DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27 iunie 2014

Avand in vedere necesitatea intreprinderii unor masuri urgente de stimulare a consumului in lipsa carora cresterea economica poate fi afectata, precum si mentinerea unor perspective limitate in ceea ce priveste reluarea acestuia, chiar in cnditiile inregistrarii unor usoare cresteri care nu pot fi calificate drept tendinta, a inaspririi accesului la finantare de catre creditori, precum si preferinta mai mare a unei parti a populatiei in perioada crizei spre economisirea in scop de precautie,
luand in considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei in venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criza, diminuarea radicala a veniturilor acestor persoane reflectata in capacitatea mai redusa a acestora de onorare a serviciului contractat la institutii bancare, precum si cresterea alarmanta a numarului de persoane ce au fost puse in situatia de a nu mai putea executa aceste obligatii, devenite mult prea oneroase,
avand in vedere faptul ca alterarea externa a situatiei financiare a unei parti a populatiei nu putea fi prevazuta si nici inlaturata ulterior de catre persoanele ce au contractat obligatii financiare prin credite bancare, contextul economico-financiar in care au dovand obligatiile respective fiind cu totul diferit de cel actual,
tinand seama de existenta unui surplus de lichiditate pe piata monetara,
pentru eliminarea distorsiunilor cauzate, in principal, de povara fiscala ridicata suportata de persoanele fizice cu venituri mici, consecinta a reducerii ratelor la credite pe o perioada de maximum 2 ani, astfel incat sa se poata accesa facilitatea fiscala acordata sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, in perioada 2016-2017,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 56^1. – (1) Deducerea speciala pentru credite se acorda daca restructurarea creditelor, care semnifica modificarea conditiilor de rambursare a acestora, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie acordata pentru credite care nu inregistreaza intarzieri la plata sau care au intarzieri la plata de cel mult 90 de zile;
b) sa conduca la diminuarea cu cel mult 35% a obligatiilor lunare de plata ale debitorului, aferente creditului supus restructurarii, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent daca imprumutul respectiv a fost acordat in lei sau in valuta, pentru o perioada de maximum 2 ani. Pentru creditele in valuta si cele exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data depunerii cererii prin care se solicita restructurarea;
c) sa asigure prelungirea duratei initiale a creditului cu perioada pentru care se diminueaza obligatiile de plata conform lit. b);
d) sumele reprezentand diminuarile ratelor lunare de plata prevazute la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amanarea la plata a acestora, sa fie distribuite pe o durata egala cu cea pentru care a fost acordata diminuarea obligatiilor de plata, incepand cu data de la care nu mai opereaza diminuarea respectiva;
e) imprumutatorul nu poate majora rata dobanzii sau, dupa caz, marja de dobanda, pentru creditele cu dobanda variabila, sau alte costuri aferente creditului si nici nu poate impune alte costuri, altfel decat era prevazut in contract la data restructurarii;
f) imprumutatorul pune la dispozitia debitorilor, inainte ca acestia sa intre in procedura de restructurare a creditelor, scadentarul aferent intregii durate de viata a mecanismului de restructurare.
(2) Deducerea speciala reglementata de prevederile alin. (1) poate fi acordata pentru o singura restructurare aprobata unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu conditia ca suma totala amanata la plata sa se incadreze in limita valorica determinata potrivit alin. (1) lit. b).

(3) Deducerea speciala reglementata de prevederile alin. (1) poate fi aplicata in cazul creditelor acordate de institutiile de credit atat persoane juridice romane, cat si sucursale ale institutiilor de credit persoane juridice straine si de institutiile financiare nebancare persoane juridice romane, inscrise in Registrul general al Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, care opteaza pentru restructurarea creditelor, potrivit conditiilor stabilite in normele interne si cu respectarea cerintelor prevazute la alin. (1).
(4) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2), care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurarii conform alin. (1), au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere speciala pentru credite, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se afla functia de baza. Acelasi regim fiscal se aplica si in cazul mostenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum si garantilor care au preluat prin novatie credite restructurate, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii.
(5) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ persoanele fizice prevazute la alin. (4) pentru acordarea deducerii speciale pentru credite sunt urmatoarele:
a) sa fie titulara a unui contract de credit aflat in derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordarii creditului;
b) creditul primit de persoana fizica sa fi fost supus restructurarii, potrivit prevederilor alin. (1) pana la data de 1 ianuarie 2016;
c) persoana fizica sa realizeze venituri brute din salarii prevazute la art. 55, cu exceptia veniturilor prevazute la alin. (2)-(4), la functia de baza, de pana la 2.200 lei, inclusiv, in fiecare luna a perioadei impozabile in care se acorda deducerea.
(6) Deducerea speciala pentru credite nu se mai acorda incepand cu luna in care contribuabilul realizeaza venituri brute din salarii prevazute la art. 55, cu exceptia veniturilor prevazute la alin. (2)-(4), la functia de baza, mai mari de 2.200 lei/luna, pe parcursul derularii contractului supus restructurarii, pentru perioada respectiva sau pentru perioada in care platile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de imprumutator dupa restructurarea creditului.
(7) Deducerea speciala pentru credite se acorda lunar la locul unde se acorda si deducerea personala pentru contribuabilii care obtin venituri din salarii la functia de baza. In cazul in care contribuabilul se muta in cursul unei luni la un alt angajator, deducerea speciala pentru credite se acorda numai la primul angajator pentru luna respectiva, iar in cazul celui detasat pentru care plata veniturilor din salarii se efectueaza de entitatea la care a fost detasat, deducerea respectiva se acorda la aceasta entitate.
(8) Deducerea se acorda lunar, dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, in perioada prevazuta la alin. (1) lit. d), si reprezinta rata din aceasta perioada, dar nu mai mult de 900 lei/luna.
(9) In cazul creditelor in valuta echivalentul in lei a deducerii acordate se stabileste utilizand cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei pentru ziua in care s-a efectuat plata, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in cursul zilei anterioare.
(10) Obligatia acordarii deducerii speciale pentru credite revine angajatorului, iar procedura de aplicare se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(11) In vederea acordarii facilitatii fiscale, contribuabilul va prezenta angajatorului urmatoarele documente justificative emise de imprumutator:
a) la solicitarea acordarii deducerii, documentul emis de imprumutator din care sa rezulte: titularul creditului, rata creditului de dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, prevazuta la alin. (1) lit. d), graficul platilor stabilit in urma restructurarii;
b) lunar, documentul emis de imprumutator, care atesta plata ratelor conform graficului stabilit in urma restructurarii.
(12) Documentele se pastreaza la angajator in vederea acordarii facilitatii fiscale."

2. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- deducerea speciala pentru credite;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro;".

3. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Deducerea speciala pentru credite va fi luata in calcul la stabilirea bazei impozabile si in cazul contribuabililor pentru care obligatiile declarative si de plata ale impozitului lunar la bugetul de stat sunt stabilite potrivit alin. (2). Prevederile art. 56^1 se aplica in mod corespunzator cu exceptia alin. (10)-(12), pe baza documentelor justificative emise de imprumutator."

4. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmatorul cuprins:
"Acordarea deducerii speciale pentru credite in cazul contribuabililor care obtin venituri din salarii la functia de baza si din pensii Art. 60^1 
(1) In cazul in care contribuabilul realizeaza venituri atat din salarii, cat si din pensii, deducerea speciala pentru credite se acorda la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singura sursa desemnata de contribuabil.
(2) Contribuabilii au obligatia sa instiinteze angajatorul la care au functia de baza, desemnat in vederea acordarii deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere ca nu beneficiaza de deducerea respectiva la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii."

5. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:
a) contributii sociale obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica;
b) suma neimpozabila lunara de 1.000 lei;
c) deducerea speciala pentru credite.
(2) Deducerea speciala pentru credite se acorda si in cazul mostenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum si garantilor care au preluat prin novatie credite restructurate si care realizeaza venituri din pensii, in situatia in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii."

6. Dupa articolul 69 se introduc doua noi articole, articolele 69^1 si 69^2, cu urmatorul cuprins:

"Acordarea deducerii speciale pentru credite in cazul contribuabililor care obtin venituri din pensii Art. 69^1. - (1) Deducerea speciala pentru credite se acorda pentru persoanele fizice care realizeaza un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de pana la 2.200 lei, inclusiv, in fiecare luna a perioadei impozabile in care se acorda deducerea si care indeplinesc cumulativ conditiile de la art. 56^1 alin. (5) lit. a) si b).
(2) Deducerea speciala pentru credite nu se mai acorda incepand cu luna in care contribuabilul realizeaza venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/luna, la locul desemnat pe parcursul derularii contractului supus restructurarii, pentru perioada respectiva sau pentru perioada in care platile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de imprumutator dupa restructurarea creditului.
(3) Deducerea se acorda lunar, dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, in perioada prevazuta la art. 56^1 alin. (1) lit. d), si reprezinta rata din aceasta perioada, dar nu mai mult de 900 lei/luna.
(4) Prevederile art. 56^1 alin. (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din pensii.
(5) Obligatiile privind acordarea deducerii speciale pentru credite prevazute la art. 56^1 alin. (10)-(12) stabilite in sarcina angajatorilor revin platitorilor de venituri din pensii.

Acordarea deducerii speciale pentru credite in cazul contribuabililor care obtin venituri din pensii si din salarii Art. 69^2. - (1) In cazul in care contribuabilul realizeaza venituri atat din pensii, cat si din salarii, deducerea speciala pentru credite se acorda la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singura sursa desemnata de contribuabil.
(2) In cazul in care contribuabilul realizeaza venituri din pensii din mai multe surse de venit, deducerea speciala pentru credite se acorda la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singura sursa desemnata de contribuabil.
(3) Contribuabilii au obligatia sa instiinteze platitorul de venit desemnat in vederea acordarii deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere, ca nu beneficiaza de deducerea respectiva la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii."

Art. II
Prevederile art. I referitoare la deducerea speciala pentru credite restructurate se aplica pentru drepturile reprezentand venituri din salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse in perioada ianuarie 2016-decembrie 2017.