DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 64/2007, Ordonanta de urgenta privind datoria publica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 29/06/2007

Avand in vedere:
 • comisioanele de neutilizare platite in prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente imprumuturilor contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate ordonatorilor principali de credite;
 • necesitatea asigurarii finantarii deficitului bugetului de stat in conditii cat mai eficiente si in conditiile limitarii riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea cat mai rapida a operatiunilor de natura datoriei publice guvernamentale de catre Ministerul Economiei si Finantelor, atat pentru portofoliul existent, cat si pentru noile imprumuturi;
 • complexitatea si dimensiunea operatiunilor si demersurilor necesar a fi realizate in vederea preluarii incepand cu anul 2008 a operatiunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta fie de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii principali de credite, modificarea acordurilor de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si a actelor normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum si sincronizarea acestora cu etapele si calendarul procesului de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limita de depunere la Guvern este 30 septembrie 2007,

  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Articolul 1 - Obiectul
  Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul general si principiile administrarii datoriei publice.

  Articolul 2 - Definitii
  In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) autorizare bugetara permanenta - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse in bugetul de stat aferente platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale in vigoare;
  b) Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari - organismul care avizeaza conditiile financiare privind emiterea de garantii de stat, precum si acordarea de subimprumuturi sub forma unor obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, ale carui componenta si competente se aproba prin hotarare a Guvernului;
  c) datorie publica - totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale;
  d) datorie publica guvernamentala - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
  e) datorie publica locala - totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre autoritatile administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare;
  f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si la nivelul unitatii administrativ-teritoriale de catre autoritatile administratiei publice locale, din comisioanele incasate de la subimprumutati/garantati de Guvern, respectiv de la garantatii de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si din alte surse prevazute de lege;
  g) garantat - persoana juridica pentru care se prevede ca rambursarea finantarii garantate de stat sa se faca din veniturile proprii, fara a afecta bugetul de stat, sau, in cazul garantiilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea sa se faca din bugetele locale, precum si din veniturile operatorilor economici si ale serviciilor publice din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale care beneficiaza de garantiile acordate de catre acestea, pentru care se prevede ca rambursarea sa se faca din surse proprii;
  h) garantie - angajamentul asumat in numele si in contul statului de catre Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
  i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, ori de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, pentru o perioada determinata;
  j) subimprumut - finantare rambursabila angajata de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor si transferata catre subimprumutat prin acordul de imprumut subsidiar;
  k) subimprumutat - persoana juridica ce beneficiaza de imprumuturi angajate de Ministerul Economiei si Finantelor si a caror rambursare se asigura exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fara a afecta bugetul de stat, sau, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea sa se faca din bugetele locale.


  Capitolul II - Datoria publica guvernamentala


  Articolul 3 - Obiectivele si strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale
  (1) In procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor are ca obiectiv asigurarea necesitatilor de finantare guvernamentala in conditiile minimizarii costurilor pe termen lung si limitarii riscurilor implicate.
  (2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei si Finantelor in scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea in vedere reglementarile in materie ale institutiilor europene abilitate.
  (3) In cazul operatiunilor de administrare a riscurilor aferente obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor poate incheia acorduri cu institutiile financiare, in vederea utilizarii de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilatarela a obligatiilor rezultate intre partile participante, astfel incat sa rezulte periodic o singura obligatie finala neta a uneia dintre parti, in conformitate cu legislatia in materie in vigoare si in baza normelor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
  (4) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o inainteaza spre aprobare Guvernului si spre informare Parlamentului Romaniei; strategia este revizuibila anual sau ori de cate ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare o impun.
  (5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, in conformitate cu prevederile alin. (1), reprezinta venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului Trezoreriei Statului.

  Articolul 4 - Contractarea datoriei publice guvernamentale
  (1) Guvernul este autorizat sa angajeze in numele si in contul statului obligatii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei si Finantelor, in urmatoarele scopuri:
  a) finantarea deficitului bugetului de stat, finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie, finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat din exercitiul curent;
  b) refinantarea si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale;
  c) mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor, in conformitate cu criteriile prevazute in normele metodologice elaborate in conformitate cu art. 12 alin. (1);
  d) finantarea pe baza de lege a unor programe/proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia romaneasca.
  (2) In cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garantiilor de stat, precum si subimprumutatii se stabilesc, pentru fiecare caz in parte, prin lege, numai dupa obtinerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari.
  (3) Autoritatile administratiei publice centrale nu pot fi beneficiari ai garantiilor de stat sau ai subimprumuturilor acordate de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
  (4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei si Finantelor contracteaza imprumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evolutia disponibilitatilor existente in contul curent general al Trezoreriei Statului si de evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat in decursul acelui an.
  (5) Finantarile rambursabile contractate de la organismele financiare internationale destinate finantarii deficitului bugetului de stat se aproba prin hotarare a Guvernului.
  (6) Modalitatea de aprobare a operatiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabileste prin norme emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

  Articolul 5 - Rambursarea datoriei publice guvernamentale
  (1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezinta o obligatie a statului neconditionata si irevocabila de plata a capitalului, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantarilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tara, comisioanele, dobanzile, valoarea discontului si alte cheltuieli legate de angajarea finantarilor rambursabile in numele si contul statului vor fi platite din bugetul de stat.
  (2) In vederea platii serviciului datoriei publice guvernamentale, se acorda autorizare bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
  (3) Sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, dupa caz, urmatoarele:
  a) disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
  b) finantarile rambursabile angajate in numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;
  c) cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat;
  d) sumele incasate de Ministerul Economiei si Finantelor de la subimprumutati, in baza acordurilor incheiate cu acestia, cu respectarea conditiilor acordurilor prin care au fost angajate finantarile rambursabile;
  e) sumele prevazute in bugetele persoanelor juridice care au contractat finantari rambursabile cu garantia statului;
  f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei si Finantelor pentru situatiile in care garantatii/subimprumutatii nu isi onoreaza obligatiile prevazute in acordurile incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor;
  g) alte surse, in conditiile legii.
  (4) Banca Nationala a Romaniei, in baza conventiilor incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor, poate actiona ca agent al statului in rambursarea datoriei publice guvernamentale contractate in alta moneda decat moneda nationala, precum si in organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata interna.
  (5) Pentru activitatile derulate de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu alin. (4), in calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale si pentru plasarea catre terti a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa plateasca comisioane din bugetul de stat, al caror cuantum este stabilit prin conventie intre cele doua parti.

  Articolul 6 - Fondul de risc pentru datoria publica guvernamentala
  (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantiile de stat, precum si din subimprumuturi se constituie fondul de risc.
  (2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitatile administrativ-teritoriale se stabileste la un nivel inferior celui calculat in conformitate cu procedurile prevazute in normele metodologice emise in baza art. 12 alin. (1), prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, dupa consultarea prealabila a Comitetului pentru finante publice locale, infiintat in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare.
  (3) Sursele fondului de risc sunt:
  a) sumele incasate sub forma de comisioane de la subimprumutati/garantati de stat;
  b) sumele incasate de la subimprumutati/garantati de stat, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente finantarilor rambursabile garantate sau subimprumutate de stat, platite de Ministerul Economiei si Finantelor in numele garantatului ori al subimprumutatului;
  c) dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;
  d) majorari de intarziere, la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata in termen de catre subimprumutati sau garantati de stat a comisioanelor la fondul de risc si, respectiv, a ratelor scadente, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente finantarii rambursabile;
  e) sume recuperate conform legii;
  f) fonduri alocate de la bugetul de stat in acest scop.
  (4) Sumele aflate in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor aferente garantiilor de stat si subimprumuturilor, in cazul in care subimprumutatii sau garantatii de stat nu dispun la scadenta de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plata.
  (5) Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor.
  (6) Disponibilitatile aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul de stat in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfarsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

  Articolul 7 - Recuperarea sumelor platite de Ministerul Economiei si Finantelor in contul subimprumutatilor sau garantatilor de stat
  (1) Sumele platite la scadente de Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat sau garant, in contul subimprumutatilor sau garantatilor de stat ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de catre acestia, precum si majorarile de intarziere aferente acestor categorii de debite se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal subimprumutatii sau garantatii de stat, in baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizeaza sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
  (2) Cu sumele recuperate in conditiile prezentului articol se reintregeste disponibilul fondului de risc pentru datoria publica guvernamentala.

  Articolul 8 - Raportarea datoriei publice guvernamentale
  Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza anual raportul privind datoria publica guvernamentala si il transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobata a raportului este transmisa spre informare Parlamentului, dar nu mai tarziu de data de 30 iulie a anului urmator celui de raportare.


  Capitolul III - Sanctiuni


  Articolul 9
  (1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor rambursabile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Articolul 10
  (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unitatile administrativ-teritoriale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Articolul 11
  (1) Nerespectarea obligatiilor de raportare de catre beneficiarii de imprumuturi care constituie datorie publica, conform normelor emise in acest scop in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 15.000 lei.
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele fiscale imputernicite, in conditiile legii.
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


  Articolul 12
  (1) La propunerea Ministerului Economiei si Finantelor si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Guvernul aproba norme metodologice de aplicare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Modalitatile de inregistrare si raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevazute la alin. (1).

  Articolul 13
  Pentru contractarea si administrarea datoriei publice locale se aplica prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare.

  Articolul 14
  (1) Incepand cu anul 2008, in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj nu se mai aproba credite bugetare destinate platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor interne si externe contractate de catre ordonatorii de credite cu sau fara garantia statului ori contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora.
  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) obligatiile de natura datoriei publice contractate pentru finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat.
  (3) In aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor asigura includerea in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, a fondurilor necesare efectuarii platii serviciului datoriei publice aferente imprumuturilor externe si interne contractate de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora.
  (4) Incepand cu anul 2008, nu se mai includ in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sume alocate din imprumuturi interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora.
  (5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor ramase de tras din imprumuturile prevazute la alin. (4) vor fi cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, in cadrul sumelor alocate de la aceste bugete.
  (6) Ministerul Economiei si Finantelor va efectua tragerile din imprumuturile prevazute la alin. (4) si va utiliza sumele respective pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru efectuarea platilor externe in contul datoriei publice guvernamentale.
  (7) Obligatiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligatii. Aceste protocoale se vor incheia pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2007.
  (8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol, se vor face de catre Ministerul Economiei si Finantelor in colaborare cu ordonatorii principali de credite implicati in aplicarea acestor prevederi.
  (9) Pana la data de 1 octombrie 2007, acordurile de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifica in mod corespunzator, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol. In cazul in care nu se obtine acordul finantatorilor externi, se aplica prevederile din acordurile de imprumut incheiate cu acestia si din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Articolul 15
  (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) si d), iar din alin. (2) - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare.
  (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pana la finalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, se considera trimitere la art. 3 din prezenta ordonanta de urgenta.
  (3) Procedurile de contractare a datoriei publice, aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.
  (4) Derularea imprumuturilor active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va face conform procedurilor stabilite prin legislatia aplicabila pana la acea data, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 14.


  Poate fi de interes si:
  Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
  Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
  Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
  Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
  Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
  Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
  Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
  OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
  OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
  OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
  Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010
  Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
  HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
  OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009
  Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice. Cod 575. Actualizat la 5.07.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 7.9 lei
  6.72 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  110 useri online

  Useri autentificati: