DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 30 septembrie 2015

Avand in vedere necesitatea elaborarii legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016,
tinand cont ca abordarea bugetara pe baza de credite de angajament si pe buget pe programe reprezinta un proces extrem de complex, care necesita timp si asistenta tehnica din partea institutiilor financiare internationale;
avand in vedere ca la data de 20 octombrie 2015 expira termenul prevazut la art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, pentru obtinerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi de catre conducatorii compartimentului financiar-contabil din institutiile publice aflati in functie;
tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta poate avea consecinte serioase si ar genera disfunctionalitati majore, cu efecte negative asupra activitatii administratiei publice centrale, in acest sens, se considera oportuna prelungirea termenelor stabilite la art. III si V din Legea nr. 270/2013.

Avand in vedere faptul ca dizolvarea autoritatilor deliberative si suspendarea primarilor unor unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale conduce la imposibilitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, implicit efectuarea unor plati curente necesare pentru stricta functionare a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,

deoarece exista riscul ca unele institutii ale administratiei publice locale sa nu poata onora, din venituri proprii sau de la bugetul de stat, obligatiile de plata, inclusiv cheltuieli de natura salariala,
totodata, intrucat vacanta sau imposibilitatea exercitarii functiei de primar pune in imposibilitate unitatile administrativ- teritoriale sa emita certificatele de urbanism sau autorizatiile de construire, fapt care conduce la imposibilitatea de edificare in conditiile legii a constructiilor de catre solicitanti si implicit la privarea si ingradirea dreptului de a edifica o constructie,
luand in considerare faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale trebuie sa stabileasca, pana la data de 7 noiembrie 2015, prin hotarare, nivelurile impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2016, in cazul consiliilor locale dizolvate unitatile administrativ-teritoriale se afla in imposibilitatea aprobarii nivelurilor impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2016.


Pana la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta a Guvernului au fost aprobate mai multe acte normative privind cresteri salariale in sectorul bugetar, iar acestea au impact asupra bugetului unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fara a fi majorat si nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat.

Intrucat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale dispun de venituri proprii pentru acordarea cresterilor salariilor, dar acestea sunt blocate de nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat, se reglementeaza renuntarea la repartizarea acestuia pe judete si municipiul Bucuresti.

Deoarece, prin proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile sunt prevazuti indicatori de rezultat sau indicatori de sustenabilitate postimplementare care presupun infiintarea unor posturi,
tinand cont de faptul ca, in situatia in care nu se prevede o posibilitate de suplimentare cu posturile respective, beneficiarii risca sa nu realizeze indicatorii de rezultat ai proiectelor sau pe cei de sustenabilitate a proiectelor implementate, fapt care poate conduce la aplicarea unor corectii financiare aplicate proiectelor,
avand in vedere faptul ca, in practica, s-a observat ca gestionarea litigiilor arbitrale de competenta Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii de catre institutia publica in a carei sfera de competenta se regaseste problematica ce face obiectul diferendelor nu este intotdeauna posibila, deoarece nu toate institutiile publice au posibilitatea de a asigura in bugetul propriu sumele necesare pentru plata taxelor arbitrale, a celor de reprezentare juridica sau de executare a hotararii arbitrale;
luand in considerare ca aceste dificultati de asigurare a reprezentarii juridice se pot intalni si ulterior pronuntarii hotararii arbitrale, respectiv atunci cand se incearca recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale in diverse jurisdictii nationale;
in lipsa preluarii dosarelor arbitrale in care sunt invocate clauze care se refera la protectia reciproca a investitiilor, din tratatele internationale la care Romania este parte, de catre Ministerul Finantelor Publice, asigurarea unei aparari eficiente ar putea fi intarziata sau sa lipseasca in totalitate, iar Romania ar putea fi obligata la plata unor despagubiri sau, mai grav, la afectarea imaginii sale in plan international, cu consecinte financiare imposibil de estimat la acest moment.

Avand in vedere liniile directoare agreate cu creditorii externi, in vederea eficientizarii activitatii de colectare si administrare a marilor contribuabili, este necesara reorganizarea structurii Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, prin transformarea acesteia intr-o entitate publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea A.N.A.F.,
pentru evitarea acestor riscuri, se reglementeaza preluarea in regim de urgenta a competentei de reprezentare a Romaniei sau altor institutii publice de catre o singura institutie publica, respectiv de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si stabilirea obligatiilor procedurale ale institutiilor care au gestionat problematica diferendului si ale personalului din cadrul acestora.

Avand in vedere situatia exceptionala determinata de incetarea de drept, in luna septembrie 2015, a contractelor de munca pentru un numar semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu si-au obtinut titlul de doctor pana la aceasta data, desfasurarea procesului educational din invatamantul superior, in anul universitar 2015-2016, fiind grav afectata, institutiile de invatamant superior neputand asigura in conditii optime procesul de invatamant,
tinand seama de necesitatea imperioasa de asigurare a calitatii si a conditiilor optime pentru desfasurarea procesului de invatamant in anul universitar 2015-2016,
in vederea asigurarii bunei functionari a sistemului national de invatamant,
avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale determinate de dizolvarea autoritatilor deliberative constituite la nivelul administratiei publice locale, dublata de suspendarea, incetarea mandatului sau de imposibilitatea exercitarii mandatului de catre autoritatile executive din cauze care, in prezent, nu sunt reglementate ca fiind situatii de suspendare sau incetare a mandatului (de exemplu: masura preventiva a controlului judiciar - necorelare intre dispozitiile legislatiei in materie penala si legislatia cadru aplicabila administratiei publice),
tinand cont de faptul ca in aceste situatii exceptionale se creeaza vid de autoritate publica la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale si implicit imposibilitatea adoptarii unor hotarari absolut necesare functionarii, pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile finantate in perioada de programare 2007-2013, al carei ultim an de implementare este anul 2015, sau pentru contractarea si/sau garantarea unor imprumuturi necesare asigurarii cofinantarii proiectelor, respectiv o serie de atributii instituite in competenta exclusiva a autoritatilor deliberative, ce excedeaza gestiunii curente a treburilor publice si care raman la momentul actual nerealizate, cum ar fi, dar fara a se limita la: darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica; vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata; avizarea sau aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, emiterea de autorizatii de constructii,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
La articolul 19 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, literele b^2) si b^3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil este conditionata de detinerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoasterea reglementarilor europene in domeniu; modul de dobandire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
b^3) dobandirea si mentinerea certificatului de atestare reprezinta conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite avand obligatia modificarii corespunzatoare a fiselor de post respective. La ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute de prezenta lege;".

Art. II
(1) Termenul prevazut la art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, cu modificarile ulterioare, se proroga cu 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Termenul prevazut la art. V din Legea nr. 270/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017.

Art. III
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 55^1
(1) In cazul dizolvarii consiliului local in conditiile art. 55 alin. (1) lit. a) si b), acesta se reconstituie din membrii supleanti, convocarea consilierilor supleanti fiind facuta de catre prefect.
(2) Sedinta de reconstituire este legal intrunita daca la aceasta participa un numar de membri supleanti mai mare decat jumatate plus unu din numarul total al consilierilor din consiliul local respectiv.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) si ale art. 31-35 se aplica corespunzator."

2. Dupa articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 99^1
In cazul dizolvarii consiliului judetean, in conditiile art. 55 alin. (1) lit. a) si b), acesta se reconstituie din membrii supleanti, prevederile art. 55^1 aplicandu-se corespunzator."

Art. IV
Dupa alineatul (1) al articolului 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin decizie emisa de persoana care indeplineste calitatea de ordonator principal de credite in conditiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si modificarile ulterioare, cu avizul administratiei judetene a finantelor publice."

Art. V
La articolul 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) prin exceptie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor si taxelor locale se aproba prin dispozitie a primarului, pana la expirarea termenului prevazut la lit. f), in cazul in care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisa de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau de catre persoana desemnata in conditiile art. 55 alin. (81) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul administratiei judetene a finantelor publice pana la expirarea termenului prevazut la lit. f), in cazul in care consiliul local este dizolvat si primarul nu isi poate exercita atributiile ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au fost dispuse potrivit legii penale masuri preventive, altele decat cele care determina suspendarea mandatului si care fac imposibila exercitarea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege. Dispozitia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunostinta publica."

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) al articolului III se abroga.

2. Alineatele (5) si (8) - (11) ale articolului III se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal si incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) si (2), ordonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot reduce numarul de posturi finantate si, respectiv, pot disponibiliza, in conditiile legii, personalul aferent.
...
(8) In termen de 20 de zile de la publicarea ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, prevazut la alin. (11), in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prefectul comunica numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) si (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ- teritoriala. Comunicarile se transmit, in format electronic, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(9) In situatia nerespectarii incadrarii in numarul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) si (2), directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice suspenda alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data la care autoritatile administratiei publice locale fac dovada incadrarii in prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(10) Institutiile prefectului si directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice monitorizeaza incadrarea in numarul de posturi si raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de catre institutiile publice locale. In termen de 3 zile de la primirea situatiilor, Ministerul Finantelor Publice le comunica, in format electronic, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, se revizuieste media numarului de locuitori prevazuta in tabelul 2 din anexa."

3. In anexa, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:
"6. In cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativ- teritoriala a implementat proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, care prevad ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare infiintarea unor posturi, atunci numarul maxim al posturilor rezultat in urma aplicarii prevederilor pct. 1-5, dupa caz, se suplimenteaza cu numarul de posturi prevazut in proiecte."

Art. VII
La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul prealabil al secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de catre prefect in conditiile art. 55 alin. (81) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile exceptionale in care lucrarile se executa la imobile situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat si primarul nu isi poate exercita atributiile:
1. ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii;
2. in situatia in care fata de primar au fost dispuse potrivit legii penale masuri preventive, altele decat cele care determina suspendarea mandatului si care fac imposibila exercitarea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege;".

Art. VIII
Articolele 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 168/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii sau in fata altui tribunal arbitral international, atunci cand prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se refera la protectia reciproca a investitiilor din tratatele internationale la care Romania este parte, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice.
(2) Dupa pronuntarea hotararilor arbitrale in litigiile prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice asigura, daca este cazul, reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in eventualele actiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul caruia se initiaza o procedura de recunoastere si/sau executare a acestora. In cazuri temeinic fundamentate, Guvernul poate stabili ca reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in eventualele actiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul caruia se initiaza o procedura de recunoastere si/sau executare a hotararilor arbitrale pronuntate in litigiile prevazute la alin. (1) sa se asigure de o alta institutie publica din subordinea/coordonarea sa.
(3) Institutiile sau autoritatile publice care au gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protectia reciproca a investitiilor au obligatia de a comunica informatiile si documentele solicitate de Ministerul Finantelor Publice, atunci cand acestea se afla in posesia lor, precum si de a dispune toate masurile legale pentru ca persoanele competente din cadrul acestora sa acorde sprijinul necesar, conform atributiilor specifice, in vederea pregatirii apararilor Romaniei de catre avocatii selectati, inclusiv prin participarea lor la audierile orale programate.

Art. 2
(1) Pentru reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii sau in fata altui tribunal arbitral international, Ministerul Finantelor Publice selecteaza avocati, indiferent de forma de organizare a profesiei, din Romania sau din strainatate, specializati in litigii arbitrale investitionale internationale, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, si nominalizeaza arbitrii propusi de partea romana in procedurile arbitrale in curs.
(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentarii Romaniei in astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnati de partea romana in procedurile arbitrale si a celorlalte taxe arbitrale datorate, conform procedurilor arbitrale, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Eventualele sume de bani dispuse a fi platite de Romania prin hotarari judecatoresti sau arbitrale pronuntate in legatura cu diferendele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) se suporta din bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea dreptului Uniunii Europene in materia ajutorului de stat, daca este cazul.
(4) Pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti sau arbitrale, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze virari de credite bugetare pe parcursul intregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) si (8) - (11) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. IX
Ministerul Finantelor Publice se subroga in toate drepturile si obligatiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii sau pe rolul altui tribunal arbitral international, atunci cand prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se refera la protectia reciproca a investitiilor din tratatele internationale la care Romania este parte, cu exceptia litigiilor in care au fost desemnate alte institutii publice pentru a asigura reprezentarea juridica pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. X
(1) Activitatea de administrare fiscala a marilor contribuabili este realizata de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, structura cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organizarea si functionarea se vor reglementa prin hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Personalul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se preia in cadrul noii structuri a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.
(3) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu procedura prevazuta de lege pentru fiecare categorie de personal.
(4) Salarizarea personalului Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, din institutiile subordonate acestuia, in cazul in care nu exista functie similara.

Art. XI
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 286 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul universitar 2015-2016, in statele de functii ale personalului didactic si de cercetare se pot efectua modificari cu privire la normele universitare ale persoanelor pentru care s-au dat aprobari conform art. 362 alin. (8)."

2. Dupa alineatul (7) al articolului 362 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Prin exceptie de la termenul prevazut la alin. (7), senatele universitare ale institutiilor de invatamant pot aproba, la propunerea consiliului de administratie, in anul universitar 2015-2016, continuarea raporturilor juridice de munca, pentru persoanele aflate sub incidenta prevederilor alin. (1)-(6), in functie de gradul de indeplinire de catre acestea a obligatiilor aferente programelor de studii doctorale."

Art. XII
Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) si alin. (6) - (8), art. 10 alin. (1) - (3), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) - (3) si (5), art. 13, art. 13^1 alin. (2) - (4), art. 14 alin. (1) si (3), art. 14^1 alin. (2^1), (3), (5) si (6), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16^1 alin. (4) - (6), art. 17 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (2) si (3), art. 20^1 alin. (1) si (3), art. 26^2 alin. (2), art. 28 alin. (2), (4) si (5), art. 28^1 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) lit. a) si alin. (4) lit. b) si alin. (8) si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia prevazuta la art. 55 alin. (8) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre secretarul unitatii administrativ- teritoriale, iar in situatia prevazuta la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre persoana numita de prefect, in conditiile legii, acestea putand emite decizii, dupa caz.

Art. XIII
Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) si (3), art. 16, art. 20, art. 21, art. 23 alin. (1), (3) si (4), art. 24 alin. (2) si (4), art. 25 alin. (1), (3) si (6), art. 27 alin. (6), art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (4) - (7), art. 33, art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (2) din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia prevazuta la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, iar in situatia prevazuta la art. 55 alin. (8^1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre persoana numita de prefect, in conditiile legii, acestea putand emite decizii, dupa caz.

Art. XIV
Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) si (5), art. 17 alin. (1) si (3) - (7), art. 19 alin. (2), (3), (5) si (6), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (5), art. 25 alin. (1), (2) si (5), art. 27 alin. (3), art. 27^1 alin. (1), art. 30 alin. (2) si (5), art. 31 alin. (2) - (4), art. 33 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) lit. b) si art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia prevazuta la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, iar in situatia prevazuta la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile administrative sunt indeplinite de catre persoana numita de prefect, in conditiile legii, acestea putand emite decizii, dupa caz.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: