DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Cursuri mediatori

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Curs mediatori

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 03/03/2008

Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2008 a fost extinsa plata obligatiilor fiscale in contul unic pentru toti contribuabilii, indiferent daca au sau nu obligatii fiscale restante, asigurandu-se astfel o reducere a costurilor administrative suportate de contribuabil, fiind necesara reglementarea modalitatii de distribuire a sumelor colectate in contul unic pentru corelarea cu legislatia in domeniul ajutorului de stat si cu cea din domeniul insolventei si o unificare a termenelor de plata a obligatiilor catre bugete, avand in vedere necesitatea reglementarii platii sumelor datorate catre bugete prin intermediul cardurilor bancare si a cesiunii creantelor fiscale ca mijloc de stingere a creantelor fiscale pentru a atrage sume suplimentare la bugetul general consolidat, avand in vedere necesitatea de a fi reglementata modalitatea de acordare a asistentei si indrumarii contribuabililor printr-o singura institutie, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt denumite in prezentul cod organe fiscale."
2. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Asistenta si indrumarea contribuabililor privind aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se realizeaza de catre aceasta si de unitatile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
3. La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Desfiintarea totala sau partiala, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage desfiintarea totala sau partiala a actelor administrative prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor principale anulate."
4. La articolul 60, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a institutiilor prevazute la alin. (1), pentru informatiile stabilite pe baza de protocol."
5. La articolul 78, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce nu isi indeplinesc obligatiile declarative la doua termene de declarare consecutive si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale vor fi declarati inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
6. La articolul 99, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Competenta de exercitare a inspectiei fiscale pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organele de inspectie fiscala din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intregul teritoriu al tarii."
7. La articolul 105, alineatul (4) se abroga.
8. La articolul 111, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Pentru creantele fiscale stabilite pe baza declaratiilor fiscale carora li se aplica prevederile art. 114 alin. (21) si care au termenul de plata diferit de data de 25, acesta se inlocuieste cu data de 25 a lunii prevazute de actul normativ care le reglementeaza."
9. La articolul 111 alineatul (7), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator;".
10. La articolul 114, dupa alineatul (26) se introduce un nou alineat, alineatul (27), cu urmatorul cuprins:
"(27) Prin exceptie de la alin. (22), in cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata potrivit reglementarilor legale in vigoare ori debitorii se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, sau debitorii se afla in executare silita si efectueaza plati dupa comunicarea somatiei, distribuirea sumelor achitate in contul unic se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevazute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3) ori art. 169, dupa caz, indiferent de tipul de creanta."
11. La articolul 114 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) in cazul platilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuata tranzactia, astfel cum este confirmata prin procedura de autorizare a acesteia; procedura si categoriile de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
12. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile art. 169 in mod corespunzator. In cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata se aplica prevederile art. 175 alin. (41)."
13. La articolul 141, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevazut la alin. (1) se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite in conditiile legii."
14. La articolul 148, alineatul (51) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(51) In masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mica sau egala cu suma creantelor fiscale astfel stinse, se ridica, prin decizie intocmita de organul de executare, in cel mult doua zile de la data stingerii."
15. La articolului 175, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunurilor imobile prin dare in plata este taxabila, cu valoarea stabilita, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adaugata, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii de dare in plata."
16. Dupa articolul 175 se introduce un nou articol, articolul 1751, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 1751
Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala

(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele fiscale pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala, emise pentru data stabilita prin contractul de cesiune.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza pentru un pret mai mic decat valoarea nominala a acestora. In situatia in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii organizate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate drepturile cedentului, cu exceptia celor conferite de calitatea de creditor bugetar.
(4) In situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala intentioneaza sa cesioneze creantele fiscale, notifica debitorul aspra intentiei sale. Incepand cu data de 1 a lunii urmatore lunii in care s-a facut notificarea, pana la data realizarii cesiunii de creanta, orice plata se considera a fi efectuata in contul creantelor fiscale curente sau viitoare. In situatia in care nu se realizeaza cesiunea de creanta, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 si 115 aplicandu-se in mod corespunzator.
(5) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia de a raspunde pentru existenta creantei stabilite prin certificatul de atestare fiscala si cuprinsa in contractul de cesiune de creanta. Dupa semnarea contractului de cesiune, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi descarcata de orice obligatie de garantie.
(6) In situatia in care creanta fiscala care face obiectul cesiunii este contestata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu are nicio obligatie de garantie.
(7) Cesiunea creantelor fiscale se poate realiza potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
17. La articolul 177, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In situatia in care organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala de catre judecatorul-sindic se va face in cadrul primei sedinte, conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.
(5) In dosarele in care organul fiscal detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, acesta are dreptul sa verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului si sa ii solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfasurata si onorariile incasate."
18. La articolul 209 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, al caror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate impotriva actelor emise de organe centrale, cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, si cele formulate impotriva actelor de control financiar se solutioneaza de catre Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
19. La articolul 220 alineatul (1), literele k) si y) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"k) transportul de produse accizabile care nu sunt insotite de documentul administrativ de insotire a marfii - DAI - prevazut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum si transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate;
...............................................................................................................................
y) comercializarea produselor accizabile intr-un antrepozit fiscal in perioada in care autorizatia a fost suspendata, revocata sau anulata, fara acordul autoritatii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat in conditiile prevazute de lege, precum si nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscal."
20. La articolul 220 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazul prevazut la alin. (1) lit. k);".
21. La articolul 220, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a) netransmiterea in termenul legal a documentului administrativ de insotire a marfii catre autoritatea fiscala competenta, la momentul expedierii produselor accizabile in regim suspensiv;
b) primirea produselor accizabile fara prezentarea documentului administrativ de insotire a marfii la destinatie, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel."
22. La articolului 227, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si din unitatile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pana la data aprobarii ordinului, reglementarile privind distribuirea fondului de stimulente raman aplicabile."

Art. II
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 9, care intra in vigoare la 1 iulie 2008, si a art. I pct. 19-21, care intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2008.
(2) Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la 1 ianuarie 2010.
(3) Dispozitiile art. I pct. 18 se aplica tuturor contestatiilor inregistrate la organele fiscale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.Poate fi de interes si:
Ordin 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
Hotarare 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Dreptul de proprietate II. Circulatia juridica a bunurilor. Moduri de dobandire. Publicitate imobiliara
Adela Cosmina Bodea

Pret: 38 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica


Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
34 useri online

Useri autentificati: