DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 85/2008, ordonanta de urgenta privind stimularea investitiilor

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 27/06/2008

Avand in vedere:
 • interesul public major privind acordarea de masuri de sprijin pentru stimularea investitiilor, cu respectarea legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat;
 • importanta orientarii masurilor de sprijin pentru incurajarea dezvoltarii anumitor sectoare de activitate, in functie de prioritatile de dezvoltare ale Romaniei si pentru a asigura cele mai eficiente masuri economico-sociale;
 • necesitatea de a orienta investitiile catre acele regiuni de dezvoltare care sunt mai putin vizate de investitii in aceasta perioada;
 • necesitatea de a raspunde cat mai prompt in fata solicitarii mediului de afaceri de a reglementa acest cadru privind investitiile, ceea ce confera caracterul de urgenta al acestei ordonante, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Articolul 1 - Scop Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul juridic general privind masurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabila a Romaniei, prin stimularea unor categorii de investitii.

  Articolul 2 - Principii Stimularea investitiilor, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, se bazeaza pe urmatoarele principii: a) tratament egal - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare de facilitati; b) transparenta - aducerea la cunostinta tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la procedura de acordare de facilitati pentru investitii; c) eficienta utilizarii facilitatilor - aplicarea unor criterii de acordare de facilitati pentru investitii si de urmarire a realizarii lor, care sa reflecte avantajele de natura economica ale proiectelor de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz, efectele in domeniul social, in cel al protectiei mediului si promovarea unei dezvoltari economice durabile; d) confidentialitatea - garantarea protejarii informatiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuala apartinand investitorilor, precum si a altor date care ar putea prejudicia interesele legitime ale acestora; e) eligibilitatea in functie de provenienta fondurilor de finantare.

  Articolul 3 - Definitii In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. furnizori de ajutor de stat - autoritatile si institutiile publice centrale sau locale ori alte organisme care administreaza resurse ale statului sau ale colectivitatilor locale care acorda ajutoare de stat; 2. autoritatea responsabila - furnizorul sau initiatorul de ajutor de stat care asigura aplicarea procedurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007. In cazul in care pentru o schema/un ajutor individual exista mai multi furnizori sau initiatori de ajutor de stat, autoritatea responsabila este nominalizata in actul normativ/administrativ prin care se instituie schema/ajutorul individual; 3. facilitati - masuri de sprijin acordate de catre furnizorii de ajutor de stat investitorilor, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta; 4. investitie - utilizarea capitalului pentru: a) achizitionarea de active corporale si necorporale, in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, schimbarea fundamentala a procesului global de productie a unei unitati existente, precum si achizitia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci cand unitatea s-a inchis sau s-ar fi inchis fara aceasta achizitie, iar activele sunt cumparate de un investitor independent; b) initierea unor proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare; c) crearea de noi locuri de munca si/sau formarea profesionala a angajatilor; d) initierea unor proiecte legate de valorificarea resurselor de energie regenerabila, protectia mediului si dezvoltarea durabila; 5. acord de principiu - document emis de autoritatea responsabila, prin care aceasta isi da acceptul ca proiectul de investitii si investitorul indeplinesc in principiu conditiile de eligibilitate stabilite in cadrul schemei de ajutor de stat/ajutorului individual. In cazul unui ajutor supus obligatiei de notificare individuala la Comisia Europeana, confirmarea eligibilitatii trebuie sa fie conditionata de decizia de autorizare a forului comunitar; 6. investitor - orice persoana juridica ce realizeaza investitii in Romania conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; 7. plan de investitii - document de planificare care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza fundamentarilor facute prin studiul de prefezabilitate si/sau marketing asupra necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia, precum si solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice care urmeaza a fi realizate.

  Articolul 4 - Obiective urmarite in promovarea investitiilor. Sectoare de activitate
  (1) Se acorda facilitati pentru investitiile care asigura dezvoltarea acelor domenii prioritare de activitate, in conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale, si contribuie la realizarea unuia dintre urmatoarele obiective, definite in baza legislatiei ajutorului de stat: a) dezvoltare si coeziune regionala; b) protectia si reabilitarea mediului inconjurator; c) cresterea eficientei energetice si/sau producerea si utilizarea energiei din resurse regenerabile de energie; d) dinamizarea procesului de cercetare-dezvoltare si inovare; e) ocuparea si formarea fortei de munca.
  (2) Pentru a asigura focalizarea resurselor disponibile in domenii de activitate cu impact major economico-social, corespunzator obiectivelor prevazute la alin. (1), facilitatile se acorda investitiilor realizate in urmatoarele domenii: a) activitati de procesare agroindustriala; b) domenii de varf ale industriei prelucratoare; c) productia si furnizarea de energie electrica si termica; productia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice si a gradului de utilizare a resurselor regenerabile de energie; stimularea utilizarii resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrica si/sau termica; d) protejarea si imbunatatirea calitatii mediului; e) distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor; f) informatica si comunicatii; g) activitati de cercetare, dezvoltare si inovare sau dezvoltarea de noi produse; h) activitati de servicii privind forta de munca.


  Capitolul II - Facilitati


  Articolul 5 - Tipurile de facilitati In vederea stimularii investitiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilitati de natura ajutorului de stat, care sa asigure respectarea criteriilor de acordare in mod transparent si asigurarea compatibilitatii cu legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat: a) acordarea de sume nerambursabile la achizitionarea de active corporale si necorporale; b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create; c) acordarea de bonificatii de dobanda la contractarea unor credite, precum si alte tipuri de facilitati prevazute de legislatia in vigoare.

  Articolul 6 - Acordarea facilitatilor
  (1) Autoritatile responsabile initiaza acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevazut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat.
  (2) Actele normative/administrative prevazute la alin. (1) reglementeaza: scopul, obiectivul, durata, formele de ajutor de stat, bugetul, furnizorii de ajutor de stat, costurile eligibile si criteriile de eligibilitate aplicate investitorilor specifice obiectivului pentru care se acorda ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, stopare si recuperare a ajutoarelor de stat.
  (3) Schemele de ajutor de stat initiate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza avandu-se in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013.
  (4) In vederea asigurarii transparentei decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe pagina web oficiala a furnizorului de ajutor de stat si pe pagina web oficiala a Agentiei Romane pentru Investitii, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevanta in aplicarea acestora.

  Articolul 7 - Conditii de eligibilitate a investitiilor si a investitorilor
  (1) Actele normative/administrative initiate in baza prezentei ordonante de urgenta instituie masuri de sprijin destinate acelor investitii care: a) sunt localizate in zone cu slaba dezvoltare economica, respectiv cu un PIB/locuitor sub media calculata la nivel national; b) sunt localizate in judete cu o rata a somajului mai mare decat rata somajului inregistrata la nivel national; c) contribuie la realizarea unor noi obiective de infrastructura sau la modernizarea celor existente; d) cuprind in ansamblul lor activitati de cercetare-dezvoltare si inovare sau implica utilizarea de inalta tehnologie; e) conduc la imbunatatirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie; f) asigura protectia si reabilitarea mediului inconjurator; g) asigura dezvoltarea resurselor umane si promovarea incluziunii sociale prin derularea de programe de formare si perfectionare profesionala.
  (2) In functie de obiectivele urmarite prin schemele de ajutor de stat se stabilesc: a) sectoarele de activitate in care se realizeaza investitiile, definite conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, corespunzator domeniilor stabilite la art. 4 alin. (2); b) categoriile de investitii, valoarea acestora, tipurile de facilitati corespunzatoare, conditiile de mentinere a investitiei, precum si alte criterii de acordare; c) categoriile de investitii care asigura crearea de locuri de munca; contributia financiara ce se poate acorda pe fiecare loc de munca, in functie de caracteristicile investitiei si ale zonei in care aceasta este localizata; definirea in functie de rata somajului a zonelor in care investitorii ce creeaza locuri de munca beneficiaza de diferite tipuri de facilitati.
  (3) Beneficiaza de facilitati investitiile si investitorii care indeplinesc urmatoarele conditii: a) contribuie la realizarea a cel putin unuia dintre obiectivele prevazute la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor actelor normative/administrative stipulate la art. 6 alin. (1); b) activitatile desfasurate se incadreaza in sectoarele stabilite conform art. 7 alin. (2) lit. a); c) nu au datorii restante catre bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu au solicitat Ministerului Economiei si Finantelor efectuarea platilor scadente pentru credite interne/externe contractate cu garantia statului, precum si catre fondul de risc; e) nu au fost imprumutati cu garantia statului; f) nu se afla in procedura de executare silita sau insolventa, dizolvare sau alte situatii reglementate de ordonanta de urgenta; g) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care au fost emise, acestea au fost executate conform legii.
  (4) Acordarea de facilitati pentru investitori este conditionata de obtinerea prealabila a acordului de principiu al autoritatii responsabile, anterior demararii investitiei. In cazul unui ajutor individual ce se intentioneaza a se acorda in afara unei scheme de ajutor de stat, supus obligatiei notificarii, autoritatea responsabila trebuie sa emita o scrisoare de intentie catre investitori, conditionata de autorizarea Comisiei Europene, privind acordarea ajutorului, inainte de demararea proiectelor.

  Articolul 8 - Solicitarea facilitatilor
  (1) Agentia Romana pentru Investitii asigura activitatea de promovare a investitiilor indeplinind rolul de punct de contact si de intermediar intre investitori si autoritatile centrale si locale.
  (2) Agentia Romana pentru Investitii acorda investitorilor, la cerere, asistenta tehnica/indrumare cu privire la schemele existente in cadrul carora pot solicita finantare de la autoritatea responsabila.
  (3) In cadrul procesului de asistenta tehnica/indrumare, Agentia Romana pentru Investitii, la solicitarea investitorilor, incheie cu acestia un protocol care cuprinde mentiuni referitoare la masurile de sprijin de care poate beneficia proiectul respectiv, autoritatile responsabile, criteriile de eligibilitate, formele concrete ale masurilor de sprijin, precum si alte mentiuni necesare demararii proiectului de investitii.
  (4) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 5 investitorul depune la autoritatea responsabila cererea de acordare a facilitatilor si planul de investitii, precum si intreaga documentatie, conform mecanismului prevazut in schema de ajutor de stat.
  (5) Autoritatea responsabila analizeaza documentatia prevazuta la alin. (4) si indeplinirea conditiilor prevazute in actele normative/administrative prevazute la art. 6 alin. (1).
  (6) In cazul in care autoritatea responsabila constata conformitatea documentatiei si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, emite acordul de principiu in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care documentatia este completa, cu informarea Agentiei Romane pentru Investitii.
  (7) Pentru proiectele de investitii care nu se incadreaza in schemele de ajutor de stat existente, autoritatea responsabila analizeaza si decide asupra proiectului de investitii si oportunitatii instituirii de ajutoare individuale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

  Articolul 9 - Agentia Romana pentru Investitii In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei si Finantelor supune adoptarii Guvernului un proiect de hotarare a Guvernului, prin care se reglementeaza organizarea, statutul, organele de conducere, atributiile si competentele Agentiei Romane pentru Investitii.

  Articolul 10 - Exceptii
  (1) In cazul programelor cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, domeniile si regulile specifice de acordare a ajutorului de stat se stabilesc cu respectarea prevederilor respectivelor programe si a regulilor de implementare stabilite pentru acestea, precum si cu respectarea reglementarilor comunitare si nationale in vigoare.
  (2) In cazul in care un proiect de investitii poate fi sustinut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu este eligibil pentru a fi sustinut cu masuri de natura ajutorului de stat, acordate in baza schemelor elaborate conform prezentei ordonante de urgenta.


  Capitolul III - Dispozitii tranzitorii si finale


  Articolul 11 - Scheme functionale
  (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile care administreaza scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate in derulare, vor transmite Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Romane pentru Investitii o lista cu acestea.
  (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile care administreaza scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate in derulare, vor lua masuri pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu legislatia specifica in domeniul ajutorului de stat.
  (3) Autoritatile responsabile informeaza Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Romana pentru Investitii in legatura cu adoptarea unor acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat in legatura cu modificarea schemelor existente, in termen de 15 zile de la adoptarea acestora.
  (4) Agentia Romana pentru Investitii, pe baza informatiilor primite de la autoritatile responsabile, publica pe site-ul sau lista continand schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale aflate in derulare, lista care se actualizeaza in mod permanent.

  Articolul 12 - Noi scheme de ajutor de stat
  (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile prezinta Ministerului Economiei si Finantelor o lista de propuneri de acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat, corespunzator atributiilor specifice, in conformitate cu obiectivele si domeniile stabilite la art. 4.
  (2) Ministerul Economiei si Finantelor va supune aprobarii Guvernului un memorandum cuprinzand propuneri de scheme de ajutor de stat si termene de emitere a acestora, elaborat pe baza documentatiei primite de la autoritatile responsabile si in functie de resursele bugetare.

  Articolul 13 - Abrogari
  (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 18.
  (2) Pe data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 9, prin care se reglementeaza organizarea, statutul, organele de conducere, atributiile si competentele Agentiei Romane pentru Investitii, se abroga Legea nr. 390/2002 privind infiintarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.  Poate fi de interes si:
  OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
  Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
  Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
  Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
  OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
  Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
  OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
  HG 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. Hotarare nr. 517/2014
  Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
  Hotarare 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte
  Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
  OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
  HG 453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 453/2013
  Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
  HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
  Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
  Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
  Ordin 132/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere)
  Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
  HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
  Investitorul inteligent
  Graham Benjamin

  Pret: 99 lei
  84.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: