DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 93/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 30/06/2008

Avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma a sistemului de sanatate pentru a oferi cetatenilor servicii medicale de calitate, luand in considerare oportunitatea eliminarii unor disfunctionalitati aparute in practica prin aplicarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de faptul ca se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea institutionala a Ministerului Sanatatii Publice, in vederea gestionarii eficiente a resurselor umane si financiare din domeniul sanatatii publice, si pentru a surprinde indeaproape si cu promptitudine nevoile reale de sanatate ale populatiei din comunitati, avand in vedere urgenta privind crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 1.901/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind medicamentele de uz pediatric, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului CE nr. 1.394/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansata, care aduc modificari Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar, luand in considerare faptul ca reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor este singura retea sanitara unde managerii-medici nu pot desfasura si activitate medicala in spitalele care au sub 400 de paturi, apreciem ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar conduce la aparitia unor disfunctionalitati grave in derularea programelor nationale de sanatate, in acoperirea cu personal calificat a zonelor defavorizate, in administrarea si functionarea unitatilor sanitare din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor care sunt dispersate pe mai multe judete administrative ale tarii, alcatuind o retea nationala a tuturor modurilor de transport (feroviare, rutiere, aeriene, navale) si care au o specificitate deosebita in sensul asigurarii strategice la nivel national a sigurantei circulatiei calatorilor si bunurilor materiale, fapt care ar putea afecta eficienta activitatii de control specific pentru persoanele cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei etc.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) controlul in sanatate publica - exercitarea activitatilor de control privind aplicarea prevederilor legale de sanatate publica;".
2. La articolul 8, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) activitatea de control in sanatate publica;".
3. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - In sensul prezentei legi, prin autoritati ale sistemului de sanatate publica se intelege:
a) Ministerul Sanatatii Publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
b) alte institutii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean sau local."
4. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Institutiile care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean si local, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice, se infiinteaza, reorganizeaza si se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului."
5. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Ministerul Sanatatii Publice, ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica, are in principal urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) stabileste prioritatile nationale de sanatate publica, elaboreaza si implementeaza programele nationale de sanatate finantate de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prin institutiile din subordine;
b) elaboreaza si avizeaza reglementari in domeniul sanitar;
c) evalueaza periodic indicatorii starii de sanatate a populatiei, indicatorii programelor nationale de sanatate, precum si indicatorii de performanta ai managementului spitalelor publice si prezinta informari periodice Guvernului;
d) asigura activitatea de control in sanatate publica;
e) coordoneaza, implementeaza si monitorizeaza proiectele finantate in cadrul fondurilor comunitare, precum si acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate in domeniul sanatatii si alte acorduri internationale in domeniul de competenta;
f) coordoneaza din punct de vedere stiintific si metodologic, prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice, reteaua de asistenta medicala.
(2) Membrii comisiilor de specialitate prevazuti la alin. (1) lit. f) beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acorda proportional cu numarul de participari efective la sedinte. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea in comisiile de specialitate sunt suportate de institutiile publice in care persoanele sunt incadrate sau unde acestea desfasoara activitate prin integrare clinica. Cheltuielile de deplasare din alte localitati, ocazionate de participarea in comisia de specialitate de medicina de familie, sunt suportate de Ministerul Sanatatii Publice. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice."
6. Denumirea capitolului IV "Inspectia sanitara de stat" din titlul I "Sanatatea publica" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV
Controlul in sanatatea publica"
7. In tot cuprinsul legii expresia "inspectie sanitara de stat" se inlocuieste cu sintagma "control in sanatatea publica".
8. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Activitatea de control in sanatatea publica se organizeaza pe domenii specifice de activitate, coordonate de institutii cu atributii in domeniul controlului la nivel national si regional, conform competentelor.
(2) Activitatea de control in sanatatea publica se realizeaza pe urmatoarele domenii:
a) calitatea serviciilor de asistenta medicala;
b) sanatate publica;
c) farmaceutic;
d) dispozitive medicale."
9. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Activitatea de control in sanatatea publica se exercita de catre personalul de specialitate imputernicit de institutiile cu atributii in domeniul controlului in sanatatea publica, conform normelor generale si specifice elaborate de catre acestea si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Pentru exercitarea activitatii de control in sanatatea publica, personalul imputernicit are drept de:
a) acces in orice tip de unitati, la documente, informatii, conform competentelor;
b) recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru sanatatea publica;
c) a constata si a sanctiona contraventiile prevazute de legislatia din domeniul sanatatii publice.
(3) In situatii de risc pentru sanatatea publica, personalul imputernicit poate interzice punerea in consum, poate decide retragerea produselor, suspendarea temporara sau definitiva a activitatilor, retragerea sau anularea autorizatiei sanitare de functionare, a avizului sanitar, a notificarilor pentru activitati si produse si poate dispune orice alte masuri pe care situatia le impune.
(4) In situatii de risc epidemiologic, personalul imputernicit poate dispune masuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni patogeni, precum si alte masuri de limitare a circulatiei persoanelor.
(5) Concluziile activitatilor de control, abaterile de la normele legale, recomandarile si termenele de remediere a deficientelor, precum si alte masuri legale aplicate se consemneaza in procese-verbale de constatare a conditiilor igienico-sanitare, rapoarte de inspectie si procese-verbale de constatare a contraventiilor, daca este cazul.
(6) In exercitarea activitatii, personalul imputernicit asigura pastrarea confidentialitatii datelor, cu exceptia situatiilor care constituie un risc pentru sanatatea publica, caz in care comunicarea se va face prin reprezentantul legal."
10. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Programele nationale de sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni multianuale, organizate in scopul evaluarii, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.
(2) Ministerul Sanatatii Publice asigura elaborarea si coordonarea realizarii programelor nationale de sanatate, in acord cu politicile si strategiile nationale de sanatate, precum si finantarea unor programe de sanatate."
11. La articolul 48, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Sanatatii Publice si a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii anexat la acesta si in volumul si structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate pe anul 2008, fara afectarea deficitului bugetului de stat si a deficitului bugetului general consolidat pe anul 2008.
(12) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetul Ministerului Sanatatii Publice si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aprobate pe anul 2008."
12. La articolul 48, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acorda bolnavilor, precum si pacientilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului, se suporta la nivelul pretului de decontare.
(6) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, utilizate in unitatile sanitare cu paturi, pe perioada spitalizarii pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum si pentru pacientii cuprinsi in programele nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului se achizitioneaza de catre acestea la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice, in conditiile legii."
13. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Programele nationale de sanatate se pot derula prin unitati de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice, la propunerea CNAS pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu CNAS si cu avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice pentru alte institutii si organizatii.
(2) In intelesul prezentei legi, unitatile de specialitate sunt: unitati sanitare publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale.
(3) Unitatile de specialitate prevazute la alin. (2) pot angaja personal pentru derularea programelor nationale de sanatate ca actiuni multianuale pe toata perioada de derulare a acestora."
14. La articolul 50, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) propune Guvernului spre aprobare programele nationale de sanatate."
15. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - (1) Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii."
16. La articolul 54, alineatul (11) se abroga.
17. La articolul 60, literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) medic de medicina generala - titularul diplomei de medic, obtinuta anterior promotiei 2005, care nu a urmat pregatirea intr-o specialitate si care a dobandit drept de libera practica in baza prevederilor anterioare prezentei legi;
...............................................................................................................................
f) cabinet de medicina de familie - unitatea sanitara privata specializata in furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, organizata in conditiile legii. Prin exceptie, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie isi pot infiinta in structura cabinete de medicina de familie, ca unitati sanitare publice."
18. La articolul 60, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) medic titular al cabinetului de medicina de familie - medicul detinator al patrimoniului de afectatiune profesionala sau al unei parti a acestuia."
19. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - (1) Infiintarea unui nou cabinet de medicina de familie intr-o localitate se realizeaza in conformitate cu prevederile legale. Metodologia se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Contractarea si decontarea serviciilor de medicina de familie de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana la reorganizarea acesteia, se face pentru medicii prevazuti la art. 60 lit. d) aflati la data de 1 ianuarie 2007 in relatie contractuala cu acestea, precum si pentru medicii specialisti de medicina de familie. De aceste prevederi beneficiaza si medicii specialisti de medicina de familie, precum si titularii certificatului de drept castigat de medic generalist, eliberat de un stat membru, in cazul carora s-au aplicat prevederile art. 388-390 sau care se afla in situatia prevazuta la art. 397.
(3) Preluarea activitatii unui praxis existent de catre un alt medic de familie, in conditiile incetarii activitatii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afectatiune profesionala detinut catre medicul care preia praxisul. Noul detinator va aduce la cunostinta autoritatilor de sanatate publica teritoriale, caselor de asigurari de sanatate, respectiv pacientilor, preluarea praxisului. Criteriile si metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice."
20. Dupa articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu urmatorul cuprins:
"Art. 691. - (1) Autoritatile administratiei publice locale pot acorda facilitati si stimulente aferente instalarii unui medic, infiintarii si functionarii cabinetului de medicina de familie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(2) In baza dispozitiilor alin. (1), autoritatile administratiei publice locale pot incheia cu reprezentantul legal al cabinetului de medicina de familie un contract civil in care sa se consemneze drepturile si obligatiile partilor."
21. Dupa articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 811, cu urmatorul cuprins:
"Art. 811. - (1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, se pot finanta cheltuieli pentru investitii in infrastructura, in localitatile rurale, in vederea constructiei, reabilitarii, dotarii minime standard a spatiilor medicale si nemedicale in care se desfasoara activitati de ingrijire medicala primara, precum si pentru desfasurarea unor programe nationale de sanatate.
(2) Ministerul Sanatatii Publice aloca sumele prevazute la alin. (1) sub forma de transferuri prin autoritatile de sanatate publica judetene catre autoritatile administratiei publice locale."
22. La articolul 86, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Functiile de medic-sef UPU, medic-sef UPU - SMURD sau medic sef CPU pot fi ocupate de medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitate. Prin exceptie, in perioada 2008-2010 aceste functii pot fi ocupate si de medici cu o vechime de cel putin 3 ani in specialitate."
23. La articolul 93, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Din bugetul Ministerului Sanatatii Publice, respectiv din fondurile alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii, se asigura serviciilor publice de ambulanta cheltuielile aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare interventiilor de urgenta, precum si cheltuielile aferente asigurarii mijloacelor de interventie operationale din dotare."
24. La articolul 93, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenta aprobate potrivit dispozitiilor legale sunt finantate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi si materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate in aceste structuri, fara a fi necesara internarea lor in unitatea sanitara din care face parte respectivul UPU sau CPU si cheltuielilor aferente altor bunuri si servicii pentru intretinerea si functionarea acestor structuri."
25. La articolul 93, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins:
"(51) Pentru unitatile de primire a urgentelor care au in structura si SMURD, pe langa sumele prevazute la alin. (5) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice se aloca si sume pentru urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de personal propriu unitatii de primire a urgentelor care participa la interventii SMURD;
b) cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensiva mobila si de prim ajutor calificat;
c) cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensiva mobila si de prim ajutor calificat;
d) cheltuieli de intretinere si verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensiva mobila si de prim ajutor calificat;
e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de interventie necesare echipajelor de terapie intensiva mobila si de prim ajutor calificat;
f) cheltuieli de functionare si intretinere a mijloacelor de interventie a echipajelor de prim ajutor calificat care functioneaza in sistemul SMURD, in structura serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenta, cu exceptia cheltuielilor de personal paramedical care deserveste aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinantate si din bugetul local, in baza unor protocoale de colaborare incheiate intre spitalul in structura caruia se afla respectiva unitate de primire a urgentelor care coordoneaza activitatea medicala din cadrul SMURD, primaria sau consiliul judetean implicat si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din judetul respectiv sau al municipiului Bucuresti;
g) cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, precum si cheltuieli de intretinere si verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de interventie la accidente colective si calamitati, acolo unde este cazul;
h) cheltuieli de functionare si intretinere ale autospecialei/autospecialelor utilizate in cadrul structurii de coordonare si interventie medicala regionala a SMURD, daca astfel de autospeciala sau autospeciale exista in dotare.
(52) Detalierea cheltuielilor prevazute la alin. (51) si modalitatile de decontare a acestora se stabilesc prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului internelor si reformei administrative."
26. La articolul 136, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Categoriile profesionale prevazute la alin. (1) lit. b) si d) se incadreaza cu contract individual de munca pe intreaga perioada de derulare a programului, ca actiune multianuala, la unitatile sanitare desemnate, iar cheltuielile de personal se suporta in cadrul programelor nationale de sanatate."
27. La articolul 174, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(31) Structura organizatorica a unitatilor sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii Publice se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice, la propunerea managerului sau la initiativa Ministerului Sanatatii Publice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."
28. La articolul 174, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:
"(32) Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducatorului institutiei, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice."
29. La articolul 178, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Managerul, persoana fizica sau juridica, incheie contract de management cu Ministerul Sanatatii Publice sau cu ministerele, respectiv institutiile cu retea sanitara proprie, dupa caz, pe o perioada de maximum 3 ani. Contractul de management poate inceta inainte de termen, in urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. La incetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, maximum de doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a postului. Ministrul sanatatii publice numeste prin ordin un manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager."
30. La articolul 180, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele care indeplinesc functia de manager la spitalele si celelalte unitati sanitare care au sub 400 de paturi pot desfasura activitate medicala in institutia respectiva."
31. La articolul 182, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de munca este de competenta managerului."
32. La articolul 183, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs vor incheia cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti atat indicatorii specifici de performanta, cat si normele legale care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor. Contractul de administrare poate fi prelungit la incetarea mandatului pe o perioada de 3 luni, maximum de doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a functiei. Contractul de administrare poate inceta inainte de termen in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acesta."
33. La articolul 183, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Dispozitiile art. 180 alin. (1) lit. b)-d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director."
34. La articolul 1833, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) la revocarea din functie a persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director in cazul nerealizarii indicatorilor specifici de performanta prevazuti in contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, si/sau in situatia existentei unei culpe grave ca urmare a neindeplinirii obligatiilor acestora;".
35. La articolul 1833, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) nerespectarea masurilor dispuse de ministrul sanatatii publice in domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice sau, dupa caz, a masurilor dispuse de ministrul/conducatorul institutiei pentru spitalele din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie."
36. La articolul 184, alineatele (4), (5), (6), (8), (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) La numirea in functie, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu medical vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii specifici de performanta. Contractul de administrare poate fi prelungit si poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract individual de munca se suspenda. Continutul contractului si metodologia de incheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sanatatii publice. Daca seful de sectie, de laborator ori de serviciu medical selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de maximum 30 de zile, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.
(5) Calitatea de sef de sectie, sef de laborator si sef de serviciu medical este compatibila cu functia de cadru didactic universitar.
(6) In sectiile, laboratoarele sau serviciile medicale clinice functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu medical se ocupa de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului institutiei de invatamant medical superior in cauza, cu avizul managerului spitalului si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice.
...............................................................................................................................
(8) Pentru sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice, in care nu exista cadru didactic cu grad de predare, precum si pentru sectiile, laboratoarele si serviciile medicale neclinice conditiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, iar in cazul spitalelor apartinand ministerelor sau institutiilor cu retea sanitara proprie conditiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducatorului institutiei, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice. In cazul in care la concurs nu se prezinta niciun candidat in termenul legal, managerul spitalului public va delega o alta persoana in functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni, interval in care se vor repeta procedurile prevazute la alin. (1).
(9) Seful de sectie, seful de laborator si seful serviciului medical vor face publice, prin declaratie pe propria raspundere, afisata pe site-ul spitalului si al autoritatii de sanatate publica sau pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice ori, dupa caz, al Ministerului Transportului pentru unitatile sanitare subordonate acestuia, legaturile de rudenie pana la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat in sectia, laboratorul sau serviciul medical pe care il conduc.
...............................................................................................................................
(12) Dispozitiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) si d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sanctiunea rezilierii contractului de administrare, se aplica si sefilor de sectie, de laborator si de serviciu medical din spitalele publice."
37. La articolul 186, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Dispozitiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului consultativ."
38. La articolul 190 alineatul (21), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) de la bugetul de stat pentru activitatile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), prin bugetul Academiei Romane;".
39. La articolul 200, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru analiza si evaluarea spitalelor din retelele sanitare ale ministerelor sau institutiilor, altele decat cele ale Ministerului Sanatatii Publice, comisia prevazuta la alin. (1) va fi constituita prin ordin al ministrului sau conducatorului institutiei care are in subordine spitalul.
(3) La propunerea comisiei prevazute la alin. (1) si (2), managerul si consiliile consultative sau comandantul/directorul general, dupa caz, pot fi revocati prin ordin al ministrului sanatatii publice sau, dupa caz, prin ordin ori decizie a ministrilor si conducatorilor institutiilor cu retele sanitare proprii."
40. La articolul 200, alineatul (4) se abroga.
41. La articolul 209, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Gestionarea fondului se face, in conditiile legii, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, prin casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari. Gestionarea fondului se realizeaza si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana la reorganizarea acesteia."
42. La articolul 210 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) pretul de decontare - pretul suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate. Lista acestora si pretul de decontare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice;".
43. La articolul 213 alineatul (2), litera a) se abroga.
44. La articolul 227, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Serviciile medicale de consultatii si diagnostic ce pot fi furnizate la distanta si modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru."
45. La articolul 233, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acorda bolnavilor, precum si pacientilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului, se suporta la nivelul pretului de decontare."
46. La articolul 233, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, utilizate in unitatile sanitare cu paturi, pe perioada spitalizarii pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum si pentru pacientii cuprinsi in programele nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului, se achizitioneaza de catre acestea la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice, in conditiile legii."
47. La articolul 244, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Pentru realizarea procesului de evaluare furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente au obligatia platii unei taxe de evaluare al carei cuantum se aproba prin metodologia prevazuta la alin. (6). Veniturile obtinute in urma activitatii de evaluare se constituie venituri proprii la fond."
48. La articolul 244, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Finantarea activitatii desfasurate in vederea evaluarii se suporta din veniturile obtinute potrivit alin. (61)."
49. La articolul 246, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 246. - (1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari sunt de natura civila, reprezinta actiuni multianuale si se stabilesc si se desfasoara pe baza de contract. In situatia in care este necesara modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate si stipulate in acte aditionale."
50. Articolul 247 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 247. - Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitivele medicale incheie cu casele de asigurari contracte pe baza modelelor de contracte prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, in cuprinsul carora pot fi prevazute si alte clauze suplimentare, negociate, in limita prevederilor legale in vigoare."
51. La articolul 249, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 249. - (1) Casele de asigurari incheie cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale contracte pentru furnizarea de servicii si pentru plata acestora, urmarind realizarea echilibrului financiar."
52. La articolul 252, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 252. - (1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:
a) in asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie, prin tarif pe persoana asigurata, tarif pe serviciu medical;
b) in asistenta medicala din spitale si alte unitati sanitare publice sau private, in afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical;
c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru;
d) prin pret de referinta prevazut in lista medicamentelor cu sau fara contributie personala;
e) prin pret de decontare pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se asigura in cadrul programelor nationale de sanatate din lista aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice;
f) prin pret de referinta pentru unele servicii medicale sau prin pret de referinta prevazut in lista de materiale sanitare si de dispozitive medicale sau, dupa caz, prin suma de inchiriere pentru cele acordate pentru o perioada determinata;
g) prin buget global pentru serviciile publice de ambulanta."
53. La articolul 257 alineatul (2), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) veniturilor din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit;
f) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a) - e), alin. 21 si art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar."
54. La articolul 257, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. a) - e), alin. (21) si la art. 213 alin. (2) lit. h), contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri."
55. La articolul 257, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"21) In situatia in care o persoana realizeaza venituri care sunt neimpozabile, contributia se calculeaza asupra veniturilor realizate."
56. La articolul 257 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) anual, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. c) si f)."
57. La articolul 257, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Obligatia virarii contributiei de asigurari sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care plateste asiguratilor veniturile prevazute la alin. (2) lit. a), d) si e), respectiv asiguratilor pentru veniturile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si f)."
58. La articolul 260 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b);".
59. La articolul 266, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania si are in subordine casele de asigurari de sanatate judetene si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana la reorganizarea acesteia.
(3) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin hotarare a Guvernului. Casele de asigurari functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS, iar in cazul Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul conform al Ministerului Transporturilor. Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legale de organizare si functionare ale caselor de asigurari judetene din cadrul sistemului de asigurari de sanatate, cu pastrarea specificului activitatii."
60. La articolul 281 alineatul (1), dupa litera f) se introduc trei noi litere, literele g), h) si i), cu urmatorul cuprins:
"g) solicita avizul ministrului sanatatii publice inaintea depunerii bugetului de venituri si cheltuieli la Ministerul Economiei si Finantelor pentru sumele transferate din bugetul Ministerului Sanatatii Publice in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
h) raporteaza trimestrial si anual ministrului sanatatii publice realizarea activitatilor desfasurate de CNAS;
i) supune aprobarii ministrului sanatatii publice reglementarile propuse in cadrul politicilor din domeniul sanitar."
61. La articolul 288, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Directorul general al Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului este numit pe baza de concurs organizat de Ministerul Transporturilor in colaborare cu CNAS, prin ordin comun al ministrului transporturilor si al presedintelui CNAS."
62. La articolul 288, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Salarizarea si celelalte drepturi ale directorului general se stabilesc prin contractul de management. Salariul de baza se aproba de presedintele CNAS si se stabileste intre limite, dupa cum urmeaza:
a) limita minima la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gr. I A din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga indemnizatia de conducere in cuantum de 55% corespunzatoare functiei de director general;
b) limita maxima la nivelul prevazut de lege pentru functia de secretar general din ministere."
63. La articolul 305 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 215 alin. (3);".
64. La articolul 306, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) cea prevazuta la lit. a1), cu amenda de la 50 lei la 100 lei;".
65. La articolul 317, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 317. - (1) In termen de 12 luni Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va intra in proces de reorganizare in vederea privatizarii.
(2) Pana la data reorganizarii, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului isi va desfasura activitatea potrivit prevederilor legale de organizare si functionare a acesteia, pe principiul de functionare a caselor de asigurari din cadrul sistemului de asigurari de sanatate."
66. La articolul 317, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Ministerul Transporturilor este reprezentantul statului in activitatea de privatizare a Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului."
67. Articolul 362 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 362. - Veniturile prevazute la art. 361, gestionate de Ministerul Sanatatii Publice, sunt folosite pentru investitii in infrastructura si dotari in sistemul sanitar public, finantarea programelor nationale de sanatate, pentru rezerva Ministerului Sanatatii Publice, precum si pentru finantarea acordarii asistentei medicale publice de urgenta."
68. La articolul 385, alineatele (5), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de personal medical, precum si al unitatilor sanitare publice aflate in zone defavorizate, medicii isi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unitatii sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice, respectiv a autoritatii de sanatate publica, in functie de subordonare.
(6) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.
...............................................................................................................................
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), medicii titulari ai cabinetelor de medicina de familie din mediul rural, care isi desfasoara activitatea in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate judetene, isi pot continua activitatea in aceleasi conditii, dupa implinirea varstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de autoritatea de sanatate publica judeteana si de Colegiul Medicilor din Romania, prin colegiile judetene ale medicilor, pe baza certificatului de sanatate."
69. La articolul 388, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi extins cu o luna in situatiile in care recunoasterea profesionala se face pe baza principiilor Regimului general de recunoastere a calificarilor profesionale. In acest caz se prelungeste corespunzator si perioada de valabilitate prevazuta la alin. (3)."
70. La articolul 484, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In unitatile sanitare publice, medicii dentisti, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medico-dentare, pot continua, la cerere, activitatea pana la implinirea varstei de 70 de ani. Peste aceasta varsta medicii dentisti, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale, pot fi mentinuti in activitate conform dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, cu modificarile ulterioare. De acelasi drept pot beneficia si medicii dentisti, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (1), la cerere, se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute in Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala.
(4) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.
(5) In cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de personal medico-dentar, precum si al unitatilor sanitare publice aflate in zone defavorizate, medicii dentisti isi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unitatii sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice, respectiv a autoritatii de sanatate publica, in functie de subordonare."
71. La articolul 484, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Medicii dentisti care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa in continuare in unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv."
72. La articolul 485, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi extins cu o luna in situatiile in care recunoasterea profesionala se face pe baza principiilor Regimului general de recunoastere a calificarilor profesionale. In acest caz se prelungeste corespunzator si perioada de valabilitate prevazuta la alin. (3)."
73. La articolul 565, alineatele (2) si (3) ale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In unitatile sanitare publice, farmacistii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte farmaceutice, care desfasoara activitati farmaceutice, pot continua, la cerere, activitatea pana la implinirea varstei de 70 de ani. Peste aceasta varsta farmacistii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale, pot fi mentinuti in activitate conform dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004, cu modificarile ulterioare. De acelasi drept pot beneficia si farmacistii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane.
(3) Farmacistii prevazuti la alin. (1), la cerere, se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute in Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala."
74. La articolul 565, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Farmacistii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa in continuare in unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv."
75. La articolul 565, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de farmacisti, precum si al unitatilor sanitare publice aflate in zone defavorizate, farmacistii isi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unitatii sanitare publice, cu avizul Colegiului Farmacistilor din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice, respectiv a autoritatii de sanatate publica, in functie de subordonare."
76. La articolul 565, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Farmacistii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si farmacistilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala."
77. Articolul 566 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 566. - In farmaciile de spital, farmacistul este autorizat sa elibereze medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea, atat pentru sectiile spitalului, cat si pentru asigurarea acestora, in ambulatoriu, in cadrul programelor nationale de sanatate."
78. La articolul 569, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi extins cu o luna in situatiile in care recunoasterea profesionala se face pe baza principiilor Regimului general de recunoastere a calificarilor profesionale. In acest caz se prelungeste corespunzator si perioada de valabilitate prevazuta la alin. (3)."
79. La articolul 661, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 661. - (1) Limitele maxime ale despagubirilor de asigurare se stabilesc de catre CNAS, dupa consultarea asociatiilor profesionale din domeniul asigurarilor si CMR, CFR, CMDR, OAMMR si OBBC, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice."
80. La articolul 695, punctele 16 si 34 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"16. distributie angro a medicamentelor - totalitatea activitatilor de procurare, detinere, livrare sau export de medicamente, cu exceptia activitatii de eliberare a acestora catre public (distributia en detail); asemenea activitati sunt efectuate de fabricanti ori depozitele lor, importatori si alti distribuitori angro sau de farmacisti ori alte persoane autorizate sa furnizeze medicamente catre public in Romania;
...............................................................................................................................
34. procedura centralizata - procedura de autorizare de punere pe piata prevazuta in Regulamentul Consiliului si Parlamentului European nr. 726/2004, care stabileste procedurile comunitare pentru autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si care constituie Agentia Europeana a Medicamentelor, si in Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansata."
81. La articolul 695, dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 36, cu urmatorul cuprins:
"36. medicament pentru terapie avansata - un produs, astfel cum este definit in art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007."
82. La articolul 697 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) medicamentelor pentru terapie avansata, astfel cum sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 1.394/2007, care sunt preparate in mod nesistematic, in conformitate cu standarde de calitate specifice si care sunt utilizate in Romania, in cadrul unui spital, sub responsabilitatea unui medic, in scopul de a se conforma unei prescriptii medicale privind un medicament adaptat special destinat unui anumit pacient."
83. La articolul 697, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Fabricarea medicamentelor prevazute la alin. (1) lit. g) este autorizata de Agentia Nationala a Medicamentului. Aceasta se asigura ca cerintele privind trasabilitatea si farmacovigilenta, precum si standardele de calitate specifice prevazute la lit. g) sunt echivalente cu cele prevazute la nivel comunitar cu privire la medicamentele pentru terapie avansata pentru care este necesara autorizarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei agentii europene a medicamentului."
84. Articolul 756 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 756. - Agentia Nationala a Medicamentului aplica prevederile ghidurilor publicate de Comisia Europeana referitoare la buna practica de fabricatie pentru medicamente, precum si pentru substantele active folosite ca materii prime, privind forma si continutul autorizatiei prevazute la art. 748 alin. (1), ale rapoartelor prevazute la art. 823 alin. (3), forma si continutul certificatului de buna practica de fabricatie prevazut la art. 823 alin. (5)."
85. Denumirea capitolului VII "Distributia angro a medicamentelor" al titlului XVII "Medicamentul" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VII
Distributia medicamentelor"
86. Articolul 787 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 787. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 700, Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numai medicamentele pentru care a fost acordata o autorizatie de punere pe piata conform prevederilor prezentului titlu sunt distribuite pe teritoriul Romaniei.
(2) Cu respectarea prevederilor art. 700, Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca numai medicamentele pentru care a fost acordata o autorizatie de punere pe piata conform prevederilor prezentului titlu si prin procedura centralizata sunt distribuite pe teritoriul Romaniei.
(3) Distributia angro si depozitarea medicamentelor, precum si distributia en detail se efectueaza numai pentru medicamente care au autorizatii de punere pe piata eliberate:
a) de Comisia Europeana, conform procedurii centralizate; sau
b) de Agentia Nationala a Medicamentului, conform prevederilor prezentului titlu.
(4) Orice distribuitor angro care nu este detinatorul autorizatiei de punere pe piata si care introduce un medicament dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa notifice intentia sa detinatorului autorizatiei de punere pe piata si Agentiei Nationale a Medicamentului; pentru medicamentele care nu au fost autorizate prin procedura centralizata, notificarea Agentiei Nationale a Medicamentului se face fara a contraveni procedurilor suplimentare prevazute in legislatia din Romania."
87. Articolul 788 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 788. - (1) Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca distributia angro de medicamente se face de catre posesorii unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distribuitor angro de medicamente, in care se precizeaza sediul pentru care este valabila.
(2) Daca persoanele autorizate sa elibereze medicamentele catre populatie pot, conform legislatiei nationale, sa se angajeze si in distributie angro, aceste persoane trebuie sa fie autorizate conform alin. (1).
(3) Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca distributia en detail de medicamente se face de catre posesorii unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distribuitor en detail de medicamente, in care se precizeaza sediul pentru care este valabila.
(4) Detinerea unei autorizatii de fabricatie include si autorizarea pentru distributia angro a medicamentelor acoperite de acea autorizatie; detinerea unei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distributie angro de medicamente nu excepteaza detinatorul de la obligatia de a detine o autorizatie de fabricatie si de a se supune conditiilor stabilite in acest sens, chiar daca activitatea de fabricatie sau de import este secundara.
(5) La cererea Comisiei Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene, Agentia Nationala a Medicamentului trebuie sa furnizeze toate informatiile adecvate privind autorizatiile individuale pe care le-a eliberat conform alin. (1).
(6) Verificarile persoanelor autorizate pentru desfasurarea activitatii de distributie angro si en detail de medicamente, precum si inspectia spatiilor lor se efectueaza sub responsabilitatea Agentiei Nationale a Medicamentului.
(7) Agentia Nationala a Medicamentului suspenda sau retrage autorizatia prevazuta la alin. (1) daca nu mai sunt indeplinite conditiile de autorizare si informeaza despre aceasta statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana.
(8) Agentia Nationala a Medicamentului suspenda sau retrage autorizatia prevazuta la alin. (3) daca nu mai sunt indeplinite conditiile de autorizare.
(9) In cazul in care Agentia Nationala a Medicamentului considera ca detinatorul unei autorizatii acordate de un stat membru al Uniunii Europene conform prevederilor art. 77 alin. (1) din Directiva 2001/83/CE nu mai indeplineste conditiile de autorizare, informeaza despre aceasta Comisia Europeana si statul membru implicat.
(10) Inspectorii din Agentia Nationala a Medicamentului pot preleva probe de la unitatile de distributie in vederea efectuarii de analize de laborator.
(11) Contravaloarea probelor prelevate si costul analizelor efectuate se suporta conform art. 823 alin. (1) lit. b)."
88. Articolul 789 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 789. - (1) Agentia Nationala a Medicamentului se asigura ca timpul necesar pentru desfasurarea procedurii de examinare a cererilor pentru autorizarea de distributie nu depaseste 90 de zile de la data primirii cererii de catre aceasta.
(2) In situatia in care documentatia depusa de solicitant este incompleta, Agentia Nationala a Medicamentului cere solicitantului, daca este necesar, sa furnizeze toate informatiile privind conditiile de autorizare.
(3) Daca Agentia Nationala a Medicamentului constata ca nu sunt furnizate toate informatiile conform alin. (2), perioada prevazuta la alin. (1) este suspendata pana cand datele cerute vor fi furnizate."
89. La articolul 790, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) trebuie sa aiba spatii, instalatii si echipamente potrivite si adecvate pentru asigurarea prepararii, conservarii si distributiei medicamentelor;
b) trebuie sa aiba personal de specialitate, iar in cazul unitatilor de distributie angro, si o persoana responsabila de calitatea medicamentelor, indeplinind conditiile prevazute in legislatia din Romania;".
90. La articolul 791, literele c), d), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) in cazul distribuitorilor de medicamente angro, sa furnizeze medicamentele numai persoanelor care, la randul lor, detin o autorizatie de distributie angro sau sunt autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului sa furnizeze medicamente catre populatie in Romania;
d) sa aiba un plan de urgenta care sa asigure implementarea efectiva a oricarei retrageri de pe piata ordonata de Agentia Nationala a Medicamentului ori efectuata in cooperare cu fabricantul sau, dupa caz, cu distribuitorul angro ori cu detinatorul autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul in cauza;
...............................................................................................................................
f) sa tina la dispozitia Agentiei Nationale a Medicamentului evidenta prevazuta la lit. e), in scopul inspectiilor, pentru o perioada de 5 ani;
g) sa respecte principiile si ghidurile de buna practica de distributie de medicamente, precum si regulile de buna practica farmaceutica pentru medicamente, conform prevederilor art. 795."
91. La articolul 792, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 792. - (1) In ceea ce priveste furnizarea de medicamente catre farmacisti si persoanele autorizate sa elibereze medicamente catre populatie, Agentia Nationala a Medicamentului nu trebuie sa aplice unui detinator de autorizatie de distributie angro acordata de alt stat membru al Uniunii Europene nicio obligatie, in special obligatii de serviciu public, mai restrictiva decat cele aplicate persoanelor autorizate sa efectueze activitati echivalente in Romania.
(2) Detinatorul unei autorizatii de punere pe piata pentru un medicament si distribuitorii angro ai acelui medicament pus efectiv pe piata in Romania asigura, in limitele responsabilitatilor lor, stocuri adecvate si continue din acel medicament catre farmacii si persoanele autorizate sa furnizeze medicamente, astfel incat nevoile pacientilor din Romania sa fie acoperite."
92. La articolul 793, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele autorizate sa furnizeze medicamente catre populatie pot furniza informatiile necesare pentru trasabilitatea caii de distributie a fiecarui medicament."
93. Articolul 794 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 794. - Prevederile prezentului capitol nu impiedica aplicarea unor cerinte mai restrictive in legatura cu distributia de:
a) substante stupefiante si psihotrope pe teritoriul Romaniei;
b) medicamente derivate din sange;
c) medicamente imunologice;
d) medicamente radiofarmaceutice."
94. Articolul 795 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 795. - Agentia Nationala a Medicamentului are obligatia de a urmari aplicarea ghidurilor de buna practica de distributie publicate de Comisia Europeana, precum si a regulilor de buna practica farmaceutica prevazute de legislatie."
95. Articolul 836 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 836. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicata fabricantului, si cu inchiderea unitatii, in cazul functionarii unitatii de productie de medicamente fara autorizatie de fabricatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului; se sanctioneaza cu aceeasi amenda distribuitorul si cu inchiderea unitatii de distributie a medicamentelor care functioneaza fara autorizatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului;
b) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, in cazul nerespectarii Regulilor de buna practica de laborator de catre laboratoarele care efectueaza teste farmacotoxicologice in vederea intocmirii documentatiei de autorizare de punere pe piata a medicamentelor de uz uman;
c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicata fabricantului sau distribuitorului, dupa caz, pentru practicarea in cadrul unitatii de productie sau de distributie a medicamentelor a altor activitati decat a celor pentru care au fost autorizate, distributia de la fabricant sau din depozitele de medicamente a medicamentelor catre unitati neautorizate de Agentia Nationala a Medicamentului in conditiile legii, participarea persoanelor necalificate la operatiuni tehnice care necesita calificare de specialitate in procesul de fabricatie si in cel de distributie, precum si nerespectarea prevederilor referitoare la inscriptionarea si prospectul medicamentelor, publicitatea medicamentelor, raportarea schimbarilor survenite in activitatea de productie sau de distributie, nerespectarea regulilor de buna practica in activitatea de farmacovigilenta desfasurata de detinatorul autorizatiei de punere pe piata;
d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicata fabricantului in cazul nerespectarii conditiilor de functionare a unitatii de productie de medicamente pentru care a fost autorizat sau in cazul nerespectarii Ghidului privind buna practica de fabricatie;
e) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, in cazul fabricarii si distributiei medicamentelor fara documente care sa ateste provenienta si/sau calitatea acestora, in cazul nerespectarii prevederilor privind procedura de retragere a medicamentelor de catre fabricanti si distribuitori, precum si in cazul detinerii si distribuirii medicamentelor cu termen de valabilitate depasit sau cu buletin de analiza necorespunzator;
f) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, lipsa din unitatile de distributie a farmacistului-sef sau a inlocuitorului acestuia pe perioada in care unitatea functioneaza, precum si impiedicarea exercitarii activitatii de inspectie;
g) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei si suspendarea autorizatiei de functionare a unitatii de distributie pe o durata de un an, in cazul repetarii intr-o perioada de 3 luni a uneia dintre contraventiile constatate, prevazute la lit. c) si e);
h) cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei si suspendarea autorizatiei de functionare a unitatii de distributie, in cazul nerespectarii Ghidului de distributie angro si a Regulilor de buna practica farmaceutica, pana la remedierea deficientelor constatate;
i) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, in cazul in care detinatorul autorizatiei de punere pe piata nu respecta conditiile sau restrictiile incluse in autorizatia de punere pe piata care privesc eliberarea sau utilizarea medicamentului, precum si pe acelea referitoare la utilizarea in conditii de siguranta si eficacitate a medicamentului, nu raporteaza la Agentia Nationala a Medicamentului reactiile adverse, nu transmite la Agentia Nationala a Medicamentului rapoartele periodice actualizate privind siguranta medicamentelor, modificarile (variatiile) la termenii autorizatiilor de punere pe piata, nu notifica Agentia Nationala a Medicamentului privind data de comercializare efectiva sau data la care medicamentul inceteaza sa mai existe pe piata, nu furnizeaza Ministerului Sanatatii Publice sau, dupa caz, Agentiei Nationale a Medicamentului date referitoare la volumul de vanzari si volumul de prescrieri ale medicamentului, in conformitate cu prevederile prezentului titlu;
i) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, in cazul in care laboratoarele independente/recunoscute de Agentia Nationala a Medicamentului nu respecta conditiile in care a fost obtinuta autorizatia;
j) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, in cazul in care importatorii nu isi respecta angajamentul privind transmiterea la Agentia Nationala a Medicamentului a situatiei exacte a fiecarui import, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
k) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nedepunerea in termen de 6 luni de la finalizare a oricaror alte studii sponsorizate de detinatorul autorizatiei de punere pe piata care implica utilizarea la populatia pediatrica a unui medicament acoperit de o autorizatie de punere pe piata, indiferent daca au fost sau nu efectuate in conformitate cu un plan de investigatie pediatrica agreat.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului."
96. Articolul 848 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 848. - Agentia Nationala a Medicamentului se asigura ca exista sisteme adecvate de colectare a medicamentelor nefolosite sau expirate."
97. Articolul 851 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 851. - Ministerul Sanatatii Publice stabileste, avizeaza si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii publice, preturile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizatie de punere pe piata in Romania, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala (OTC)."
98. Articolul 856 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 856. - La depunerea documentatiei pentru autorizarea de functionare, unitatile de distributie platesc in contul Agentiei Nationale a Medicamentului tariful privind autorizatia de functionare, aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice."
99. Articolul 858 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 858. - Cheltuielile necesare pentru efectuarea de catre salariatii Agentiei Nationale a Medicamentului a inspectiilor in vederea acordarii autorizatiei de distributie sau a altor tipuri de inspectie sunt asigurate din bugetul propriu."

Art. II
Termenul prevazut la art. 317 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procesul de reorganizare in vederea privatizarii Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
(1) Infiintarea institutiilor prevazute la art. 11 lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu atributii in domeniul asistentei medicale, programelor nationale de sanatate, infrastructura in domeniul sanitar si control in sanatate publica se face prin reorganizarea Ministerului Sanatatii Publice, a autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a institutelor si centrelor de sanatate publica.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prin care institutiile prevazute la alin. (1) incep sa functioneze, se abroga art. 12, art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) si (2), art. 18-23 si art. 24 alin. (2).
(3) La aceeasi data la care institutiile prevazute la alin. (1) incep sa functioneze, sintagmele "autoritati de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti" si "autoritati de sanatate publica teritoriale" se inlocuiesc cu expresia "institutii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice care preiau atributiile acestora".
(4) In tot cuprinsul titlului II "Programe nationale de sanatate", sintagmele "Agentia Nationala de Programe" si "Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate" se inlocuiesc cu sintagma "structura cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate".
(5) Pana la data prevazuta la alin. (2), la care institutiile prevazute la alin. (1) incep sa functioneze, atributiile structurii prevazute la alin. (4) sunt exercitate de Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, ca structura din cadrul Ministerului Sanatatii Publice cu atributii in elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate.Poate fi de interes si:
Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 2. Editie de colectie
Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantino

Pret: 739 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: