debitorului si, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, organului fiscal competent, inclusiv directiei regionale vamale, si institutiei publice solicitante. Un exemplar al deciziei se arhiveaza de catre directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
19. In cazul in care comisia decide stingerea creantelor fiscale, conform pct. 26, prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, dupa primirea deciziei de aprobare, intocmeste procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil, conform modelului din anexa nr. 5.
20. Incheierea procesului-verbal si stingerea creantelor fiscale prin procedura de dare in plata sunt conditionate de depunerea de catre debitor, la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala vamala, la data incheierii procesului-verbal de dare in plata, a urmatoarelor acte:
a) un nou extras de carte funciara, in original, emis de Biroul de carte funciara, care sa ateste ca bunul imobil nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini;
b) o noua declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca pe numele sau nu s-a deschis procedura insolventei, ca bunurile imobile sunt proprietatea sa, ca nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea ori al altor litigii si nu sunt aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale si/sau nu sunt inchiriate, concesionate, arendate;
c) un nou certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca pe numele debitorului nu sunt inscrise mentiuni cu privire la declararea starii de insolventa.
21. In cazul in care se constata ca bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini ori face obiectul unor litigii, cereri sau contracte de felul celor prevazute la pct. 20 lit. b), organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, instiinteaza comisia, care analizeaza si care poate proceda la revocarea deciziei. Despre aceasta este instiintat si debitorul.
22. Procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului se intocmeste in 3 exemplare cu valoare de original, dintre care un exemplar se inainteaza debitorului, un alt exemplar se inainteaza, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau Autoritatea Nationala a Vamilor, dupa caz, impreuna cu un exemplar al deciziei, solicitantului pentru obtinerea bunului imobil, in administrare, iar al treilea exemplar ramane la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala vamala.
23. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil, organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va actualiza nivelul creantelor fiscale restante, precum si, daca este cazul, nivelul accesoriilor aferente acestora si al cheltuielilor de executare pana la aceasta data.
24. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil, in cazul bunului imobil sechestrat, inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si, daca este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.
25. Bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea in proprietatea publica a statului vor fi evaluate conform art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
26. Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare, conform pct. 25, si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare.
27. In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata este taxabila conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza TVA corespunzator cotei standard de 19% aplicate la valoarea stabilita potrivit pct. 26.
28. Cu valoarea stabilita potrivit pct. 26 plus TVA, daca este cazul, se stinge TVA aferenta operatiunii de dare in plata daca operatiunea este taxabila si total sau partial creantele fiscale pentru care se solicita stingerea, accesoriile aferente acestora si, daca este cazul, cheltuielile de executare, actualizate la data stingerii, respectiv la data intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil aprobat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
29. In cazul in care suma care reprezinta valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, plus TVA colectata, daca este cazul, este mai mica decat TVA aferenta operatiunii de dare in plata plus creantele fiscale, la care se adauga accesoriile aferente acestora si, daca este cazul, cheltuielile de executare silita, actualizate, diferenta urmeaza sa fie stinsa prin aplicarea celorlalte modalitati de stingere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
30. In cazul in care suma care reprezinta atat TVA aferenta operatiunii de dare in plata, cat si creantele fiscale si accesoriile aferente acestora si, daca este cazul, cheltuielile de executare, actualizate, este mai mica decat valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, inclusiv TVA colectata, daca este cazul, cu aceasta diferenta se va proceda la compensare, potrivit legii.
31. Conform art. 155 si 156 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, debitorul are obligatia sa emita factura si sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectata aferenta.
32. TVA colectata pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia in proprietatea publica a statului se evidentiaza la randul de regularizari din decontul de TVA prevazut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu semnul minus, pe baza procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
33. Cheltuielile necesare pentru transformarea si amenajarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, in sedii sau spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului de activitate ori in spatii de uz ori de interes public, sunt suportate de institutia publica care a solicitat preluarea in administrare a acestora.
34. In cazul bunurilor imobile care au incorporate in structura bunuri mobile sau dotari specifice activitatii, a caror valoare nu este cuprinsa in valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrarile privind dezafectarea, dezmembrarea, inlaturarea acestora ori altele asemenea, dupa caz, sunt suportate de catre debitor.
35. Darea in administrare se va efectua prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatile publice centrale solicitante sau de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, dupa caz.
36. Operatiunile legate de stingerea creantelor fiscale prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile si trecerea lor in proprietatea publica a statului se reflecta in evidenta analitica pe platitori deschisa la nivelul unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei si Finantelor ori la nivelul directiei regionale vamale, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal debitorii respectivi, precum si in evidenta contabila a debitorilor.
37. In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica a statului ca urmare a aplicarii procedurii de dare in plata au fost revendicate si restituite, potrivit legii, de catre terte persoane, organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va proceda la redebitarea acestuia cu sumele reprezentand creantele fiscale pentru care s-a solicitat stingerea, la data la care bunurile imobile au fost restituite tertelor persoane, exclusiv TVA aferenta operatiunii de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata.
38. Comisia poate fi sesizata, in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, asupra unor aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data analizarii cererii de dare in plata a debitorului, constatate sau sesizate dupa emiterea deciziei comisiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor de aprobare a cererii debitorului, si poate decide, pe baza documentelor prezentate si a altor informatii sau documente solicitate de comisie, revocarea, in tot sau in parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creante fiscale prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, in urmatoarele situatii:
a) se constata vicii ascunse, totale sau partiale, ale bunurilor imobile date in plata;
b) bunurile imobile supuse procedurii de dare in plata erau la data aprobarii cererii aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale sau inchiriate ori concesionate sau arendate;
c) bunurile imobile erau grevate de drepturi reale sau de alte sarcini la data aprobarii cererii, iar acest fapt nu a fost adus la cunostinta comisiei la data aprobarii cererii;
d) debitorul a furnizat pana la data aprobarii cererii de dare in plata ori pana la data incheierii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil, inclusiv, date si informatii incomplete si/sau nereale care afecteaza in orice mod dreptul de proprietate publica a statului asupra bunurilor imobile;
e) alte aspecte necunoscute la data aprobarii cererii de dare in plata.
39. Dupa emiterea deciziei de revocare, organele fiscale competente vor lua masurile necesare pentru desfiintarea actelor administrative intocmite ulterior deciziei de aprobare a cererii de dare in plata.
40. In situatia in care titularul dreptului de administrare asupra bunului imobil trecut in proprietatea publica a statului a efectuat cheltuieli utile, acestea vor fi suportate de debitor.
41. Dupa emiterea deciziei de revocare, organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va repune in sarcina debitorului sumele reprezentand creante fiscale pentru care s-a solicitat stingerea, la data la care bunurile imobile au fost restituite tertelor persoane, exclusiv TVA aferenta operatiunii de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata.
42. Orice persoana care se considera lezata in drepturile sale prin emiterea, potrivit pct. 16 si 38, a deciziilor comisiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, poate face contestatie impotriva acestora, in conditiile art. 179 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
43. Contestatia se depune la comisia constituita in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, sub sanctiunea decaderii, si nu este supusa taxelor de timbru.
44. Contestatia impotriva deciziilor emise potrivit pct. 16 si 38 se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile privind solutionarea pe cale administrativa a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale, de catre comisia constituita in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor in temeiul art. 1711 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la inregistrare.
45. In solutionarea contestatiei, comisia constituita in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor se pronunta prin decizie.
46. Decizia emisa potrivit pct. 45 este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei comisia nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii.
47. Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
48. Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, potrivit dispozitiilor referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
49. Erorile materiale din cuprinsul deciziilor emise de comisie se pot indrepta, din oficiu sau la cererea debitorului, a organului fiscal competent, inclusiv a directiei regionale vamale, ori a institutiei publice solicitante pentru preluarea in administrare a bunurilor imobile, dupa caz, conform procedurii privind indreptarea erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ.
50. In cazul in care indreptarea erorilor materiale prevazute la pct. 49 nu se poate efectua direct pe decizie, datorita constatarii sau sesizarii unor omisiuni in cuprinsul acesteia, se emite o decizie rectificativa.
51. Procedura privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin dare in plata se aplica, in cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit administrarea speciala in perioada de privatizare, numai cu avizul administratorului special.
52. In cazul debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolventei, stingerea creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin dare in plata se poate realiza in urmatoarele conditii:
a) pentru debitor a fost pronuntata o incheiere sau o sentinta judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei de catre judecatorul-sindic;
b) toti membrii adunarii creditorilor au fost de acord, fie ca o masura in cadrul planului de reorganizare judiciara, fie ca o modalitate de atribuire a unui bun in contul creantei in cadrul lichidarii, cu trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile libere de sarcini in contul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala inscrise in tabloul creditorilor;
c) existenta unor solicitari de preluare in administrare, potrivit legii, a bunurilor imobile respective;
d) existenta dreptului de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile care fac obiectul darii in plata;
e) bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri de revendicare si restituire, potrivit legii.
53. Documentatia in sustinerea masurii de dare in plata va fi transmisa de catre administratorul sau lichidatorul judiciar, in functie de stadiul procedurii, organului fiscal competent ori directiei regionale vamale, dupa caz, si va cuprinde:
a) incheierea sau sentinta judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei, dupa caz;
b) procesul-verbal al sedintei adunarii creditorilor prin care toti membrii adunarii creditorilor au fost de acord cu darea in plata;
c) raportul de evaluare a bunurilor imobile, intocmit de catre un expert evaluator, potrivit dispozitiilor art. 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare;
d) o scurta descriere a bunurilor imobile propuse pentru masura darii in plata, denumirea si datele de identificare a acestora;
e) mentiunea privind taxarea sau scutirea de TVA a operatiunii de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata, in conformitate cu art. 126 alin.(1), art. 141 alin. (2) lit. f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) avizul administratorului sau al lichidatorului judiciar, dupa caz, asupra existentei dreptului de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile, precum si pentru inexistenta unor cereri de revendicare si restituire, potrivit legii;
g) extras de carte funciara in original, la zi.
54. Organul fiscal competent, inclusiv directia regionala vamala, va transmite intreaga documentatie directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili ori Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz, care va proceda conform pct. 10 si 12.
55. Stingerea creantelor fiscale in cazul aprobarii darii in plata a bunurilor imobile proprietate a debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolventei se va face la valoarea de evaluare stabilita potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.
56. In cazul in care livrarea bunului imobil prin dare in plata este taxabila, conform art. 141 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, TVA se colecteaza prin aplicarea cotei de 19% la pretul stabilit potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006.
57. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta procedura.


ANEXA Nr. 1 la procedura - DATE care trebuie cuprinse in referatul intocmit de institutia publica solicitanta pentru preluarea in administrare a bunurilor imobile, care fac obiectul cererii de trecere in proprietatea publica a statului


I. Situatia existenta:
- numar de personal pe unitati specifice:
? directia generala a finantelor publice;
? trezorerie;
? administratia finantelor publice;
? alte institutii publice;
- spatiile de care dispune:
? natura cladirii (locuinte, birouri, alte cazuri);
? regim inaltime (S+P+nE);
? suprafata desfasurata pe fiecare nivel;
? suprafata utila;
- daca imobilul are si spatii ocupate de alte persoane (fizice sau juridice):
? nivelurile ocupate (partial sau integral);
? suprafetele desfasurate;
- modul de detinere a spatiilor:
? in proprietate sau in administrare;
? cu chirie de la .........;
? fara forme.

II. Descrierea imobilului ce se propune spre preluare:
- natura cladirii;
- regimul de inaltime;
- suprafata desfasurata pe fiecare nivel;
- stadiul in care se afla constructia:
? buna (constructie din beton armat sau zidarie din caramida);
? degradata, partial degradata.

III. Motivele sustinute in cazul propunerii de abandonare a spatiilor existente detinute:
- fara forme de detinere;
- degradare accentuata;
- grave disfunctii in exploatare;
- chirii exagerate.

IV. Propuneri de refunctionalizare:
- a spatiilor existente;
- a spatiilor suplimentare ce se obtin in administrare.
Costurile totale pentru amenajare - refunctionalizare si cine le va suporta.
Se vor prezenta, de asemenea, orice alte aspecte care sa vina in sprijinul fundamentarii necesitatii obtinerii in administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul cererii debitorilor (chiria lunara platita, compararea cheltuielilor cu plata chiriei fata de cheltuielile cu amenajarea refunctionalizarea imobilului, perioada de amortizare a acestora, dotarea imobilului cu o serie de utilitati sau amplasarea acestuia, care contribuie la o mai buna desfasurare a activitatii etc.) si sursele din care se vor acoperi cheltuielile necesare pentru transformarea-amenajarea bunurilor, precum si modul de asigurare a acestora.


ANEXA Nr. 2 la procedura


ANTETUL PERSOANEI JURIDICE DEBITOARE
Nr. de inregistrare/data

Catre:
Administratia Finantelor Publice .................................../Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ............................./Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala .......................
Subscrisa ............................................., (denumirea persoanei juridice debitoare) reprezentata legal prin ..................................., cu sediul in localitatea ............................, str. .................... nr. ......, judetul ......................................., cod de inregistrare fiscala ..................................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. ...................., va rugam a aproba cererea de stingere a unor creante fiscale prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a ................................................. .
Structura capitalului social/a asociatilor/a actionariatului este urmatoarea: ...................................
Volumul si natura creantelor fiscale:
La data de .................... obligatiile fiscale ale .................... (denumirea persoanei juridice debitoare) sunt in suma totala de ................ lei (debite principale .................................................. lei si accesorii ...................................................... lei), din care:

1. bugetul de stat, total ............................. lei, din care, debite principale .................... lei, accesorii ............................ lei;

2. bugetul asigurarilor sociale de stat, total .............................. lei, din care, debite principale .......................................... lei, accesorii ............................................ lei;

3. bugetul asigurarilor pentru somaj, total ............................ lei, din care, debite principale ..................................... lei, accesorii ......................................... lei;

4. bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, total .................. lei, din care, debite principale ....................... lei, accesorii ........................................ lei;

5. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, total ................. lei, din care, debite principale ........................ lei, accesorii ........................................ lei.
Pentru stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj/bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale prin dare in plata, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si-a dat acordul prin Adresa nr. /data ..............., iar pentru stingerea creantelor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin dare in plata, Ministerul Sanatatii Publice a fost de acord prin Adresa nr./data ..................
Pentru realizarea creantelor fiscale mentionate mai sus, Administratia Finantelor Publice ....................................../Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului .........................., Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala .......................... a inceput executarea silita in temeiul titlurilor executorii ...................................................................
Bunurile imobile pentru care solicitam trecerea in proprietatea publica a statului sunt urmatoarele:
1. denumirea ......................, situat in localitatea ................., str. ....................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ................................................., valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ......................................................................;
2. denumirea ......................, situat in localitatea ................., str. ....................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ................................................., valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ......................................................................;
3. denumirea ......................, situat in localitatea ................., str. ....................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ................................................., valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ......................................................................;
4. denumirea ......................, situat in localitatea ................., str. ....................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ................................................., valoarea de inventar .............................................., valoarea de evaluare ......................................................................;
In sustinerea dreptului de proprietate al ................................... (denumirea persoanei juridice debitoare) asupra bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, anexam urmatoarele acte: ............................ .............................................................................. .
Mentionam ca suntem de acord cu pretul de evaluare al bunurilor imobile stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, in conformitate cu prevederile art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea de inventar evidentiata in contabilitate, conform fisei mijlocului fix si balantei analitice a mijloacelor fixe, a bunurilor imobile precizate mai sus este de ......................................... si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare.
Mentionam ca operatiunea de transfer al dreptului de proprietate al bunului imobil prin dare in plata este operatiune taxabila/scutita, conform art. ............. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Am luat cunostinta de prevederile legale cuprinse in anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, in sensul ca stingerea creantei fiscale se va face cu valoarea determinata potrivit pct. 26, si suntem de acord cu aceasta (Acord nr. .............................. din data de ...................................).
Precizam ca bunurile imobile care fac obiectul prezentei cereri nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini, nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii sau al altor litigii, nu sunt aduse ca aport in cadrul unei asocieri in participatiune, aport la capitalul social al unei societati comerciale si/sau nu sunt inchiriate si ca pe numele ................. (denumirea persoanei juridice debitoare) nu exista cereri si nu a fost deschisa procedura insolventei, in care sens anexam urmatoarele documente doveditoare:
.....................................................................................................................
...................................................................................................................., (denumirea persoanei juridice debitoare) prin reprezentantul sau legal ........................................................, este de acord cu compensarea diferentei, potrivit legii, in cazul in care valoarea bunului/bunurilor imobile care fac obiectul prezentei cereri, determinata potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, este mai mare decat creanta fiscala pentru care solicitam stingerea prin dare in plata.
Alte precizari: .....................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................,
....................................................................................................................,
Subsemnatul, ..............................................................., (numele, prenumele si functia reprezentantului legal al persoanei juridice debitoare) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal, exactitatea si caracterul complet al mentiunilor facute in declaratiile pe propria raspundere anexate la prezenta cerere.

Reprezentantul legal al persoanei juridice,
..................................................
(Numele si prenumele)
..........................................
Semnatura
L. S.


ANEXA Nr. 3 la procedura


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ..........................
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A ..........................................
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
DIRECTIA REGIONALA VAMALA ...................................................
Nr. ................/data ......................

Catre:
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ..........................
Directia Generala a Finantelor Publice a Muncipiului Bucuresti
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Autoritatea Nationala a Vamilor

Prin cererea depusa de ....................................................., (denumirea persoanei juridice debitoare) reprezentata legal prin .............., cu sediul in localitatea ..........................., str. ..................... nr. ..., judetul .........................., cod de inregistrare fiscala ....................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. ......................, inregistrata la Administratia Finantelor Publice ................................................./Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ........................................./Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala .............................. sub nr. ................................. din data de ........................., se solicita stingerea unor creante fiscale prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.
Structura capitalului social/a asociatilor/a actionariatului debitorului este urmatoarea: ...............
Volumul si natura creantelor fiscale:
Obligatiile fiscale actualizate la data de ............ ale ................. (denumirea persoanei juridice debitoare) sunt in suma totala de ................ lei (debite principale ...................... lei + accesorii .................. lei + cheltuieli de executare .................................. lei), din care:
1. bugetul de stat, total .............................. lei, din care debite principale ....................... lei, accesorii ......................... lei;
2. bugetul asigurarilor sociale de stat, total ................ lei, din care debite principale ................ lei, accesorii ......................... lei;
3. bugetul asigurarilor pentru somaj, total ........................ lei, din care debite principale ....................... lei, accesorii ............. lei;
4. bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, total ......................... lei, din care debite principale ...................... lei, accesorii ......................................... lei;
5. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, total ......................... lei, din care debite principale ...................... lei, accesorii ......................................... lei;
6. cheltuieli de executare ............................................. lei.
Pentru stingerea creantelor bugetului de stat, Ministerul Economiei si Finantelor si-a dat acordul prin Adresa nr. ......... din data de ............ .
Pentru stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj/bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale prin dare in plata, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si-a dat acordul prin Adresa nr. ..... din data de ..................., iar pentru stingerea creantelor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin dare in plata, Ministerul Sanatatii Publice a fost de acord prin Adresa nr. ..... din data de .................. .
Pentru realizarea creantelor fiscale mentionate mai sus, Administratia Finantelor Publice ........................................./Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ............................./Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala ................................ a inceput executarea silita in temeiul titlurilor executorii nr. ............... din data de ....................., prin comunicarea somatiilor nr. ............. din data de ................., si a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr. .................. din data de ................................, anexate in copie certificata.
Bunurile imobile pentru care ................................................ (denumirea persoanei juridice debitoare) solicita trecerea in proprietatea publica a statului prin dare in plata sunt urmatoarele:
1. denumirea ..................., situat in localitatea ...................., str. ................... nr. ........, judetul ................................, scurta descriere a imobilului ........................................, valoarea de inventar .................., valoarea de evaluare ..........................;
2. denumirea ..................., situat in localitatea ...................., str. ................... nr. ........, judetul ................................, scurta descriere a imobilului ........................................, valoarea de inventar .................., valoarea de evaluare ..........................;
3. denumirea ..................., situat in localitatea ...................., str. ................... nr. ........, judetul ................................, scurta descriere a imobilului ........................................, valoarea de inventar .................., valoarea de evaluare ..........................;
4. denumirea ..................., situat in localitatea ...................., str. ................... nr. ........, judetul ................................, scurta descriere a imobilului ........................................, valoarea de inventar .................., valoarea de evaluare ..........................;
In sustinerea dreptului de proprietate ...................................... (denumirea persoanei juridice debitoare) asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat urmatoarele acte:
.....................................................................................................................
Mentionam ca cererea si documentatia in sustinerea acesteia cuprind toate datele si documentele prevazute in anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007.
Valoarea de inventar evidentiata in contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare in plata, mentionata de debitor in cerere, este cea din fisa mijlocului fix si din balanta analitica a mijloacelor fixe si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare.
Valoarea de evaluare a bunurilor imobile, stabilita prin raportul de evaluare anexat, intocmit de ...................................., este in suma de .........................................., fara TVA.
Operatiunea de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata este operatiune taxabila/scutita din punct de vedere al TVA, conform art. ............ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eficienta modalitatii de stingere a creantelor fiscale prin dare in plata fata de alte modalitati de realizare a creantelor fiscale, inclusiv valorificarea in cadrul procedurii de executare silita ....................... .
Bunurile imobile care fac obiectul debitorului .............................. sunt solicitate a fi preluate in administrare de catre ........................, (denumirea institutiei publice solicitante) cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr. ................ din data de ............., insotita de Referatul nr. .................... din data de ...................., intocmit de institutia publica solicitanta conform anexei nr. 1 la procedura aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, anexate, in vederea utilizarii lor ca spatii destinate ..................................
Alte precizari ..............................................................
Propunerile privind aplicarea procedurii de dare in plata
Administratia Finantelor Publice a ................................../Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ............................................................/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala ................ propune stingerea creantelor bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj/bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale/bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin dare in plata in limita sumei de ....... lei, stabilita potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, de comuna cord cu debitorul ........................... (Acord nr. ............................ din data de ..........................).

Conducatorul organului fiscal,
..................................
(Numele si prenumele)
L. S.


ANEXA Nr. 4 la procedura


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ..........................
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Nr. ............../data ....................

Catre:
Ministerul Economiei si Finantelor

Prin cererea depusa de .........................................., (denumirea persoanei juridice debitoare) reprezentata legal prin ........................., cu sediul in localitatea .............................., str. .................. nr. ...., judetul ..........., cod de inregistrare fiscala ...................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. ........................, inregistrata la Administratia Finantelor Publice ............................../Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ........................................./Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala ................................ sub nr. ............. din data de ......................., se solicita stingerea unor creante fiscale prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.
Structura capitalului social/a asociatilor/a actionariatului debitorului este urmatoarea:
.....................................................................................................................
Volumul si natura creantelor fiscale:
Obligatiile fiscale actualizate la data de ............................. ale ....................................... (denumirea persoanei juridice debitoare) sunt in suma totala de ................... lei (debite principale .............. lei + accesorii .................................. lei + cheltuieli de executare .............. lei), din care:

1. bugetul de stat, total .............................. lei, din care debite principale ................... lei, accesorii ............................. lei;

2. bugetul asigurarilor sociale de stat, total ................ lei, din care debite principale ................... lei, accesorii ...................... lei;

3. bugetul asigurarilor pentru somaj, total ................... lei, din care debite principale ................... lei, accesorii ...................... lei;

4. bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, total ........................ lei, din care debite principale ...................... lei, accesorii .......................................... lei;

5. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate total ................. lei, din care debite principale ........................... lei, accesorii ............................ lei;

6. cheltuieli de executare ............................................. lei.
Pentru stingerea creantelor bugetului de stat, Ministerul Economiei si Finantelor si-a dat acordul prin Adresa nr. ........ din data de ............. .
Pentru stingerea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj/bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale prin dare in plata, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si-a dat acordul prin Adresa nr. ......... din data de ..............., iar pentru stingerea creantelor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin dare in plata, Ministerul Sanatatii Publice a fost de acord prin Adresa nr. ................... din data de ........................ .
Pentru realizarea creantelor fiscale mentionate mai sus, Administratia Finantelor Publice ............................../Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ................../Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Directia Regionala Vamala .............................. a inceput executarea silita in temeiul titlurilor executorii nr. .............. din data de ................., prin comunicarea somatiilor nr. ................. din data de ............, si a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr. .......... din data de ................
Bunurile imobile pentru care ................................................ (denumirea persoanei juridice debitoare) solicita trecerea in proprietatea publica a statului prin dare in plata sunt urmatoarele:
1. denumirea ...................., situat in localitatea ..................., str. ...................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ....................................., valoarea de inventar ......................, valoarea de evaluare .........................;
2. denumirea ...................., situat in localitatea ..................., str. ...................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ....................................., valoarea de inventar ......................, valoarea de evaluare .........................;
3. denumirea ...................., situat in localitatea ..................., str. ...................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ....................................., valoarea de inventar ......................, valoarea de evaluare .........................;
4. denumirea ...................., situat in localitatea ..................., str. ...................... nr. ......, judetul .............................., scurta descriere a imobilului ....................................., valoarea de inventar ......................, valoarea de evaluare .........................;
In sustinerea dreptului de proprietate ...................................... (denumirea persoanei juridice debitoare) asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat urmatoarele acte:
........................................................................... .
Mentionam ca cererea si documentatia in sustinerea acesteia cuprind toate datele si documentele prevazute in anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007. Valoarea de inventar evidentiata in contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare in plata, mentionata de debitor in cerere, este cea din fisa mijlocului fix si din balanta analitica a mijloacelor fixe si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare.
Valoarea de evaluare a bunurilor imobile stabilita prin raportul de evaluare, intocmit de ..................................., este in suma de ....................................., fara TVA.
Operatiunea de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata este operatiune taxabila/scutita din punct de vedere al TVA, conform art. ........ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eficienta modalitatii de stingere a creantelor fiscale prin dare in plata fata de alte modalitati de realizare a creantelor fiscale, inclusiv valorificarea in cadrul procedurii de executare silita ....................... .
Bunurile imobile care fac obiectul cererii debitorului ...................... sunt solicitate a fi preluate in administrare de catre ........................, (denumirea institutiei publice solicitante) cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr. ............. din data de ................, insotita de Referatul nr. ...................... din data de .................., intocmit de institutia publica solicitanta conform anexei nr. 1 la procedura aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, anexate, in vederea utilizarii lor ca spatii destinate ................................ .
Eficienta preluarii bunului imobil este determinata prin compararea creantelor fiscale stinse, la care se adauga si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii ori cu cele aferente platii de chirii. Se va mentiona, de asemenea, si sursa de acoperire suplimentara prevazuta pentru amenajarea spatiului.
Alte precizari ............................................................ .
Propunerile privind aplicarea procedurii de dare in plata ................. .
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ................./Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Autoritatea Nationala a Vamilor propune stingerea creantelor bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj/bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale/bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate prin dare in plata in limita sumei de ................. lei, stabilita potrivit pct. 26 din anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007.

Conducatorul unitatii fiscale,
......................................
(Numele si prenumele)
L. S.
Vizat,
Serviciul juridic


ANEXA Nr. 5 la procedura


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ........................./
Directia Regionala Vamala ................................................../
Administratia Finantelor Publice .........................................../
str. ......................... nr. ..., localitatea .........................
Dosar de executare nr. ....................../...............................
Nr. .............. din ...............

PROCES-VERBAL
pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile

incheiat astazi, ....................., luna ................., anul ......., in temeiul art. 1711 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru stingerea creantelor fiscale1) fata de debitorul (persoana juridica)2) .............................. din localitatea ................................, str. ............... nr. ..., cod de identificare fiscala3) ..................., astfel cum au fost specificate in evidenta pe platitori/titlurile executorii4) ..................................., emise de ........................., in suma totala de ..................... lei, din care ramase de recuperat5):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Intrucat debitorul nu a platit la termenele stabilite obligatiile fiscale prevazute mai sus, la cererea acestuia se efectueaza trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile6).
a) Date privind identificarea bunurilor imobile (cladire si/sau teren):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) Descriere sumara:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea publica a statului este de .......................... lei, plus TVA in suma de ....................... lei, dupa caz.
e) Pretul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv TVA): ........... lei.
f) Suma totala a obligatiilor fiscale: ....................... lei, din care:
- .......................................... lei, reprezentand TVA colectata, aferenta operatiunii de transfer al proprietatii bunului imobil prin dare in plata, in conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ....................................... lei, reprezentand obligatii fiscale actualizate pentru care se solicita stingerea prin dare in plata.
g) Diferenta din care:
- obligatii fiscale ramase de recuperat (f-e) ........................ lei;
- suma ramasa in plus, care urmeaza a fi regularizata conform dispozitiilor legale in vigoare (e-f): ................................... lei.
Documentele din care rezulta ca bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidentele Biroului de carte funciara):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in baza Deciziei nr. .................. din data de ....................... a comisiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor in ...... exemplare.
Conform art. 155 si 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, debitorul are obligatia sa emita factura si sa evidentieze in evidenta proprie operatiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectata aferenta.
TVA colectata pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia in proprietatea publica a statului se evidentiaza la randul de regularizari din decontul de TVA prevazut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu semnul minus, pe baza acestui proces-verbal.
In conformitate cu prevederile art. 1711 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.
Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Conducatorul organului fiscal, Debitor, .................................... ...................................... (Semnatura) (Semnatura) L.S.................................................................................................................................. Executor fiscal,...........................................Nume ......................................Prenume ...................................Semnatura .................................

MEF-ANAF cod 14.13.37.99
1. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile
2. Cod: 14.13.37.99
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, in blocuri de 150 de file.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: in baza art. 1711 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul fiscal.
8. Circula: - 1 exemplar la debitor;
- 1 exemplar la institutia publica solicitanta.
9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul fiscal/de executare.
___________
1) Impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Economiei si Finantelor-Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale.
2) Nume, prenume/denumire.
3) Se va completa: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.
4) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.
5) Se inscriu sumele ramase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Economiei si Finantelor-Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.
6) In cazul in care bunurile imobile sunt sechestrate, se va indica Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. ....................... din ......................., intocmit de ......................................, care se va anexa la prezentul proces-verbal.Poate fi de interes si:
Legea 192/2013 pentru modificarea si completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Particip
Legea privind securitizarea creantelor, legea nr. 31/2006
Lege privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, legea nr. 200/2006
Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
103 useri online

Useri autentificati: