DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 90/2008, Ordonanta de urgenta privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 30/06/2008

Avand in vedere ca, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romaniei ii revine sarcina de a transpune si implementa directivele emise de Uniunea Europeana, in scopul transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, in vederea realizarii unei abordari armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, pentru asigurarea conformitatii auditului statutar din Romania cu cerintele directivelor europene, prin revizuirea permanenta a legislatiei in domeniu, precum si pentru crearea unui sistem de supraveghere publica pentru auditorii statutari si firmele de audit in baza principiilor europene, pentru a preveni consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ, avand in vedere dispozitiile art. 53 "Transpunerea" din Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate si de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE, care prevad ca statele membre adopta si publica dispozitiile necesare pentru a se conforma directivei inainte de 29 iunie 2008, statele membre trebuie sa informeze Comisia Europeana cu privire la aceasta si sa transmita Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de Directiva 2006/43/CE. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Titlul I - Auditul statutarCapitolul I - Obiect si definitii


Articolul 1 - Obiectul
Prezentul titlu reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile.

Articolul 2 - Definitii
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale;
2. auditorul statutar este persoana fizica autorizata, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, de catre autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), sa efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata de autoritatea competenta, respectiv CAFR, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, sa efectueze audit statutar;
4. entitate de audit dintr-o terta tara inseamna o entitate, indiferent de forma sa juridica, ce efectueaza audituri ale situatiilor financiare anuale sau ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei societati comerciale inregistrate intr-o terta tara;
5. auditor dintr-o terta tara inseamna o persoana fizica care efectueaza audituri ale situatiilor financiare anuale sau ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei societati comerciale inregistrate intr-o terta tara;
6. auditor al grupului inseamna auditorul(ii) statutar(i) sau firma(ele) de audit care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate;
7. retea inseamna o structura complexa:
(i) care are drept scop cooperarea si careia ii apartine un auditor statutar sau o firma de audit; si
(ii) care are drept scop in mod evident distributia profiturilor sau a costurilor ori are in comun actionariatul, controlul sau gestionarea, politici si proceduri de control al calitatii, o strategie de afaceri, folosirea unei marci sau a unei parti insemnate a resurselor profesionale;
8. intreprindere afiliata la o firma de audit inseamna orice entitate, indiferent de forma sa juridica, ce este legata de firma de audit prin actionariat, control sau conducere comuna;
9. raportul de audit reprezinta raportul prevazut de Directiva 78/660/CEE, respectiv de Directiva 83/349/CEE, asa cum acestea sunt transpuse in legislatia nationala;
10. autoritatile competente sunt autoritatile sau organele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea si/sau supravegherea publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit sau pentru aspecte specifice ale acestora. Prin referinta la autoritatea competenta se intelege o trimitere la autoritatile sau organismele responsabile pentru functiile la care se face referire;
11. Standardele internationale de audit (ISA) reprezinta Standardele internationale de audit, declaratiile si standardele aferente, in masura in care sunt relevante pentru auditul statutar, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurare (IAASB) din cadrul Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
12. Standardele internationale de raportare financiara reprezinta Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), Standardele internationale de contabilitate (IAS) si interpretarile aferente (Interpretarile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde si interpretarile aferente, standardele si interpretarile viitoare aferente, emise sau adoptate de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana, traduse si publicate in limba romana;
13. entitatile de interes public sunt persoanele juridice definite potrivit reglementarilor contabile;
14. cooperativa este o societate cooperativa europeana, asa cum este definita la art. 1 din Regulamentul nr. 1.435/2003/CE al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE) sau orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar in temeiul legii care reglementeaza activitatea cooperativelor;
15. nepractician inseamna orice persoana fizica ce, pentru cel putin 3 ani inainte de implicarea sa in gestionarea sistemului de supraveghere publica, nu a efectuat audituri statutare, nu a detinut drepturi de vot intr-o firma de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit si nu a fost angajat sau asociat sub o alta forma la o firma de audit;
16. partener(i)-cheie de audit inseamna:
a) auditorul(ii) statutar(i) desemnat(ti) de o firma de audit pentru o anumita misiune de audit, ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar in numele firmei de audit; sau
b) in cazul auditului statutar al unui grup, cel putin auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(ti) de o firma de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului si auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(ti) ca fiind responsabilul(ii) principal(i) la nivelul filialelor semnificative; sau
c) auditorul(ii) statutar(i) care semneaza raportul de audit;
17. parti reprezentative ale interesului public inseamna orice parti interesate in supravegherea publica a activitatii de audit statutar, in dezvoltarea si implementarea standardelor de audit sau de contabilitate (ISA si IFRS), inclusiv partile implicate in monitorizarea procesului de implementare a standardelor, in vederea asigurarii publicului de faptul ca organismele profesionale actioneaza in interes public, precum si alte parti interesate in rezultatele activitatii de audit sau de aplicare a IFRS. Parti reprezentative ale interesului public pot fi autoritatile publice (Guvern, organisme cu atributii de reglementare a unui sector specific de activitate), organismele profesionale, precum si o gama larga de utilizatori ai situatiilor financiare, cum sunt investitorii, analistii financiari, angajatii, institutiile de credit, publicul larg si altele asemenea;
18. statul membru are semnificatia prevazuta in Tratatul de aderare la Uniunea Europeana;
19. tertele tari sunt tarile din afara Uniunii Europene;
20. Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita pe parcursul prezentei ordonante de urgenta Camera, este persoana juridica autonoma infiintata potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial, in domeniul auditului statutar;
21. Organismul de supraveghere publica a activitatii de audit statutar este organismul infiintat in Romania, potrivit titlului II, in scopul supravegherii in interes public a activitatii de audit statutar, cu respectarea cerintelor Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.


Capitolul II - Aprobare, educatie continua si recunoastere reciproca


Articolul 3
(1) Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari sau de firmele de audit care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(3) Responsabilitatea finala pentru aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publica, asa cum este prevazut la titlul II.

Articolul 4
(1) O persoana fizica poate fi autorizata sa efectueze audit statutar, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, dupa efectuarea stagiului de pregatire practica si promovarea examenului de competenta profesionala.
(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ cel putin urmatoarele conditii:
a) au o buna reputatie.
Buna reputatie trebuie sa aiba in vedere un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera, asa cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc buna reputatie sunt stabilite de Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II;
b) au absolvit o institutie de invatamant economic superior sau un nivel echivalent, in conditiile stabilite prin regulamentul emis de Camera si aprobat de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II;
c) au urmat un curs de instruire teoretica;
d) au efectuat un stagiu de pregatire practica, in conformitate cu prevederile art. 9;
e) au promovat examenul de competenta profesionala, organizat sau recunoscut de autoritatea competenta pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit.

Articolul 5 - Autorizarea firmelor de audit
Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) persoanele fizice care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile prevazute la art. 4 si trebuie sa fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari in Romania;
b) o majoritate a drepturilor de vot in firma de audit trebuie sa fie detinuta de firme de audit care sunt autorizate in oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care indeplinesc cel putin conditiile prevazute la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie sa fie autorizate in oricare alt stat membru. Pentru scopul auditului statutar al societatilor cooperative europene si al entitatilor similare, autoritatile competente prevazute la titlul II pot stabili reglementari specifice cu privire la drepturile de vot;
c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de firme de audit autorizate in oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care indeplinesc cel putin conditiile prevazute la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie sa fie autorizate in oricare alt stat membru. In cazul in care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;
d) firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie.

Articolul 6 - Retragerea autorizarii
(1) Autorizarea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se retrage daca buna reputatie a acestuia (acesteia) a fost compromisa.
(2) Autorizarea unei firme de audit va fi retrasa daca a fost compromisa buna reputatie sau daca oricare dintre conditiile prevazute la art. 5 lit. b) si c) nu mai este indeplinita si trece un termen mai mare de 6 luni de la momentul in care oricare dintre conditiile respective a incetat sa mai fie indeplinita.
(3) Pentru auditorii statutari si firmele de audit care sunt autorizati (autorizate) si in alte state membre si care sunt inregistrati (inregistrate) in Registrul public din Romania in conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. c), in cazul in care se retrage autorizarea, indiferent de motiv, Camera comunica acest fapt, precum si motivele retragerii autorizarii catre autoritatile competente relevante din statul membru in care auditorul statutar, respectiv firma de audit este autorizat(a).
(4) Responsabilitatea finala pentru aprobarea retragerii autorizarii auditorilor statutari si a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publica, asa cum este prevazut la titlul II.

Articolul 7 - Examenul de competenta profesionala
Examenul de competenta profesionala prevazut la art. 4 alin. (2) lit. e) trebuie sa garanteze nivelul necesar de cunostinte teoretice in domeniile relevante pentru auditul statutar, precum si capacitatea de a aplica in practica cunostintele teoretice. Cel putin o parte a acestui examen se sustine sub forma de proba scrisa.

Articolul 8 - Testul de cunostinte teoretice
(1) Testul privind cunostintele teoretice inclus in examenul de competenta profesionala va acoperi, in special, urmatoarele domenii:
a) teoria si principiile contabilitatii generale;
b) cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
c) IFRS;
d) analiza financiara;
e) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala;
f) managementul riscului si controlul intern;
g) auditul si aptitudinile profesionale;
h) cerintele legale si standardele profesionale referitoare la auditul statutar si la auditorii statutari;
i) ISA;
j) etica profesionala si independenta.
(2) Testul va acoperi, de asemenea, cel putin urmatoarele domenii:
a) legea societatilor comerciale si guvernanta corporativa;
b) legea falimentului si alte proceduri similare;
c) legislatia fiscala;
d) codul civil si codul comercial;
e) legea asigurarilor sociale si Codul muncii;
f) tehnologia informatiei si sistemele computerizate;
g) economia financiara, generala si de afaceri;
h) matematica si statistica;
i) principiile de baza ale managementului financiar al intreprinderilor.

Articolul 9 - Pregatire practica si exceptii
(1) Camera stabileste normele pentru desfasurarea stagiului de pregatire practica a stagiarilor in activitatea de audit statutar.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 10 lit. b), Camera poate prevedea ca o persoana care are o diploma universitara la nivel de master sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate beneficia de o reducere a vechimii in activitatea financiar-contabila cu durata programului de master recunoscut de Camera (echivalarea fiind de o jumatate de an pentru fiecare semestru de studiu).
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 10 lit c), Camera poate prevedea ca o persoana care a promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care poseda o diploma universitara sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptata sa mai sustina testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, in vederea accesului la stagiu, pentru domeniile acoperite de acea examinare sau de acea diploma.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 7 si 8, Camera poate prevedea ca o persoana care a promovat un examen universitar sau de nivel echivalent ori care poseda o diploma universitara la nivel de master sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptata de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala, pentru domeniile acoperite de acel examen sau de acea diploma.
(5) Exceptiile prevazute la alin. (2)-(4) se pot acorda numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile care au eliberat/recunoscut diplomele/calificarile respective. Nu se pot opera exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica.
(6) Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, stabileste conditiile in care pot fi acordate derogari cu privire la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari. Camera stabileste prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.
(7) Pentru a asigura capacitatea de a aplica in practica cunostintele teoretice a caror testare este inclusa in examen, un stagiar va efectua un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani, care va cuprinde, printre altele, auditarea situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate sau a unor situatii financiare similare. Cel putin doua treimi din acest stagiu practic va fi efectuat cu un auditor statutar sau cu o firma de audit autorizat(a) in orice stat membru.
(8) Camera trebuie sa se asigure ca stagiul este efectuat sub indrumarea unor persoane care ofera garantii suficiente in ceea ce priveste capacitatea lor de a oferi pregatire practica.
(9) Stagiarii in activitatea de audit statutar pot efectua stagiul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit statutar, in cadrul unor cabinete individuale sau firme de audit, potrivit normelor elaborate de Camera. Pentru stagiarii in activitatea de audit statutar, cabinetele individuale sau firmele de audit vor elibera un document oficial care sa ateste efectuarea stagiului.

Articolul 10 - Stagiari in activitatea de audit statutar
Sunt stagiari in activitatea de audit statutar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic sau sunt licentiate ale unei alte facultati si au urmat un program de pregatire suplimentara cu profil economic. Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv in urma programului de pregatire suplimentara trebuie sa fie recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
b) au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani;
c) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
d) indeplinesc cerintele Codului etic.

Articolul 11 - Formarea profesionala continua
(1) Camera trebuie sa se asigure ca auditorii statutari participa la programe adecvate de formare profesionala continua pentru a-si mentine cunostintele teoretice, competentele si valorile profesionale la un nivel suficient de inalt. Camera, cu avizul organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, emite norme cuprinzand obligatiile ce revin auditorilor statutari cu privire la formarea profesionala continua a acestora.
(2) Nerespectarea cerintelor privind formarea profesionala continua, prevazute in normele emise de Camera, se sanctioneaza in mod corespunzator, astfel cum se prevede in reglementarile specifice emise de Camera, coroborate cu prevederile cap. VII.
(3) Camera implementeaza standardele de etica profesionala, controlul intern de calitate al activitatii auditorilor statutari si al firmelor de audit, a caror adoptare este supusa avizarii de catre organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.
(4) Camera adopta si dezvolta ghiduri si indrumari cu privire la Standardele internationale de audit.
(5) Sub supravegherea publica a organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, Camera este autoritatea competenta pentru calificarile educationale, organizarea pregatirii profesionale continue, examinarea competentei profesionale, in conformitate cu standardele educationale emise de IFAC.

Articolul 12 - Aprobarea auditorilor statutari din alte state membre
(1) Camera stabileste proceduri pentru aprobarea auditorilor statutari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Aceste proceduri nu depasesc cerinta de a promova un test de aptitudini in conformitate cu art. 4 din Directiva 89/48/CEE a Consiliului privind sistemul general de recunoastere a diplomelor de invatamant superior acordate pentru formare profesionala cu durata minima de 3 ani, transpusa in legislatia nationala.
(3) Testul de aptitudini se sustine in limba romana si include cunostinte din legislatia romaneasca, in masura in care sunt relevante pentru auditul statutar.
(4) Responsabilitatea finala pentru aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit din alte state membre revine organismului de supraveghere publica, asa cum este prevazut la titlul II.

Articolul 13
(1) Camera elaboreaza proceduri si norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit. Aceste norme trebuie aprobate de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.
(2) Reclamatiile privind deciziile luate de Camera, referitoare la autorizare sau refuzuri de autorizare a auditorilor statutari sau a firmelor de audit, trebuie adresate organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II. Reclamatiile trebuie efectuate in 30 de zile de la data la care decizia a fost comunicata auditorului statutar sau firmei de audit.
(3) Auditorii statutari si firmele de audit nemultumiti (nemultumite) de deciziile luate de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II pot ataca aceste decizii la instantele de judecata competente, in conditiile legii.

Articolul 14 - Registrul public
(1) Auditorii statutari si firmele de audit sunt inregistrati (inregistrate) intr-un registru public, in conformitate cu prevederile art. 15 si 16.
(2) Fiecare auditor statutar si fiecare firma de audit sunt identificati (identificate) in Registrul public printr-un numar individual. Informatiile referitoare la auditorii statutari si firmele de audit se pastreaza si intr-un registru in format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul Camerei, in conformitate cu art. 15 si 16.
(3) Registrul public contine, de asemenea, adresa si datele de contact ale Camerei, care este responsabila atat pentru autorizarea, respectiv aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru asigurarea calitatii, cat si pentru investigatii si sanctiuni aplicate auditorilor statutari si firmelor de audit, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si datele de contact si detalii cu privire la organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.
(4) Camera este autoritatea competenta responsabila cu intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului public, sub monitorizarea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II.
(5) Registrul public se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Modificarile intervenite in Registrul public se publica trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se publica cel putin informatiile cerute la art. 15 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pentru auditorii statutari, si informatiile cerute la art. 16 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2), pentru firmele de audit.
(8) Informatiile solicitate la art. 15 si 16 se publica integral, in format electronic. Registrul public electronic se va actualiza trimestrial prin grija Camerei.
(9) In imprejurari exceptionale, Camera poate suspenda obligatia de aplicare a cerintelor mentionate in prezentul articol, precum si cu privire la cerintele de inregistrare a auditorilor statutari referitoare la dezvaluirea informatiilor, doar in masura in care acest lucru este necesar pentru a reduce o amenintare semnificativa si iminenta la adresa sigurantei personale a oricarei persoane.
(10) Prin regulamentul intern emis de Camera, cu avizul organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, se stabilesc conditiile in care se aplica prevederile prezentului articol.
(11) Orice modificare intervenita in Registrul public va fi operata in Registrul public electronic in 10 zile lucratoare de la data comunicarii acesteia catre Camera.
(12) Sub responsabilitatea Camerei, Registrul public trebuie sa devina complet operational pana la data de 29 iunie 2009.


Capitolul III - Inregistrarea


Articolul 15 - Inregistrarea auditorilor statutari
(1) In Registrul public electronic se mentioneaza cel putin urmatoarele informatii privind auditorii statutari:
a) numele, prenumele, adresa si numarul individual de inregistrare;
b) daca este cazul, numele, adresa, adresa de website si numarul individual de inregistrare ale firmei de audit la care auditorul statutar este angajat ori asociat ca partener sau in orice alt mod cu firma respectiva;
c) informatii cu privire la toate celelalte inregistrari ca auditor statutar la autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene si/sau ale altor terte tari, inclusiv numele autoritatii(lor) de inregistrare si, daca este cazul, numarul (numerele) de inregistrare la acestea.
(2) Auditorii statutari din terte tari, inregistrati in conformitate cu art. 51, sunt indicati in mod clar in Registrul public ca atare, intr-o sectiune distincta, si nu ca auditori statutari.

Articolul 16 - Inregistrarea firmelor de audit
(1) Pentru fiecare firma de audit, Registrul public electronic contine cel putin urmatoarele informatii:
a) numele, adresa si numarul de inregistrare;
b) forma juridica;
c) informatii de contact, persoana principala de contact si, acolo unde este cazul, adresa de website;
d) adresa fiecarui birou deschis in Romania;
e) numele, prenumele si numarul de inregistrare sau asimilat, pentru toti auditorii statutari angajati sau asociati ca parteneri ori in alt mod cu firma de audit;
f) numele si adresa la care isi desfasoara activitatea, dupa caz, pentru toti actionarii/asociatii;
g) numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondenta, dupa caz, pentru membrii consiliului de administratie ori de conducere;
h) apartenenta firmei la o retea, precum si o lista cu numele si adresele firmelor membre si afiliate sau o indicare a locului unde aceste informatii pot fi accesate de public, daca este cazul;
i) informatii cu privire la toate celelalte inregistrari ca firma de audit la autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene si/sau ale tertelor tari, inclusiv numele si adresa autoritatii(lor) de inregistrare si, daca este cazul, numarul (numerele) de inregistrare.
(2) Entitatile de audit din terte tari, inregistrate in conformitate cu art. 51, sunt indicate in mod clar in Registrul public, intr-o sectiune distincta, ca atare, si nu ca firme de audit.

Articolul 17 - Actualizarea informatiilor inregistrate
(1) In cazul in care apar modificari ale informatiilor cuprinse in Registrul public, auditorii statutari si firmele de audit au obligatia notificarii Camerei in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia acestora.
(2) Necomunicarea modificarilor in termenul prevazut la alin. (1) poate atrage declansarea procedurilor de investigatie si disciplina, conform dispozitiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. De la aceasta prevedere fac exceptie cazurile de forta majora prevazute in normele emise de Camera si avizate de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 18 - Responsabilitatea pentru inregistrarea informatiilor
(1) Informatiile furnizate Camerei in legatura cu inregistrarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, precum si actualizarea informatiilor in conformitate cu art. 15, 16 si 17 sunt semnate de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) In cazul in care informatiile sunt furnizate in format electronic, acest lucru se realizeaza prin intermediul semnaturii electronice, conform legislatiei aplicabile in domeniu.

Articolul 19 - Limba
Informatiile prezentate in limba romana vor fi introduse in Registrul public electronic si in limba engleza, prin traducere asigurata prin grija Camerei, cu mentiunea ca aceasta este autorizata sau nu.


Capitolul IV - Cerinte profesionale


Articolul 20 - Etica profesionala
(1) Camera adopta Codul etic emis de IFAC. Codul etic este tradus si publicat in limba romana prin grija Camerei.
(2) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, impreuna cu Camera, se asigura ca toti auditorii statutari si toate firmele de audit respecta principiile de etica profesionala, care se refera cel putin la functionarea lor in interes public, integritatea si obiectivitatea, competenta profesionala si atentia cuvenita acestora, asa cum sunt definite acestea in Codul etic.

Articolul 21 - Independenta si obiectivitatea
(1) Atunci cand efectueaza un audit statutar, auditorul statutar si/sau firma de audit este independent(a) de entitatea auditata si nu este implicat(a) in procesul decizional al entitatii auditate, in intelesul Codului etic.
(2) Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care le prejudiciaza ori care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firma de audit nu trebuie sa efectueze un audit statutar in cazul in care exista orice relatie financiara directa sau indirecta, de afaceri, de incadrare in munca ori un alt tip de relatie - inclusiv prestarea de servicii suplimentare, altele decat cele de audit - intre auditorul statutar, firma de audit sau reteaua de care apartine firma de audit, pe de o parte, si entitatea auditata, pe de alta parte, in astfel de circumstante in care o terta parte obiectiva, rezonabila si informata ar putea trage concluzia ca independenta auditorului statutar sau a firmei de audit poate fi compromisa.
(4) In cazul in care auditorul statutar sau firma de audit este afectat(a) de existenta anumitor situatii ce pot conduce la amenintari la adresa independentei sale, cum ar fi cea de verificare a propriei activitati, interes propriu, relatii de reprezentare sau de familie, asa cum aceste amenintari sunt definite in Codul etic, auditorul statutar sau firma de audit trebuie sa aplice masuri de protectie pentru a reduce aceste amenintari. In cazul in care importanta acestor amenintari in comparatie cu masurile de protectie aplicate este de o asemenea natura incat independenta este compromisa, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie sa efectueze auditul statutar. Raportul intocmit in astfel de circumstante este lovit de nulitate absoluta.
(5) In cazul in care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se afla intr-o anumita relatie cu entitatea auditata sau se afla in relatie cu angajatii-cheie ori cu conducerea acestei entitati, iar astfel de relatii ar putea conduce la situatii de afectare a independentei sau obiectivitatii auditorului statutar, atunci respectivul auditor statutar nu poate audita situatiile financiare ale entitatii respective.
(6) Camera poate sa prevada prin regulament, aprobat de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, situatiile care ar putea pune in pericol independenta si obiectivitatea auditorilor statutari sau ale firmelor de audit.

Articolul 22
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care auditeaza entitatile de interes public trebuie sa respecte prevederile art. 21, precum si pe cele ale art. 48 referitoare la independenta si obiectivitate.
(2) In aplicarea prevederilor art. 21 si 48, Camera emite masuri de implementare care se aproba de catre organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 23 - Documentarea in dosarele de audit
Auditorul statutar sau firma de audit include in dosarele de audit o documentatie cu privire la toate amenintarile semnificative la adresa independentei sale, precum si masurile de protectie aplicate pentru a reduce acele amenintari.

Articolul 24
Incalcarea prevederilor referitoare la independenta si obiectivitate, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, poate conduce la aplicarea de sanctiuni, inclusiv retragerea autorizarii auditorului statutar sau firmei de audit, conform regulamentului emis de Camera si aprobat de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 25 - Confidentialitatea si secretul profesional
(1) Toate informatiile si documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit atunci cand efectueaza un audit statutar trebuie sa fie protejate potrivit regulilor adecvate privind confidentialitatea si secretul profesional, cuprinse in regulamentele emise de Camera.
(2) Regulile privind confidentialitatea si secretul profesional aplicabile auditorilor statutari sau firmelor de audit nu impiedica aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) In cazul in care un auditor statutar sau o firma de audit este inlocuit(a) de un alt auditor statutar sau de o alta firma de audit, fostul auditor statutar sau fosta firma de audit va asigura accesul la toate informatiile relevante cu privire la entitatea auditata noului auditor statutar sau noii firme de audit.
(4) Un auditor statutar sau o firma de audit care a incetat sa mai fie angajat(a) intr-o anumita misiune de audit face in continuare obiectul dispozitiilor alin. (1) si (2), cu privire la acea misiune de audit.
(5) Auditorul statutar si firma de audit, precum si angajatii firmelor de audit trebuie sa trateze ca fiind confidentiale orice informatii despre care iau cunostinta in cursul activitatii lor, in afara cazului in care legile sau reglementarile prevad altfel si in afara cazului in care persoana la care se refera informatiile si-a dat consimtamantul asupra renuntarii la obligatia privind confidentialitatea.
(6) Auditorii statutari nu pot folosi informatiile confidentiale dobandite ca rezultat al relatiilor profesionale sau de afaceri in interes propriu sau al unor terte parti, cu exceptia informatiilor care fac obiectul altor relatii contractuale cu entitatea auditata sau a informatiilor obtinute in conditiile prevederilor alin. (5).
(7) Pentru a asigura aplicarea unitara a prezentului articol, organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II avizeaza masurile de implementare emise de catre Camera.

Articolul 26 - Independenta si obiectivitatea auditorilor statutari care efectueaza auditul statutar in numele firmelor de audit
(1) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, impreuna cu Camera, se asigura ca actionarii sau asociatii unei firme de audit, precum si membrii organelor de administratie, de conducere ori de supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate nu intervin in efectuarea unui audit statutar in niciun mod care sa pericliteze independenta si obiectivitatea auditorului statutar care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite norme care se aproba de catre organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 27 - Onorariile de audit
In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II emite norme corespunzatoare care sa prevada ca onorariile pentru auditurile statutare:
a) nu sunt influentate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitatii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de conditionari, asa cum prevede Codul etic; si
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaza sa fie efectuata.


Capitolul V - Standardele de audit si raportarea auditului


Articolul 28 - Standardele de audit
(1) Auditorii statutari si firmele de audit trebuie sa efectueze auditurile statutare in conformitate cu ISA.
(2) La efectuarea auditului, auditorii statutari si firmele de audit pot aplica un standard national de audit, adoptat de Camera, atat timp cat Uniunea Europeana nu a aprobat un ISA care se refera la respectiva problema, mentionand acest aspect in raportul de audit.

Articolul 29 - Auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate
In cazul unui audit statutar al situatiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de intreprinderi:
a) auditorul grupului poarta deplina responsabilitate pentru raportul de audit in legatura cu situatiile financiare anuale consolidate;
b) auditorul grupului efectueaza o verificare si pastreaza documentatia verificarii pe care a facut-o pentru activitatea efectuata de auditorul(ii) statutar(i) al(ai) unei terte tari, entitatea (entitatile) sau firma(ele) de audit a(ale) unei terte tari pentru scopul auditului grupului. Documentatia pastrata de auditorul grupului va fi adecvata si de o asemenea maniera incat sa permita organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II sau Camerei, dupa caz, sa verifice in mod corespunzator activitatea auditorului grupului;
c) atunci cand o componenta a unui grup de intreprinderi este auditata de auditorul(ii) statutar(i) sau entitatea (entitatile) de audit dintr-o terta tara care nu are un acord de cooperare incheiat cu autoritatile competente din Romania potrivit prezentei ordonante de urgenta, auditorul grupului este responsabil pentru a asigura transmiterea adecvata, atunci cand se solicita aceasta, a documentatiei activitatii de audit efectuate de auditorul(ii) sau entitatea (entitatile) de audit dintr-o terta tara, inclusiv foile de lucru relevante pentru auditul grupului, catre autoritatile de supraveghere publica. Pentru a asigura o astfel de transmitere, auditorul grupului va pastra o copie a acestei documentatii sau, in caz contrar, va incheia un acord pe baza caruia auditorul(ii) sau entitatea (entitatile) de audit dintr-o terta tara ii va(vor) asigura acces la documentatie fara restrictie si in mod adecvat, la cerere, sau va intreprinde orice alta actiune adecvata. In situatia in care prevederi legale sau de alta natura impiedica transmiterea documentelor de audit de la o terta tara catre auditorul grupului, documentatia pastrata de auditorul grupului va include dovada ca acesta a intreprins procedurile adecvate pentru a obtine acces la documentatia de audit si, in cazul impedimentelor, altele decat cele care decurg din legislatia tarii, dovezile care sustin o astfel de impiedicare.

Articolul 30 - Raportarea auditului
(1) In cazul in care o firma de audit efectueaza un audit statutar, raportul de audit este semnat cel putin de auditorul (auditorii) statutar(i) care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit. Raportul de audit trebuie sa contina in clar numele persoanei care l-a intocmit, precum si numarul individual de inregistrare in Registrul public.
(2) In imprejurari exceptionale, stabilite prin norme emise de Camera si avizate de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, se stabilesc conditiile in care semnatura sa nu fie divulgata publicului. Asemenea exceptii se refera la cazul in care aceasta divulgare poate duce la o amenintare iminenta si semnificativa la adresa securitatii personale a oricarui individ. In orice caz, numele persoanei(lor) implicate in efectuarea auditului statutar este adus la cunostinta Camerei si/sau organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II.


Capitolul VI - Asigurarea calitatii


Articolul 31 - Sistemele de asigurare a calitatii
(1) Toti auditorii statutari si firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calitatii care respecta cel putin criteriile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Criteriile ce trebuie indeplinite de sistemul de asigurare a calitatii sunt urmatoarele:
a) sa fie organizat astfel incat sa fie independent de auditorii statutari si firmele de audit verificate si sa faca obiectul supravegherii publice, astfel cum se prevede la titlul II;
b) finantarea sistemului de asigurare a calitatii sa fie realizata fara niciun fel de influente din partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa dispuna de resurse corespunzatoare. In acest sens, Camera si organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II au obligatia de a asigura procurarea resurselor necesare functionarii acestuia;
d) persoanele care efectueaza verificarile de asigurare a calitatii trebuie sa aiba pregatire profesionala adecvata si experienta relevanta in auditul statutar si in raportarea financiara, combinate cu pregatire specifica in ceea ce priveste verificarea asigurarii calitatii;
e) selectarea persoanelor care fac verificarile pentru misiuni de verificare a asigurarii calitatii specifice se realizeaza in baza unor proceduri obiective, concepute astfel incat sa se asigure ca nu sunt conflicte de interese intre cei care fac verificarile si auditorul statutar sau firma de audit verificat(a);
f) aria de aplicabilitate a verificarii de asigurare a calitatii, sustinuta de testarea adecvata a dosarelor de audit selectate, include o evaluare a conformitatii cu standardele de audit aplicabile si cu cerintele de independenta, a cantitatii si calitatii resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute si a sistemelor interne de control al calitatii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurarii calitatii trebuie sa aiba ca rezultat un raport care contine principalele concluzii ale acestei verificari;
h) verificarile cu privire la asigurarea calitatii se efectueaza la un interval stabilit in functie de calificativele obtinute la verificarile anterioare, dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, in cazul auditorilor entitatilor de interes public, in conditiile stabilite prin regulament emis de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II;
i) rezultatele generale ale activitatii realizate de sistemul de asigurare a calitatii se publica anual;
j) recomandarile formulate la incheierea verificarilor pentru asigurarea calitatii trebuie sa fie puse in practica de auditorul statutar sau de firma de audit in termenul stabilit de persoanele care efectueaza verificarile de asigurare a calitatii. De asemenea, Camera stabileste prin norme proprii, cu avizul organismului de supraveghere publica, termene pentru remedierea unor deficiente privind asigurarea calitatii.
(3) In cazul in care recomandarile la care se face referire la alin. (2) lit. j) nu sunt puse in practica, auditorul statutar sau firma de audit, daca este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si de alte reglementari in domeniu.
(4) Sub supravegherea publica a organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, Camera este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii.


Capitolul VII - Investigatii si sanctiuni


Articolul 32 - Sistemele de investigatii
(1) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, corecta si preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar.
(2) Sanctiunile aplicate trebuie sa fie eficiente, proportionale si descurajante cu privire la auditorii statutari si la firmele de audit, in cazul in care auditurile statutare nu sunt efectuate in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta. Sanctiunile aplicate nu trebuie sa aduca atingere regimului de raspundere civila.
(3) Masurile luate sau sanctiunile impuse auditorilor statutari si firmelor de audit trebuie sa fie prezentate in mod adecvat publicului.
(4) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre auditorii statutari si firmele de audit atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
(5) Firmele de audit raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor statutar, va interveni in exercitarea independenta a profesiei de auditor statutar, astfel incat sa prejudicieze independenta auditorilor statutari care desfasoara aceasta activitate in numele firmei de audit.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfasoara activitatea de auditor statutar in numele unor firme de audit.

Articolul 33 - Contraventii si sanctiuni
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 32 alin. (5) si (6);
b) utilizarea calitatii de auditor statutar sau a celei de firma de audit in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) exercitarea activitatii de audit statutar fara viza anuala emisa de autoritatea competenta sau de catre persoane neinregistrate in Registrul public prevazut la art. 14.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si nulitatea raportului de audit intocmit;
c) cele prevazute la lit. c), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele anume imputernicite de Camera sau de organismul de supraveghere publica, dupa caz.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 34
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre persoane imputernicite de Camera sau de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, dupa caz.
(2) Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Articolul 35 - Sanctiuni
(1) Sanctiunile aplicate de Camera auditorilor statutari si firmelor de audit, dupa caz, sunt:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit statutar pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an. In perioada suspendarii, persoana in cauza nu are dreptul de a exercita sub nicio forma activitate de audit statutar, nu poate face uz de calitatea de auditor statutar si nu poate participa la activitatea Camerei;
d) retragerea autorizarii, insotita de pierderea calitatii de auditor statutar. Retragerea autorizarii firmei de audit atrage dizolvarea de drept si lichidarea acesteia.
(2) Abaterile pentru care se aplica sanctiuni, precum si procedura de constatare si sanctionare se stabilesc prin regulamentul Camerei, cu avizul organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 36
(1) Sanctiunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de audit, ramase definitive dupa parcurgerea tuturor formelor legale de contestare, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Camerei.
(2) In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui auditor statutar pentru fapte penale legate de exercitarea activitatii de audit statutar sau aplica sanctiunea penala complementara interdictiei exercitarii acestei activitati, auditorul statutar va remite Camerei o copie a hotararii judecatoresti, pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. In acest scop, Camera urmareste stadiul derularii actiunilor penale indreptate impotriva auditorilor statutari.

Articolul 37 - Raspunderea auditorului statutar si a firmei de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit raspund pentru orice daune provocate, cu voie sau ca urmare a neglijentei, prin efectuarea misiunii lor.
(2) O firma de audit este raspunzatoare impreuna cu auditorul statutar care a efectuat o misiune in numele acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar.
(3) Un auditor statutar sau o firma de audit trebuie sa incheie o asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale.
(4) Limitarea in timp si cuantumul sumei care poate fi solicitata drept dauna de la un auditor statutar sau de la o firma de audit vor fi reglementate prin regulament emis de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.
(5) Exercitarea activitatii de audit statutar fara a detine calitatea de auditor statutar constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.


Capitolul VIII - Supravegherea publica si acordurile de reglementare dintre statele membre


Articolul 38 - Principiile supravegherii publice
(1) In Romania se organizeaza un sistem national de supraveghere publica a activitatii de audit statutar, in baza principiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Sistemul national de supraveghere publica a activitatii de audit statutar este reprezentat de ansamblul entitatilor cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii si al auditului statutar, inclusiv autoritatile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si ansamblul relatiilor si procedurilor ce se stabilesc intre acestea, in vederea realizarii supravegherii in interes public a auditorilor statutari si a firmelor de audit.
(3) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II reprezinta principala structura operationala in cadrul sistemului national de supraveghere publica.
(4) Toti auditorii statutari si toate firmele de audit fac obiectul supravegherii publice.
(5) Sistemul de supraveghere publica este guvernat de nepracticieni care au cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar.
(6) Se permite unui grup minoritar de practicieni sa fie implicat in guvernarea sistemului de supraveghere publica, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(7) Persoanele implicate in guvernarea sistemului de supraveghere publica sunt selectate printr-o procedura de numire independenta si transparenta.

Articolul 39
Sistemul de supraveghere publica are responsabilitatea finala pentru supravegherea publica, in principal, a urmatoarelor activitati:
a) aprobarea si inregistrarea auditorilor statutari si a firmelor de audit;
b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesionala, la sistemul de control intern al calitatii din cadrul firmelor de audit;
c) formarea profesionala continua;
d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii; si
e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina.

Articolul 40
(1) Sistemul de supraveghere publica, prin organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, are dreptul sa intreprinda, daca este cazul, investigatii cu privire la respectarea cerintelor prezentei ordonante de urgenta de catre auditorii statutari si firmele de audit si sa adopte masurile necesare.
(2) Sistemul de supraveghere publica este transparent. Aceasta presupune publicarea programelor sale de activitate anuale si a rapoartelor de activitate.
(3) Sistemul de supraveghere publica trebuie sa fie finantat in mod corespunzator. Finantarea sistemului de supraveghere publica este sigura si fara niciun fel de contributii financiare din partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.

Articolul 41 - Cooperarea dintre sistemele de supraveghere publica la nivelul Comunitatii Europene
(1) Acordurile de reglementare incheiate cu sistemele de supraveghere publica din celelalte state membre ale Uniunii Europene trebuie sa permita cooperarea eficienta in ceea ce priveste activitatile de supraveghere publica.
(2) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II, infiintat potrivit prezentei ordonante de urgenta, este autoritatea responsabila pentru asigurarea cooperarii eficiente la nivelul Comunitatii Europene in ceea ce priveste activitatea de supraveghere publica.

Articolul 42 - Recunoasterea reciproca a acordurilor de reglementare dintre statele membre
(1) In ceea ce priveste reglementarea si supravegherea publica, acordurile de reglementare incheiate cu celelalte state membre ale Uniunii Europene respecta principiul jurisdictiei statului membru de origine in care este aprobat auditorul statutar sau firma de audit si in care isi are sediul social entitatea auditata.
(2) In cazul auditului statutar al situatiilor financiare anuale consolidate, autoritatile din Romania care solicita auditul statutar al situatiilor financiare consolidate nu pot sa impuna auditorului statutar sau firmei de audit care efectueaza auditul statutar al unei filiale stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene cerinte suplimentare cu privire la inregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitatii, standardele de audit, etica si independenta.
(3) In cazul societatilor comerciale care isi au sediul social intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar valorile mobiliare ale acestora sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, autoritatile romane nu pot impune auditorului statutar sau firmei de audit care efectueaza auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate ale societatilor respective niciun fel de cerinte suplimentare cu privire la inregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitatii, standardele de audit, etica si independenta.

Articolul 43 - Desemnarea autoritatilor competente
(1) In cadrul sistemului de supraveghere publica a activitatii de audit statutar, organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II reprezinta autoritatea competenta cu atributii in domeniul supravegherii publice a activitatii de audit statutar in Romania.
(2) Camera Auditorilor Financiari din Romania este organizatia profesionala cu atributii legate de desfasurarea activitatii de audit statutar in Romania.
(3) Autoritatile competente prevazute la alin. (1) si (2) sunt astfel organizate incat sa se evite conflictele de interese.
(4) Autoritatile competente prevazute la alin. (1) si (2) coopereaza, ori de cate ori este necesar, in scopul indeplinirii responsabilitatilor ce le revin. Acestea asigura schimbul de informatii si cooperarea necesara in investigatiile referitoare la efectuarea auditurilor statutare.


Capitolul IX - Numirea si demiterea


Articolul 44 - Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Auditorul statutar sau firma de audit este numit(a) de adunarea generala a actionarilor/asociatilor entitatii auditate.

Articolul 45 - Demiterea si demisia auditorilor statutari sau ale firmelor de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demisi(demise) numai in cazul in care exista motive temeinice. Divergenta de opinii cu privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu reprezinta un motiv temeinic pentru demitere.
(2) Entitatea auditata, auditorul statutar sau firma de audit informeaza organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II in legatura cu demiterea sau demisia intervenita pe durata mandatului si da o explicatie adecvata pentru motivele demiterii sau demisiei, dupa caz.


Capitolul X - Dispozitii speciale pentru auditul statutar al entitatilor de interes public


Articolul 46 - Raportul privind transparenta
(1) Auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, care include cel putin urmatoarele:
a) o descriere a formei legale si a actionariatului firmei de audit;
b) o descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale din retea, in cazul in care firma de audit apartine unei retele;
c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
d) o descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;
e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art. 31;
f) o lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent;
g) o declaratie in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta, care confirma, de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;
h) o declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta la art. 11;
i) informatii financiare care arata importanta firmei de audit, cum ar fi cifra totala de afaceri divizata pe onorarii din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare imbunatatirii calitatii informatiilor, servicii de consultanta fiscala si alte servicii care nu sunt de audit;
j) informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor.
(2) In imprejurari exceptionale, Camera poate suspenda, cu avizul organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, prezentarea informatiilor prevazute la alin. (1) lit. f) in raportul privind transparenta, in masura in care acest lucru este necesar pentru a reduce o amenintare iminenta si semnificativa la adresa securitatii personale a oricarui individ.
(3) Raportul privind transparenta este semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de audit, dupa caz. Semnarea se poate realiza si prin intermediul semnaturii electronice, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Articolul 47 - Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie sa aiba un comitet de audit. Autoritatile de reglementare ale entitatilor de interes public stabilesc daca acest comitet de audit trebuie sa fie compus din membri neexecutivi ai organului de administratie si/sau membri ai organului de supraveghere a entitatii auditate si/sau din membri care sunt numiti de adunarea generala a actionarilor entitatii auditate, cu respectarea legislatiei in vigoare. Cel putin un membru al comitetului de audit este independent si are competenta in contabilitate si/sau audit.
(2) Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiti de adunarea generala a actionarilor din cadrul entitatii auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
b) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
c) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
d) verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate.
(3) In cazul entitatilor de interes public, propunerea venita din partea organului de administratie sau de supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaza pe o recomandare a comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raporteaza comitetului de audit cu privire la aspectele esentiale care rezulta din auditul statutar si, in special, cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern in ceea ce priveste procesul de raportare financiara.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(4), Camera recomanda masuri de implementare care se aproba de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II.

Articolul 48 - Independenta in cazul auditarii entitatilor de interes public
(1) In plus fata de prevederile art. 21 si 26, auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaza audituri statutare ale entitatilor de interes public au, printre altele, urmatoarele atributii:
a) confirma anual in scris comitetului de audit independenta lor fata de entitatea de interes public auditata;
b) comunica anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entitatii auditate; si
c) discuta cu comitetul de audit despre amenintarile la adresa independentei lor si masurile de protectie luate pentru reducerea acestor amenintari, asa cum sunt acestea documentate in temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea auditului statutar se roteste (rotesc) obligatoriu, in cadrul misiunii lui (lor) de audit, in termen de cel mult 7 ani de la data numirii si i (li) se permite sa participe din nou la auditarea entitatii dupa o perioada de cel putin 2 ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit nu i se permite sa ocupe un post-cheie de conducere in cadrul entitatii auditate inainte de scurgerea unei perioade de cel putin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener cheie din misiunea de audit.
(4) Organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II intocmeste si publica un raport anual asupra aspectelor de independenta care ii sunt transmise de auditorii statutari individuali, firmele de audit si presedintele Camerei, pe care il inainteaza organismelor cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.
(5) In cazul auditului statutar al entitatilor de interes public, daca se considera ca se impun masuri de protectie a independentei auditorului statutar sau a firmei de audit, auditorul statutar sau firma de audit nu poate efectua un audit statutar atunci cand este un caz de verificare a propriei activitati sau de interes propriu.

Articolul 49
Verificarea pentru asigurarea calitatii prevazute la art. 31 trebuie efectuata cel putin o data la fiecare 3 ani pentru auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaza audituri statutare pentru entitatile de interes public.


Capitolul XI - Aspecte internationale


Articolul 50 - Aprobarea auditorilor din terte tari
(1) Sub rezerva reciprocitatii, Camera poate aproba un auditor dintr-o terta tara ca auditor statutar, in cazul in care persoana respectiva a furnizat dovada ca respecta cerinte de autorizare echivalente cu cele prevazute la art. 4 si 11.
(2) Camera aplica cerintele prevazute la art. 12 inainte de aprobarea unui auditor dintr-o terta tara care indeplineste cerintele prevazute la alin. (1).

Articolul 51 - Inregistrarea si supravegherea auditorilor si a entitatilor de audit din terte tari
(1) Camera inregistreaza, in conformitate cu art. 14-16, fiecare auditor si fiecare entitate de audit din terte tari, care prezinta un raport de audit privind situatiile financiare anuale sau situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati constituite in afara Comunitatii Europene si ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, potrivit legislatiei in vigoare privind piata de capital. Sunt exceptate cazurile in care emitentul de valori mobiliare este o societate care emite exclusiv titluri de creanta admise la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru, in sensul legislatiei in vigoare privind piata de capital, a caror valoare nominala unitara este de cel putin 50.000 euro sau, in cazul titlurilor de creanta exprimate in alta moneda, a caror valoare nominala unitara este echivalentul a cel putin 50.000 euro la data emiterii.
(2) Inregistrarea auditorilor si entitatilor de audit din terte tari se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (9), ale art. 17 si 18 referitoare la informatiile cuprinse in Registrul public.
(3) Auditorii si entitatile de audit inregistrati(te) in terte tari si aprobati(te) sa efectueze audit statutar in Romania se supun sistemelor de supraveghere a calitatii, sistemelor de asigurare a calitatii si sistemelor de investigatii si sanctiuni existente in Romania, organizate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) Rapoartele de audit privind situatiile financiare anuale sau situatiile financiare anuale consolidate mentionate la alin. (1), emise de auditori sau de entitati de audit inregistrati(te) in terte tari, care nu sunt aprobati(te) sa efectueze audit statutar in Romania, nu sunt recunoscute din punct de vedere juridic in Romania.

Articolul 52 - Cerinte pentru inregistrarea entitatilor de audit din terte tari
(1) Camera poate inregistra entitati de audit din terte tari numai in conditiile in care:
a) acestea indeplinesc cerinte echivalente cu cele prevazute la art. 4 si 5;
b) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al entitatii de audit dintr-o terta tara indeplinesc cerinte echivalente cu cele prevazute de art. 4 si 6;
c) auditorul dintr-o terta tara care efectueaza auditul in numele entitatii de audit dintr-o terta tara indeplineste cerinte echivalente cu cele prevazute de art. 4 si 6;
d) auditurile situatiilor financiare anuale sau ale situatiilor financiare anuale consolidate mentionate la art. 51 alin. (1) sunt efectuate in conformitate cu ISA, astfel cum se prevede la art. 28, precum si cu cerintele prevazute la art. 21, 23, 26, 27 si la art. 48 alin. (5) sau cu standardele si cerintele echivalente; si
e) publica pe website-ul propriu un raport anual privind transparenta, care include informatiile mentionate la art. 46 sau respecta cerintele echivalente privind publicarea informatiilor.
(2) Pentru a asigura aplicarea uniforma a alin. (1) lit. d), echivalenta mentionata la litera respectiva este evaluata si decisa de Comisia Europeana in cooperare cu statele membre.
(3) Pana la adoptarea unei decizii de catre Comisia Europeana, Camera, sub supravegherea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II, poate evalua ea insasi echivalenta prevazuta la alin. (1) lit. d).


Titlul II - Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit StatutarCapitolul XII - Infiintarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar


Articolul 53
(1) Se infiinteaza Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumit in continuare Consiliu.
(2) Consiliul este autoritatea competenta in domeniul supravegherii publice a auditului statutar.
(3) Consiliul functioneaza pe langa Ministerul Economiei si Finantelor pana la data de 31 decembrie 2008 si, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, pe langa Cancelaria Primului-Ministru.
(4) Consiliul este institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, infiintata cu scopul de a asigura supravegherea in interes public, potrivit principiilor cuprinse in Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.

Articolul 54
Consiliul are, in principal, urmatoarele obiective:
a) supravegherea publica a activitatii de audit statutar, potrivit cerintelor directivelor europene in domeniu;
b) stabilirea planului strategic cu privire la activitatea de supraveghere publica a activitatii de audit statutar;
c) monitorizarea si coordonarea procesului de aplicare in Romania a ISA si a Codului etic;
d) promovarea si urmarirea cresterii increderii publice in activitatea de audit statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
e) realizarea cooperarii si comunicarii cu organismele internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii publice si cu alte organisme de profil implicate in procesul de elaborare si implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum si crearea cadrului corespunzator pentru a raspunde solicitarilor acestora;
f) reprezentarea Romaniei, alaturi de organizatiile profesionale, in cadrul organismelor internationale din domeniul ISA, al auditului statutar si al supravegherii publice, prin participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;
g) elaborarea propunerilor catre Guvern, cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului;
h) transmiterea de informari si raspunsuri, la solicitarile Comisiei Europene, in ceea ce priveste profesia de audit statutar si supravegherea publica la nivel national a activitatii de audit statutar.

Articolul 55
(1) Consiliul este condus de un Consiliu superior.
(2) Activitatea Consiliului se desfasoara in cadrul departamentelor de specialitate stabilite prin regulamentul intern de organizare si functionare, aprobat de catre Consiliul superior.
(3) In cadrul Consiliului se constituie si functioneaza Comisia de disciplina.
(4) Pentru a asigura interfata dintre departamentele de specialitate si Consiliul superior si pentru a sprijini Consiliul superior in luarea deciziilor in domeniul auditului statutar si al supravegherii publice in acest domeniu, se constituie Comitetul executiv.
(5) Comitetul executiv reprezinta structura operativa a Consiliului. Componenta Comitetului executiv este cea prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului specificat la cap. XIII.
(6) In cadrul Consiliului functioneaza un secretariat care deserveste structurile interne ale Consiliului.

Articolul 56
Punerea in practica a procedurilor disciplinare si de sanctionare referitoare la abaterile de la legislatia si practica auditului statutar se realizeaza prin Comisia de disciplina. Regulile de functionare a Comisiei de disciplina sunt aprobate de catre Consiliul superior.

Articolul 57
(1) Organizarea si functionarea Consiliului sunt prevazute la cap. XIII.
(2) Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului poate fi modificat si completat prin hotarare al Consiliului superior.
(3) In termen de 6 luni de la numirea membrilor sai, Consiliul superior trebuie sa adopte Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului.


Capitolul XIII - Organizarea si functionarea Consiliului


Articolul 58
(1) Consiliul reprezinta principala structura operationala a sistemului national de supraveghere publica a activitatii de audit statutar si indeplineste atributiile in legatura cu aceasta competenta. In aceasta calitate, Consiliul este autoritatea responsabila de organizarea unui sistem eficient si efectiv de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit.
(2) Consiliul este principala autoritate nationala care asigura urmarirea si alinierea activitatii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene in domeniul ISA si al Codului etic.

Articolul 59
(1) Principiile supravegherii publice sunt cele prevazute la titlul I.
(2) Consiliul reprezinta autoritatea din cadrul sistemului de supraveghere publica care are responsabilitatea finala pentru supravegherea urmatoarelor activitati:
a) aprobarea si inregistrarea auditorilor statutari si a firmelor de audit in Romania, potrivit prevederilor regulamentului emis in acest scop;
b) adoptarea standardelor de etica si a sistemului de control intern al calitatii auditorilor statutari, a firmelor de audit si a activitatii de audit statutar;
c) formarea profesionala continua;
d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;
e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina.
(3) Consiliul obliga Camera sa implementeze politici, reglementari, reguli, proceduri si activitati in scopul protejarii interesului public in conformitate cu cerintele Comisiei Europene.
(4) Pentru a asigura diferitele parti reprezentative ale interesului public, asa cum sunt prezentate in prezenta ordonanta de urgenta, ca auditorii statutari respecta ISA, Codul etic si regulile de independenta, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputatia auditorului, Consiliul, prin Comisia de disciplina, are dreptul sa intreprinda investigatii referitoare la auditorii statutari si la firmele de audit, precum si la orice alte aspecte hotarate de Consiliul superior si sa adopte masurile necesare in acest scop.

Articolul 60
Consiliul asigura cooperarea cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene, fiind autoritatea responsabila pentru realizarea acestei cooperari in ceea ce priveste activitatea de supraveghere publica. In acest sens, acordurile de cooperare incheiate de Consiliu trebuie sa permita cooperarea eficienta cu organismele corespondente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Articolul 61
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin Regulamentul intern de organizare si functionare, are urmatoarele atributii:
a) supravegheaza, conform planului anual stabilit, controlul de calitate in domeniul auditului statutar;
b) monitorizeaza modul in care cadrul legal romanesc corespunde masurilor adoptate la nivelul Comisiei Europene cu privire la independenta auditorilor statutari;
c) incheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene in domeniul supravegherii publice a activitatii de audit statutar;
d) furnizeaza Guvernului si institutiilor statului informatii referitoare la supravegherea publica a activitatii de audit statutar, precum si informatii cu privire la adoptarea si implementarea in Romania a ISA;
e) perfectioneaza permanent cadrul general, aproba directiile si metodele cu privire la inspectiile periodice efectuate in cadrul acestor sisteme si asigura implementarea corespunzatoare a acestora de catre Camera, potrivit cerintelor din prezenta ordonanta de urgenta referitoare la sistemele de asigurare a calitatii activitatii de audit;
f) ia masuri pentru efectuarea adecvata a inspectiilor si urmareste rezultatele acestora;
g) monitorizeaza activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, precum si cu privire la Registrul public;
h) avizeaza normele si reglementarile elaborate de Camera privind activitatea de audit statutar;
i) emite norme si reglementari proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii de audit statutar, in conditiile prevazute de Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului;
j) monitorizeaza pregatirea continua a auditorilor statutari;
k) conduce investigatii proprii referitoare la auditorii statutari si firmele de audit si adopta masurile necesare in urma constatarilor;
l) analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Camera, cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga Camera sa ia masurile care se impun.

Articolul 62 - Secretul profesional si cooperarea cu statele membre in domeniul reglementarii auditului
(1) Consiliul, in calitate de autoritate competenta, coopereaza cu autoritatile competente din alte state membre responsabile pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, inregistrarea, asigurarea calitatii, inspectie si disciplina ori de cate ori este necesar si acorda asistenta acestora, in scopul indeplinirii responsabilitatilor ce ii revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta.
(2) Cooperarea cu autoritatile competente din alte state membre se refera, in principal, la schimbul de informatii, documente, asistenta, precum si la derularea de investigatii referitoare la efectuarea auditului statutar.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (4), autoritatea competenta ia masuri pentru comunicarea cu promptitudine a informatiilor, documentelor si furnizarea de asistenta catre autoritatile care le solicita.
(4) Persoanele care sunt angajate sau au fost angajate de Consiliu sunt obligate sa pastreze secretul profesional si sa respecte cerintele de confidentialitate. Informatiile care fac obiectul secretului profesional nu pot fi dezvaluite niciunei alte persoane sau autoritati, cu exceptia cazului in care acest lucru este prevazut de alte acte normative in vigoare, prin prevederi speciale in acest sens. Consiliul va elabora, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, reglementari interne care sa asigure aplicarea prevederilor prezentului alineat.

Articolul 63
(1) Prevederile art. 62 alin. (4) nu impiedica Consiliul si Camera sa faca schimb de informatii confidentiale. Informatiile schimbate astfel fac obiectul secretului profesional, care se aplica persoanelor angajate sau care au fost angajate anterior de Consiliu si Camera.
(2) Consiliul si Camera, prin departamentele de specialitate, furnizeaza la cerere si fara o intarziere nejustificata, orice informatii solicitate in sensul dispozitiilor alin. (1) si (2) ale art. 62. Dupa caz, atunci cand Consiliul sau Camera primeste astfel de cereri, ia masurile necesare pentru a strange, fara nicio intarziere nejustificata, informatiile solicitate. Informatiile furnizate astfel fac obiectul secretului profesional, care se aplica persoanelor angajate sau care au fost angajate anterior de Consiliu si Camera.
(3) In cazul in care autoritatea competenta din Romania careia i-a fost adresata cererea nu poate furniza informatiile cerute fara intarziere, aceasta notifica motivele intarzierii autoritatii competente in domeniul auditului statutar care a adresat cererea. Consiliul defineste prin reglementari interne "intarzierea nejustificata".
(4) Consiliul si Camera, prin departamentele lor de specialitate, pot refuza sa dea curs unei solicitari de informatii atunci cand:
a) comunicarea informatiilor solicitate ar fi de natura sa compromita suveranitatea, securitatea si ordinea publica a Romaniei; sau
b) au fost deja initiate proceduri judiciare cu privire la aceleasi actiuni si impotriva acelorasi auditori statutari sau firme de audit de catre autoritatile romane carora le-a fost adresata cererea; sau
c) a fost adoptata deja o hotarare definitiva cu privire la aceleasi actiuni si impotriva acelorasi auditori statutari sau firme de audit de catre autoritatile competente romane carora le-a fost adresata cererea; sau
d) cererea este motivata prin alte intentii decat cele aferente realizarii competentelor autoritatii care solicita informatiile, legate de supravegherea publica si controlul activitatii de audit statutar al situatiilor financiare si de implementarea procedurilor referitoare la exercitarea auditului statutar; sau
e) persoanele care au fost angajate sau care sunt inca angajate de catre autoritatea care solicita informatiile nu sunt supuse acordurilor de confidentialitate profesionala; sau
f) exista un risc semnificativ ca informatiile, documentele sau asistenta solicitate sa fie prezentate altor persoane ori autoritati decat autoritatea care le solicita, cu exceptia cazului in care astfel de prezentari nu sunt autorizate in contextul procedurilor stabilite prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative referitoare la exercitarea auditului statutar.

Articolul 64
Informatiile si documentele primite de Consiliu si/sau Camera in contextul cooperarii cu autoritatile din alte state membre ale Uniunii Europene care exercita puteri similare cu ale lor nu pot fi folosite altfel decat pentru scopurile exercitarii sarcinilor sau in contextul procedurilor referitoare la exercitarea auditului statutar.

Articolul 65
(1) Atunci cand Consiliul sau Camera constata ca se comit sau au fost comise acte contrare Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor anuale si consolidate pe teritoriul altui stat membru, acesta/aceasta informeaza/notifica autoritatea competenta din acel stat membru al Uniunii Europene cu privire la aceasta constatare, expunand cat mai clar posibil motivele care au condus la aceasta concluzie.
(2) In cazul in care autoritatea competenta a unui alt stat membru informeaza Consiliul cu privire la comiterea pe teritoriul Romaniei, de catre auditorii statutari sau firmele de audit aprobati (aprobate) sa desfasoare activitate de audit statutar in Romania, de acte contrare legislatiei referitoare la auditul statutar, Consiliul trebuie sa ia masurile corespunzatoare. In acest caz, Consiliul informeaza autoritatea competenta notificatoare cu privire la rezultatul masurilor intreprinse si, in masura in care este posibil, informeaza cu privire la evolutiile interimare semnificative.

Articolul 66
(1) Consiliul si Camera pot solicita efectuarea unei investigatii cu privire la elementele prevazute la art. 65 de catre autoritatea competenta a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urma.
(2) Consiliul si Camera pot solicita, de asemenea, ca unora dintre angajatii lor sa li se permita sa insoteasca personalul autoritatii competente a celuilalt stat membru pe durata investigatiei.
(3) Autoritatile competente in domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita Consiliului si/sau Camerei efectuarea unei investigatii pe teritoriul Romaniei.
(4) Autoritatile competente in domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita Consiliului si/sau Camerei ca unora dintre angajatii acestora sa li se permita sa insoteasca personalul Consiliului si/sau Camerei pe durata investigatiei.
(5) Investigatia se afla integral sub controlul general al autoritatii competente a statului membru pe al carui teritoriu este efectuata.
(6) Autoritatile competente din Romania pot refuza sa dea curs unei cereri de efectuare a unei investigatii, astfel cum se prevede la alin. (1) si (3), sau unei cereri ca personalul autoritatilor din alte state membre sa fie insotit de personalul autoritatilor competente din Romania (Consiliul si/sau Camera), astfel cum se prevede la alin. (2) si (4), atunci cand:
a) o astfel de investigatie poate aduce atingere suveranitatii, securitatii sau ordinii publice a statului membru caruia i-a fost adresata cererea; sau
b) au fost deja initiate procedurile judiciare cu privire la aceleasi actiuni si impotriva acelorasi persoane de catre autoritatile statului membru caruia i-a fost adresata cererea; sau
c) a fost deja adoptata o hotarare finala impotriva unor persoane pentru aceleasi actiuni de catre autoritatile competente ale statului membru caruia i-a fost adresata cererea.

Articolul 67 - Cooperarea cu autoritatile competente din terte tari
(1) Consiliul poate permite transferul dosarelor de audit sau al altor documente detinute de auditorii statutari ori de firmele de audit aprobate de acesta catre autoritatile competente dintr-o terta tara, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) aceste documente de audit sau alte documente sa aiba legatura cu auditurile societatilor comerciale care au emis valori mobiliare in acea terta tara sau care fac parte dintr-un grup care intocmeste situatii financiare anuale consolidate in acea terta tara;
b) transferul sa aiba loc catre autoritatile competente din terta tara si la cererea acestora, prin intermediul autoritatilor competente din Romania;
c) autoritatile competente din terta tara in cauza sa indeplineasca cerintele care au fost considerate adecvate in conformitate cu alin. (3);
d) sa existe acorduri de cooperare pe baza de reciprocitate incheiate intre autoritatile competente respective;
e) transferul de date personale catre terta tara sa aiba loc in conformitate cu legislatia prin care se transpun prevederile europene cu privire la protectia persoanelor si libera circulatie a datelor personale.
(2) Acordurile de cooperare pe baza de reciprocitate incheiate intre autoritatile competente prevazute la alin. (1) lit. d) trebuie sa asigure ca:
a) autoritatile competente din terta tara justifica motivele cererii pentru obtinerea dosarelor de audit sau a altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de catre autoritatile competente ale tertei tari care primeste informatiile fac obiectul obligatiei de pastrare a secretului profesional;
c) autoritatile competente ale unei terte tari pot folosi dosarele de audit si alte documente doar pentru exercitarea functiilor lor de supraveghere publica, de asigurare a calitatii si de investigatii, functii care indeplinesc cerinte echivalente cu cele prevazute la titlul I;
d) cererea unei autoritati competente dintr-o terta tara privind dosarele de audit sau alte documente detinute de un auditor statutar sau de o firma de audit poate fi refuzata atunci cand:
(i) furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce atingere suveranitatii, securitatii sau ordinii publice a Romaniei ori a Comunitatii Europene; sau
(ii) au fost deja initiate proceduri judiciare cu privire la aceleasi actiuni si impotriva acelorasi persoane de catre autoritatile din Romania; sau
(iii) a fost deja adoptata o hotarare finala impotriva unor persoane pentru aceleasi actiuni de catre autoritatile competente ale statului membru caruia i-a fost adresata cererea.
(3) Gradul de adecvare prevazut la alin. (1) lit. c) este decis de Comisia Europeana, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 48 alin. (2) din Directiva 2006/43/CE, pentru a facilita cooperarea dintre autoritatile competente. Evaluarea gradului de adecvare se realizeaza de catre Comisia Europeana in cooperare cu Camera si se bazeaza pe cerintele referitoare la secretul profesional si cooperarea dintre statele membre in domeniul reglementarii.
(4) In cazuri exceptionale si prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Consiliul sau Camera, dupa caz, poate permite auditorilor statutari sau firmelor de audit aprobate si/sau autorizate de autoritatile competente desemnate prin prezenta ordonanta de urgenta sa transfere copii ale dosarelor de audit si ale altor documente de audit direct catre autoritatile competente ale unei terte tari, cu conditia ca:
a) autoritatile competente din acea terta tara sa fi initiat investigatii;
b) transferul sa nu contravina obligatiilor pe care trebuie sa le respecte auditorii statutari si firmele de audit in legatura cu transferul dosarelor de audit sau al altor documente catre autoritatea competenta din tara lor de origine;
c) sa existe acorduri de cooperare cu autoritatile competente ale acelei terte tari din afara Uniunii Europene, care sa permita autoritatilor competente din statul membru acces direct reciproc la dosarele de audit si la alte documente ale entitatilor de audit din respectiva terta tara;
d) autoritatea competenta din terta tara in cauza care face solicitarea sa informeze in prealabil autoritatea competenta din tara de origine a auditorului statutar sau a firmei de audit cu privire la fiecare cerere directa de informatii, indicand motivele acesteia;
e) sa fie respectate conditiile mentionate la alin. (2).
(5) Consiliul, ca organism national de supraveghere publica, aduce la cunostinta Comisiei Europene acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) lit. d) si la alin. (4) lit. c).
(6) Proiectele de acorduri de cooperare si acces la informatii sunt transmise membrilor Consiliului spre aprobare. Aprobarea proiectelor de acorduri se efectueaza prin decizie a Consiliului superior.
(7) Consiliul impreuna cu Camera stabilesc procedura de aprobare a acordurilor de cooperare si de acces la informatii.
(8) Acordurile sunt semnate de presedintele Consiliului.
(9) Prin regulamentul intern emis de Consiliu se stabilesc atributiile ce revin Consiliului si Camerei in ceea ce priveste indeplinirea atributiilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la cooperarea cu autoritatile din alte state membre si terte tari.

Articolul 68
(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentantii desemnati de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Ministerul Justitiei, de organismele profesionale in domeniu, precum si reprezentanti ai mediului universitar de profil si ai mediului de afaceri din Romania.
(2) Consiliul superior este condus de un presedinte ales dintre reprezentantii autoritatilor de reglementare (Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
(3) Presedintia Consiliului superior revine prin rotatie anuala fiecaruia dintre reprezentantii autoritatilor de reglementare reprezentate in Consiliu.
(4) Consiliul superior este format din 11 membri si are urmatoarea componenta:
(i) ministrul economiei si finantelor sau un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor desemnat de ministru;
(ii) ministrul justitiei sau un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat de ministru;
(iii) guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de guvernator;
(iv) presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de presedinte;
(v) presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de presedinte;
(vi) presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de presedinte;
(vii) presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de Consiliul Camerei;
(viii) un membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, auditor al situatiilor financiare intocmite de entitatile de interes public, desemnat de Consiliul Camerei;
(ix) presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sau un reprezentant al acestei institutii desemnat de Consiliul superior;
(x) un reprezentant al mediului academic, desemnat de Asociatia Facultatilor de Economie din Romania (AFER);
(xi) un reprezentant desemnat de confederatiile patronale reprezentative la nivel national si care sunt recunoscute pe plan international.
(5) Cu exceptia presedintelui Camerei Auditorilor Financiari din Romania sau a reprezentantului acestuia, precum si a auditorului financiar membru al Camerei, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni.
(6) In functie de aspectele supuse dezbaterii si aprobarii, reprezentantii in Consiliul superior pot fi insotiti la sedintele acestuia de 1-2 invitati, acestia neavand drept de vot. Persoanele invitate pot fi reprezentanti ai asociatiilor profesionale si se supun regulilor referitoare la confidentialitate si evitarea conflictului de interese, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, in legatura cu membrii Consiliului superior si cu personalul de specialitate.
(7) Consiliul superior se intruneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie si este prezidat de presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata de acesta.
(8) Convocarea Consiliului superior se face la solicitarea presedintelui sau a unui numar de membri ce reprezinta cel putin o treime din numarul total al membrilor sai.
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de reinnoire a mandatului de doua ori, la propunerea institutiei care i-a numit.
(10) In cazul in care domiciliul membrilor este in alta localitate decat cea in care au loc sedintele Consiliului superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de transport si cazare.

Articolul 69
Consiliul superior are urmatoarele atributii:
a) stabileste aria activitatilor curente ale departamentelor de specialitate si ia masurile necesare pentru asigurarea unei inalte calitati a activitatii acestora;
b) aproba planurile anuale de actiune si orientarile strategice ale Consiliului, puse in practica prin departamentele de specialitate;
c) aproba raportul prezentat Consiliului de catre directorul executiv coordonator cu privire la activitatea departamentelor de specialitate, progresele inregistrate in activitatea desfasurata de acestea si revizuieste planurile de actiune si orientarile strategice ale Consiliului, daca este necesar;
d) aproba criteriile si regulile pentru angajarea si salarizarea personalului in departamentele de specialitate, potrivit legii, astfel incat sa nu existe incompatibilitati si conflicte de interese, si urmareste aplicarea corespunzatoare a acestora;
e) aproba Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului;
f) numeste presedintele Comisiei de disciplina ales dintre membrii acesteia, la propunerea acestora;
g) aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina;
h) urmareste asigurarea transparentei fata de publicul interesat a rezultatelor activitatii de monitorizare si supraveghere publica, in scopul imbunatatirii activitatii de audit, prin publicarea raportului anual de activitate a Consiliului, precum si a altor informatii de interes public;
i) informeaza Guvernul cu privire la activitatea desfasurata, prin raportul anual referitor la activitatea Consiliului, sau la solicitarea acestor institutii;
j) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului;
k) analizeaza si aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
l) urmareste indeplinirea oricaror atributii in domeniu, care decurg din prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 70
(1) Consiliul isi desfasoara activitatea potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si Regulamentului intern de organizare si functionare.
(2) Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului este aprobat de Consiliul superior, cu majoritate calificata de 75% din voturi.
(3) Sedintele Consiliului superior sunt statutare cu conditia participarii a doua treimi din numarul membrilor acestuia.
(4) Deciziile Consiliului superior se adopta prin vot deschis, prin regula majoritatii simple a celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, presedintele are votul hotarator.
(5) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 71
(1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate si pentru analiza anumitor aspecte de natura specifica, in cadrul Consiliului se pot infiinta comisii tehnice.
(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului superior, potrivit Regulamentului intern de organizare si functionare al Consiliului.
(3) In functie de aspectele supuse analizei in cadrul departamentelor de specialitate, comisiile tehnice pot fi formate din specialisti in domeniu, inclusiv din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, mediului academic de profil, mediului de afaceri, precum si din auditori statutari, membri desemnati de Camera si membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania desemnati de aceasta institutie, care au experienta in aspectele analizate in cadrul comisiilor tehnice.
(4) Persoanele care fac parte din departamentele de specialitate si din comisiile tehnice pot fi persoane angajate potrivit legii, persoane detasate/delegate din partea institutiilor implicate sau persoane care activeaza pe baza de mandat.
(5) Persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) au activat sau activeaza intr-o institutie cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii sau auditului;
b) detin diplome in domeniul contabilitatii sau al auditului, emise de institutii recunoscute la nivel national sau international;
c) au experienta relevanta in practica auditarii situatiilor financiare sau a elaborarii situatiilor financiare;
d) sunt cadre didactice cu experienta in domeniul auditului statutar si al contabilitatii;
e) au o buna reputatie, in intelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a).

Articolul 72
(1) Comitetul executiv este structura operativa a Consiliului.
(2) Comitetul executiv este format din conducatorii departamentelor de specialitate ale Consiliului, potrivit Regulamentului intern de organizare si functionare al Consiliului.
(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior.
(4) Consiliul superior desemneaza dintre membrii Comitetului executiv un director executiv coordonator.
(5) Atributiile Comitetului executiv si ale directorului executiv coordonator al acestuia se stabilesc de catre Consiliul superior prin Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului si sunt subordonate realizarii obiectivelor de baza ale Consiliului.

Articolul 73
(1) Comisia de disciplina este structura de investigatie si disciplina pentru auditorii statutari si firmele de audit din Romania.
(2) Comisia de disciplina emite decizii si impune sanctiuni in conformitate cu regulamentul intern al acesteia.
(3) Comisia de disciplina este responsabila cu administrarea si derularea procedurilor de reclamatie si disciplina in domeniul activitatii de audit statutar.
(4) Comisia de disciplina este compusa din 3 membri, astfel:
(i) 2 reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, desemnati de ministrul economiei si finantelor;
(ii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei.
(5) Membrii Comisiei de disciplina au obligatia de a respecta secretul profesional si de a evita conflictul de interese.
(6) Perioada pentru care sunt numiti membrii Comisiei de disciplina este de 3 ani, cu drept de reinnoire a mandatului de doua ori.
(7) Comisia de disciplina este condusa de un presedinte ales de membrii acesteia.
(8) Procedurile Comisiei de disciplina si modalitatile de administrare a acestora sunt cuprinse in regulamentul intern al acesteia. Regulamentul intern al Comisiei de disciplina este aprobat printr-o majoritate de 66% din numarul total al membrilor Comisiei de disciplina.
(9) Hotararile Comisiei de disciplina se iau prin majoritate simpla, cu conditia ca 2 membri sa fie prezenti. In cazul egalitatii voturilor, presedintele are votul hotarator.
(10) Membrii Comisiei de disciplina nu pot fi reprezentati prin inlocuitori.
(11) Comisia de disciplina poate impune urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) restrictionare (retragerea sau suspendarea partiala ori totala) a dreptului de practica;
c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplina;
d) retragerea aprobarii.
(12) Cuantumul penalizarilor prevazute la alin. (11) lit. c) se stabileste prin regulament emis de Comisia de disciplina.
(13) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plangerilor impotriva auditorilor statutari, respectiv a firmelor de audit, inaintate de catre terte persoane, inclusiv de autoritati publice, luarea si emiterea de decizii de catre Comisia de disciplina, modul de contestare a deciziilor, solutionarea contestatiilor primite de la auditorii statutari, respectiv firmele de audit, se efectueaza prin Regulamentul intern al Comisiei de disciplina.
(14) La indeplinirea atributiilor sale, Comisia de disciplina colaboreaza ori de cate ori este necesar cu Camera.

Articolul 74 - Sediul Consiliului
(1) Sediul Consiliului este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5.
(2) Pentru o perioada de 5 ani, Guvernul asigura un spatiu adecvat pentru functionarea Consiliului, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen.

Personalul, structura organizatorica si contabilitatea Consiliului

Articolul 75
(1) Consiliul isi desfasoara activitatea pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
(2) Numarul de posturi aferent Consiliului se stabileste prin Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului, in limita maxima de 25 de posturi.
(3) Structura organizatorica, atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului.
(4) Contabilitatea Consiliului se organizeaza distinct, in conformitate cu reglementarile specifice.

Articolul 76
Membrii Consiliului superior si ai Comisiei de disciplina, personalul din departamentele de specialitate, precum si persoanele care fac parte din comisiile tehnice isi desfasoara activitatea astfel incat sa se evite conflictul de interese. Prin Regulamentul intern de organizare si functionare al Consiliului se va defini conflictul de interese.

Articolul 77 - Finantare
(1) Finantarea Consiliului trebuie sa fie sigura si in afara oricaror influente exercitate de auditorii statutari, firmele de audit sau alte parti interesate.
(2) Finantarea Consiliului se asigura din contributii in proportie de 60% si din subventii acordate de la bugetul de stat in proportie de 40%.
(3) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru anul 2008, si prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, incepand din anul 2009.

Articolul 78
(1) Finantarea Consiliului se asigura astfel:
(i) 40% din totalul chetuielilor, de la bugetul de stat;
(ii) 60% din totalul cheltuielilor, din contributiile institutiilor reprezentate in Consiliu, potrivit prevederilor alin. (2).
(2) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din Romania si Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania participa la finantarea Consiliului astfel:
(i) Banca Nationala a Romaniei, in procent de 17% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(ii) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in procent de 17% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(iii) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in procent de 17% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(iv) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, in procent de 17% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(v) Camera, in procent de 16% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(vi) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in procent de 16% din totalul cheltuielilor prevazute in buget, potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al Consiliului.

Articolul 79
(1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului Consiliului se stabilesc tinandu-se seama de importanta, raspunderea si complexitatea activitatii desfasurate, urmarindu-se garantarea independentei si autonomiei acestuia, potrivit legii.
(2) Nivelul indemnizatiei lunare de participare la sedinte pentru membrii Consiliului superior, Comisiei de disciplina si comisiilor tehnice se stabileste de Consiliul superior si nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului executiv coordonator.

Articolul 80
Excedentele rezultate din executia bugetului Consiliului se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de la buget.

Articolul 81
(1) Prezentul titlu intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Institutiile reprezentate in Consiliu isi vor desemna reprezentantii in Consiliul superior in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Titlul III - Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 82
(1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se vor modifica si completa corespunzator Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si celelalte acte normative referitoare la activitatea de audit.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), autoritatile desemnate la art. 78 alin. (2) ca participante la finantarea Consiliului vor proceda la modificarea si completarea in mod corespunzator a actelor normative specifice de organizare si functionare, dupa caz.
(3) Dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate referirile la "audit financiar" existente in legislatia emisa anterior se vor citi ca referiri la "audit statutar". In mod corespunzator, persoanele care au dobandit calitatea de auditor financiar si care sunt autorizate pentru exercitatea acestei profesii in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari, respectiv firme de audit aprobati/autorizati (aprobate/autorizate) in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 83
(1) Consiliul va functiona cu un numar maxim de 20 de posturi pana la data de 31 decembrie 2008, dupa care numarul de posturi se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare si se aproba de Consiliul superior.
(2) Institutiile reprezentate in Consiliu, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din Romania, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor detasa, in conditiile legii, pe perioada 1 iulie - 31 decembrie 2008, cate doua persoane care vor desfasura operatiuni legate de infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului.
(3) Pana la 31 decembrie 2008, persoanele incadrate in cadrul organismului de supraveghere publica pot fi functionari publici sau personal contractual.
(4) Salarizarea persoanelor prevazute la alin. (3) se efectueaza conform actelor normative care reglementeaza salarizarea acestor categorii de personal din ministere.

Articolul 84
Prevederile prezentei ordonante de urgenta urmeaza sa se completeze cu deciziile Comisiei Europene emise in aplicarea Directivei 2006/43/CE, pe masura adoptarii acestora.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Ordin nr. 3291/2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003
Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Hotarare nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Agenda Juristului 2018
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
22.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: