DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 18/10/2007

Intrare in vigoare: 1 ianuarie 2008. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Avand in vedere necesitatea fundamentarii riguroase prin masuri legislative de ordin fiscal care sa permita elaborarea in termen real a proiectului de buget pe anul 2008, urmarind reducerea influentelor bugetare ale unor prevederi fiscale care sunt prevazute in actualul cadru legislativ si care urmau a se aplica din anul 2008, avand in vedere necesitatea corectarii masurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legislatiei fiscale, ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri, precum si in scopul perfectionarii continue a legislatiei fiscale si corelarii acesteia cu legislatia Uniunii Europene si tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:
 • imposibilitatea respectarii calendarului bugetar asa cum este stabilit prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si a angajamentelor asumate fata de Comisia Europeana pentru transpunerea directivelor comunitare in domeniu;
 • imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1 La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007."
  2 La articolul 7 alineatul (1), partea introductiva si litera c) a punctului 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  ..................................................................................................................... c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub va
  loarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz."
  3 La articolul 12, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "t) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice romane."
  4 La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;".
  5 La articolul 15 alineatul (1), litera e) se abroga.
  6 La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "f) cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor."
  7 La articolul 15 alineatul (2), dupa litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) si n), cu urmatorul cuprins:
  "l) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
  m) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
  n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III."
  8 La articolul 21, litera e) a alineatului (2) si litera l) a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "e) cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
  .....................................................................................................................
  l) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;".
  9 La articolul 21 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c);".
  10 La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
  "s) cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora."
  11.La articolul 24, alineatul (20) se abroga.
  12 La articolul 34, litera b) a alineatului (1) si alineatul (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2010, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).
  .....................................................................................................................
  (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata. In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit."
  13 La articolul 35, alineatul (2) se abroga.
  14 La articolul 42, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
  "b1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;".
  15 La articolul 42, litera v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "v) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;".
  16 La articolul 47 alineatul (1), litera b) se abroga.
  17 Articolul 581 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv
  pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a
  Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea
  capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007

  Art. 581. - Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor."
  18 La articolul 65 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) venituri din lichidarea unei persoane juridice."
  19 La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ."
  20 La articolul 65 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
  "c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;".
  21 La articolul 66, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare."
  22 La articolul 67 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori."
  23 Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

  Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica."
  24 La articolul 70, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
  "(9) Impozitul pe veniturile din pensii se vireaza si se retine integral la bugetul de stat."
  25 La articolul 74, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final."
  26 Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 75. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.
  (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice."
  27 La articolul 77, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 77. - (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
  (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.
  .....................................................................................................................
  (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil:
  a) pentru fiecare premiu;
  b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi."
  28 La articolul 771, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.
  (7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se vireaza si se retine integral la bugetul de stat."
  29 La articolul 78, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 41 lit. a)-h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate in aplicarea prezentului articol."
  30 La articolul 86 alineatul (1), dupa a treia liniuta se introduce o noua liniuta cu urmatorul cuprins:
  "- fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie."
  31 La articolul 115 alineatul (1), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "q) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare."
  32 La articolul 115 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana si din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare."
  33 La articolul 1251 alineatul (1), punctele 7 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice;
  .....................................................................................................................
  11. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunzatoare din Directiva 112, conform tabelului de corelari din anexa XII la aceasta directiva;".
  34 Articolul 1252 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Aplicare teritoriala

  Art. 1252. - (1) In sensul prezentului titlu:
  a) Comunitate si teritoriu comunitar inseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite in prezentul articol;
  b) stat membru si teritoriul statului membru inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii pentru care se aplica Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene, in conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor prevazute la alin. (2) si (3);
  c) teritorii terte sunt teritoriile prevazute la alin. (2) si (3);
  d) tara terta inseamna orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplica prevederile Tratatului de infiintare a Comunitatii Europene.
  (2) Urmatoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
  a) Republica Federala Germania:
  1. Insula Heligoland;
  2. teritoriul Busingen;
  b) Regatul Spaniei:
  1. Ceuta;
  2. Melilla;
  c) Republica Italiana:
  1. Livigno;
  2. Campione d'Italia;
  3. apele italiene ale Lacului Lugano.
  (3) Urmatoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
  a) Insulele Canare;
  b) Republica Franceza: teritoriile din strainatate;
  c) Muntele Athos;
  d) Insulele Aland;
  e) Insulele Channel.
  (4) Se considera ca fiind incluse in teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:
  a) Republica Franceza: Principatul Monaco;
  b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;
  c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord."
  35 La articolul 126 alineatul (8), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati, in sensul prevederilor art. 1522, atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 313 si 326 din Directiva 112, sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor, conform regimului special, in sensul art. 333 din Directiva 112;".
  36 La articolul 127, alineatele (7), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana care efectueaza ocazional o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi va fi considerata persoana impozabila pentru orice astfel de livrare.
  (8) In conditiile si in limitele prevazute in norme, este considerat ca persoana impozabila unica un grup de persoane impozabile stabilite in Romania, care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.
  .....................................................................................................................
  (10) Asocierile in participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, sunt tratate drept asocieri in participatiune."
  37 La articolul 128, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege."
  38 La articolul 128 alineatul (8), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;"
  39 La articolul 128 alineatul (12), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat in conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vanzarea la distanta;".
  40 Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Importul de bunuri

  Art. 131. - Importul de bunuri reprezinta:
  a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene;
  b) pe langa operatiunile prevazute la lit. a), intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii."
  41 La articolul 132 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) de bunuri taxate in statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);".
  42 La articolul 1321, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica, iar achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata conform alin. (1), in cadrul unei operatiuni triunghiulare in alt stat membru decat Romania, de catre cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, se va considera ca a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata in acel alt stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153 face dovada ca a efectuat achizitia intracomunitara in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul care este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru respectiv a fost desemnat ca persoana obligata la plata taxei aferente;
  b) obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost indeplinite de catre cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153."
  43 La articolul 1322, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci cand bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se afla in libera circulatie, sunt plasate, la intrarea in Comunitate, in unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru in care bunurile inceteaza sa mai fie plasate in astfel de regimuri sau situatii.
  (3) Atunci cand bunurile la care se face referire in art. 131 lit. b), care se afla in libera circulatie la intrarea in Comunitate, sunt in una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in Comunitate, in sensul art. 131 lit. a), sa beneficieze de unul dintre regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura."
  44 Articolul 1343 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

  Art. 1343. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1342, in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevazute la art. 155 alin. (1), daca factura este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator."
  45 La articolul 135, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator."
  46 La articolul 135, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator."
  47 Articolul 1381 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

  Art. 1381. - (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c) si ale art. 137 alin. (2).
  (2) Baza de impozitare cuprinde si accizele platite sau datorate in alt stat membru decat Romania de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. In cazul in care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara in statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce corespunzator."
  48 La articolul 141 alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrani;".
  49 La articolul 141 alineatul (1), dupa litera q) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
  "r) furnizarea de personal de catre institutiile religioase sau filozofice in scopul activitatilor prevazute la lit. a), f), i) si j)."
  50 La articolul 141 alineatul (2), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) prestarile urmatoarelor servicii de natura financiar-bancara:
  1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda;
  2. negocierea garantiilor de credit ori a altor garantii sau orice operatiuni cu astfel de garantii, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;
  3. tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor;
  4. tranzactii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele si monedele utilizate ca mijloc legal de plata, cu exceptia obiectelor de colectie, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate in mod normal ca mijloc legal de plata sau monede de interes numismatic;
  5. tranzactii, inclusiv negocierea, dar exceptand administrarea sau pastrarea in siguranta, cu actiuni, parti sociale in societati comerciale sau asociatii, obligatiuni garantate si alte instrumente financiare, cu exceptia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
  6. administrarea de fonduri speciale de investitii;
  b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediaza astfel de operatiuni;
  c) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, sa desfasoare astfel de activitati;".
  51 La articolul 141 alineatul (2) litera f), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "f) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil. In sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:".
  52 La articolul 142 alineatul (1), literele d)-j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "d) importul definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru calatoriile internationale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;
  e) importul, in regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
  f) importul de bunuri efectuat in Romania de organismele internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile stabilite in conventiile de infiintare a acestor organizatii sau prin acorduri de sediu;
  g) importul de bunuri efectuat in Romania de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte iau parte la efortul comun de aparare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite in insula Cipru, conform Tratatului de infiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
  h) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, daca bunurile se afla in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului si daca importul respectiv beneficiaza de scutire de taxe vamale;
  i) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara Comunitatii;
  j) importul, efectuat in porturi de catre intreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupa ce au fost conservate in vederea comercializarii, dar inainte de livrare;
  .....................................................................................................................
  l) importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert sau o tara terta, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita conform art. 143 alin. (2);".
  53 La articolul 143 alineatul (1), literele b)-e), h) si k)-m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricarui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutita, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
  - calatorul nu este stabilit in Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Comunitatii. Adresa sau domiciliul permanent inseamna locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
  - bunurile sunt transportate in afara Comunitatii inainte de sfarsitul celei de-a treia luni ce urmeaza lunii in care are loc livrarea;
  - valoarea totala a livrarii, plus TVA, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucratoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmator;
  - dovada exportului se va face prin factura sau alt document care tine locul acesteia, purtand avizul biroului vamal la iesirea din Comunitate;
  c) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate in regimurile ori situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a);
  d) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141, daca acestea sunt direct legate de importul de bunuri si valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;
  e) prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia;
  .....................................................................................................................
  h) in cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare, urmatoarele operatiuni:
  1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
  2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de razboi incadrate in Nomenclatura Combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia, in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta, a proviziilor;
  3. prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora;
  .....................................................................................................................
  k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea organismelor internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si a membrilor acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organisme sau prin acorduri de sediu;
  l) livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in Romania, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor straine membre NATO sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori aprovizionarii popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun;
  m) livrarile de bunuri sau prestarea serviciilor intr-un alt stat membru decat Romania, in scopul utilizarii de catre fortele armate ale oricarui stat membru NATO, altul decat statul membru de destinatie, sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor, daca aceste forte iau parte la efortul de aparare comun; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in insula Cipru ca urmare a Tratatului de infiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizarii de catre aceste forte sau personalului civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;".
  54 La articolul 144 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) livrarea de bunuri care urmeaza:
  1. sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import;
  2. sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar;
  3. sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;
  4. sa fie plasate in regim de antrepozit vamal;
  5. sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
  6. sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern;
  7. sa fie admise in apele teritoriale:
  - pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent;
  - pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;
  8. sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA, definit dupa cum urmeaza:
  - pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - pentru bunuri, altele decat produsele accizabile, o locatie situata in Romania si definita prin norme;".
  55 La articolul 144 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
  "e) importul de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA."
  56 Articolul 1441 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Scutiri pentru intermediari

  Art. 1441. - Sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care actioneaza in numele si in contul altei persoane, in cazul in care aceste servicii sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 143 si 144, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) si alin. (2), sau in legatura cu operatiunile desfasurate in afara Comunitatii."
  57 La articolul 149 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia in care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial;".
  58 La articolul 150 alineatul (1), literele a)-f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu exceptia cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxei conform prevederilor lit. b)-g);
  b) persoana impozabila care actioneaza ca atare si care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g), daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
  c) persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) si care a comunicat prestatorului codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
  d) persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
  e) persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:
  1. cumparatorul revanzator al bunurilor sa nu fie stabilit in Romania, sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b); si
  2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii; si
  3. cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva;
  f) persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a);".
  59 La articolul 152 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:".
  60 La articolul 1521, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  "(11) Regimul special prevazut de prezentul articol nu se aplica pentru agentiile de turism care actioneaza in calitate de intermediar si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit. e) in ceea ce priveste baza de impozitare."
  61 La articolul 1524 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) stat membru de consum inseamna statul membru in care serviciile electronice isi au locul prestarii, in conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, in care beneficiarul, care nu actioneaza in calitate de persoana impozabila in cadrul unei activitati economice, este stabilit, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita."
  62 La articolul 153, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) O persoana impozabila care nu este stabilita, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania conform acestui articol persoanele stabilite in afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate."
  63 La articolul 154, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Persoanele inregistrate:
  a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optionala daca persoana beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i);
  b) conform art. 1531 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorului de fiecare data cand realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri. Comunicarea codului este optionala in cazul in care persoana respectiva beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constand in livrari de bunuri si prestari de servicii este interzisa comunicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut in temeiul art. 1531, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor."
  64 La articolul 155, alineatul (1), litera n) a alineatului (5) si alineatul (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 155. - (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
  .....................................................................................................................
  n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
  1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, «neinclus in baza de impozitare»;
  2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g), o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori mentiunea «taxare inversa» pentru operatiunile prevazute la art. 160;
  3. in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta trimitere care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;
  4. daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 1522 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta trimitere care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
  .....................................................................................................................
  (9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situatie, trebuie ca facturile emise in sistem simplificat sa contina cel putin urmatoarele informatii:
  a) data emiterii;
  b) identificarea persoanei impozabile emitente;
  c) identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate;
  d) suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia."
  65 La articolul 155, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu urmatorul cuprins:
  "(10) Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi tratat ca o factura.
  (11) Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.
  (12) In situatia in care pachete care contin mai multe facturi sunt transmise sau puse la dispozitie aceluiasi destinatar prin mijloace electronice, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singura data, cu conditia ca acestea sa fie accesibile pentru fiecare factura."
  66 La articolul 1563 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1563. - (1) Persoanele inregistrate conform art. 1531, dar neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:".
  67 La articolul 1563, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).
  (3) Persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi."
  68 La articolul 1563 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531, trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:".
  69 La articolul 157, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), in perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153."
  70 La articolul 160, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:
  a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
  b) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul;
  c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme."
  71 La articolul 161, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 161. - (1) In aplicarea alin. (2)-(14):
  a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata ca fiind construit/construita inainte de data aderarii, daca acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data inainte de data aderarii;
  b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata achizitionat/achizitionata inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit inainte de data aderarii;
  c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei parti a acestuia se considera efectuata pana la data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizata prima data inainte de data aderarii;
  d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei parti a acestuia se considera efectuata dupa data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizata prima data dupa data aderarii;
  e) prevederile alin. (4), (6), (10) si (12) se aplica numai pentru lucrarile de modernizare sau transformare incepute inainte de data aderarii, care au fost finalizate dupa data aderarii, care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare."
  72 La articolul 1611 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) bunurile importate, in sensul alin. (2) lit. a), reprezinta mijloacele de transport care au fost achizitionate sau importate inaintea datei aderarii, in conditiile generale de impozitare din Romania, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta inaintea datei aderarii, si/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand data primei utilizari a respectivelor mijloace de transport este anterioara datei de 1 ianuarie 1999 si suma taxei datorate la import este nesemnificativa, conform prevederilor din norme."
  73 Articolul 1612 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Directive transpuse

  Art. 1612. - Prezentul titlu transpune Directiva 112."
  74 La articolul 163, literele d), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala potrivit legislatiei vamale in vigoare;
  .....................................................................................................................
  i) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut in Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifara si statistica si la tariful vamal comun, in vigoare de la 19 octombrie 1992, iar in cazul produselor energetice, in vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
  .....................................................................................................................
  k) operatorul neinregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca cu titlu ocazional, in exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor in regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse in regim suspensiv."
  75 La articolul 166 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) un operator inregistrat in alt stat membru;
  c) un operator neinregistrat in alt stat membru;".
  76 La articolul 174 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit sau presat in bucati, si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;".
  77 La articolul 174, alineatul (6) se abroga.
  78 La articolul 1754 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1754. - (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:".
  79 La articolul 1754 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii chimice si in procesele electrolitice si metalurgice;".
  80 La articolul 183 alineatul (1), litera k) se abroga.
  81 Articolul 1891 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1891. - Daca o persoana care a expediat un produs accizabil in regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de insotire certificat, in termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligatia ca in urmatoarele 5 zile sa depuna declaratia de accize la autoritatea fiscala competenta si sa plateasca accizele pentru produsul respectiv in termen de 7 zile de la data expirarii termenului de primire a acelui document."
  82 La articolul 192, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
  "(9) Orice persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (3), (5), (6) si (7) are obligatia de a depune o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si de a plati acciza in termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibila."
  83 La articolul 1926 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) inainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie sa faca o cerere de restituire la autoritatea fiscala competenta si sa faca dovada ca acciza a fost platita;".
  84 La articolul 194, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre platitorii de accize, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1891 si la art. 192 alin. (9)."
  85 . Denumirea marginala a articolului 201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Scutiri pentru produse energetice si energie electrica"
  86 La articolul 201 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre urmatoarele produse:
  - produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518;
  - produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;
  - produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
  - produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402;".
  87 La articolul 201, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.
  (4) Prevederile alin. (1) si (3) vor inceta sa se aplice in cazul in care legea comunitara va impune conformarea cu obligatiile de a plasa pe piata o proportie minima din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea in vigoare a prezentei legi."
  88 La articolul 208, alineatele (1), (6) si litera a) a alineatului (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 208. - (1) Nivelul accizelor in perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, si pentru cafea solubila este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.
  .....................................................................................................................
  (6) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor intrate pe teritoriul Romaniei. Pentru amestecurile cu cafea solubila intrate pe teritoriul Romaniei, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri.
  .....................................................................................................................
  a) pentru produsele provenite din productia interna - pretul de livrare al producatorului, mai putin acciza;"
  89 La articolul 210, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Operatorii economici care exporta sau care livreaza intr-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de prelucrare a cafelei achizitionate direct de catre acestia din alte state membre sau din import pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitatilor de cafea utilizate ca materie prima pentru cafeaua exportata sau livrata in alt stat membru. Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitatile de cafea achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import si returnate furnizorilor."
  90 La articolul 210, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu urmatorul cuprins:
  "(21) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor si operatorii economici care achizitioneaza direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. d)-j) si care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate in alt stat membru fara a suporta vreo modificare."
  91 La articolul 210, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), (2) si (21) va fi reglementata prin norme."
  92 Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 218. - Valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, datorata bugetului de stat, stabilita potrivit prezentului titlu in echivalent euro, pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."
  93 Dupa articolul 2211 se introduce un nou articol, articolul 2212, cu urmatorul cuprins:
  "Directive transpuse

  Art. 2212. - Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 si 92/84, publicate in Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 si 92/80, publicate in Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificata prin Directiva CE nr. 2002/10, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003."
  94 La anexa nr. 1 la titlul VII, primul asterisc de la nota de subsol se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "*) Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intra in vigoare la data de 1 iulie a fiecarui an, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana a Capitolului 10 «Impozitarea»."
  95 In anexa nr. 2 la titlul VII, la numarul curent 3, coloana a doua "Denumirea produsului sau a grupei de produse" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Cafea solubila".
  96 La articolul 286, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007."
  97 La articolul 286, alineatul (7) se abroga.

  Art. II
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
  Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe
  Remus Jurj-Tudoran

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: