DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 23 iunie 2014

Avand in vedere importanta evitarii declansarii unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru ca urmare a notificarii pe care Comisia a transmis-o Romaniei in baza de date EU Pilot (Dosarul EU pilot 6190/14/TAXU) cu privire la posibila incompatibilitate a prevederilor art. 18 alin. (4)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, se propune reglementarea unei exceptii in privinta obligatiei de desemnare a unui imputernicit de catre contribuabilii rezidenti ai statelor membre ale Uniunii Europene, exceptie care sa fie extinsa si in privinta persoanelor care sunt rezidente in state semnatare ale unor conventii, acorduri si oricaror altor instrumente juridice internationale la care Romania este parte, daca respectivele documente contin reglementari privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale.
In scopul cresterii gradului de informatizare a activitatilor desfasurate de organele fiscale, al stimularii depunerii prin mijloace electronice a declaratiilor, cererilor si a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, al dezvoltarii unui sistem de comunicare electronica intre contribuabili si organele fiscale, inclusiv in ceea ce priveste comunicarea catre contribuabili a actelor administrative fiscale si a oricaror altor acte procedurale (notificari, instiintari, certificate de atestare fiscala etc.), se propune reglementarea posibilitatii emiterii si comunicarii actelor administrative fiscale si in forma electronica, reglementarea posibilitatii contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale utilizand mijloacele de transmitere la distanta, precum si reglementarea unor reguli care sa stabileasca nu numai aceste posibilitati, ci si conditiile in care ele se realizeaza, in special cele referitoare la identificarea contribuabililor in mediul electronic.
In vederea eliminarii barierelor administrative, se propune reglementarea posibilitatii organului fiscal de a transmite, inclusiv in format electronic, la solicitarea unor autoritati publice, documentele privind situatia fiscala a unui contribuabil.
Pentru ca facilitatile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, sa isi atinga obiectivul scontat de sprijin al contribuabililor aflati in dificultate financiara temporara, se propune includerea creantelor stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in sfera de aplicare a esalonarilor la plata, astfel incat vor constitui obiect al esalonarii toate obligatiile de plata existente in evidenta organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscala, aceasta masura reprezentand o relaxare a conditiilor de acordare si mentinere a esalonarii si asigurand evitarea executarii contribuabililor viabili din punct de vedere economic, mentinerea lor in activitate si, implicit, pastrarea locurilor de munca, precum si completarea dispozitiilor referitoare la modificarea deciziei de esalonare la plata.
Pentru a elimina povara pierderilor suferite ca urmare a calamitatilor naturale din 2013 si pentru a diminua impactul fiscal negativ pentru contribuabilii pentru care venitul a fost stabilit pe baza de norma de venit, care, spre deosebire de ceilalti contribuabili, platesc chiar daca nu au realizat venituri ca urmare a calamitatilor, suferind astfel pierderi economice importante, se propune anularea impozitului pe venitul agricol, proportional cu gradul de calamitate constatat pentru contribuabilii care au desfasurat in anul 2013 activitati agricole individual sau in asociere si care au suferit pierderi de venit ca urmare a unor factori externi.
Luand in considerare necesitatea asigurarii unei executari corespunzatoare a dispozitiilor legale referitoare la plata unor impozite, se propune ca platile efectuate in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici", efectuate in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare, sa stinga obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta respectiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate in evidentele fiscale ale ANAF pentru perioada pentru care s-au efectuat platile.
Luand in considerare faptul ca aceste masuri sunt menite sa asigure depasirea dificultatilor economico-financiare temporare si continuarea activitatii operatorilor economici, precum si cresterea gradului de incredere a contribuabililor in sistemul fiscal si administratia fiscala,
avand in vedere faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general si constituie un motiv de urgenta deosebita si extraordinara a carui reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alinetul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica:
a) contribuabililor care au rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spatiului Economic European;
b) contribuabililor care au rezidenta intr-un stat care este parte a unui instrument juridic international semnat de Romania si care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale."

2. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 43 - Continutul si motivarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie cuprinde urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de contribuabil, dupa caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia;
j) mentiuni privind audierea contribuabilului.

(3) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica cuprinde elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia elementelor prevazute la lit. h).
(4) Actul administrativ fiscal emis de organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a Ministerului Finantelor Publice, bazata pe un certificat calificat.
(5) Actul administrativ fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in forma electronica se semneaza cu semnatura electronica extinsa a autoritatii administratiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent, bazata pe un certificat calificat.
(6) Actul administrativ fiscal emis in conditiile alin. (2) prin intermediul unui centru de imprimare masiva este valabil si in cazul in care nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie.
(7) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit in conditiile alin. (6) de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(8) Prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise in conditiile alin. (6) de catre organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotarare, daca organele fiscale din cadrul autoritatii administratiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale in conditiile alin. (6)."

3. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 44 - Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este destinat. In situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania, care si-au desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/ imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal, sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare.
(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.
(5) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet roprii a autoritatii publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean sau a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
(6) In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(7) In cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice. Pentru organul fiscal al unei autoritati a administratiei publice locale, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce urmeaza a fi utilizate de catre respectivul organ fiscal."

4. La articolul 61, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) La solicitarea unei institutii publice, efectuata in scopul solutionarii unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, organul fiscal competent transmite institutiei publice solicitante informatii cu privire la situatia fiscala a persoanei in cauza."

5. La titlul III, dupa capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cuprinzand articolele 71^1 si 71^2, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Transmiterea cererilor de catre contribuabili si identificarea acestora in mediul electronic


ARTICOLUL 71^1 - Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta
(1) Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) ori (5).
(2) Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.
(3) In sensul prezentului cod, prin registratura electronica se intelege sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.
(4) In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabili organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabili organelor fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice. Pentru organul fiscal al unei autoritati a administratiei publice locale, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce pot fi utilizate de catre contribuabil.

ARTICOLUL 71^2 - Identificarea contribuabililor in mediul electronic
Contribuabilii care depun cereri, inscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, se identifica in relatia cu organul fiscal astfel:
a) persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica numai cu certificate digitale calificate;
b) persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. a), se identifica prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credentiale de tip utilizator/parola insotite de liste de coduri de autentificare de unica folosinta, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau, dupa caz, prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si al ministrului finantelor publice, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale. In aceste cazuri, cererile, inscrisurile sau documentele se considera semnate daca sunt indeplinite toate conditiile din ordinele prevazute la art. 71^1 alin. (4) si (5)."


Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^3) Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege inclusiv creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se abroga.

3. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pot forma obiect al garantiilor constituite potrivit alin. (2) bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si bunurile mobile care, desi au durata normala de functionare expirata, au fost supuse reevaluarii potrivit regulilor contabile in vigoare."

4. La articolul 9, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu urmatorul cuprins:
"(15^1) In cazul in care contribuabilul solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei potrivit alin. (14), iar sumele ramase din esalonarea la plata sunt mai mici decat limitele prevazute la alin. (13), prin exceptie de la prevederile alin. (15), organul fiscal elibereaza garantiile."

5. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si b^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 10^1 . Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, inclusiv, sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
......
B^1) sa se achite diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 10^1;".

6. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abroga.

7. La articolul 10 alineatul (1), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) sa se achite creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea potrivit art. 10^1;
g) sa achite obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 6 alin. (4), in cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 10^1;"

8. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.

9. La articolul 10^1 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) obligatiile fiscale principale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata."

10. La articolul 10^1 alineatul (1), dupa litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu urmatorul cuprins:
"e) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata;
f) diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative;
g) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in situatia in care transmiterea creantelor se efectueaza pe perioada derularii esalonarii la plata;
h) obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 6 alin. (4);".

11. La articolul 10^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata ori intr-un an de esalonare sau, dupa caz, fractie de an de esalonare, calculat incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare. Aceste prevederi nu sunt aplicabile obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) lit. a)-c)."

12. La articolul 10^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) lit. a), b), b^1), f), g), g^1) sau g^2), dupa caz, si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata ori decizie de respingere, dupa caz."

Art. III
(1) Modificarile si completarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta ordonanta de urgenta se aplica si cererilor de acordare a esalonarilor la plata in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au esalonari la plata in derulare pot beneficia, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de esalonarea creantelor stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in scopul acordarii esalonarilor la plata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) aceste sume sunt nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare si nu s-a implinit termenul de 180 de zile de la data comunicarii acesteia; b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a). (3) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au esalonari la plata in derulare pot beneficia, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de esalonarea creantelor stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru care au fost comunicate somatii anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) nu s-a implinit termenul de 180 de zile de la data comunicarii somatiei; b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a). (4) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au solicitat mentinerea unei esalonari la palta a carei valabilitate a fost pierduta pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale exigibile intre data pierderii valabilitatii esalonarii la plata si data depunerii cererii de mentinere a esalonarii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) nu s-a implinit termenul de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii; b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a). (5) Pentru acordarea esalonarii la plata potrivit alin. (2) - (4) sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 10^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Esalonarea la plata aflata in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi pierde valabilitatea daca: a) contribuabilii nu solicita esalonarea creantelor potrivit alin. (2) si/sau (3) si nu achita aceste creante in termen de 180 de zile de la comunicarea deciziei de esalonare sau somatiei, dupa caz; b) cererea de esalonare prevazuta la alin. (2) si/sau (3) a fost respinsa si contribuabilii nu achita in termenul prevazut la art. 10^1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, creantele pentru care au solicitat esalonarea.

Art. IV
(1) Se anuleaza, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit; b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare; c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producator agricol si unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, intocmite de catre comisiile locale pentru situatii de urgenta constituite prin ordin al prefectului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. (2) In scopul prevazut la alin. (1), organul fiscal emite decizie de anulare a impozitului si, dupa caz, a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, chiar daca impotriva actelor administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au exercitat ori nu cai de atac. (3) Contribuabilii prevazuti la alin. (1), care au efectuat plata creantelor fiscale anulate potrivit prezentului articol, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator. (4) Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. V
(1) Platile efectuate in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 16 iulie 2009- 15 februarie 2013, de avocati, notari publici si executori judecatoresti in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" al unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi au domiciliul fiscal avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti, sting obligatiile fiscale datorate de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta respectiva la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se considera valabila la momentul efectuarii acesteia. (2) Sumele incasate in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" conform art. 19 din Legea nr. 146/1997, in vigoare in perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, raman la dispozitia unitatilor administrativ-teritorile. (3) Operatiunea de stingere a obligatiilor prevazute la alin. (1) se face de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor, pe baza informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici". (4) Procedura de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.